متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی عمومی

عنوان : مطالعه ارتباط سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان رودان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 

موضوع:

مطالعه ارتباط سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان رودان

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید عبدالوهاب سماوی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اقبال زارعی

  

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح پژوهش 

مقدمه. 2

اظهار مسأله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 5

هدف کلی.. 5

اهداف جزئی.. 6

سؤال های پژوهش… 7

فرضیه‌های پژوهش… 7

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها 7

سبک های اسنادی.. 7

پیشرفت تحصیلی.. 8

عزت نفس… 8

تعریف عملیاتی.. 8

سبک های اسنادی.. 8

موقعیت اسنادی.. 9

پیشرفت تحصیلی.. 9

عزت نفس… 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش 

مقدمه. 11

نظریه اسناد. 11

نظریه انتساب… 13

انتساب ها برای توجیه پیامدها 14

ابعاد علیتی انتساب ها 15

عزت نفس… 18

نشانه‌های جسمی و رفتاری اشکال عزت نفس… 19

ابعاد مختلف عزت نفس… 20

انواع عزت نفس… 20

شیوه های افزایش عزت نفس احساسی – عاطفی.. 21

شیوه های افزایش عزت نفس روحی – معنوی.. 21

عوامل مؤثر در ایجاد عزت نفس… 22

عزت نفس از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان اسلامی.. 23

تأثیر والدین در شکل گیری عزت نفس… 23

تأثیر عوامل دیگر در تقویت عزت نفس… 25

پیشرفت تحصیلی.. 26

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 27

تاکید بر رشد عقلانی.. 28

جو عاطفی مدرسه. 28

پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان. 28

توجه معلم. 28

عقب ماندگی آموخته شده 29

اثرات پیشرفت تحصیلی.. 29

تأثیر عزت نفس در پیشرفت تحصیلی.. 30

عزت نفس = پدر، مادر، معلم. 33

تأثیر عملکرد تحصیلی در عزت نفس… 33

یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور. 34

الف- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 34

ب- پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 35

فصل سوم: روش پژوهش   

روش پژوهش… 39

جامعه  و نمونه آماری، و روش نمونه‏گیری.. 39

ابزار اندازه گیری.. 39

  1. پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) 39

روش نمره گذاری.. 39

پایایی و روایی.. 40

2- پرسشنامه عزت نفس کوپر – اسمیت… 40

مؤلفه‌های عزت نفس عبارتند از: 40

روش اجرای پژوهش… 41

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 41

فصل چهارم: یافته های پژوهش 

مقدمه. 43

فصل پنجم. 56

مقدمه. 57

نتیجه‌گیری.. 57

محدودیت های پژوهش… 62

پیشنهادهای پژوهش.. 62

الف- پیشنهادهای کاربردی.. 62

ب- پیشنهادهای پژوهشی.. 62

منابع. 64

پیوست ها 69

فهرست جداول

جدول شماره (4-1): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب  پایه تحصیلی.. 43

جدول شماره (4-2): میانگین و انحراف معیار نمره های گروه نمونه برحسب عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و سبک‌های اسنادی.. 44

جدول شماره (4-3):  همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس… 45

جدول شماره (4-6):  همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی.. 46

جدول شماره (4-4):  همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس… 47

جدول شماره (4-7):  همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی.. 48

جدول شماره (4-5):  همبستگی بین سبک اسنادی کلی- اختصاصی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس… 49

جدول شماره (4-8):  همبستگی بین سبک اسنادی کلی – اختصاصی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی.. 49

جدول شماره (4-9) : توان تبیین مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی.. 52

جدول شماره (4-10): تحلیل واریانس برای مدل پیشرفت تحصیلی.. 52

جدول شماره (4-11): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند  53

جدول شماره (4-12): توان تبیین مدل پیش بینی عزت نفس… 54

جدول شماره (4-13): تحلیل واریانس برای مدل عزت نفس… 55

جدول شماره (4-14): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند  55

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین سبک های اسنادی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در   دانش آموزان دبیرستانی انجام شده می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر رودان 420 نفر با حجم نمونه با بهره گیری از جدول مورگان برابر با 120 نفر بودند و از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بهره گیری گردید. گروه نمونه با پرسشنامه های سبک های اسنادی و عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای پیشرفت تحصیلی معدل سال تحصیلی 92 – 91  مقصود گردید. داده ها پس از جمع آوری با بهره گیری از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی، درصد تراکمی، و همبستگی پیرسون و آمار استنباطی نظیر رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در سطح معنی داری  05/0 به این تبیین می باشد: بین سبک اسناد درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی (55/0) هست. بین سبک اسناد پایدار-  ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (61/0) هست. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و پیشرفت تحصیلی گرچه همبستگی بسیار ضعیف (17/0) اما معنی داری هست. بین سبک اسناد درونی – بیرونی و عزت نفس همبستگی (47/0) هست.  بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و عزت نفس ارتباط گرچه همبستگی منفی ضععیف (23/0- ) اما معنی داری هست. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و عزت نفس همبستگی منفی (34/0- ) هست. هم چنین نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین پیشرفت تحصیلی، نشان دهنده مدل مناسبی می باشد. این مدل 10% از تغییرات مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی را  تبیین می کند و نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین عزت نفس، نشان دهنده مدل خوبی بوده می باشد. این مدل 48% از تغییرات مربوط به نمرات عزت نفس را  تبیین می کند که نشان از خوب  بودن دارد.

کلید واژه ها: سبک اسنادی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان.

مقدمه

ناکامی دانش آموزان در دروس و عدم احساس مسئولیت در دانش آموزان  ضعیف، ترک تحصیل به اندازه وسیعی تحت تأثیراعتماد و اطمینان پایین آنها نسبت به تواناییهای خود در امر تحصیل می باشد.  مفهوم عزت نفس از یک سو تحت تأثیر شرایط محیطی و وضع زیست شناختی افراد قرار دارد و از سوی دیگر با شناخت ها و ویژگی های شخصیتی افراد مرتبط می باشد (شیبانی و اخوان تفتی، 1388) مدتهاست که روان شناسان این موضوع را مطرح کرده اند که افکار بشر ها و معنایی که به رویدادهای تجربه شده می دهند، ممکن می باشد بر رفتار آنها تأثیرگذار باشد. (شیبانی و اخوان تفتی، 1388)

دنیا پر از مسایل، رویدادها، افراد و اشیایی می باشد که ذهن جستجوگر بشر را به تبیین و توجیه هایی وا می دارد تا به دنیای پیرامون خود و به درون خود نفوذ کند، و به جستجو برای درک و فهم امور و علل رویدادها و این که چرا رویدادها به وقوع پیوسته اند، برآید. این کوشش برای فهم علل رویدادها در حقیقت مهم ترین منبع انگیزشی بشر و به عنوان اصلی مسلط، شناخته شده می باشد. به علاوه، یکی از فرض های عمده یا به تعبیری یکی از اهداف مهم  نظریه انگیزشی اسناد (نسبت دادن) همانا یافتن راه هایی می باشد که در آن افراد به تبیین و تبیین رویدادها و روابط علی و معلولی بین آن‌ها می پردازند (مورگان[1] و همکاران، 1984). پیشرفت دانش آموزان در درس ها و احساس مسئولیت در دانش آموزان موفق، به اندازه وسیعی تحت تأثیر اعتماد و اطمینان بالای آنها نسبت به تواناییهای خود در امر تحصیل می باشد. 1- افزایش نمره دروس مختلف، به اندازه اعتقاد دانش آموزانی که بتوانند در مدرسه آن درس را خوب یاد بگیرند و یا تمایل به یادگیری آن دروس داشته باشند، بستگی مستقیم دارد. 2 – مفهوم عزت نفس از یک سو تحت تأثیر شرایط محیطی و وضع زیست شناختی افراد قرار دارد و از سوی دیگر با شناخت ها و ویژگی های شخصیتی افراد مرتبط می باشد. مدت‌هاست که روان شناسان این موضوع را مطرح کرده اند که افکار بشر ها و معنایی که به رویدادهای تجربه شده می دهند، ممکن می باشد بر رفتار آنها تأثیرگذار باشد (شیبانی و اخوان تفتی، 1388).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی رابطه ترتیب تولد و سبک فرزند پروری کودکان خانواده های آسیب دیده از طلاق شهر شاهرود

از وظایف اساسی آموزش و پرورش در هر کشور، انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای     دانش آموزان و آماده کردن آنان برای شرکت فعال در جامعه می باشد .پس تعلیم و تربیت افراد به مقصود تصدی امور مختلف ضروری می نماید و مسأله موفقیت یا عدم موفقیت  در امر تحصیل از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع می باشد. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و در نظر داشتن رفع نیازهای فردی می باشد. پس نظام آموزشی را زمانی می توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بیشترین و بالاترین رقم را داشته باشد. جامعه در حال گذار از جامعه سنتی به مدرن نیاز به نیروهای کارآمد علمی از هر دو جنس دارد. مردان و زنان با تواناییهای ذاتی متفاوت خود در بسیاری موردها مکمل یکدیگرند و عدم توازن در حضور فعال هر یک از دو گروه به ویژه در ارتباط با پسران با در نظر داشتن بافت فرهنگی جامعه به تضاد و دوگانگی منجر می گردد که نتیجه آن رکود رشد اجتماعی و فردی می باشد .

 

اظهار مسأله

از دیر باز مساله از بین بردن افت آموزشی یا پیشرفت تحصیلی[2] مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن، پیشنهادها، راه کارها و سیاست هایی به همین مقصود وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و بهره گیری بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به اقدام آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده گردد و از تلف شدن هزینه های صرف شده نظام آموزشی جلوگیری گردد (زارعی، 1380).

از عوامل موثر در رشد و پیشرفت تحصیلی، عوامل فردی همچون سن، جنس، هوش و … و عوامل محیطی که در بر گیرنده خانواده و محیط اجتماع می باشد را می توان نام برد (بیابانگرد، 1384).

پیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بی شماری می باشد که می توان آنها را در دو مقوله کلی: عوامل مربوط به “تفاوت های فردی” و عوامل مربوط به « مدرسه و نظام آموزشی» مطالعه نمود. « تفاوت های فردی» به ویژگی های شخصیتی مانند انگیزش و سبک های اسنادی تصریح دارد. “مدرسه و نظام آموزشی” به عوامل محیطی و بیرونی تصریح می کند. در این بین، سبک های اسناد و انگیزه پیشرفت تحصیلی، اهمیت بسیاری دارند (زارعی، 1380).

یکی از عوامل مهمی که در پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد،  عللی می باشد که افراد برای رفتار خود ذکر می کنند.

مولاخواه (1383)، در پژوهش با عنوان مطالعه ارتباط بین سبک های اسنادی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر تهران دریافت که دانش آموزان در برخورد از سبک اسناد اختصاصی از انگیزش پیشرفت بالایی برخوردارند، در این پژوهش، همچنین تاکید شده دانش آموزان دارای سبک های اسناد درونی و با ثبات انگیزش پیشرفت بالایی دارند، یکی از نتایج دیگر این پژوهش این بود که بین نمرات رشته های تحصیلی و آزمون انگیزش پیشرفت نیز ارتباط ای وجود ندارد.

از مقولات دیگر مرتبط با سبک های اسنادی، مقوله عزت نفس[3] می باشد که از مهم ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان و جوانان می باشد. برخورداری از اراده و عزت نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی، ارتباط مستقیمی با اندازه عزت نفس و احساس خود ارزشمندی[4] فرد دارد. برای این که کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر توانمندی های بالقوه خود برخوردار شوند بایستی از توجه مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه های قوی برای کوشش و کوشش بهره مند باشند. بی شک،  نوجوانانی که دارای عزت نفس[5] قابل توجهی نسبت به همسالان خود هستند در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند. هم چنین از بارزترین ویژگیهای صاحبان تفکر واگرا[6] و افراد خلاق، داشتن عزت نفس بسیار بالاست (بیابانگرد، 1384).

گویا پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دارای یک ارتباط دوسویه باشند. یعنی از طرفی داشتن عزت نفس موجب پیشرفت تحصیلی می گردد، زیرا که خودباوری و اعتماد به توانایی ها و تلقی مثبت از خویشتن در یادگیری و ایجاد انگیزش تحصیلی اثر می گذارد و موجب پیشرفت تحصیلی می گردد، از طرف دیگر موفقیت های تحصیلی و رسیدن به مدارج بالای علمی، موجب ارتقای عزت نفس می گردد. به گونه کلی پیشرفت های بشر در هر زمینه ای و تجربه موفقیت احساس خودباوری و ارزشمندی و توانمندی در هر موردی، باعث افزایش عزت نفس او می گردد. افرادی که عزت نفس بالاتری دارند تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا نقاط اشکال خود، هم چنین این افراد برای پذیرش ارزیابی های مثبت از خود آمادگی بیشتری نشان می دهند. افراد با عزت نفس پایین احتمالا بیشتر ارزیابی های منفی را قبول می کنند (شهرآرای و زارعی، 1384).

این که چه ارتباط ای بین سبک اسنادی با پیشرفت تحصیلی و هم چنین عزت نفس افراد هست، موضوعی می باشد که قابل بحث بوده این پژوهش قصد دارد، بود یا نبود و اندازه این ارتباط را دریابد. پس، سوال پژوهش حاضر این می باشد که: آیا بین سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان رودان ارتباط هست؟

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***