متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه ­های بازاریابی اجتماعی

دانشگاه پیام نور

واحد گرمسار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

عنوان:

مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه­ های بازاریابی اجتماعی

(مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری مهر)

استاد راهنما:

جناب دکتر علی اکبر جوکار

استاد مشاور:

جناب دکتر حبیب الله دانایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 16

1-2- اظهار مسأله ……………………………………………………………………………………. 16

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………… 19

1-4- سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………. 21

1-5- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………. 21

1-6- فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………. 21

1-7- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………. 22

1-8- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. 23

1-9- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………….. 24

1-10- روش وابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………. 31

1-11- جامعه آماری و اظهار حجم نمونه …………………………………………………………….. 32

1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………. 32

1-13- محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………….. 33

1-14- تعاریف مفهومی واژگان………………………………………………………………… 33

1-15- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………. 35

فصل دوم: پیشینه پژوهش و مبانی نظری

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………… 38

بخش اول: جذب سرمایه مشتری …………………………………………………………. 38

مشتری­شناسی و مشتری­گرایی …………………………………………………………….. 38

شناسایی نیازهای مشتریان ……………………………………………………….. 39

اهمیت جذب سرمایه مشتری ……………………………………………………………. 40

بخش دوم: بازاریابی

مقدمه ………………………………………………………………………………………… 43

تعریف بازاریابی ……………………………………………………………………………. 43

اهمیت بازاریابی …………………………………………………………………………… 45

مؤلفه­های فرآیند بازاریابی ……………………………………………………………. 47

الف) محیط بازار …………………………………………………………………….. 47

1- محیط کلان …………………………………………………………………………. 48

2- محیط خرد …………………………………………………………………………. 48

ب) سیستم­های اطلاعات بازاریابی …………………………………………………. 49

ج) برنامه ­ریزی بازاریابی …………………………………………………………. 50

د) فرآیند اجرای بازاریابی …………………………………………………………….. 50

ه) سیستم کنترل و نظارت ………………………………………………………… 51

اهمیت بازاریابی خدمات بانکی …………………………………………………… 52

الف) تبلیغ با هدف اطلاع رسانی……………………………………………….. 53

ب) تبلیغ با هدف ترغیب ……………………………………………………………….. 53

ج) تبلیغ با هدف یادآوری ………………………………………………………… 53

بخش سوم: بازاریابی اجتماعی

مقدمه …………………………………………………………………………….. 54

مبنای اجتماعی بازاریابی: تأمین نیازهای انسانی…………………………….. 55

تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی …………………………………… 56

مفهوم بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………… 59

تاریخچۀ پیدایش بازاریابی اجتماعی ……………………………………………… 62

تعریف بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………… 63

دیدگاه بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………… 65

ابعاد بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………. 66

مراحل انجام یک برنامه بازاریابی اجتماعی ………………………………….. 67

مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی …………………………………….. 68

جنبه­های بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری ……………………………….. 71

آمیخته بازاریابی …………………………………………………………… 72

بخش چهارم: مطالعه مطالعات انجام شده

مطالعات انجام شده در ایران …………………………………………………. 74

مطالعات انجام شده در سایر کشورها ……………………………………….. 80

بخش پنجم: چارچوب نظری پژوهش …………………………………….. 82

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………….. 84

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………….. 84

3-3- فرایند پژوهش ……………………………………………………………….. 84

3-4- جامعه آماری …………………………………………………………………. 85

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری …………………………………………….. 86

3-5- ابزار جمع­ آوری داده ها ……………………………………………………………. 86

3-6- روایی و پایایی پرسش‌نامه …………………………………………………… 86

3-6-1- روایی ………………………………………………………………………….. 87

3-6-2- پایایی ………………………………………………………………………… 87

3-7- روش جمع ­آوری داده ­ها ………………………………………………………. 87

3-8- روش­های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………….. 87

پرسش‌نامه ………………………………………………………………………….. 89

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

4-1-مقدمه …………………………………………………………………………….. 95

4-2-آمار توصیفی …………………………………………………………………….. 95

4-2-1- ویژگی‌های فردی پاسخگویان ……………………………………………….. 95

4-2-2- وضعیت سپرده در موسسه مهر ……………………………………………. 97

4-2-3- اندازه فعالیت بازاریابی اجتماعی ……………………………………………….. 99

4-2-4- مناسب بودن رسانه­های بازاریابی اجتماعی …………………………….. 100

4-2-5- ارزش برند موسسه مالی و اعتباری مهر …………………………………..

4-2-6- ارزش سهام موسسه مالی و اعتباری مهر ………………………………. 104

4-2-7- ارتباطات سهام در رسانه بازاریابی اجتماعی …………………………….. 106

4-2-8- محتوای پیام رسانه بازاریابی اجتماعی ………………………………………. 108

4-3- آمار استنباطی ………………………………………………………………….. 110

4-4- تاثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر سپرده­ گذاری در موسسه مالی مهر…… 115

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………… 119

5-2- اختصار پژوهش ………………………………………………………………. 119

5-3- نتیجه­گیری ……………………………………………………………….. 124

5-4- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………. 127

5-4-1- پیشنهادها براساس نتایج پژوهش ……………………………………… 127

5-4-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ……………………………………………. 128

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی در سپرده­گذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به­لحاظ هدف، کاربردی می باشد که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع­آوری داده­ها پرداخته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان موسسه مالی مهر در شهر تهران بود که باتوجه با این­که تعداد آنها، نامشخص می باشد، حجم جامعه آماری نامحدود درنظر گرفته گردید و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامشخص بهره گیری گردید، که تعداد نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بود، که روایی آن به­وسیله پانل متخصصان و پایایی آن به­وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف پرسشنامه احراز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که پاسخگویان بیشترین بهره گیری را از رسانه تلویزیون دارند و رسانه بازاریابی اجتماعی می­تواند بیشترین تاثیر را در تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی داشته باشد. در مطالعه ارزش سهام رسانه بازاریابی اجتماعی تأثیر افزایش ضریب ماندگاری مشتریان قبلی و زیادشدن رضایتمندی آنها از موسسه مالی و اعتباری مهر را دارد. در مطالعه ارتباطات سهام رسانه تأثیر تبیین نقاط قوت، اشکال، تهدیدها و فرصت­های مطرح در خصوص خدمات و تسهیلات موسسه مالی و اعتباری را دارد. در مطالعه تاثیر رسانه بازاریابی اجتماعی بر قصد سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر، از رگرسیون لجستیک بهره­گیری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر سن، متغیر متوسط درآمد ماهیانه در گام، متغیر تعداد اعضای خانواده، متغیر فعالیت بازاریابی، متغیر مناسب­بودن رسانه، متغیر ارزش برند و متغیر ارتباطات سهام وارد معادله گردید. ضریب منفی متغیرهای سن، اندازه درآمد، اندازه مناسب­بودن رسانه و اندازه ارتباطات سهام نشان از تاثیر منفی این متغیرها دارد و نشان می­دهد که با افزایش اندازه سن، اندازه درآمد، تناسب رسانه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سهام اندازه سپرده­گذاری کاهش می­یابد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل از پژوهش کلیات پژوهش مطرح میشود. در این فصل در آغاز مساله پژوهش اظهار می­گردد که تبیین مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک پژوهش می باشد. در گام بعدی ضرورت و اهمیت پژوهش اظهار می­گردد، که چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج پژوهش می باشد. اهداف پژوهش، که طریقه و نتایج پژوهش را مشخص می­کند در گام بعدی تدوین می­گردد و آن چیز که پژوهش به­دنبال انجام آن می باشد، مشخص می­گردد و باتوجه به اهداف فرضیه­ها یا سؤال­های پژوهش مطرح می­گردد که مسیری برای اجرای پژوهش می باشد. همچنین در این فصل محدودهای پژوهش، پیشینه پژوهش و تعریف عملیاتی واژه­ های برای برداشت مشترک از مفاهیم طرح می­گردد.

2-1- اظهار مسأله

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده می باشد. بانک‌ها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان اعمال می­نمایند (توکل،1383). معمولاً در فعالیت­های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. گرچه عواملی زیرا صنعتی­شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه پدیدارشدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند، اما توسعه و پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به­شمار می­طریقه(رازانی،1382)، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت­های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته­اند و پس می­توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به­کارگیری روش­های جدید، با درجه توسعه­یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(حق­شناس کاشانی،1382). در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه­های مختلف بانکی از موضوعاتی می باشد که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه به غیر از رقابت بین گروه­های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک­های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض­الحسنه نیز مزید برعلت شده و پس در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته­اند (فروزنده،1379).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها مهم و حیاتی می­باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده می باشد. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات جدید، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده­گذاری در بانک­ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه­های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه­های اجتماعی، اینترنت، شبکه­های ماهواره ای و.. زمینه­های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به­وجود آمده می باشد. هدف رسانه­های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندی­های یک بانک و ایجاد روشنگری­های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان می باشد(خضرا،1385).

در بانکداری جدید مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک­ها انگیزه­های متفاوتی دارند. پس شایسته می باشد در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصی­شدن تعداد زیادی از بانک­های دولتی همراه می باشد، بانک­ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک­سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره­اندیشی نمایند(خواجه­زاده،1383). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس اندازه توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار می باشد. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف­کننده و راحتی، سهولت بهره گیری، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشند(طاهری بروجنی، 1379).

امروز شیوه­های نوآورانه، مشتری­مداری موثر، ارائه تکنولوژی­های کارآمد، سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می­کند که هر بانکی در این امور موفق­ترعمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای همیشگی و بهره­وری بالاتر خواهد بود(مغویی­نژاد،1378). سازمان­های جدید برای پاسخگویی به وظایف و رسیدن به انتظارات، به رویکردهای بازاریابی اجتماعی روی آورده­اند. به­وضوح می­توان تاکید قابل توجه تعدادی از بانک­های کشور را به ابعاد مختلف بازاریابی اجتماعی نظاره نمود. نکته مهمی که در این خصوص می­توان اظهار داشت، در نظر داشتن ابعاد تبلیغاتی و اطلاع­رسانی این فعالیت­ها می باشد(اداره روابط عمومی،1378).

فلسفه بازاریابی اجتماعی در بانک­ها این می باشد که مدیران بانک­ها بایستی به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند. در صورتی که بانک­ها قادر نباشند پایبندی خود به مسئولیت­های اجتماعی نشان دهند، بخش مهمی از کارکرد و منافع بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر تقویت برند خود را از دست خواهند داد(ابونوری و سپانلو،1384). از طرف دیگر، در صورتی که قابلیت لازم برای اثبات این پابندی را دارا باشند، علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنان، قادر خواهند بود مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب نمایند.

در بازاریابی اجتماعی کوشش در جهت تاثیرگذاری روی عقاید و رفتار جامعه می باشد، و از این دیدگاه به­عنوان فرآیندی برنامه­ریزی شده برای تاثیرگذاری روی رفتار اختیاری گروه مخاطب جهت نیل به یک هدف اجتماعی یاد می­گردد(انیو و ویت،1389). در بازاریابی اجتماعی مخاطبین متفاوتی مدنظر هستند و در نظر داشتن آنها برای کسب موفقیت ضروری می باشد، شناسایی و در نظر داشتن گروه­های داخلی و گروه­های خارجی(بازاریابی درونی و بیرونی) در برنامه بازاریابی اهمیت بسیاری دارد. تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاست­های جامعه امکان­پذیر می باشد و در این عرصه طرفداری رسانه­ای مکملی موثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب می­گردد. در نظر داشتن این عناصر تشکیل­دهنده آمیزه بازاریابی، که امروزه از شکل سنتی پیشین خود خارج شده و گسترش پیدا کرده می باشد، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد نمود(سلیمانی بشلی و باروتیان،1388).

برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی بایستی پیام­ها را در جایی ارائه نمود که مخاطب حضور داشته باشد. بهره گیری از روزنامه­های محلی، فروشگاه­های بزرگ، گروه­های موسیقی و… از این جمله به­شمار می­طریقه و از این رو بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع­تر از تبلیغات تلویزیونی می باشد. بهره گیری از ترکیب رسانه­های همگانی، اجتماعات، گروه­های کوچک و فعالیت­های فردی می­تواند موثرتر باشد. وقتی یک پیام ساده و روشن در مکان­های متعدد و در سراسر جامعه تکرار گردد، احتمال دیده­شدن و به­خاطر سپرده­شدن آن بیشتر می باشد. گستردگی مسیرهای مورد بهره گیری بستگی به اندازه بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی کانال­های تاثیرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ[1]، 2007).

بازاریابان اجتماعی برنامه­هایی را طراحی می­کنند که بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد. یکی از مدل­های معروف که مراحل تغییر رفتار رادر یک گروه مخاطب اظهار می­کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی بهره گیری زیادی می­گردد، مدل مراحل تغییر پروچاسکا می باشد. این مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه[2]، دانش[3]، علاقمندشده[4]، انگیزه[5]، آماده برای امتحان کردن[6]، انجام رفتار[7] و عدم انجام رفتار[8] را دربرمی­گیرد(هاستینگ، 2007 ).

با کمک تکنیک­های بازاریابی مانند پژوهش بر روی مخاطب، تحلیل محصول، طراحی پیام، ترویج پیام تهیه شده، تبلیغات و در نهایت ارزیابی و پس­خوراند و گذاشتن این مفاهیم و اصول در کنار مدل­های توجیه­کننده تغییر رفتار می­توان به کار در حوزه اصلاح رفتار اجتماعی امیدوار بود(سلیمانی بشلی و باروتیان، 1388).

در این بین پنج مرحله در اجرای یک برنامه بازاریابی اجتماعی شامل برنامه­ریزی، تولید مواد و پیام­ها، پیش آزمون، مداخله و ارزشیابی و بازخورد می­باشد، که در این پژوهش هدف مطالعه مداخله با شناسایی کانال­های رسانه­ای و تولید پیام­های استاندارد شده، برنامه بازاریابی اجتماعی را آماده اجرا می­کند. یک پوشش رسانه­ای مناسب و مطلوب می­تواند پیام­های مورد نظر ما را به گروه مخاطب منتقل نماید(اوامله و همکاران[9]، 2004).

آن چیز که که در پژوهش حاضر مدنظر می باشد، تحلیل کانال­های ارتباطی(رسانه­های بازاریابی اجتماعی) با تاکید بر شناسایی کانال­های ارتباطی مناسب، تعیین چگونگی بهره گیری از این کانال­ها، ارزیابی انتخاب­های توزیع و تعریف قوانین ارتباطی برای شرکای برنامه می­باشد. همچنین در مرحله بعد تولید مداخلات، مواد و پیش­آزمون­ها با تاکید بر تولید مداخلات و مواد با بهره گیری از اطلاعات جمع­آوری شده از تحلیل مشتری، ادغام آمیزه بازاریابی در یک استراتژی که بتواند ارائه دهنده یک محصول مرغوب و مبادله مطلوب باشد و پیش­آزمون و بازبینی برنامه­ها و همچنین مداخله با تاکید بر ایجاد ارتباط با شرکا و شفاف کردن تضادها، فعال­کردن استراتژی ارتباطی و توزیع آن، مستند کردن روش­ها و پیشرفت­ها در یک چارچوب سازمانی و بازبینی برنامه می باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

فلسفه بازاریابی اجتماعی با دیگر فلسفه­های رایج در بازاریابی از جهت این­که نسبت به منافع آیندگان و جامعه و رفاه آنها تاکید دارد، تفاوت داشته و به دنبال دخالت­دادن موضوعات فرهنگی و ارزشی به صورت واقعی در مسایل بازاریابی می­باشد(خضرا،1385). براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان­ها و شرکت­ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خطی­مشی­های بازاریابی خود، عوامل مهمی مانند خواسته­های مصرف­کنندگان و منافع جامعه در کوتاه­مدت و بلندمدت را درنظر بگیرند. علی­رغم این­که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری و سنتی بسیار نوپاست، اما تأثیر و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده می باشد تا شدیدا مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد(حیدرپور و طهماسبی گتابی،1388). در بازاریابی اجتماعی، کسب سود و منافع شخصی یا سازمانی، الویت اصلی به­شمار نمی­رود. امروزه بسیاری از برندهای مطرح دنیا به این حقیقت دست یافته­اند که صرفا تکیه بر اصول بازاریابی سنتی و تجاری نمی­تواند مزیت و جایگاه رقابتی آنها را در بازار تضمین نماید. حفظ مزیت­های رقابتی مستلزم تقویت مستمر برند بوده که خود نیازمند همراهی بیشتر سازمان­ها با افراد جامعه و کمک به دستیابی به اهداف اجتماعی خرد و کلان می باشد. به­کارگیری اصول اساسی بازاریابی تنها حد مشخصی می­تواند جایگاه سازمان­های خدمات مالی را در بازار مشخص سازد، اما متمایزسازی برند یک بانک در میان برند سایر بانک­هایی که خدماتی مشابه به مشتریان خود عرضه می­کنند، نیازمند مولفه­ای می باشد که می­توان از آن به بازاریابی اجتماعی نام برد(حق­شناس کاشانی،1382).

مشتریان بایستی این نکته را به وضوح احساس نمایند که هدف مدیران بانک تنها کسب منافع و افزایش سود سهام داران نیست، مدیران بانک نیز بایستی به مشتریان خود در اقدام نشان دهند که در کنار منافع بانک و سهامداران، به منافع بلندمدت و کوتاه­مدت جامعه نیز توجه دارند. بازاریابی اجتماعی به­عنوان یکی از شاخه­های نسبتا جدید بازاریابی سنتی این امکان را در اختیار سازمان­های مختلف قرار می­دهد که در کنار پذیرش تأثیر­های اجتماعی بیشتر و موثرتر، به­گونه غیرمستقیم جایگاه برند خود را در میان مشتریان و جامعه بهبود و ارتقا بخشند(رازانی،1382). باتوجه به اهمیت بازاریابی اجتماعی، لازم می باشد به­عنوان ابزاری قدرتمند در جهت توانمندکردن و رقابتی کردن بنگاه­های اقتصادی مدنظر قرار گیرد و از این طریق ارتباط برنده- برنده بین کارکنان، مشتریان و جامعه و دیگر ذینفعان مستقر گردد. جابجایی و تغییرات صنعت رسانه باعث شده می باشد تا رسانه­ های بازاریابی اجتماعی برای بازاریابان به­صورت یک استراتژی بنیادی توسعه یابد(وینریچ،1380). علت های اهمیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی عبارتند از:

– تغییر از تبلیغات رسانه‌ای تا ارتباطات چندگانه؛

– تغییر از رسانه عمومی به رسانه‌های تخصصی برای گوشه‌بازارها؛

– تغییر از بازارهای فروش عمده به خرده‌فروشی(بازارهای تحت کنترل مشتری)؛

– تغییر از تبلیغات با تمرکز بر عموم مردم به سمت بازاریابی براساس پایگاه اطلاعاتی از مشتریان؛

– تغییر از سطح پایین پاسخگویی آژانس­های تبلیغاتی و بازاریابی به سمت سطوح بالاتر پاسخگویی؛

– تغییر از پرداخت‌های سنتی به پرداخت براساس عملکرد(نانتان و همکاران، 2004).

[1] Hastings

[2] Unaware to aware

[3] Knowledge

[4] Interested

[5] Motivated

[6] Ready to try

[7] User

[8] Non-user

[9] Awamleh et al

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM)

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***