متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مطالعه ارتباط سبک های فرزندپروری وعزت نفس باسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی

                        واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی بالینی (M.A)

عنوان

مطالعه ارتباط سبک های فرزندپروری وعزت نفس باسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی

 

استاد راهنما

دکترخدامراد مومنی

 

استاد مشاور

دکترجهانگیر کرمی

                                            

1392- 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل یکم مقدمه. 2

مقدمه. 2

اظهار مساله. 6

اهمیت وضرورت پژوهش. 7

اهداف. 8

هدف کلی. 8

اهداف فرعی. 9

اظهار فرضیه های پژوهش. 9

فرضیه های اصلی پژوهش. 9

سایر فرضیه‏های پژوهش عبارتند از:. 9

تعاریف مفهومی. 10

فصل دوم پیشینه پژوهش. 11

بخش اول :سبک های فرزندپروری. 12

مقدمه. 12

تعریف فرزندپروری. 12

مبانی نظری سبک های فرزندپروری. 13

انواع سبک های فرزندپروری. 17

تفاوت فرزندپروری مستبدانه ومقتدرانه. 20

بخش دوم: عزت نفس. 22

تعاریف نظری عزت نفس. 22

علل پیدایش عزت نفس. 32

بخش سوم :سلامت روانی. 34

تعاریف نظری سلامت روانی. 34

افراد سالم از نظر روانی. 44

بخش چهارم :پیشرفت تحصیلی. 45

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی. 45

عوامل موثربرپیشرفتتحصیلی. 45

بخش پنجم:تأثیر سبک های فرزندپروری وعزت نفس برسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی. 50

فرزندپروری وعزت نفس. 50

پیشینه پژوهش های داخلی وخارجی. 52

پیشینه ی پژوهش های داخلی. 53

فصل سوم روش پژوهش. 60

روش پژوهش. 60

متغیرهای پژوهش. 60

جامعه آماری. 60

ابزار پژوهش. 61

روش اجرای پژوهش. 65

روش تجزیه وتحلیل داده ها. 65

فصل چهارم یافته های پژوهش. 67

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری. 75

بحث ونتیجه گیری. 75

نتیجه گیری. 78

محدودیت ها. 78

پیشنهادات. 78

پیشنهادات پژوهشی. 78

پیشنهادات کاربردی. 78

فهرست منابع. 79

ضمائم. 93

چکیده انگلیسی . 102

 

فهرست جداول

جدول 4-1- فراوانی ودرصدفراوانی سبک های فرزندپروری. 67

جدول 4-2 داده های توصیفی متغیرهای پژوهش ( سبکهای فرزند پروری ، عزت نفس، سلامت روان، پیشرفت تحصیلی). 68

جدول 4-3- شاخص های تحلیل واریانس یک راهه(ANOVA)جهت مطالعه معنا داری کل مدل رگرسیون. 68

جدول 4-4- نتایج به دست آمده ازضریب مربوط به رگرسیون پیشرفت تحصیلی ازروی سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس. 69

جدول 4-5- تحلیل واریانس مربوط به پیش بینی  سلامت روان ازروی سبک فرزند پروری مقتدرانه  و عزت نفس. 70

جدول 4-6-نتایج به دست آمده ازضریب مربوط به رگرسیون سلامت روانی ازروی سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس. 70

جدول 4- 7 : ارتباط ی همبستگی بین سبکهای فرزندپروری والدین و سلامت روان دانش آموزان. 71

جدول 4- 8 : ارتباط ی همبستگی بین سبکهای فرزندپروری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش موزان. 71

جدول 4- 9: ارتباط ی همبستگی بین سبکهای فرزندپروری والدین و عزت نفس دانش آموزان. 72

جدول 4- 10 : ارتباط ی همبستگی بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 73

جدول 4- 11 : ارتباط ی همبستگی بین عزت نفس و نمره سلامت روان دانش آموزان. 73

جدول 4- 12 : ارتباط ی همبستگی بین عزت نفس و نمره سلامت روان دانش آموزان. 74

 

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط سبک های فرزندپروری وعزت نفس با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه شهر کرمانشاه می باشد.روش پژوهش کاربردی وازنوع همبستگی وجامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مشغول به تحصیل دردبیرستان های دولتی شهرکرمانشاه درسال تحصیلی 92-1391 که شامل 13700 دانش آموزبود. نمونه آماری شامل 378 دانش آموزکه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.ابزاراندازه گیری مورد بهره گیری دراین پژوهش:پرسشنامه سبک های فرزندپروری ،پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت،پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگGHQ بودند.اطلاعات استخراج شده بااستفاده از روشهای آمار توصیفی واستنباطی(همبستگی پیرسون،رگرسیون چند متغیره)تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد:سبک های فرزندپروری مقتدرانه وعزت نفس توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه را داردو27درصدازتغییرات پیشرفت تحصیلی راتبیین می کنند. همچنین سبک های فرزندپروری مقتدرانه وعزت نفس٬توان پیش بینی سلامت روانی دانش آموزان را داردو38 درصد ازتغییرات سلامت روانی راتبیین می کنند. سایریافته ها نشان داد: بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با سلامت روانی دانش آموزان ارتباط منفی ومعناداروجود دارد. سبک فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی وعزت نفس دانش آموزان ارتباط مثبت ومعناداردارد.سبک فرزندپروری مستبدانه با سلامت روانی ارتباط مثبت ومعناداردارد.همچنین سبک فرزندپرروی مستبدانه با پیشرفت تحصیلی وعزت نفس دانش آموزان ارتباط منفی معناداردارد.و عزت نفس دانش آموزان با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دانش اموزان ارتباط معنادار دارد.

نتیجه گیری:باتوجه به نتایج به دست آمده ازاین پژوهش می توان نتیجه گرفت که سبک های فرزندپروری والدین وعزت نفس می توانندعوامل مهمی درسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزانباشندوبایدموردتوجه واهتمام والدین ودست اندرکاران تعلیم وتربیت قرارگیرد.

واژه های کلیدی: سبک های فرزندپروری،عزت نفس،سلامت روانی،پیشرفت تحصیلی

 

فصل یکم

مقدمه

 

 

مقدمه

خانواده از نهادهای مهم وبنیادی جامعه می باشد که تأثیر اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید می باشد ارتباط بین کودکان ووالدین وسایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای دانست که درکنش متقابل با یکدیگرهستند.این نظام به طورمستقیم وغیرمستقیم ازطریق سبک هاوروش های مختلف فرزندپروری درکودکان تاثیرمی گذارد.اکثرروانشناسان صرف نظراز مکتبی که به آن عقیده دارند،کنش های متقابل میان والدین وفرزندان خود رااساس تحول عاطفی تلقی می کنند(بالبی،[1] 1969; وفروید،[2] 1964 ،به نقل ازمهرابی زاده وهمکاران، 1379).یکی از مهم ترین موضوعات در این حوزه« فرزندپروری » نامیده می گردد.هرخانواده ای شیوه های خاصی را درتربیت فردی واجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد این شیوه ها،سبک های فرزندپروری[3] نامیده می شوند که والدین این شیوه هارا بلافاصله بعداز تولد کودک شروع می کنند(سانتراک[4]، 2007).تاثیرمحیط خانواده بررشد کودک اغلب به وسیله ی نظاره تعامل والد-فرزند مورد مطالعه قرارگرفته می باشد .در این مشاهدات معمولا” ویژگی های رفتاری والدین به وسیله ی دو بعد ارزیابی شده می باشد: الف) پذیرش(گرمی) ،شامل طرفداری وپرورش عاطفه ی مثبت بین والدین وکودک می باشد. ب) کنترل، شامل آن دسته از رفتارهای والدین می باشد که رفتار کودک خود را هدایت می کنند مانند: راهنمایی وکنترل ، بازدارنده یا تسهیل کننده. با تاکید بر سبک های فرزندپروری ،سه گروه مجزا از خانواده ها وجود دارندکه عبارتنداز: خانواده های مقتدر[5]،خانواده های مستبد[6] وخانواده های سهل گیر[7](سانتراک، 2007).سبک فرزندپروری مقتدرانه،با ترکیبی از کنترل بالا،طرفداری هیجانی بیشتر،سطح مناسب استقلال وروابط دو سویه بین کودک ووالدین،شناسایی می گردد.درخانواده های مقتدر(دمکراتیک)[8]؛ نسبت به استقلال فردی تاکید می گردد،هریک ازاعضای خانواده دارای وظایف ومسئولیت های متفاوتی هستند،تمام اعضای خانواده بایستی مسئولیت پذیر باشندوبتوانندکارکردهای فردی خویش را انجام دهند تادر نهایت کارکردخانواده مختل نشود.درخانواده های مقتدراستقلال فردی اهمیت دارد وهمچنان که هرعضواز اعضای خانواده وظیفه ای برعهده دارد،ازحق وحقوق خاصی نیز برخوردار می باشد وبین فرزندان ومحیط خانواده ارتباط دو سویه ای هست.پس،بجای آوردن وظایف متناسب با کارکردخانواده ومسئولیت پذیری باعث می شودامتیازهای ویژه ای برای فرزندان شکل گیرد.شیوه فرزندپروری مستبدانه،با کنترل سخت ،سطح بالای محدودیت،انضباط ناپایدار وخشن،اندازه پایین طرفداری هیجانی وگرمی مشخص می گردد.خانواده ها ی استبدادی مبین روابط معیوب با فرزندان می باشند.در این خانواده ها ،قوانین خشن ومحدود کننده ،ممنوعیت ها وتابوها به شدت تمام حاکم می باشد.در این خانواده ها یک یا دونفرحاکم براعمال ورفتار بقیه اعضای خانواده هستند(غالبا”پدر) ،در بعضی مواقع هم ماننددیکتاتور اقدام می کند.فقط او تصمیم ها را می گیرد،هدف را تعیین می کند،راه را نشان می دهد،وظیفه را مشخص می کند،امورزندگی را ترتیب می دهد،همه بایدمطابق میل اورفتارکنند ،دستور او بایدبدون زیرا چرا اجرا گردد ودرکوچکترین رفتارواعمال سایراعضای خانواده دخالت می کند.آن چیز که اوخوب تلقی کند خوب می گردد وآنچه اوبد می داند،بد تلقی می گردد. کودکان پرورش یافته در این خانواده ها متمایل به ساکت بودن،مودب بودن،خجالتی وازنظراجتماعی،غیرمثبت،درمانده،بسیارهمرنگ وفاقدکنجکاوی هستند (ماسن[9]،2001).سبک فرزندپروری سهل گیرانه ،با فقدان کنترل والدین وپاسخدهی به خواسته های کودک مشخص می گردد(استینبرگ[10]وهمکاران،1994).درخانواده های سهل گیر هیچ ملاک ومعیاری برای تربیت کودکان وجودندارد اگرهم وجود داشته با گردید بنابه شرایط ومقتضیات دگرگون می گردد.هرج ومرج حاکم برخانواده ومشخص نبودن ضوابط ،پیروی ازتمایلات را شدت می بخشد وکودک را از برخورد با واقعیت ها ی زندگی دورمی سازد.این کودکان افرادی بی بندوبار ،سهل انگاروخودخواه وبی هدف هستند؛ملاکی برای رفتار واعمال خود ندارند،احساس مسئولیت نمی کنند وبنابراین؛زندگی اجتماعی آنان مطلوب نیست(ماسن، 2001).

نیاز اصلی واساسی ما درزندگی داشتن احساس خوب بودن در ارتباط با خودمان می باشد .عزت نفس یک اصطلاح روانشناختی می باشد برای ارزیابی کلی عاطفی فرد ازارزش خود،قضاوت درمورد خود ونگرش نسبت به خود.عزت نفس شامل اعتقادات(برای مثال:” من خوب هستم” ،”من شایسته هستم” )واحساسات مانند: شادی،نا امیدی،غرور وشرم می باشد(هویت[11]، 2009).مانیازداریم خود را ازنظرجسمی ،فکری،احساسی وعاطفی بشر خوب وباارزش بدانیم .چنین احساسی ،انگیزه ومحرک مابرای توفیق وانجام اموری می باشد که مادرزندگی برعهده می گیریم.این احساس معمولا”ازدوران کودکی آغازمی گردد وتحت تاثیرفرهنگ وجامعه تقویت می گردد وپس ازگذشت سال ها به یک احساس قوی ومحکم مبدل می شودکه تغییرآن بسیار دشوار می باشد.پس به منظورفهم بهتر رفتارهای فرد،شناخت وادراک یا عقیده ای که فردنسبت به خود داردحائز اهمیت بسیار می باشد.موضوع سلامتی ،از بدو پیدایش بشر در قرون وسطی واعصار متمادی مطرح بوده می باشد .گاه از آن سخن به میان آمده،عموما” بعد جسمانی آن،مد نظر قرار گرفته وکمتر کسی به سایر ابعاد به ویژه بعد روانشناختی آن توجه کرده می باشد.سلامت روانی از موضوعات مهمی می باشد که در سال های اخیر مورد توجه جدی دانشمندان ،مسئولان بهداشتی وسیاستگذاران دولتی قرار گرفته می باشد.به طوری که سازمان بهداشت جهانی ،سلامت روانی رایکی از اصول مراقبت های اولیه بهداشتی در دستور کار کشورهای عضو قرار داده می باشد.سلامت جسمی،روانی واجتماعی لازمه رشد وشکوفایی بشر هاست(محسن کوشان وسعیدواقعی،2007).در جهان شیوع اختلالات روانی[12] در تمام عمربیش از 25 درصد وشیوع این اختلالات در هر مقطع زمانی حدود 10 درصد در جمعیت بالغ تخمین زده می گردد.در ایران نیزشیوع اختلالات روانی در تمام عمر (درجمعیت بالای 15 سال )بیش از 20 درصد برآورد شده که در این بین اختلالات خلقی واضطرابی بیشترین شیوع را دارند(وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، 1387).بی تردید یکی ازدلایل مهم توجه پژوهشگران به مفهوم عزت نفس تاثیربالقوه آن برسلامت روانی می باشد.عزت نفس پدیده ای روانشناختی می باشد که تاثیرقطعی برابعادعاطفی وشناختی بشر دارد(کروکر[13]،2002). وکارکرد آن درمقابله با فشارهای زندگی به عنوان یک منبع پرتوان شناخته می گردد.شخصی که ازعزت نفس بالا برخوردار می باشد خودرا به گونه ی مثبتی ارزیابی نموده وبرخورد مناسبی نسبت به خودو دیگران دارد.پس عزت نفس موجب ارتقای سلامت روانی افراد می گردد(جابری وآشتیانی،1997).بهره مندی ازعزت نفس ،گذشته از آن که بخشی از سلامت روانی شمرده می شودبه پیشرفت تحصیلی نیز وابسته می باشد(بیابانگرد،1382).مهمترین احساسات نظام اموزشی ،آماده ساختن افراد برای کسب دانش ،مهارت ها ی شناختی وشغلی جهت ورود به اجتماع می باشد جامعه ماهم در حال پیشرفت وتوسعه می باشد وعزت نفس ازجمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی می باشد.والدین در شکل گیری توجه فرزندانشان به تحصیل تأثیر دارند .مهمترین تأثیر والدین ایجاد محیط آرام ومساعد برای مطالعه وانجام تکلیف می باشد.دخالت خانواده در تعلیم وتربیت می تواندپیشرفت آموزشگاهی را پیش بینی کند.تحقیقاتی که در زمینه تعلیم وتربیت ودر ارتباط با تحول صورت پذیرفته می باشد،نشان داده اند که توجه ،شیوه های تعاملی ورفتار والدین وارتباط آن ها با مدرسه با تحول اجتماعی کودک وعملکرد تحصیلی فرزندان ارتباط هست(کریستنسون وشریدان،2001؛به نقل ازمعتمدی،1387)باتوجه به مطالب ذکر گردیده روش تربیت فرزندان از اهمیت وحساسیت زیادی برخورداراست ومی تواند از بروز بسیاری از آسیب های روانی واجتماعی پیشگیری کند.سبک های فرزندپروری می تواند پیش بینی کننده رشد روانی –اجتماعی ٬عملکرد تحصیلی٬رفاه یاسلامت ٬سازگاری در دوره نوجوانی ویا حتی معضلات رفتاری فرزندان در آینده باشد.ازسوی دیگرسازه عزت نفس نیز عامل مهم در رشد سالم شخص به حساب می آید وموجب پیشرفت تحصیلی ونیز مانع بروز اختلال وپریشانی می باشد چنین پذیرش گسترده ای از اهمیت خودارزشمندی وتاثیرآن دررشد سالم شخص سبب گردیده تا در دهه های اخیر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته ونقش آن در ابعاد مختلف زندگی فردی واجتماعی فردمورد مطالعه قرار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته روانشناسی: بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

اظهار مساله

ارتباط والدین وفرزندان مانند موردها مهمی می باشد که سال ها نظر صاحب نظران ومتخصصان تعلیم وتربیت را به خودجلب کرده می باشد.خانواده نخستین پایگاهی می باشد که پیوند بین کودک ومحیط اطراف اورا به وجود می آورد،کودک در خانواده پندارهای اولیه رادرباره ی جهان فرا می گیرد،ازلحاظ جسمی وذهنی رشد می یابد،شیوه های سخن گفتن را می آموزد،هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیردوسرانجام توجه ها ،اخلاق وروحیاتش شکل می گیرد وبه عبارتی اجتماعی می گردد(نقل از هیبتی،1381).ازاینرو خانواده بیش از تمام محیط های اجتماعی دیگر در رشد وتکامل فرد تاثیر دارد و کودک پیش از این که از اوضاع اجتماعی متاثر گردد،تحت تاثیر شیوه های تربیتی خانوادهاست.درطول سده های گذشته دیدگاه های فلاسفه و شاعران و بسیاری دیگر از دیدگاهها موید این اصل بوده می باشد که بشر نیاز دارد خود را خوب ومنطقی جلوه دهد.درصدسال گذشته بسیاری از روانشناسان پذیرفته اندکه بشر دارای  نیاز به عزت نفس می باشد. عزت نفس عبارتست از احساس ارزشمند بودن٬ عزت نفس وخودارزشمندی از اساسی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت دانش آموزان به شمار می رود.حس ارزشمند بودن هرفرد ازمجموع افکار٬احساس ها٬عواطف وتجربیات اودرطول زندگی ناشی می گردد.اغلب پژوهشگران عقیده دارند که عزت نفس بر سایر متغیرهای شخصی و فعالیت های فرد تاثیرمی گذارد.یکی ازمهم ترین متغیرهاسلامت روانی می باشد.کارشناسان بهداشت روانی سلامت فکر وروان را قابلیت ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران ،تغییر واصلاح محیط فردی واجتماعی ،حل تضادها وتمایلات شخصی به طورمنطقی وعادلانه ومناسب عنوان می کنند ومعتقدند سلامت روانی تنها نداشتن بیماری نیست بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربیات زندگی به صورت انعطاف پذیر ومعنی دار می باشد. عزت نفس نازل معمولا” به آسیب های روانی منجرمی گردد. بیشتر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس رابعنوان عامل مرکز ی واساسی در سازگار ی عاطفی واجتماعی فرد می دانند وعزت نفس درسلامت روانی تأثیر بسزایی داردبراهمیت آن تاکید دارن.بدین روی ،بعضی همچون براون در سال 1997 ادعامی کندکه عزت نفس ارزشمندترین نیاز روانشناختی ماست وپیش نیاز سلامت روانی به شمار می رود.ازدیگرعوامل مرتبط باعزت نفس پیشرفت تحصیلی می باشد. پیشرفت تحصیلی موضوعی می باشد که بخصوص درحال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان می باشد وهر ساله مقدرا زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می گردد.محققان ازدیربازسعی در فهم مجموعه عوامل تعیین کننده وموثردر پیشرفت تحصیلی داشته اند.بدیهی می باشد که شکل گیری ذهن علمی قوی ودستیابی به توانایی های لازم درجهت کسب موفقیت تحصیلی به صورت خلق الساعه شکل گیری نمی پذیرد وعوامل تشکیل دهنده این ظرفیت طی سالیان تحول شخصیت شکل می گیرد. وبه این ترتیب تأثیر کانون خانواده در ایجاد این ظرفیت ها برجسته می گردد.سبک های فرزندپروری می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم محیطی اثرات ویژه ای بر رشد عمومی وابعاد مختلف رفتارکودک٬بخصوص درزمینه سلامت روانی٬جسمانی وعملکردتحصیلی داشته باشد.روش های تربیتی والدین اثرات طولانی بررفتار ،عملکرد،انتظارات ودر نهایت برشخصیت افراد درآینده دارند.مثلا” والدین سختگیرو دیکتاتورمانع پیشرفت وخلاقیت کودک می شوند .والدینی که اجازه نمی دهند کودک ابراز وجود کند مانع بروز استعدادهای بالقوه او می شوند ودر نتیجه این قبیل کودکان در آینده افرادی روان آزرده وپرخاشگر خواهند گردید(نقل از مهرابی زاده هنرمند وهمکاران،1379(.ارتباط وپیوند اعضای خانواده ورعایت تکریم متقابل یکدیگر٬درسلامت روانی –جسمانی دانش آموزان تاثیربسزایی دارد٬به گونه ای که الگوهای رفتاری وی را دربزرگسالی بنیان نهاده وموجبات امنیت خاطر وعزت نفس را در وی فراهم می آورد.عزت نفس از مهمترین عوامل تعدیل کننده فشارروانی –اجتماعی بوده وبرزمینه های روابط خانوداگی،تعامل های اجتماعی ،موفقیت تحصیلی وسلامت روانی تاثیرگذاربوده ونحوه برخورد٬پذیرش٬دوست داشتن ومساعدت بادانش آموز وی را برای ایفای تأثیر های اجتماعی یاری می دهد. با در نظر داشتن اینکه سبک های فرزندپروری والدین که چگونگی تربیت والدین به کودکان را منتقل می کندوبه شیوه غالب تربیت فرزندان از سوی والدین تصریح دارد وبرچگونگی رشد وتکوین شخصیت کودکان تاثیربسزایی داردو نیز با در نظر داشتن اهمیت عزت نفس درکشورهای غربی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته می باشد.هریک از سبک های فرزندپروری با بروزرفتارها وویژگی های خاص در فرزندان ارتباط نشان داده اند؛برای مثال عزت نفس بالا،پیشرفت تحصیلی وکفایت های اجتماعی ازجمله متغیرهایی می باشد که با فرزندپروری مرتبط اند.همچنین معضلات رفتاری وسایر معضلات روانشناختی با فرزندپروری ارتباط دارند.واین امر در شکل گیری شخصیت فرد موثر می باشد و نیز میتواند برسلامت روان تاثیرزیادی داشته باشد.با در نظر داشتن مطالب فوق این پژوهش به مطالعه ارتباط سبک های فرزندپروری وعزت نفس با سلامت روان وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه در شهرکرمانشاه پرداخته می باشد.

[1].Bowlby

[2].Freud

[3].parenting styles

[4].Santrock

[5].authoritative

[6] .authoritarian

[7] .permissive

[8] .democratic

[9] .Masun

[10] .Steinberg

[11].Hewitt

[12].mental disorder

[13] .Baumeister ‚ Crocker

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***