متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت آموزشی

 

عنوان:

 مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر محمد نور رحمانی

سال تحصیلی1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده                                                                                                               1

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                          2

1-1 مقدمه                                                                                                          3

1- 2بیان مسأله                                                                                                     4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                   6

1-4 اهداف پژوهش                                                                                                 8

1-4-1 اهداف کلی                                                                                                8

1-4-2 اهداف جزئی                                                                                              8

1-5 سوالات پژوهش                                                                                                8

1-6 فرضیه پژوهش                                                                                                 9

1-7 پیش فرضهای پژوهش                                                                                       10

1-8 محدودیت های پژوهش                                                                                     10

1-8-1 محدودیت های قابل کنترل                                                                            10

1-8-2 محدویت های غیر قابل کنترل                                                                        10

1-9 مفاهیم و تعاریف                                                                                          10

1-9-1 تعریف کیفیت زندگی کاری                                                                          11

1-9-2 تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری                                                               12

1-9-3 انگیزش                                                                                                14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش                                                                      15

2-1 مقدمه                                                                                                      16

2-2 کیفیت زندگی کاری                                                                                     16

2-2-1 تعریف رسمی کیفیت زندگی کاری                                                                16

2-2-2 مفهوم کیفیت زندگی کاری                                                                          16

2-2-3 تعاریف کیفیت زندگی کاری                                                                       17

2-2-4 اهمیت کیفیت زندگی کاری                                                                        19

2-2-5 اهداف کیفیت زندگی کاری                                                                        20

2-2-6 رویکرد و استراتژی های کیفیت زندگی کاری                                                   21

2-2-7 موانع برنامه های کیفیت زندگی کاری                                                            22

2-2-8 راهکارهای بهبود کیفیت زندگی کاری در سازمان                                              22

2-2-9 تعابیر جدید زندگی کاری                                                                          23

2-2-10 نظریه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه تئورسین های مدیریت                          23

2-3 انگیزش                                                                                                 27

2-3-1 تعریف انگیزش                                                                                     27

2-3-2 اجزاء انگیزش                                                                                       28

2-3-3 فرآیند انگیزش                                                                                      29

2-3-4 اهمیت انگیزش                                                                                   29

2-3-5 چهار چوب انگیزش                                                                            30

2-3-6 مدل انگیزش                                                                                     31

2-4 پیشینه پژوهش                                                                                        32

فصل سوم: روش شناسی پژوهش                                                                        36

3-1 مقدمه                                                                                                37

3-2 طرح و روش پژوهش                                                                               37

3-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش                                                                      37

3-4 متغییرهای پژوهش                                                                                   37

3-5 ابزار اندازه گیری                                                                                   37

3-6 چگونگی توزیع و جمع آوری پرسشنامه                                                             38

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه ها                                                                      38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                  41

4-1 مقدمه                                                                                               42

4-2 توصیف یافته های پژوهش                                                                        42

4-3 متغییرهای مربوط به مشخصات فردی                                                          42

4-3-1 جنسیت                                                                                         43

4-3-2 توصیف داده ها بر حسب سن                                                               44

4-3-3 توصیف داده ها بر حسب تحصیلات                                                       45

4-3-4 توصیف داده ها بر حسب وضعیت استخدامی                                             46

4-3-5 توصیف داده ها بر حسب سابقه کار                                                       47

5-4 آزمون فرضیه ها                                                                                 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                              62

5-1 مقدمه                                                                                            63

5-2 نتیجه گیری                                                                                     63

5-3 پیشنهادات                                                                                      66

5-3-1 پیشنهادات اجرایی                                                                         66

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی                                                                       67

5-4 محدودیت های پژوهش                                                                      67

فهرست منابع                                                                                      68

پیوست                                                                                              70

 

 

 

چکیده:

دنیای ما دنیای سازمان ها می باشد. سازمان ها رکن اصلی اجتماع کنونی هستند. با در نظر داشتن اهمیت موضوعات کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی در سازمان ها و عدم تجربه انجام این پژوهش یا پژوهش های مشابه در دانشگاه پیام نور بندرعباس محقق تصمیم به مطالعه ارتباط بین این عوامل در مرکز آموزشی مذکور نمود. هدف اصلی از این پژوهش مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس و تعیین ارتباط بین آنها می باشد. دراین پژوهش جامعه آماری 81 نفر بوده که با در نظر داشتن محدود بودن نفرات نمونه و جامعه برابر در نظر گرفته شده. در این پژوهش اطلاعات از طریق پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون دارای پایایی 678/0 و پرسشنامه انگیزش شغلی مک کللند با پایایی 81/0 جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 20 و از روش آماری رگرسیون ساده به روش همزمان بهره گیری شده. نتایج حاصل بیانگر وجود ارتباط معنا دار بین کلیه مولفه های کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس می باشد.

به گونه کلی با در نظر داشتن اینکه حدود 60% از کارکنان  دارای وضعیت استخدامی قراردادی (پایین بودن امنیت شغلی) می باشند. پس با تبدیل وضعیت و احساس امنیت شغلی در میان کارکنان و بالا بردن کیفیت زندکی کاری، می توان جهت بهبود و ارتقاء سطح انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس کوشید.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری، انگیزش شغلی، کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1 مقدمه:

دنیای ما دنیای سازمان ها می باشد و سازمان ها رکن اصلی اجتماع کنونی هستند. زندگی ما را سازمان ها می سازند و هر روز با تعدادی از آنها سرو کار داریم آمیتا اینزیونی می گوید: «بشر در سازمان متولد می گردد و در سازمان زندگی می کند و در سازمان می میرد.»غیر از اینکه سازمان ها به زندگی ما می سازند، مدیران آگاه نیز می توانند به سازمان ها شکل دهند( آل دفت،2002[1]).

مانند عواملی که بقای سازمانها بسیار موثر می باشد و همواره مد نظرمسوولان مدیران سازمانها قرار می -گیرد، عامل نیروی انسانی می باشد مطالعه و مطالعه تاریخچه توسعه تحول صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش یافته در فرآیند تحول جامعه سنتی به صنعتی تاثیر انکار ناپذیری داشته می باشد، به نحوی که نیروی انسانی را مهم ترین و اصلی ترین عامل توسعه جوامع و سازمان قلمداد نموده اند (سیترز،1988[2]).

بشر ها به عنوان اولین و مهمترین عامل تشکیل دهنده سازمان، اعمال کننده تأثیر های اساسی در جهت شکل گیری هدف های سازمان هستند به طوری که می توان گفت درحقیقت تمامی فعالیتها ی یک شرکت و یا سازمان از ابتکارات و تصمیمات افرادی که در آن گرد هم آمده اند نشأت می گیرد، پس ابعاد فعالیت های آنان تحت تاثیر انگیزه ها قرار دارد(اعرابی،1379).

در تمامی سازمان ها، برانگیختن و ایجاد انگیزه در کارکنان یکی از شرایط مهم اساسی برای رسیدن به اهداف سازمان می باشد. اگر کارکنان دارای انگیزه کافی باشند، درآن صورت سازمان بر معضلات، آسان تر فائق خواهد آمد(خوشبختی،1383).

موفقیت درسازمان ها به تخصیص وبه کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام ومنابع انسانی در اجرای برنامه ها بستگی دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانایی ها و ویژگی های فردی و جمعی کارکنان خود را در جهت اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می گردد سازمان، ترتیب منظم افراد برای دست یابی به اهداف مشخص می باشد. دانشگاه ها، انجمن های علمی و ادبی، نهادهای دولتی و تیم های ورزشی، دارای ویژگی های مشترکی هستند ازقبیل: داشتن مقاصد مشخص به صورت مجموعه ای از ماموریت ها، برنامه ها و اهداف وشکل گیری وبرخورداری از نیروی انسانی(سیدجوادین،1384).

1-2 اظهار مسأله

یکی از مسوولیت های هر نهاد اجتماعی نیل به اهدافی می باشد که علت وجودی آن سازمان را تشکیل می دهد. شکل گیری اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی می باشد که تعامل قانون مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این بین تأثیر نیروی انسانی از مورد هایی می باشد که مورد توجه صاحب نظران علوم رفتاری و مدیریت منابع انسانی می باشد(رابینز،1996[3]).

در حال حاضر دانشگاهها بعنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری تأثیر حیاتی در امر آموزش سرمایه انسانی اعمال می کنند. تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رشد و توسعه جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال رشد بیانگر آنست که کارآمد واثر بخش بودن نظام آموزشی در هر کشور به رشد و توسعه همه جانبه آن کشور کمک شایانی می کند. نهادهای آموزشی به تدریج پی برده اند که درشرایط پیچیده ودشوار امروز بدون داشتن نیروی متعهد و متخصص قادر نخواهند بود که پاسخگوی نیازهای روز افزون آموزش جامعه خود باشند(مشبکی،1377).

در پی کوشش هایی که در دهه های اخیر توسط هاثورن و پس از او صورت گرفت، معضلات ناشی از عوامل پیچیده بشر با عنوان کیفیت زندگی کاری مورد توجه واقع شده می باشد. که به مطالعه شرایط واقعی مرتبط با کار و محیط کاری یک سازمان می پردازد(استیرز،[4]1991).

کیفیت زندگی کاری برنامه جامع و گسترده ای می باشد که رضایت کارکنان را افزایش می دهد، یادگیری آنها را در محیط تقویت می کند و به آنها در امر مدیریت، تغییر وتحولات یاری می رساند. عدم رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری مشکلی می باشد که تقریباً به همه کارکنان بدون در نظر داشتن مقام وجایگاه آنها آسیب می رساند. هدف بسیاری از سازمانها افزایش رضایت کارکنان در تمام سطوح می باشد، اما این مسأله پیچیده ای می باشد، زیرا تفکیک و تعیین اینکه چه مشخصه هایی با کیفیت زندگی کاری ارتباط دارند امر دشواری می باشد.(بارلینگ[5]،2002).

مفهوم کیفیت زندگی کاری در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمانهاست که می خواهد شأن و منزلت کارکنان را افزایش دهد، تغییراتی در فرهنگ سازمانی ایجاد کند و رفاه فیزیکی و روحی کارکنان را افزایش دهد. دربعضی سازمانها، برنامه های کیفیت زندگی کاری قصد دارند اعتماد، درگیری و توانایی حل مسأله کارکنان را افزایش دهند. تاکید بر عوامل ملموس و عینی زندگی در محیط کار این نظریه را تقویت می کند که افزایش این عوامل، بهره وری و عملکرد منابع انسانی را افزایش می دهد(سلمانی،1384).

عدم در نظر داشتن کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمانها علاوه بر لطمات جدی که به کار سازمان می زند می -تواند به زندگی خصوصی آنها در خارج از سازمان نیز کشیده گردد و بالعکس مزایای کیفیت زندگی کاری علاوه بر زندگی کاری، زندگی غیر کاری را هم در بر می گیرد. پس بایستی محیط و شرایط سازمان را به گونه- ای برای کار کنان فراهم ساخت که در آنها ایجاد انگیزه گردد و این منجر به بالا رفتن کیفیت زندگی کاری و در نتیجه افزایش عملکرد آنها گردد.

تربیت کارکنان وفادار و متعهد به سازمان،  باعث می گردد که عضویت خویش را در سازمان حفظ نمایند و فراتر از وظایف مقرر در تبیین شغل، فعالیت نمایند. وجود چنین نیروی متعهدی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می کند. بر عکس نیروی انسانی با تعهد وتعلق اندک به سازمان، نه تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمان حرکت نمی کند بلکه نسبت به مسائل و معضلات سازمان در میان سایر همکاران بی تفاوت شده ومهمتر از این سازمان را در شکل گیری اهداف و آرمان هایش ناکام می سازد(سرآبادی،1386).

مهم آن می باشد که یک سازمان چگونه اقدام می کند و از امکانات محدود خود در جهت شکل گیری اهداف و ماموریت های خویش و بالندگی و رشد سازمان در بلند مدت چگونه بهره گیری نماید. چگونه می توان در کارکنان انگیزه و نیروی مضاعف و عشق و علاقه به کار و کوشش بیشتر ایجاد نمود. چگونه می توان از نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمانی که تأثیر حداکثری در بازدهی و کارایی سازمان اعمال می کند، بهره گیری نمود و با در نظر داشتن معیارهای موجود، آنها را جذب و اندازه پایبندی مستخدمین را به سازمان، مطالعه و پایه های آن را محکم نمود(خوشبختی،1383).

بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های طرفداری گرایانه از منابع انسانی می باشد. امروز توجهی که به کیفیت زندگی کاری می گردد بازتابی می باشد از اهمیتی که همگان برای آن قائلند. بشر ها برای ارائه بهترین کوشش های خود در راه شکل گیری اهداف سازمان، علاقه مندند بدانند که به انتظارات، خواسته ها، نیازها و شأن آنها چگونه توجه می گردد(مهدی زاده اشرفی،1388).

در چند سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی و عمده مدیران دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس با توجه توسعه این دانشگاه در زمینه جذب دانشجو وافزایش رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف  بهبود عملکرد اعضا هیات علمی و کارکنان و ارتقاء آن تا حد بهینه و مطلوب جهت نیل به اهداف سازمان بوده. اما دراین سازمان با در نظر داشتن وجود عوامل و شاخص هایی که دربحث کیفیت زندگی کاری هست و وجود یک سری عواملی که کیفیت زندگی کاری کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد، این امر باعث توجه مدیران سازمان به این مقوله شده می باشد. با در نظر داشتن تعریف کیفیت زندگی کاری، وجود عوامل فیزیکی مناسب و همچنین ساختار و سازمان بهینه و مناسب می تواند به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد انگیزش شغلی آنان باشد. پس سوال اصلی پژوهش این می باشد که آیا بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس ارتباط هست؟

[1] Aldaft

[2] Citerz

[3] Robinz

4 steers

5- barling

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏ کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.