دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ارتباط بین توجه مذهبی با سلامت روانی دانش‫آموزان دبیرستان‫های دخترانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی(M.A) 

عنوان

مطالعه ارتباط بین توجه مذهبی با سلامت روانی دانش‫آموزان دبیرستان‫های دخترانه

استاد راهنما

دکتر حسن امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چکیده……….. 1

فصل یکم: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2-  اظهار مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- اهدف پژوهش… 6

1-4-1- هدف اصلی. 6

1-4-2- اهداف فرعی. 6

1-5- فرضیه های پژوهش. 7

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی. 7

1-6-1- تعاریف مفهومی. 7

1-6-2- تعاریف عملیاتی. 7

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مذهب از نظر لغوی. 9

تاریخچه  ادیان و مذاهب.. 9

اصول آثار توجه مذهبی بر باورها 10

1-…. اصل توحید. 10

2-…. اصل نبوت.. 10

3-…. اصل معاد 11

دیدگاه های روانشناسان غربی در مورد مذهب.. 11

مذهب و نوجوانی. 17

مذهب به عنوان عامل پیشگیری. 19

ضرورت توجه مذهبی. 19

مزایای توجه مذهبی. 21

1-…. خوش بینی. 21

2-…. توکل. 21

3-…. تسلیم در برابر اراده الهی. 22

4-…. شادکامی. 23

سلامت روان. 25

مفهوم سلامت روان. 25

تاریخچه سلامت روان. 26

اهمیت سلامت روان. 27

جنبه های مختلف سلامت روان. 28

مولفه های مثبت در سلامت روانی. 30

سلامت روان از دیدگاه روان شناسان. 30

مدل های سلامت روان. 42

الگوی سلامت روانی کامل. 43

پیشینه ی پژوهشی. 53

الف) پیشینیه داخلی پژوهش… 53

ب) پیشینه خارجی پژوهش… 54

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش… 57

3-2-معرفی متغیر ها 57

3-3-جامعه ی آماری. 57

3-4-نمونه و روش نمونه گیری. 57

3-5-ابزار پژوهش… 57

1- پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ : 57

اعتبار و پایایی پرسش نامه 58

2- پرسشنامه توجه مذهبی براهنی (گلریز و براهنی، 1353): 59

3-6- شیوه اجرا 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‫ها

4-1- روش تجزیه‫ و تحلیل داده ها 62

4-2- یافته های توصیفی. 62

4-3- یافته های استنباطی. 63

فصل پنجم: بحث و نتیجه‫گیری

بحث و تفسیر نتایج. 68

محدودیت های پژوهش… 73

پیشنهادات پژوهشی. 73

منابع.. . 74

ضمائم…………………… 80

فهرست جداول

 

چکیده

    تأثیر متغیرهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی در تبیین ارتباط بین توجه مذهبی و سلامت روانی از اهمیت ویژه‫ای برخوردار می باشد، اما کمتر به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد؛ بدین مقصود در این پژوهش به مطالعه ارتباط توجه مذهبی و سلامت روانی پرداخته شده می باشد. هدف مطالعه حاضر مطالعه ارتباط بین توجه مذهبی و سلامت روانی دانش آموزان دختر دبیرستانی بوده و فرضیه اصلی پژوهش این می باشد که بین توجه مذهبی و سلامت روانی دانش آموزان دختر دبیرستانی ارتباط هست. روش پژوهش در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه مورد مطالعه 360 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. آزمون توجه مذهبی براهنی و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای سنجش ملاک های سلامت، شامل جسمی سازی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به عنوان ابزار پژوهش بهره گیری گردید و داده های به دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین توجه مذهبی و سلامت روان همچنین بین توجه مذهبی و اضطراب و اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی و نشانه های جسمانی در سطح معناداری (01/0 p<)ارتباط هست؛ ضرایب همبستگی منفی بدین معنی می باشد که هرچه توجه مذهبی بالاتر باشد، علائم بیماری کمتر و درنتیجه سلامت روان بیشتر می باشد. به گونه اختصار می توان گفت یافته های این پژوهش بیانگر آن می باشد که توجه مذهبی با افزایش سلامت روان در ارتباط می باشد. پژوهش های آینده لازم می باشد اندازه تعمیم پذیری این یافته ها را مطالعه کنند.

کلیدواژگان:

توجه مذهبی، سلامت روانی، دانش آموزان دختر دبیرستانی

1-1- مقدمه

     در مورد تأثیر و اهمیت اعتقادات دینی بر سلامت روان از گذشته تاکنون بحث های بسیاری انجام گرفته می باشد و در سالهای اخیر روان شناسان به تأثیر دین در تأمین سلامت روان و درمان بیماری های روانی توجه ویژه ای داشته اند. آنها عقیده دارند در ایمان به خدا و توجه مذهبی نیروی خارق العاده ای هست که نوعی قدرت معنوی به بشر می بخشد و در تحمل سختی های زندگی، او را کمک می‫کند و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتلا به آن هستند دور می سازد. سازمان بهداشت جهانی در آخرین بیانیه های خود که در دهه گذشته منتشر کرده می باشد و بخصوص در مقدمه پروژه ۲۰۰۰ که طی آن برنامه وسیع بهداشتی برای کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شده ، سلامتی ر ا از چهار بعد اساسی یعنی ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی 1 مورد مطالعه قرار داده می باشد.تأکید بر بعد چهارم یعنی معنویت نمایانگر آگاهی مسئولین و متخصصین سلامت روان و تأکید بر اهمیت مذهب و معنویت در زندگی افراد جامعه می باشد (کجباف،1387). در میان کسانی که به اهمیت مطالعات مذهبی تصریح کرده اند، می توان از بنیامین راش[1] (۱۷۴۵-۱۸۱۳) پدر روان پزشکی آمریکا دانست؛ وی بیان نمود «مذهب آن قدر برای پر ورش و سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس» (کجباف و رئیس پور، 1387). ویلیامز جیمز بنیانگذار روان‫شناسی در آمریکا و نویسنده مقاله انواع تجارب مذهبی در سال ۱۹۰۲ اظهار می کند: ایمان بدون شک مؤثرترین درمان اضطراب می باشد . ایمان نیرویی می باشد که بایستی برای کمک به بشر در زندگی وجود داشته باشد و فقدان ایمان زنگ خطری می باشد که شکست بشر را در برابر سختی های زندگی هشدار می‫دهد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که در زندگی نوجوانان اهمیت دارد بحث سلامت روان می باشد، موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر و در قرون واعصار متمادی مطرح بوده می باشد اما هر گاه از آن سخنی به میان آمده عموماً بعد جسمانی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد به خصوص بعد روانی آن توجه شده می باشد ( هاشمی و همکاران، 1387)سلامت روان به معنی اجرای موفقیت آمیز عملکرد درونی می باشد که منجر به فعالیت های سازنده، برقراری ارتباط با سایر افراد جامعه، توانایی تطبیق با تغییرات، یادگیری و اعتماد به نفس می‫گردد (احمدی ، 1390).

با در نظر داشتن اهمیت در نظر داشتن دین و معنویت این پژوهش در همین راستا و با هدف مطالعه ارتباط بین توجه مذهبی با سلامت روانی دانش‫آموزان دبیرستان‫های دخترانه انجام شده می باشد.

 1-2-  اظهار مسئله

یکی از هدف های مطالعه‫های اسلامی در روان‫شناسی می‫تواند دست یافتن به الگوهای اسلامی در روانشناسی باشد که براساس آنها بتوان علت به وجود آمدن تداوم و پیشگیری از بعضی اختلال های روانی را تبیین نمود و به راهکارها و معیارهای سودمندی در راستای پیشگیری و درمان اختلال های روانی و همچنین تأمین سلامت افراد جامعه دست پیدا نمود (کلانتری، ۱۳۷۸). یونگ ( 2000 ) دین را یکی از قدیمی ترین و عمومی‫ترین تظاهرات روح بشر دانست و از این رو، نمی‫توان دست کم اهمیت دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی و تاریخی صرف نظر کرد(نقل از احمدی، 1390). پارگامنت[2] ، تأثیر روان شناختی مذهبی را در کمک به مردم برای درک و کنا ر آمدن با رخدادهای زندگی توصیف نموده می باشد : مذهب می تواند در ایجاد احساس امید، احساس نزدیک بودن به دیگران، آرامش هیجانی، فرصت خودشکوفایی، احساس راحتی، مهار تکانه، نزدیکی به خدا وکمک به حل مشکل مؤثر باشد (نیومن[3]  وپارگامنت،۱۹۹۰) معتقد بود که مذهب به سلامت روانی بیماران روانی کمک می کند و درنهایت اینکه او فساد اخلاقی را یکی از عوامل پیدایی مسئول بیماری های روانی می‫دانست (ریچاردسون[4]  ۱۹۷۸ ، به نقل از پهلوانی و دولتشاهی، ۱۳۷۵ ).  هیروث[5] بیان نمود، فقدان باورهای مذهبی علت اصلی بیمار ی های روانی می باشد وبیمار روانی از طریق آموزش اصول مذهبی بهتر درمان می گردد به نقل از نیل من[6]  (2002).

پژوهشهای انجام شده در چند دهه گذشته نشان می‫دهد که ارتباط مثبتی بین مذهب و سلامت روان هست و روانشناسی مذهب طرفداری های تجربی برای این عقیده فراهم کرده می باشد . در یک مطالعه ارتباط بین مذهبی بودن و معناداری زندگی وسلامت روانی توسط چامبر بنیاند[7] و همکاران ( ۱۹۷۸ ) و برگین و همکارانش با فراتحلیل ۲۴ مقاله پژوهشی به مطالعه ارتباط بین مذهب با بهداشت روانی پرداختند ؛ نتایج پژوهش ها نشان داد که در مجموع ارتباط بین مذهب و بهداشت روانی مثبت می باشد(خدارحیمی و جعفری،۱۳۷۷؛ نقل از احمدی 1390 ).

همچنین روی[8] و پیترسون[9] ( ۱۹۸۵) در مقاله پژوهشی خود با عنوان« جایگاه ایمان مذهبی در بهداشت روانی » نتیجه می گیرند که ایمان به خداوند و باور مذهبی در دوره های دشوار و تحمل ناپذیر ازجمله رویارویی با بیماری‫های سخت بدنی به بشر آرامش می بخشد. همچنین درمطالعه ای پرسمن[10] و همکاران ارتباط بین باورهای مذهبی، افسردگی و بهبودی بعد از جراحی لگن را در ۳۰ زن سالمند مورد مطالعه قراردادند، این افراد همگی به علت شکستگی استخوان لگن مورد جراحی قرار گرفته بودند، نتایج نشان داد بیمارانی که باورهای مذهبی قوی تر داشتند و اعمال مذهبی را انجام می دادند نسبت به گروه دیگر کمتر افسردگی داشتند و راه طولانی تری را در هنگام ترخیص از بیمارستان پیاده روی کردند، همچنین دانستن خداوند به عنوان منشأ قدرت ، آرامش و انجام فرایض دینی به صورت معنی داری با درجه پایین افسردگی در هنگام ترخیص از بیمارستان ارتباط داشته می باشد )پرسمن، لیونر، لارسون، استرین، ۱۹۹۰ ، به نقل از  محمدی، ۱۳90  ( همچنین فرانسیس[11] وهمکاران ( ۲۰۰۴ ) در پژوهش خود نشان دادند که تفاوت در توجه های مذهبی مهم تر از اعمال مذهبی می تواند سلامت روانی افراد را پیش بینی کند. با در نظر داشتن پژوهش های کمی که درزمینه توجه مذهبی و سلامت روان صورت گرفته می باشد پس این پژوهش بدنبال این می باشد که آیا بین توجه مذهبی با سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه کرمانشاه ارتباط معنی داری هست؟

تعداد صفحه :94

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***