عنوان : بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع محور در برنامه ­ریزی دهکده ­های شهری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده معماری و شهر سازی

گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

رشته برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

عنوان:

بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع-محور در برنامه­ریزی دهکده­های شهری

نمونه موردی: محله ده­ونک، شهر تهران

اساتید راهنما:

خانم دکتر مرجان نعمتی­مهر

آقای مهندس عباس شعیبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1- بخش نخست : مقدمه موضوع…………………………………………………………………..1

1-1-اظهار مسأله……………………………………………………………………………………….2

1-2-ضرورت و اهمیت مسأله…………………………………………………………………………3

1-3-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….3

1-4-سوالات پژوهش………………………………………………………………………………….4

1-5-ساختار پژوهش……………………………………………………………………………..4

1-6-روش پژوهش…………………………………………………………………………………….6

2- بخش دوم : مرور ادبیات…………………………………………………………………………. 7

2-1-فصل اول: پیشینه نظری   ……………………………………………………………………..8

2-1-1-تشریح رهیافت تجدید حیات شهری……………………………………………………….9

2-1-1-1-مفهوم رهیافت تجدید حیات شهری…………………………………………………….9

2-1-1-2-هدف از تجدید حیات شهری……………………………………………………………..10

2-1-1-3-ابعاد رهیافت تجدید حیات شهری………………………………………………………11

2-1-2- تجدیدحیات شهری و دستیابی به پایداری اجتماعی…………………………………13

2-1-2-1- مفهوم پایداری به عنوان یک دیدگاه توسعه ای……………………………………….13

2-1-2-2- پایداری اجتماعی……………………………………………………………………….15

2-1-2-3-تعریف جامعه پایدار………………………………………………………………………22

2-1-2-4- تأثیر  تجدید حیات شهری  در  پایداری اجتماعی…………………………………..23

2-1-3-تجدیدحیات شهری  اجتماع محور…………………………………………………………25

2-1-3-1-افزایش حضور اجتماع در سیاست تجدید حیات شهری………………………………25

2-1-3-2-جریاناتی با در نظر داشتن فقدان واژه تعریفی……………………………………………..26

2-1-3-3- ارائه روش های مشارکتی هدفمند در نواحی آسیب دیده……………………….31

2-1-3-4- تمرکز غیرانتقادی روی اجتماع………………………………………………………..32

2-1-3-5- موانع و محدودیت ها در دخالت اجتماعی……………………………………………33

2-1-3-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….38

2-1-4-کاربست تجدیدحیات شهری  اجتماع محور در دهکده‌های شهری…………………..39

2-1-4-1-طریقه تشکیل روستاشهر و رویکرد مرتبط با آن در شهرسازی……………………39

2-1-4-2- روستاهای اقماری یا واقع در حوزه نفوذ شهرها ………………………………..40

2-1-4-3- تعریف روستاشهر……………………………………………………………………41

2-1-4-4- ویژگی های روستاشهر………………………………………………………………41

2-1-4-5- برنامه ریزی و طراحی روستاشهر……………………………………………….47

2-1-5- جمع بندی: شاخص‌های تجدیدحیات اجتماع محور در دهکده های شهری براساس پیشینه نظری…..47

2-2- فصل دوم: پیشینه عملی……………………………………………………………. 49

2-2-1- تجربه عملی کاربست تجدیدحیات اجتماع محور- نمونه‌های خارجی…………50

2-2-1-1-  نمونه 1: روستاشهر کلوین گروو……………………………………………..52

2-2-1-2- نمونه 2: لایپزیگ شرق، لایپزیگ ، آلمان………………………………………56

2-2-1-3-آموزه هائی از تجارب جهانی تامین مالی بهسازی شهری………………….64

2-2-2- تجربه عملی کاربست تجدیدحیات اجتماع محور- نمونه‌های داخلی…………..66

2-2-2-1- سابقه بازسازی و نوسازی شهری در ایران………………………………..66

2-2-2-2- نمونه1: طرح منظر شهری محله خوب بخت-منطقه15تهران………………..75

2-2-2-3- نمونه2: طرح توانمندسازی جامعه محلی- توسعه پایدار سکونتگاه های غیر رسمی نودهِ مشهد….84

2-2-3- جمع بندی: شاخص‌های تجدیدحیات اجتماع محور در دهکده‌های شهری براساس پیشینه عملی…..97

2-3- بخش سوم: چارچوب مفهومی………………………………………………………99

2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………..100

2-3-2- تشریح رهیافت تجدید حیات اجتماع-محور در برنامه­ریزی دهکده­های شهری…….100

2-3-3- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………….100

3- بخش سوم: طرح پژوهش…………………………………………………………102

3-1-  روش پژوهش………………………………………………………………….103

3-2- فرآیند پژوهش………………………………………………………………….103

3-3- معرفی متغییرها…………………………………………………………………105

3-4-شیوه­ها و تکنیک­های گردآوری اطلاعات…………………………………………….106

3-4-1- روش کتابخانه­ای…………………………………………………………………..106

3-4-2- روش میدانی………………………………………………………………………..106

3-4-3- جامعه آماری (بستر پژوهش)……………………………………………………107

3-4-4- روش نمونه گیری …………………………………………………………………107

3-4-5- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………….108

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها…………………………………………………………109

3-6-محصول نهایی……………………………………………………………………….109

4- بخش چهارم : شناخت نمونه موردی……………………………………………….110

4-1-فصل یکم: شناخت زمینه……………………………………………………….111

4-1-1- شناخت وتدقیق محدوده محله ……………………………………………….112

4-1-2- شناخت وتدقیق حوزه راهبردی………………………………………………..114

4-1-3- مطالعه، تدقیق و انطباق اهداف و راهبردهای اسناد فرادست……………….117

4-2-فصل دوم: شناخت پایه سیستم های محله ای   ………………………………..120

4-2-1- مطالعه ساختار محیط طبیعی و زیست محله…………………………………121

4-2-1-1- زمین شناسی و خاکشناسی……………………………………………..121

4-2-1-2- اندازه بارش……………………………………………………………………121

4-2-1-3- آب و هوا……………………………………………………………………………122

4-2-1-4- مطالعه و شناسایی تهدیدهای محیطی…………………………………….122

4-2-1-5- ساختار منابع آب………………………………………………………………124

4-2-1-6- مطالعه و کیفیت محیط زیست………………………………………………125

4-2-2- مطالعه ساختار جمعیت و اجتماع محله………………………………………129

4-2-2-1- مطالعه ویژگی های کمی  …………………………………………………….129

4-2-2-2- مطالعه ویژگی های کیفی……………………………………………………..131

4-2-3- مطالعه و شناخت ساختار اقتصاد و فعالیت……………………………………..138

4-2-3- 1- مطالعه ساختار قیمت زمین…………………………………………………..138

4-2-3-2- مطالعه توان اقتصادی ساکنین…………………………………………………..138

4-2-3-3- مطالعه بار تکفل………………………………………………………………….138

4-2-3-4- مطالعه نوع مالکیت زمین (سند مالکیت)……………………………………..139

4-2-3-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………….140

4-2-4-  مطالعه و شناخت ساختار کاربری زمین و فضا……………………………….148

4-2-4-1- طریقه تحولات تاریخی-کالبدی محله در طریقه تحول کلانشهر تهران……………141

4-2-4-2- مطالعه نظام کاربری زمین و فضا………………………………………………147

4-2-4-3- مطالعه وضعیت تفکیک اراضی سکونتی………………………………………152

4-2-5- مطالعه و شناخت ساختار کالبدی-  فضایی………………………………….154

4-2-5-1- مطالعه کیفیت فضا- کالبد شهری……………………………………………..154

4-2-5-2- مطالعه کیفیت و سلامت فضایی-کالبدی……………………………………..158

4-2-6- مطالعه و شناخت ساختار حرکت و دسترسی……………………………….167

4-2-6-1- مطالعه ساختار شبکه دسترسی…………………………………………….167

4-2-6-2- مطالعه ساختار حمل و نقل…………………………………………………169

4-2-7- مطالعه و شناخت ساختار مدیریت و مشارکت محله ای…………………….173

4-2-7-1- مطالعه و شناسایی عاملین تصمیم گیری محله ای……………………….173

4-2-7-2- مطالعه و شناسایی اندازه مشارکت محله ای…………………………….174

4-2-8- مطالعه و شناخت سازمان فضایی محله………………………………………..175

4-2-9- حوزه بندی محله ده ونک…………………………………………………………177

5- بخش پنجم : تجزیه و تحلیل…………………………………………………….. 180

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………….181

5-2- سنجش کمی شاخص ها………………………………………………………181

5-2-1- مطالعه و کمی­سازی شاخص های فیزیکی در محله………………………….184

5-2-2- شاخص های ادراکی………………………………………………………………186

5-2-2-1- ویژگی های پرسش شوندگان………………………………………………….187

5-2-2-2- آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه ای (آزمون پارامتریک بودن داده ها)…….188

5-2-3- مطالعه وضعیت شاخص ها در محله……………………………………………..189

5-2-4- تحلیل روابط شاخص ها با تجدید حیات اجتماع- محور……………………..191

5-2-4-1- آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی شاخص ها نسبت به هم………..191

5-2-4-2- مطالعه اندازه تأثیر شاخصها بر تجدید حیات اجتماع-محور……………194

5-2-5- تحلیل روابط معیارها با تجدید حیات اجتماع- محور  ………………………200

5-3- سنجش و تحلیل استراتژیک (SWOT) …………………………………….203

5-3-1- تعیین موقعیت استراتژیک محله (امتیازدهی به عوامل داخلی و خارجی)…..210

5-4- مطالعه معضلات با در نظر داشتن شاخص های تجدید حیات اجتماع-محور………212

5-4-1- مطالعه و شناسایی مسائل و معضلات از دیدگاه ذینفوذان…………………212

5-4-2- مطالعه و شناسایی مسائل و معضلات از دیدگاه اجتماع محلی………….214

5-4-3- بیانیه نهایی معضلات……………………………………………………………215

6- بخش ششم: طراحی برنامه راهبردی…………………………………………….. 216

6-1- مقدمه………………………………………………………………………………..217

6-2- چشم اندازسازی  یا تدوین بیانیه چشم اندازتوسعه محله …………………..218

6-3- تدوین بیانیه راهبردی توسعه محله  …………………………………………….221

6-3-1- تعیین اولویت اجرای سیاستها ……………………………………………….229

6-3-1-1- امتیازدهی به سیاستها……………………………………………………….230

6-3-1-2- انتخاب سیاست های برتر……………………………………………………232

7- بخش هفتم: جمعبندی…………………………………………………………….. 235

7-1-مقدمه…………………………………………………………………………………236

7-2- پاسخ به پرسشهای کلی پژوهش…………………………………………………236

7-3- محدودیتهای پژوهش و پیشنهاد برای آینده………………………………………238

منابع……………………………………………………………………………………….. 239

پیوستها……………………………………………………………………………………. 242

چکیده:

مرور مختصر طرح­های توسعه شهری نشان­دهنده وجود برخورد متمرکز و آمرانه در تهیه، تصویب و اجرای آنهاست. این اندیشه که دولت یا نهادهای دولتی و نیمه دولتی، مسؤل همه کارهاست و مردم کوچک‏ترین نقشی در فرایند تهیه طرح­ها ندارند منجر به کاهش مسؤلیت­پذیری مردم، بی­تحرکی و در بسیاری موردها باعث ناامیدی شهروندان شده می باشد. این در حالی می باشد که گروهی از متفکرین بر این باورند که با افزایش مبادلات اجتماعی و تعدد وابستگی‌های گروهی در یک جامعه، زمینه شکل‌گیری عواطف مثبت و در نتیجه احساس تعهد و اعتماد فراهم می‏گردد.

از این رو در 15 سال اخیر، تغییراتی در رهیافت تجدید حیات شهری جهانی رخ داده می باشد بطوریکه در فرایند آن، اجتماع محلی دارای اصلی­ترین تأثیر می­باشد. این رهیافت، در کوشش می باشد با اتخاذ سیاست‏هایی ویژه، نه تنها با همراهی و مشارکت جامعه محلی، انجمن‏ها، بنگاه‏ها و سازمان‏های اجتماعی محلی ساکن در منطقه، برنامه‏ای مناسب را جهت تجدیدحیات حوزه‌ها ارائه دهد، یلکه بستر را نیز برای اجرایی شدن آنها فراهم سازد. این امر می‌تواند با تقویت اقتصاد محلی، ارتقای فرهنگ جامعه محلی، بالا بردن کیفیت زندگی محلی و … همراه باشد.

 هدف از این مطالعه مطالعه ارتباط بین تجدید حیات شهری و عدالت اجتماعی، سلامت اجتماعی-روانی، هویت بومی و فرهنگی، مشارکت محلی، توانمندسازی اجتماع محلی و انسجام اجتماعی در دهِ­ونک، روستاشهر سنتی تهران، می باشد. پس از مرور مختصری بر روندهای اخیر در تجدید حیات شهری با تأکید بر بعد اجتماعی، این پژوهش به مجموعه­ای از ویژگی­های مداخلات اجتماع دست یافته، و عناصر کلیدی را در شکل­گیری برنامه محله-محور شناسایی کرده می باشد. در این مطالعه، جنبه­های مهم یک رهیافت اجتماع-محور در تجدید حیات، با پیمایش صورت گرفته در میان 264 نفر از بزرگسالان ساکن در دهِ­ونک واستخراج داده­هاى فیزیکی از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج حاصل از پژوهش همبستگی صورت گرفته، تعدادی از شاخص‌ها را که همبستگی زیادی با تجدید حیات اجتماع-محور در محله ده­ونک دارند، اعم از اعتماد اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن، درآمد و حس تعلق را مورد شناسایی قرار داده و راهبردها و سیاست‌هایی را با لحاظ این شاخص‌ها با هدف تجدید حیات اجتماعی محله ارائه نموده می باشد تا بستر شکوفایی هویت و اعتماد اجتماعی در میان ساکنان این دهکده شهری، فراهم گردد.

بخش نخست: مقدمه موضوع

1-1- اظهار مسأله

مرور مختصر طرح­های توسعه شهری نشان­دهنده وجود برخورد متمرکز و آمرانه در تهیه، تصویب و اجرای آنهاست. این اندیشه که دولت یا نهادهای دولتی و نیمه دولتی، مسئول همه کارهاست، منجر به کاهش مسؤلیت­پذیری مردم، بی­تحرکی و در بسیاری موردها باعث ناامیدی شهروندان شده می باشد، بطوریکه کوچک‏ترین نقشی در فرایند تهیه طرح­ها ندارند. این در حالی می باشد که گروهی از متفکرین بر این باورند که با افزایش مبادلات اجتماعی و تعدد وابستگی­های گروهی در یک جامعه تفکیک یافته، زمینه شکل­گیری عواطف مثبت و در نتیجه احساس تعهد و اعتماد فراهم می‏گردد. امروزه عقیده بر اینست که بدون مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، سازمان­های غیردولتی و محلی، توسعه همه جانبه شکل گیری پیدا نمی­کند، پس با کاهش تأثیر دولت، دولت نقشی تسهیل­گر به عهده می‏گیرد که تا حد امکان زمینه را برای رشد تشکل­های مردمی فراهم ‏سازد. اجرای این رویکرد به توسعه، نیازمند جایگاه و مدلی اجرائی می باشد که می­توان آن را در قالب برنامه­ریزی اجتماع- محور صورت­بندی نمود که در تلفیق با ادبیات متأخر توسعه در بافت‏های درونی، تجدید حیات شهری با عنوان رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع- محور، بازشناسی می‏گردد. این رهیافت، در کوشش می باشد با اتخاذ سیاست‏هایی ویژه، نه تنها با همراهی و مشارکت جامعه محلی، انجمن‏ها، بنگاه‏ها و سازمان‏های اجتماعی محلی ساکن در منطقه، برنامه‏ای مناسب را ارائه دهد، بلکه بستر را نیز برای اجرایی شدن آنها فراهم سازد. این امر می­تواند با تقویت اقتصاد محلی، ارتقای فرهنگ جامعه محلی، بالا بردن کیفیت زندگی محلی و … همراه باشد.

ایران همواره با مشکل عدم مشارکت اجتماعی روبرو بوده می باشد. از سوی دیگر تحقیقات نشان می‏دهد “سازمان محله‏ای”، شرایط برنامه‏ریزی اجتماع محور را تأمین می‏کند، پس بهترین مکان برای کاربست این رهیافت، روستا- شهرها یا دهکده‏های شهری می باشد که در طول زمان در حوزه‏های شهری قرار گرفته و اکثراً روحیه زندگی اجتماعی را حفظ کرده‏ و عموماً با ویژگی­های اجتماعی و محلی خود شناخته می­شوند؛ نظیر رستم آباد، امام­زاده قاسم، اوین و …. آن چیز که که بیش از هرچیز در این محلات به چشم می­خورد، طبیعت پیاده و مقیاس انسانی آنها می باشد که بستر حفظ روابط اجتماعی، سرمایه­ها و انسجام اجتماعی را فراهم آورده می باشد. از این رو  برنامه­ریزی در چنین مکان­هایی بیش از هر چیز نیازمند در نظر داشتن چنین ارزشهایی می باشد که تجدید حیات اجتماع-محور آن را در راس اهداف خود قرار داده می باشد.

2-1- ضرورت و اهمیت مسأله

تحقیقات در ایران، نشان­دهنده وجود لختی، اینرسی و بی‏انگیزگی مردم در مشارکت اجتماعی می باشد. مردم هیچ انگیزه­­ای از خود برای اجرای طرح­های پیشنهادی دولت نشان نمی­دهند. دولت همواره می­بایست ابزاری برای اجرای اجباری برنامه­هایش در دست بگیرد. این موردها نشان دهنده3 مشکل می باشد؛ یا اعتماد به دولت وجود ندارد، یا مردم به دلیل مطلع نبودن و در جریان قرار نداشتن امور، تمایلی به مشارکت از خود نشان نمی­دهند و یا طرح­ها اساساً برای این مردم و مناسب حال آن­ها تهیه نشده می باشد. چاره هر سه مشکل، حضور پر رنگ مردم به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم(ترجیحاً مستقیم) در کلیه مراحل برنامه­ریزی از شناخت مشکل و مسأله تا اجرای آن می باشد. این مهم را می­توان در رهیافت تجدید حیات اجتماع-محور دنبال نمود.

از طرفی قرارگرفتن اجباری روستاها در دل شهرهای رشد یافته، محلاتی را به وجودآورده می باشد که می­توان نام روستاشهر یا دهکده شهری را به آن­ها اطلاق نمود. خصوصیات عمده این اجتماعات محلی، همبستگی و انسجام بالای اجتماعی، شکل ارگانیک و کیفیت بالا از لحاظ زیست­محیطی می باشد. چنین شرایطی، مطلوبِ محلات مسکونی می­باشد که در روبرو شدن با شهر و هجوم فرهنگ شهری، در حال نابودیست. همچنین حضور اجتماعی با ویژگی­های نامبرده، وجود شرایط را برای بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری اجتماع-محور گوشزد می­کند.

3-1- اهداف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر را می­توان به صورت زیر لیست نمود:

– مطالعه و دستیابی به راهبردی که بتوان از طریق آن برنامه­ای پاسخده برای ارتقای سطح زندگی و کیفیت محیطی دهکده­های شهری تهیه نمود.

– تجربه­ ای از شیوه بهره ­گیری از پتانسیل حضور اجتماعات محلی و ایجاد رضایت آنان در زندگی در محله­ی خود.

– تجربه­ ای از شیوه ایجاد تحرک و پویایی در اجتماعات محلی.

– پیشنهاد نمونه ­ای درراستای هرچه اجرایی­تر ساختن طرح­های شهری.

– معرفی نمونه ­ای از شیوه برنامه ریزی پایین به بالا.

4-1- سوالات پژوهش

– برنامه­ ریزی اجتماع- محور و تجدید حیات اجتماع- محور چیست و چگونه می توان از آن در برنامه­ریزی دهکده­ های شهری بهره گیری نمود؟

– چه عواملی در برنامه ­ریزی سبب تقویت اجتماع محله­ای شده می باشد و بستر تجدید حیات شهری پایین به بالا را فراهم می­آورد؟

– چگونه می­توان با کمک جامعه منسجم محلی و بکارگیری قدرت آن­ها، بستر تجدید حیات دهکده­ های شهری نظیر محله ده ونک را فراهم نمود؟

5-1- ساختار پژوهش

مراحل کلی انجام کار در این پایان­نامه شامل شش مرحله می­باشد که به ترتیب عبارتند از: توصیف در سطح کلی- تحلیل در سطح کلی- جمع­بندی و ایجاد چارچوبی برای بکارگیری رهیافت­های مرتبط با محوریت جامعه محلی منسجم در نمونه موردی- توصیف در سطح نمونه موردی- تحلیل در سطح نمونه موردی- تجویز در سطح نمونه موردی. نمودار 1-1، ساختار پژوهش را به صورت کامل نشان می­دهد.

6-1- روش پژوهش

روش پژوهش در این پژوهش، کمی از نوع همبستگی می­باشد. آغاز پس از مرور ادبیات نظری و عملی مرتبط با موضوع، چارچوبی مفهومی از معیارها و شاخص­ها برای ورود به نمونه موردی تدوین گردید. در طول مطالعه نمونه موردی و تحلیل آن، تمامی شاخص­ها که از نظر ماهیت، به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می­شوند، از طریق نرم افزار SPSS، کمی­سازی شده و همبستگی آن­ها نسبت به هم و نسبت به کل(تجدید حیات اجتماع-محور محله ده­ونک)، تعیین گردید. به مقصود گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای و میدانی بهره گیری گردید. اقداماتی که در روش میدانی صورت پذیرفت شامل مصاحبه­ها، نظاره­ها و پرکردن پرسشنامه بوده می باشد. برای تکمیل پرسشنامه، به دلیل زیاد بودن جامعه آماری (30800نفر)، نمونه­­ای 264نفره از ساکنین ده­ونک انتخاب گردید. همچنین به دلیل ناهمگن بودن محله به لحاظ اجتماعی-اقتصادی، اجتماع محلی، به 3 خوشه تقسیم گشت پرسشنامه­ها بر اساس سهم جامعه ساکن در هر خوشه، بین آن­ها تقسیم گردید. شیوه توزیع پرسشنامه و انتخاب پرسش شوندگان از درون هر نیز، تصادفی ساده بوده می باشد.

تعداد صفحه : 278

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***