متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : تاثیر مطالعه تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران (مطالعه موردی  مشهد )

 

 واحد تهران مرکزی

 

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: ” بازرگانی بین الملل “

 

عنوان:

تاثیر مطالعه تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران (مطالعه موردی : مشهد )

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهروز قاسمی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سهیل سرمد سعیدی

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان                                                                                                                                          صفحه

جدول (1 – 1) اندازه صادرات ایران 8
جدول (1 – 2) سطح زیر کشت و اندازه تولید زعفران در سالهای مختلف کشور 10
جدول (1 – 3) بازارهای هدف صادرات زعفران در یک دوره ده ساله 11
جدول (2 – 1) اشتراک دیدگاه نارور اسلتد و کالی جاویسکی 38
جدول (2 – 2) جدول مطالعه زعفران از دیدگاه S.W.O.T 43
جدول (4 – 1) فراوانی نمونه مورد مطالعه در گروه‌های سابقه فعالیت 64
جدول (4 – 2) اندازه تحصیلات پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه 65
جدول (4 – 3) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 66
جدول (4 – 4) تجربه در زمینه صادرات نمونه مورد مطالعه 67
جدول (4 – 5) جدول توزیع فراوانی تسلط به زبان خارجی 68
جدول (4 – 6) آزمون نرمال بودن متغیر پژوهش (کولموگوف اسمیرنوف) 69
جدول (4 – 7) آزمون KMO و isor Hett’s 71
جدول (4 – 8) جدول اشتراکات 72
جدول (4 – 9) جدول مجموع واریانس تبیین شده توسط سازه‌های پژوهش 73
جدول (4 – 10) جدول ماتریس چرخش یافته سازه‌های پژوهش 74
جدول (4 – 11) ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه 75
جدول (4 – 12) اختصار مدل فرضیه الف (آماده مربوط به آزمون رگرسیون ارتباط متغیر تحقیقا بازاریابی و اندازه صادرات) 76
جدول (4 – 13) تحلیل واریانس مدل رگرسیون Anova فرضیه الف 76
جدول (4 – 14) ضرایب مدل رگرسیون فرضیه الف 77
جدول (4 – 15) اختصار مدل رگرسیون فرضیه ب 79
جدول (4 – 16) تحلیل واریانس در مدل رگرسیون Anova فرضیه ب 80
جدول (4 – 17) ضرایب جدول رگرسیون فرضیه ب 80
جدول (4 – 18) اختصار مدل فرضیه ج 82
جدول (4 – 19) تحلیل واریانس در مدل رگرسیون Anova فرضیه ج 82
جدول (4 – 20) ضرایب مدل رگرسیون فرضیه ج 82
جدول (4 – 21) اختصار مدل سوال 83
جدول (4 – 22) تحلیل واریانس مدل رگرسیون ANOVA سوال د 83
جدول (4 – 23) ضرایب مدل رگرسیون سوال د 83
جدول (4 – 24) اختصار مدل سوال ذ 85
جدول (4 – 25) تحلیل واریانس مدل رگرسیون ANOVA سوال ذ 86
جدول (4 – 26) ضرایب مدل رگرسیون سوال ذ 86
جدول (4 – 27) اختصار وضعیت رگرسیون چند متغیره 88
جدول (4 – 28) اختصار مدل رگرسیون چند متغیره 89
جدول (4 – 29) تحلیل واریانس مدل رگرسیون چند متغیره ANOVA 89
جدول (4 – 30) ضرایب مدل رگرسیون 89
جدول (4 – 31) آزمون فرض آمار، میانگین وضعیت تحقیقات بازاریابی 91
جدول (4 – 32) آزمون فرض آماری میانگین وضعیت تحقیقات بازاریابی 91

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

شکل (2 – 1) طبقه‌بندی تحقیقات بازاریابی مالهاترا، 2004 26
شکل (2 – 2) فرآیند تحقیقات بازاریابی، مالهاترا، 2004 29
شکل (2 – 3) مشتری گرایی مطابق شکل دسپاندر، 1993، یلهام و همکاران 1997 35
شکل (2 – 4) رتیب‌گرایی مطابق نظر دیویس 36
شکل (2 – 5) مدل مضرور پژوهش 52
نمودار (4 – 1) نمودار میله‌ای مربوط به توزیع سنی پاسخگویان 64
نمودار (4 – 2) اندازه تحصیلات پاسخگویان 65
نمودار (4 – 3) نمودار میله‌ای توزیع جنسیتی پاسخگویان 66
نمودار (4 – 4) تجربه صادرات نمونه مورد مطالعه 67
نمودار (4 – 5) نمودار میله‌ای اندازه تسلط به زبان خارجی 68
نمودار (4 – 6) اسکوی متغیرهای پژوهش 71
نمودار (4 – 7) هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل کرسیون فرضیه الف 78
نمودار (4 – 8) نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده ملول رگرسیون فرضیه الف 79
نمودار (4 – 9) هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مول رکسیون فرضیه ب 80
نمودار (4- 10) نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل گرسیون فرضیه ب 81
نمودار (4- 11) هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه د 84
نمودار (4- 12) نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه د 85
نمودار (4- 13) هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه ذ 86
نمودار (4- 14) نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه ذ 87

 

 

چکیده:

 

زعفران مانند محصولات کشاورزی و زراعی می باشد که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می گردد و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران مانند محصولاتی می باشد که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته می باشد .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر می باشد . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که  منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته گردید که بدین مقصود پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین گردید که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای مطالعه فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل گردید که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار می باشد اما اغلب  صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین خاطر نشان می گردد همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

 

  

 

فصل اول

 

 

مطالعه تاثیر تحقیقات بازار روی صادرات زعفران ایران

( مطالعه موردی مشهد)

1-1-مقدمه

در سیاستگذاری های اقتصادی ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت که همواره دارای نوسان زیادی نیز بوده می باشد کوشش شده می باشد تا با گسترش صادرات غیرنفتی و بویژه صادرات محصولات کشاورزی به مقابله با این شرایط پرنوسان پرداخته گردد. این در حالی می باشد که شرایط متنوع و مناسب اقلیمی ایران موجب شده می باشد تا ایران در تولید بعضی از محصولات کشاورزی از مزیت نسبی برخوردار باشد.

همچنین کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سال های اخیر و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت موجب می گردد که زنگ خطر را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به این باورمی رساند که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد)اکبری وکریمی هسینجه ، 1379 ).

بحران های اقتصادی سالهای اخیر، حداکثر کاهش قیمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی مورد تردید جدی قرارداده می باشد)خداوردیزاده،1379).

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی یک ضرورت می باشد زیرا درآمدهای ارزی را افزایش می دهد و در نتیجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزینه های ارزی می باشد را ممکن می سازد اما در ایران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی توجه می گردد که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.

تجربه گذشته ایران در زمینه نوسان درآمدهای ارزی ایجاب می کند که سیاستگذاری هایی در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی انجام پذیرد)بی ریا و جبل عاملی ( 1379 ).

در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و  ……مورد توجه قرار می گیرد. باتوجه به این نکته که وسعت و شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی کشور قابلیت های بالایی را در تولید بعضی محصولات کشاورزی فراهم نموده می باشد، پس این محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جایگاه مهمی در صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).

زعفران مانند محصولاتی می باشد که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی این محصولات را در اختیار داشته می باشد ) فائو،.( 2007

صادرات زعفران ایران در دوره 1980-2010  از  رشد چشم گیری برخودار بوده و از حدود 2  تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسیده می باشد . به بیانی دیگر سالانه حدود 14 درصد رشد داشته می باشد البته در دوره یاد شده دارای نوسانات زیاد نیز بوده می باشد . این رقم در مورد ارزش صادرات حتی فراتر بوده می باشد و بیش از  19 درصد رشد نشان می دهد ) پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل، 2010) .

بطور تلویحی می توان گفت حدود 1 درصد قیمت صادراتی رشد داشته می باشد . البته اگر رشد جهانی قیمت ها در نظر گرفته گردد رشد قیمت صادراتی چندان محسوس نخواهد بود   . هر چند با وجود ارز فراوان ناشی از صادرات نفت ممکن می باشد ارزآوری محصولاتی مانند زعفران به ظاهر حایز اهمیت نشان ندهد اما با نگاه به نوسانات در قیمت نفت و فرآورده های آن و همچنین تداوم ارزآوری محصولات کشاورزی، ارز حاصل از آنها بسیار حایز اهمیت خواهد بود. به ویژه به مقصود رهایی از پدیده بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد ایران، تمرکز بر روی صادرات غیرنفتی و به ویژه محصولات کشاورزی یک ضرورت به حساب می آید.

با جود اینکه عمده زعفران جهان در ایران تولید می گردد داد و ستد های جهانی نشان دهنده این می باشد که کشورهایی نظیر اسپانیا وامارات با واردات فله ای این محصول و صادرات مجدد اصولی و مدیریت نام های تجاری آن و شناختن بازارهای هدف از طریق تحقیقات بازاریابی توانسته اند خود را به عنوان صادر کنندگان عمده در منظر مصرف کنندگان نهایی جهان تثبیت نمایند.

نام ایران در بازارهای بین المللی این محصول کمتر شناخته شده می باشد و ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن اکثرا توسط کشورهای مذکور تحصیل می گردد.

از سویی دیگر شناخت مسیرهای آتی تجاری و خرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را التزام  می بخشد. این التزام اگر چه تا چندی پیش در مکتوبات مدیریتی صرفاً جنبه تئوریکی داشت اما امروزه این مسئله در حیات تجاری سازمانها جنبه ای انکار ناپذیر و غیرقابل چشم پوشی به خود گرفته و جایگاه مهمی را در توسعه و ورود به بازارهای جدید و همچنین دستیابی به منافع و عملکرد بالاتر را به خود اختصاص داده می باشد. این موضوع مطالعه تاثیر تحقیقات بازاریابی و تامل در این خصوص را ضروری و لزوم ارتقا بازار ایران در بازارهای جهانی را عیان می سازد.

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***