متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مدیریت نیروی انسانی

عنوان : مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود

استادراهنما:

جناب آقای دکترمعینی

 

پائیز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول:طرح پژوهش.. 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مسأله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

1-4 اهداف پژوهش. 6

1-4-1- اهدف اصلی. 6

1-4-2- اهداف فرعی. 6

1-5 – سوالات پژوهش. 7

1-5-1- سوال اصلی. 7

1-5-2- سوالات فرعی. 7

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش. 7

1-6-1- فرضیه اصلی پژوهش. 8

1-6-2- فرضیات فرعی. 8

1-7- متغیرهای پژوهش. 8

1-8- قلمروتحقیق. 9

1-9- طرح پژوهش وروشهای تجزیه وتحلیل داده ها 9

1-10- مدل فرآیندپژوهش.. 10

1-11مدل مفهومی اولیه پژوهش. 11

فصل دوم: مطالعه وپیشینه پژوهش.. 13

2-1- مقدمه. 13

2-2- مبانی نظری پژوهش.. 14

2-2-1- انگیزش.. 14

2-2-2- انگیزش درونی درمقابل انگیزش بیرونی. 14

2-2-3- نظریه پردازی درموردانگیزش.. 18

2-2-3-1- نظریه سلسله مراتب نیازها 19

2-2-3-2- نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها 23

مقایسه نظریه مزلو ونظریه هرزبرگ.. 24

2-2-3-3- نظریهxونظریهy. 25

2-2-3-4- نظریهERGآلدرفر. 27

2-2-3-5- نظریه مک کللند 29

2-2-3-6-نظریه ویژگی های شغل. 29

2-2-3-7- نظریه شناختی اجتماعی. 37

2-2-3-8- نظریه تقویت واصلاح رفتار. 43

2-2-3-9- نظریه انتظار. 47

2-2-3-10- نظریه برابری.. 49

2-2-3-11- نظریه هدفگذاری.. 50

2-2-3-12- مدل تلفیقی انگیزش.. 58

2-2-4- عملکردوخشنودی.. 63

2-2-5- عوامل موثرو مرتبط باانگیزش شغلی. 66

2-3- مبانی پژوهشی پژوهش. 71

2-3-1- پیشینهپژوهش درخارجازایران. 71

فصل سوم: روش پژوهش.. 74

3-1- مقدمه. 75

3-2- روش پژوهش. 75

3-2-1- مطالعه نوع پژوهش براساس هدف.. 75

3-2-2- مطالعه نوع پژوهش براساس روش.. 76

3-3- جامعه آماری مورد پژوهش. 78

3-4- حجم نمونه مورد پژوهش. 78

3-5- روش نمونه گیری.. 79

3-6- ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 80

3-7-معرفی پرسشنامه. 81

3-8- مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه. 82

3-9-  آزمون توزیع نرمال داده ها 85

3-10- ابزارکار. 86

3-11- روش تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات.. 86

3-12- محدودیت های پژوهش. 87

فصل چهارم:یافته های پژوهش.. 88

4-1- مقدمه. 89

4-2- تجزیه وتحلیل داده ها 89

4-3- مشخصات توصیفی نمونه. 90

4-4- چگونگی تحلیل داده ها 95

4-5- مطالعه فرضیه های پژوهش. 96

4-5-1- مطالعه فرضیه اصلی اول پژوهش. 97

4-5-1-1-  مطالعه فرضیه فرعی اول. 97

4-5-1-2- مطالعه فرضیه فرعی دوم 98

4-5-1-3- مطالعه فرضیه فرعی سوم 99

4-5-2- مطالعه فرضیه اصلی دوم پژوهش. 100

4-5-2-2- مطالعه فرضیه فرعی پنجم 102

4-5-3- مطالعه فرضیه اصلی سوم پژوهش. 103

4-5-3-1- مطالعه فرضیه فرعی ششم 103

4-5-3-2- مطالعه فرضیه فرعی هفتم 104

4-5-4- مطالعه فرضیه اصلی چهارم پژوهش. 105

4-5-4-1- مطالعه فرضیه فرعی هشتم 106

4-5-4-2- مطالعه فرضیه فرعی نهم 107

4-6- مطالعه مدل انگیزش شغلی بر اساس رگرسیون. 109

4-7- مطالعه میانگین سطح انگیزش درگروه های سنی مختلف.. 112

4-10- مطالعه میانگین سطح انگیزش درگروه های باسنوات تجربه مختلف.. 115

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات.. 117

5-1- مقدمه. 117

5-2- مطالعه نتایج پژوهش. 118

5-2-1- مطالعه نتایج حاصل ازتأییدفرضیه اول. 118

5-2-2- مطالعه نتایج حاصل ازتأییدفرضیه اصلی دوم 121

5-2-3- مطالعه نتایج حاصل ازتأییدفرضیه اصلی سوم 122

5-2-4- مطالعه نتایج حاصل ازتأییدفرضیه اصلی چهارم 123

5-3- مقایسه نتایج تحقیقی افته های دیگر محققین. 124

5-4- بحث.. 125

5-5- پیشنهادات.. 126

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 127

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی. 127

5-6- نتیجه گیری.. 128

منابع و مآخذ 130

منابع فارسی. 130

ضمیمه 1 : پرسشنامه انگیزش شغلی. 136

ضمیمه 2: پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی. 138

ضمیمه3:  جداول فراوانی سوالات پرسشنامه انگیزش شغلی. 139

پیوست3:  جداول فراوانی سوالات پرسشنامه مولفه های موثر بر انگیزش.. 150

فهرست جدول ها

عنوان    صفحه

جدول(1-1): مدل فرآیندپژوهش.. 10

جدول(2_1): ویژگی های سبک مورداستفاده مدیران، بر مبنای مفروضاتxوy. 26

جدول (3_1) :  جدول مورگان. 79

جدول (3-2):  ارتباط بین شاخص ها سوالات پرسشنامه. 81

جدول(3-3): آلفایکرونباخ پرسشنامه انگیزش شغلی. 84

جدول(3-4) آلفایکرونباخ پرسشنامه عملکرد شغلی. 84

جدول(3-5): آزمون توزیع نرمال داده ها : آزمون کولموگروفواسمیرنوف.. 85

جدول  (4-1) مشخصات جنسیتی نمونه آماری.. 91

جدول  (4-2) : مشخصات سنی نمونه آماری.. 92

جدول(4-3): مشخصات تحصیلی نمونه. 93

جدول  (4-4)سنوات تجربه نمونه. 94

جدول  (4-5): اندازه درآمدنمونه. 95

جدول (4-6) دسته بندی فرضیات پژوهش. 96

جدول(4- 7): تعیین ضریت همبستگی حقوق و انگیزش شغلی. 98

جدول(4- 8): تعیین ضریت همبستگی ترفیعات وانگیزش شغلی. 99

جدول(4- 9): تعیین ضریت همبستگی خط مشی وانگیزش شغلی. 100

جدول(4- 10): تعیین ضریت همبستگی رهبری و انگیزش شغلی. 101

جدول(4- 11): تعیین ضریت همبستگی گروه کاری وانگیزش شغلی. 102

جدول(4- 12): تعیین ضریت همبستگی تنوع کاری و انگیزش شغلی. 103

جدول(4- 13): تعیین ضریت همبستگی عدم ابهام درنقش و انگیزش شغلی. 104

جدول(4- 14): تعیین ضریت همبستگی توجه مثبت وانگیزش شغلی. 106

جدول(4- 15): تعیین ضریت همبستگی سنوان انگیزش شغلی. 107

جدول(4- 16): تعیین ضریت همبستگی تجربه کاری و انگیزش شغلی. 108

جدول(  4- 17): ضریب تعیین معادله رگرسیون انگیزش.. 109

جدول( 4-18 ): مطالعه وجود ارتباط خطی بین عوامل شناسایی شده و انگیزش شغلی. 110

جدول(4-19 ): محاسبه ضرایب معادله رگرسیون انگیزش.. 110

جدول (4-20): مطالعه سطح انگیزش درگروه های سنی مختلف.. 112

جدول(4-21): مقایسه میانگین سطح انگیزش در دو گروه جنسیتی. 113

جدول (4-22): مطالعه میانگین سطح انگیزش درگروه های تحصیلی مختلف.. 113

جدول(4-23): مقایسه میانگین سطح انگیزش درگروه های مختلف تحصیلی. 114

جدول (4-24): مطالعه میانگین سطح انگیزش در گروه های با سطح تجربه متفاوت.. 115

جدول(4-25): مقایسه میانگین سطح انگیزش کارکنان در گروه هایی با سطح تجربه متفاوت.. 116

جدول (5-1) :الگوی بلوغ انگیزش.. 124

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 

نمودار(1-1) :مدل مفهومی اولیه پژوهش. 12

نمودار(2_1): چگونگی شکل گیری رفتار بشر. 14

نمودار(2_2): سلسله‏ مراتب نیازهای مازلو. 20

نمودار(2_3): الگوی تلفیقی انگیزش شغلی. 60

نمودار (4-1):  مشخصات جنسیتی نمونه آماری.. 91

نمودار(4- 2):  مشخصات سنی نمونه آماری.. 92

نمودار  (4-3) سطح تحصیلات نمونه آماری.. 93

نمودار  (4-4): سنوات تجربه نمونه. 94

نمودار  (4-5): اندازه درآمد نمونه. 95

 


چکیده

مقصود از انگیزش کار، اوضاع و احوال و شرایطی می باشد که باعث انگیختن¸ هدایت و ادامه رفتارهای مرتبط با موقعیت‌های شغلی افراد می گردد. متخصصان عقیده دارند که ایجاد انگیزش در تعیین سطح عملکرد کارکنان تأثیر مهمی بر عهده دارد و عملکرد آنان نیز به نوبه خود در حصول اهداف سازمانی مؤثر و اثر بخش می باشد. حتی عده‌ای اظهار داشته‌اند که انگیزش شغلی برای ادامه اشتغال لازم و ضروری می باشد. اگر بشر به شغلش علاقه ‌مند نباشد و شغل، فردرا برنیانگیزاند، ادامه اشتغال ملالت‌آور و حتی غیرممکن خواهد بود. به هر حال درصورتی‌که انگیزه‌ های افراد در سازمان شناخته و تمایلات و نیازهای آنان برآورده گردد باعث می گردد که آنان رضایت خاطر کسب کنند و نتایج مثبت و ارزنده ای حاصل  ‌گردد، چراکه افراد ضمن ارضای نیازهای خویش به خدمت دیگران نیز می‌پردازند و رسیدن به هدف‌های سازمانی ممکن می گردد، درغیر این صورت از فعالیت‌های گروهی، خاصه تحت شرایط کاردردنیای کنونی هیچگاه نتیجه مطلوب به دست نخواهدآمد. این پژوهش به مقصود مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شهرداری شاهرود انجام گرفته می باشد. در این پژوهش ضمن اظهار تعاریف و نظریه های پیرامون انگیزش شغلی مدل محقق ساخته ای از عوامل موثر بر انگیزش شغلی طراحی شده می باشد. این عوامل عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و ماهیت شغل. ارتباط این عوامل با انگیزش شغلی به کمک دو پرسشنامه در کارکنان شهرداری شاهرود سنجیده شده می باشد. نمونه شامل 125 نفر می باشد که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. برای مطالعه فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که انگیزش شغلی بیشترین همبستگی را به ترتیب با :حقوق  با ضریب همبستگی  0.776 ، ترفیعات  با ضریب همبستگی 756 ، سبک رهبری با ضریب همبستگی 0.783  و گروه کاری با ضریب همبستگی0.713 دارد. از طرف دیگر  تأیید شده که متغییر سن ارتباط معناداری با انگیزش شغلی ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که عوامل سازمانی و عوامل محیطی بیشترین تأثیر را بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود دارند.

کلید واژه: رضایت شغلی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی، ماهیت شغل

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

فصل اول

طرح  پژوهش

1-1 مقدمه

رفتار آدمی بر اساس دو دسته عوامل  تحت تأثیر قرار می گیرد. یک دسته خصوصیات، توانایی ها و قدرت های کم و بیش دایمی هستند و دسته دیگر رشته عواملی موقتی هستند که مهمترین آنها را انگیزش تشکیل می دهد(عظیمی: 1381: 32). انگیزش از ریشه لاتین Movere به معنی حرکت دادن مشتق شده می باشد(استرز و پرتر). انگیزش را می توان ساختار لازم برای فعالیت یک موجود زنده فرض نمود و اجزاء ترکیب کننده انگیرش که به نوع خاص از رفتار مربوط می گردد را انگیزه[1] می نامند(ریچارد و باری، 1377: 4). از دیدگاه دیگر می توان گفت انگیزش یعنی گرایش ویژه یا گرایش نسبتاً ثابت زمانی می باشد که به موقعیت بستگی ندارد. مانند انگیزه پیشرفت و انگیزه پیوند جویی. انگیزش، مجموع متغییرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی می باشد که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر می گردد(خداپناهی: 1386: 54).

ویکتوروروم[2] (1964) انگیزش را فرآیندی تصور می کند که گرایش هایی را که توسط بشر یا موجودات زنده دیگر صورت می پذیرد، تحت نفود قرار می دهد( استرز و پرتر، 1979: 134). فرآیند انگیزش به نیروهای پیچیده ای از نیازها، شرایط کنش زا یا مکانیسم های دیگری اطلاق می گردد که فعالیت فرد را برای شکل گیری هدف های وی، آغاز کرده و به آن تداوم می بخشد(نایلی، 1372: 122). همچنین می توان انگیزش را یک فرآیند درونی دانست که فرد را برای اقدام به اقدام یا رفتار ویژه ای هدایت کند. بنابراین نیاز می باشد بگوییم که انگیزش ساختاری فرضی می باشد، یعنی نمی توان به گونه ای مستقیم آن را نظاره نمود. تنها چیزی که می توانیم ببینیم رفتار شخص و محیطی می باشد که در آن فعالیت می کند. انگیزش چیزی می باشد که در درون فرد و در کنش محیطی که ما فرض کرده ایم، موجب تحریک، جهت دادن و پایایی رفتار می گردد. انگیزش با در نظر داشتن دانش کنونی ما، به گونه مستقیم سنجش پذیر نیست. انگیزش دارای کاربردی مفهومی می باشد، زیرا به ما خاطر نشان می سازد که بحث انگیزش درمورد طرحی مفهومی صحبت می کند که در شناخت رفتار مار را یاری می دهد. در این صورت خواهیم گفت که برداشت ها و مفاهیم ما درست می باشد اما آنها همچنان برداشت و مفهوم باقی خواهند ماند، جایز الخطا هستند و ما بایستی همچنان آماده تجدید نظر در آنها باشیم( محمد آبادی ، 1382: 31).  در این فصل به تبیین موضوع پژوهش ، اهمیت، ضرورت ، اظهار مسأله،  اهدف ، سوالات و فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت و در انتها متغیر های پژوهش را به گونه اختصار تعریف خواهیم نمود.

1-2 اظهار مسأله

نیروی انسانی ، مهم‌ترین وارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید می باشد. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد واشتغال مانند مسائلى می باشد که همیشه، دولت‏ها و ملت‏ها را به خود مشغول می باشد.هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد معیشتى بشر‏ها مربوط مى‏گردد، ولى با بعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى آنان نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد. روشن می باشد عدم توجه کافی به منابع انسانی یکی از آفت های مهم مدیریت در جوامع صنعتی می باشد وتوجه کافی به منابع انسانی باعث ایجاد منابع انسانی موثر و کارا در سازمان می گردد و می تواند یک مزیت رقابتی برای هر سازمانی باشد. انگیزش‏شغلى حوزه‏اى می باشد که در آن دیدگاه‏هاى روان‏شناسی اجتماعى، جامعه‏شناختى، اقتصادى، علوم سیاسى و تربیتى هر یک به سهم خود در آن سخن گفته‏اند. امروزه در هر کشورى، هزاران هزار شغل و حرفه هست که افراد به آن اشتغال داشته ، به زندگى خود ادامه مى‏دهند.آن چیز که همواره مورد توجه روان‏شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعى بوده انگیزش‏شغلى افراد و آثار این انگیزش در روحیه آن‏ها و بازدهى کارشان مى‏باشد.اگر کسى به شغل خود علاقه‏مند باشد، خلاقیت و استعداد وى در زمینه کارى‏اش شکوفا خواهد گردید و هیچگاه دچار خستگى و افسردگى نخواهد گردید.به عکس، اگر کسى از حرفه‏اش راضى نباشد و انگیزه ای برای انجام کار در سازمان نداشته باشد ، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى مى‏گردد و هم کارش بى‏نتیجه خواهد بود.بحث بهره‌وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و انگیزش شغلی آنها، مانند موضوعات مدیریتی امروز می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وری به شمار می‌رود.

[1].Motive

[2].Wroom

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***