متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

 گرایش :استراتژیک

عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

 

موضوع:

مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

 

استادراهنما:

دکتر محمدرضا میرابی

 

استادمشاور:

دکتر محمد حسین رنجبر

                                                         سال تحصیلی:1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل 1 کلیات پژوهش.. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2- اظهار مسأله اساسی پژوهش به گونه کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، اظهار جنبه‏های مجهول و مبهم، اظهار متغیرهای مربوطه و مقصود از پژوهش).. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، اندازه نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد) روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی  که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار می‏گیرد… 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (اظهار مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور  پیرامون موضوع پژوهش و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری پژوهش)   77

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

1-6- اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی).. 6

1-7- سؤالات پژوهش.. 6

1-8- فرضیه‏های پژوهش.. 7

1-8-1- فرضیه اصلی.. 7

1-8-2- فرضیه فرعی.. 7

1-8-3- فرضیه اصلی.. 7

1-8-4- فرضیه فرعی.. 7

1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی).. 8

1-9-1- استراتژی.. 8

1-9-2- بخش بندی و تعیین بازارهای هدف.. 8

1-9-3- استراتژی‌های بازاریابی.. 9

1-9-4- آمیخته بازاریابی.. 10

1-10- روش شناسی پژوهش.. 11

1-11- تبیین کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (نظاره و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها.. Error! Bookmark not defined.

1-12- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان).. 14

1-13- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.. 14

فصل 2. 15

مبانی نظری پژوهش.. 15

2-1- مقدمه.. 16

2-2- استراتژی و ساختار.. 17

2-2-1- سازمان با استراتژی تدافعی.. 18

2-2-2- سازمانهای آینده نگر.. 18

2-2-3- سازمانهای تحلیلگر.. 18

2-2-4- سازمانهای انفعالی.. 18

2-3- مقایسه چهار نوع استراتژی اسنو و مایلز در تاثیر بر ساختار سازمان.. 19

2-3-1- مقایسه دو استراتژی فرق و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان   19

2-3-2- مقایسه دو استراتژی فرق و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان   19

2-4- تفاوت ارتفاع ساختاری سازمانها با استراتژی فرق و حداقل هزینه.. 20

2-5- مدیریت استراتژیک.. 20

2-5-1- توجه استراتژیک و ارتباط آن با سایر توجه ها به مدیریت.. 21

2-5-2- توجه فرآیندی به مدیریت.. 21

2-5-3- توجه کمی به مدیریت.. 21

2-5-4- توجه رفتاری به مدیریت.. 22

2-5-5- توجه سیستمی به مدیریت.. 22

2-5-6- توجه اقتضائی به مدیریت.. 22

2-5-7- توجه استراتژیک به مدیریت.. 23

2-6- سطوح استراتژی.. 27

2-6-1- استراتژی سطح شرکت (بنگاه).. 29

2-6-2- استراتژی سطح کسب و کار (تجاری).. 29

2-6-3- استراتژی های کارکردی (وظیفه ای).. 29

2-7- مفهوم هماهنگی استراتژیک.. 30

2-8- مدیریت استراتژیک.. 31

2-8-1- ضرورتهای بهره گیری از مدیریت استراتژیک.. 32

2-8-2- مزایای بکارگیری مدیریت استراتژیک.. 33

2-9- فرایند مدیریت استراتژیک.. 33

2-9-1- سطوح مدیریت استراتژیک.. 36

2-10- استراتژی های رقابتی پورتر.. 37

2-10-1- استراتژی رهبری قیمت‌ها.. 40

2-10-1-1- مؤلفه های استراتژیک کاهش هزینه.. 46

2-10-1-2- صرفه جویی به مقیاس.. 48

2-10-1-3- منحنی تجربه.. 48

2-10-1-4- فرهنگ کاهش هزینه.. 48

2-10-2- ریسکهای همراه در استراتژی حداقل هزینه.. 49

2-10-3- استراتژی فرق.. 49

2-10-3-1- راههایی که شرکتها می توانند محصول یا خدماتشان را متمایز سازند   51

2-10-3-2- عوامل ایجاد فرق.. 53

2-10-3-3- هزینه در استراتژی فرق.. 55

2-10-3-4- ریسکهای موجود در استراتژی فرق.. 55

2-10-3-5- استراتژیهای موفقیت آمیز فرق.. 55

2-10-3-6- ایجاد ارزش افزوده برای مشتری.. 56

2-10-3-7- ایجاد ارزش ادراکی.. 56

2-10-3-8- دو توجه در ارتباط با فرق.. 57

2-10-3-9- انتخاب کیفیت.. 57

2-11- مدیریت کیفیت جامع(TQM). 58

2-11-1- تمرکز بر روی مشتری.. 59

2-11-2- نرخ بازگشت سرمایه.. 59

2-12- ارزش ویژه نام تجاری.. 60

2-12-1- آگاهی و شناخت نسبت به نام تجاری.. 61

2-12-2- هویت نام تجاری.. 61

2.12.2.1..                                        وفاداری نسبت به نام تجاری.. 62

2-12-3- استراتژی تمرکز.. 62

2-12-4- بنگاه بی‌استراتژی.. 63

2-13- الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. 65

2-13-1- الگوی واکر و همکاران.. 66

2-13-2- الگوی ویلسون و گیلیگان.. 67

2-14- الگوی عوامل تاثیرگذار بر استراتژی بازاریابی.. 69

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

2-14-1- الگوی کریونس.. 69

2-14-2- الگوی سادهازشان.. 70

2-15- الگوی استراتژی بازاریابی: یک چارچوب مثبت.. 70

2-15-1- الگوی مک دانیل و کولاری.. 70

2-16- محصول.. 71

2-17- تحلیل ساختاری صنعت.. 74

2-17-1- تعامل بنگاه و صنعت.. 75

2-17-2- رهبری قیمت متمایز-فرق ارزان.. 76

2-17-3- سودآوری در طول زمان.. 76

فصل 3. 80

روش پژوهش.. 80

3-1- مقدمه.. 81

3-2- روش و نوع پژوهش.. 81

3-3- جامعه آماری.. 83

3-4- روش نمونه گیری.. 83

3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 84

3-6- ترکیب سئوالات پرسشنامه.. 84

3-7- روایی ابزار گردآوری اطلاعات.. 85

3-7-1- روایی ظاهری.. 85

3-7-2- روایی محتوا.. 85

3-7-3- روایی پیش بینی.. 85

3-7-4- روایی همگرا و روایی واگرا.. 85

3-8- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 86

3-8-1- ظرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از متغیرهای مورد مطالعه.. 88

3-9- روش تحلیل داده ها.. 88

3-9-1- آزمون tتک نمونه ای( استیودنت) برای میانگین جامعه.. 89

فصل 4. 90

تجزیه و تحلیل داده ها.. 90

4-1- مقدمه.. Error! Bookmark not defined.

4-2- بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیه‌های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

فصل 5. 113

نتیجه گیری.. 113

5-1- مقدمه.. 114

5-2- اختصار‌ای از نتایج توصیفی.. 114

5-2-1- یافته‌ها بر حسب زمینه فعالیت.. 114

5-2-2- یافته‌ها بر حسب سابقه فعالیت.. 114

5-2-3- یافته‌ها بر حسب حوزه فعالیت.. 114

5-3- بحث در‌باره یافته‌ها.. 115

5-4- پیشنهادهای کاربردی.. 122

5-5- پیشنهادهای پژوهشی.. 123

5-6- محدودیت‌های پژوهش.. 124

فصل 6 ضمیمه.. Error! Bookmark not defined.

 

فهرست شکل ها

شکل 1 مدل مفهومی پژوهش.. 12

شکل 2   مفهوم استراتژی در سطح ذهنی و مفهومی.. 26

شکل 3   استراتژی سطح شرکت.. 28

شکل 4  فرآیند مدیریت استراتژیک.. 34

شکل 5  چرخه کامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژیک از دیدگاه کاتلر.. 64

شکل 6  ارتباط تعاملی و دو طرفه در الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. 66

شکل 7 مراحل بازاریابی استراتژیک از دیدگاه ویلسون و گیلیگان.. 68

شکل 8 فرآیند استراتژی بازاریابی از دیدگاه کریونس.. 69

شکل 9 ارتباط بین محیط بازاریابی, تیپ استراتژیک, پاسخ استراتژیک.. 71

شکل 10 تصمیم گیری درمورد هر قلم محصول.. 72

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1 عوامل آمیخته بازاریابی.. 10

جدول 2 متغیرهای موردبررسی.. Error! Bookmark not defined.

جدول 3 مقایسه توجه مختلف به مدیریت.. 25

جدول 4 استراتژی های عمومی رقابت.. 77

جدول 5 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب زمینه فعالیت.. Error! Bookmark not defined.

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر عملکرد شرکت های صنعتی  براساس استراتژی رهبری هزینه  و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران می باشد. در این مطالعه، پژوهشگر با بهره گیری از رویکرد استراتژیک، روابط بین اجزای رویکرد کاهش قیمت ، رهبری هزینه و عملکرد که سازه های اصلی پژوهش هستند را مطالعه می کند.

این پژوهش در پی این هدف می باشد که چگونه به کارگیری استراتژی های گوناگون (استراتژی کاهش هزینه و رهبری قیمت) و تفاوت بین آن ها، به گونه مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملکرد میشود. مدل مفهومی پژوهش حاضر در واقع 4 سطح در مدیریت استراتژیک رقابتی، یعنی رهبری هزینه، فرق، تمرکز با رویکرد قیمت یا تمرکز و سطح بدون استراتژی را شامل می گردد. از  میان 40 سؤال های استراتژی موردنظر ،تعداد 10 سوال در سطح استراتژی فرق،10 سوال در سطح استراتژی رهبری هزینه ، 10 سوال در سطح  تمرکز با رویکرد قیمت یا فرق و 10 سوال مربوط به سطح بدون استراتژی می باشد. جهت مطالعه نرمال بودن بودن جامعه از آزمون کلوگروف-اسمنیروف تک نمونه ای بهره گیری گردید که نرمال بودن جامعه را تایید نمود، همچنین به مقصود مطالعه ارتباط معنی دار بین استراتژی های سطح رقابتی سازمان و عملکرد هر صنعت، از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری گردید که نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای مذکور بوده می باشد. براساس نتایج حاصل، سازمان های گوناگون در یک  صنعت خاص، از لحاظ استراتژی های رقابتی رهبری هزینه و کاهش قیمت، تفاوت بسیاری داشته و در صورت بهره گیری از یک استراتژی خاص، سطوح گوناگون در عملکرد خود داشته اند.

 

واژه های کلیدی: استراتژی رقابتی، عملکرد سازمانی، منابع رقابتی، استراتژی رقابتی رهبری هزینه، استراتژی رقابتی کاهش قیمت، استراتژی رقابتی فرق.

تعداد صفحه : 142

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***