متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : مطالعه و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر اندازه برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی فنی- ادراکی)

دانشگاه ازاد

  واحد علوم و تحقیقات

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 در رشته علوم تربیتی  

 موضوع

   مطالعه و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر اندازه برخورداری از مهارت های مدیریتی

( انسانی فنی- ادراکی)

 با تأکید بر بخش آموزش و پرورش

 استاد راهنما 

    دکتر مصطفی شیخ زاده

تابستان 1393  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .3 1-1. اظهار مسأله 4 1-2. اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-1. هدف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-2. اهداف اختصاصی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4. سئوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1. سئوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4 -2. سئوال های اختصاصی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

الف) بخش اول- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1.تعاریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2. پیشینه و تاریخچه مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1. اصول بنیادی مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3. نظریه های عمومی مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4. وظایف و کارکردهای مدیران…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5. وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی……………………………………………………………………………………………. 25

2-6. شیوه انتخاب مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-7. چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران آ و پ در ایران…………………………………………………………………………………………. 35

2-8. انتخاب و انتصاب صحیح مدیران و فواید آن…………………………………………………………………………………………….. 36

2-9. مهارت های مورد نیاز مدیران……………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-9-1. مهارت ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-9-2. مهارت انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-9-3. مهارت فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-4. مهارت حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-10. ارزش نسبی مهارتها در رده های مدیریت……………………………………………………………………………………………….. 66

2-11. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف و ارتباط……………………………………………………………………………………………… 68

2-12. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی…………………………………………………………………………………………………………. 69

2-13. مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

ب) بخش دوم- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………. 71

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

پ) بخش سوم- اختصار ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-1. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-2. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-3. نمونه آماری و روش انتخاب آن………………………………………………………………………………………………………………… 82

3-4. ابزار اندازه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-5. روایی و پایایی ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-6. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-7. شیوه ی اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

الف) یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-1. جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2. سن و سال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

4-3. تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-4. سابقه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-5. رشته تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

4-6. دوره/ محل اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

4-7. مدیریت انتخابی/ انتصابی……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

ب) آماره های توصیفی و استنباطی سوال های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 96

سوال اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

سوال دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

سوال سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

سوال چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

سوال پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

سوال ششم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

سوال هفتم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

سوال هشتم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

اختصار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

5-1.  اختصار یافته های مربوط به ویژگی های دموگرافیک…………………………………………………………………………………. 109

5-2.  اختصار یافته های مربوط به سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 111

سوال اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

سوال چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

سوال پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

سوال ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

سوال هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

سوال هشتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-3. بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-4. محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

5-5. پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………. 122

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………. 123

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

منابع انگلیسی      132

فهرست جداول

        عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

فصل دوم:

جدول (2-1) : اختصار سیر تکوین و تکمیل اندیشه های مدیریت……………………………………………………………………….. 20

جدول (2-2) : ابعاد شایستگی فردی و اجتماعی مدیران……………………………………………………………………………………….. 58

 

فصل سوم:

جدول (3-1) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………….. 82

جدول (3-2) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک انتخابی یا انتصابی……………………………………………………………… 82

جدول (3-3) : پارامترهای موجود در فرمول کوکران……………………………………………………………………………………………. 83

جدول (3-4) : نتایج ضریب پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………. 85

 

فصل چهارم:

جدول(4-1) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………….. 89

جدول(4-2) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک گروه سنی………………………………………………………………… 90

جدول(4-3) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………… 91

جدول(4-4) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک طبقات سابقه مدیریت………………………………………. 92

جدول(4-5) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک رشته تحصیل………………………………………………….. 93

جدول(4-6) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک دوره / محل اشتغال………………………………………….. 94

جدول(4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک مدیریت……………………………………………………………. .95

جدول(4-8): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص مهارت انسانی………………………………………. .96

جدول(4-9): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت انسانی مدیران……………………………………………………………. .97

جدول(4-10): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت ادراکی………………………………………….. .98

جدول(4-11): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت ادراکی مدیران…………………………………………………………. .99

جدول(4-12): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت فنی………………………………………………. .100

جدول(4-13): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت فنی مدیران……………………………………………………………… .100

جدول(4-14): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص اندازه اثربخشی………………………………….. .101

جدول(4-15): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه اندازه اثربخشی…………………………………………………………………… .102

جدول(4-16): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص اندازه کارایی……………………………………… .103

جدول(4-17): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه اندازه اندازه کارایی……………………………………………………………… 104

جدول(4-18): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد مهارتهای مدیریتی……………………. 105

جدول(4-19): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد اثربخشی…………………………………. 105

جدول(4-20): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد کارایی…………………………………….. 106

فهرست نمودارها

       عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل دوم:

نمودار (2-1): مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 76

 

فصل چهارم:

نمودار (4-1): درصد فراوانی معلمان به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………………….. 89

نمودار(4-2): توزیع درصد فراوانی مدیران به تفکیک گروه سنی…………………………………………………………………………… 90

نمودار(4-3): توزیع درصد فراوانی کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………………….. 91

نمودار(4-4): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه­ی آماری به تفکیک سابقه مدیریت…………………………………………………. 92

نمودار(4-5): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیل……………………………………………………… 93

نمودار(4-6): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک دوره اشتغال………………………………………………………… 94

نمودار(4-7): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک مدیریت……………………………………………………………… 95

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر اندازه برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی- فنی- ادراکی) با تأکید بر آموزش و پرورش بوده می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه­ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ی مدیران(­مرد و زن­)، شاغل در آموزش و پرورش ناحیه­ی یک ارومیه می باشد که از میان آنها نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز ، از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. داده­های حاصل نیز، به دو شیوه­ی توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و . . .) و استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل)، تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ، مدیران نمونه­ی آماری از مهارت های سه گانه مدیریتی در سطح متوسط به بالا برخوردار هستند؛ اما بین میانگین نمرات مدیران انتخابی و انتصابی تفاوت هست که این تفاوت برای مهارت ادراکی در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. همچنین، مدیران دو گروه نمونه آماری در اندازه اثربخشی و کارایی با هم تفاوت دارند و این تفاوت در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. نتیجه این که به احتمال 95% مدیران انتخابی در مقایسه با مدیران انتصابی از اندازه اثربخشی و کارایی بالاتری برخوردار هستند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی: انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران

کلید واژه­ها: مهارت های سه گانه مدیریتی، کارایی، اثربخشی، سازمان آموزش و پرورش.

مقدمه:

مدیریت کار کردن با و به وسیله دیگران می باشد؛ هرچند که مدیران وظایف گوناگونی بر عهده داشته و فعالیت های متنوع و پیچیده ای انجام می دهند، هیچ مدیری نمی تواند برای انجام کارهای مربوط به شغلش تنها بر کوشش های فردی خود اکتفا کند؛ بر این اساس داشتن مهارت و توانایی های مختلف برای مدیران صرف نظر نوع فعالیت و مأموریت سازمانشان ضرورت پیدا می کند. مدیر بایستی قادر باشد برای همه­ی کارهای مربوط به حیطه وظایف خود و سایر زیردستان برنامه ریزی کند، دست به سازماندهی امور مختلف بزند، هماهنگی لازم را برای دستیابی به اهداف مشخص ایجاد نماید و کارایی[1] و اثربخشی[2] سازمان را در دستور کار خود قرار دهد. در تمام این فعالیت ها مدیران از مهارت هایی بهره می گیرند که در اصطلاح به آنها مهارت های مدیریتی گفته می گردد(روغنی و همکاران،1388).

عمومی ترین و مورد پذیرش ترین طبقه بندی از مهارت های مدیران توسط رابرت کاتز[3] ارایه شده می باشد. کاتز ، مهارت را به توانایی هایی که در چگونگی­ی انجام وظایف ذاتی نیست اما قابل پرورش می باشد، تعریف می کند. وی مدیر را کسی می داند که اعمال دیگران را هدایت می کند و مسئولیت شکل گیری هدف های خاصی را بر عهده دارد. لازمه­ی مدیریت مؤفق داشتن مهارت های سه گانه فنی[4]، انسانی[5] و ادراکی[6] می باشد( علاقه بند، 1375).

از طرف دیگر، اثربخشی و کارایی هر سازمان تا حد بسیار زیادی به چگونگی­ی مدیریت و کاربرد دقیق و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. بدیهی می باشد شکل گیری چنین امری با بهره گیری از مهارت های مدیریتی امکان پذیر می باشد. آموزش رسمی مدارس، همچون سایر مراکز آموزش رسمی با در اختیار داشتن مدیران، مربیان، تجهیزات و امکانات درصدد شکل گیری اهداف آموزشی و پرورشی هستند. اما بی شک دستیابی به چنین اهدافی مستلزم هدف گذاری دقیق، برنامه ریزی آموزشی و درسی، سازماندهی صحیح و در نهایت اجرای مؤثر برنامه هاست که همه آنها در گرو مهارت و توانایی مدیران می باشد. به بیانی دیگر، اثربخشی و کارایی هر سازمان به اندازه دانش و مهارت مدیران آن بستگی دارد(هرسی و بلانچارد، 1375).

پس، در پژوهش حاضر به مطالعه و مقایسه اثربخشی و کارایی مدیران انتخابی و انتصابی آموزش و پرورش با در نظر داشتن مهارت های سه گانه آنها پرداخته می گردد.

 

  • اظهار مسأله:

عملکرد مدیران در سازمان ها برای انجام رسالت و مسئولیت ها و شکل گیری اهداف سازمان بالاخص در نظام آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین سازمان در هر جامعه به لحاظ تأثیری که بر عملکرد سایر عوامل سازمانی دارد، مورد توجه صاحب نظران بوده می باشد. یکی از راه هایی که توسط آن عملکرد مدیران مورد توجه قرار می گیرد، نظاره آنها از زاویه­ی مهارت هایی می باشد که برای تأمین مؤفقیت آمیز اثربخشی و کارایی لازم می باشد. ” کاتز” مهارت های مورد نیاز مدیران را با دسته بندی در سه طیف فنی، انسانی و ادراکی مورد مطالعه قرار داده می باشد(علاقه بند، 1375).

مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در بجای آوردن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در به کار بردن ابزار و فنون ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت می باشد. مهارت فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می گردد. دانش، فنون و روش های برنامه ریزی، بودجه بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی، کارپردازی و غیره مانند مهارت های فنی هستند که می توان در آنها به بالاترین درجه قابلیت و شایستگی دست پیدا نمود. زیرا این نوع مهارت، دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری می باشد. مهارت های فنی مورد نیاز مدیران آموزشی، علاوه بر موردها فوق، شامل مهارت و تبحر در برنامه ریزی آموزشی، راهنمایی آموزشی، فنون و روش های تدریس و فنون اداری و مالی آموزش و پرورش می باشد. مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت به کارگیری افراد سازمان و شرکت خود مدیر به منزله عضوی از گروه برای انجام فعالیت های مشترک و متناسب و ایجاد کوشش و کوشش های جمعی برای نیل به اهداف سازمان. مهارت انسانی توانایی مدیر در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و مهارت برخورد با بشر هاست. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی می باشد؛ یعنی کار کردن با مردم پیش روی کار کردن با اشیاء . مهارت انسانی مستلزم آن می باشد که مدیر اعتماد به نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، احساسات و ارزش های آنها تکریم بگذارد، آنان را درک کند و بتواند محیط امن برای جلب مشارکت دیگران فراهم سازد. مهارت انسانی وجه مشترک سطوح مختلف مدیریت می باشد؛ مدیر آموزشی بایستی دارای مجموعه قابل توجهی از مهارت های انسانی باشد؛ از طرفی عمل و عکس و العمل متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می کنند تا شخص به مرور بتواند علل و عوامل شکل دهنده رفتار افراد بشر را درک کرده ، راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار آنها را بیاموزد. همه این موردها به مهارت ادراکی مربوط می گردد. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویت های آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات موثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتیجه را عاید نظام آموزشی سازد، بایستی از مهارت ادراکی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد(خدادی و حسومی، 1391).

تعداد صفحه : 149

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***