دانلود متن کامل پایان نامه  تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه :علوم تربیتی

عنوان:

تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان شهرستان ملایر در سال 94-93

 پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

 دررشته: علوم تربیتی

 استاد راهنما:

 دکتر حسن دیناروند

استاد مشاور:

 دکتر فریدون یزدانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                        شماره صفحه

فصل اول… 1

1-1 مقدمه.. 2

1-2 اظهار مسئله.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…… 5

1-4 اهداف پژوهش…… 7

1-4-1هدف کلی پژوهش…… 7

1-4-2 اهداف فرعی…. 7

1-5 فرضیه های پژوهش…… 7

1-6 تعاریف متغیر ها 7

1-7 تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 8

1-7-1 تعریف اصطلاحات…. 9

فصل دوم، پیشینه وادبیات پژوهش

2-1 مقدمه.. 11

2-2 آموزش…… 11

2-3 یادگیری مشارکتی…. 12

2-4 مبانی تاریخی یادگیری مشارکتی…. 12

2-5 مولفه های اساسی  یادگیری  مشارکتی…. 13

2-6 ارتباط یادگیری مشارکتی با علوم یادگیری…. 13

2-7 مزایای  بهره گیری از روش تدریس مشارکتی…. 14

2-8 شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی…. 14

2-9 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی…. 14

2-10 یادگیری مشارکتی  و سنتی…. 15

2-10-1 چالش های یادگیری مشارکتی…. 16

2-10-2 ویژگیهای روش سنتی…. 17

2-10-3 اثرات کاربرد روش یادگیری مشارکتی…. 18

2-11 اضطراب امتحان… 20

2-11-1 تعریف اضطراب…. 21

2-12 مدل سه نظامی اضطراب لانگ….. 22

2-13 اضطراب از دیدگاه فروید.. 22

2-14 اضطراب از دیدگاه راجرز. 23

2-15 ظاهر عمومی و رفتار، علایم اضطراب…. 23

2-16 حد مطلوب اضطراب…. 24

2-17 امتحان… 25

2-18 اهداف امتحان… 28

2-19 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 29

2-20 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 30

فصل سوم، روش پژوهش

3-1 مقدمه.. 33

3-2 روش پژوهش…… 33

3-3 جامعه آماری…. 33

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری…. 34

3-5 ابزار گرد آوری داده ها 34

3-6 پرسش نامه اضطراب امتحان… 35

3-6-1 پرسشنامه اضطراب امتحان( TAQ ). 35

3-6-2 شاخص های روان‌سنجی اضطراب امتحان… 36

3-7 روش جمع آوری اطلاعات…. 37

3-8 روش اجرا 38

3-9 پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس…… 38

3-9-1 پرسشنامه نهایی…. 39

3-9-2 شیوه نمره گذاری…. 39

3-9-3 تفسیر آزمون… 40

3-9-4 روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس…… 40

3-10 روش آماری تحلیل داده ها: 41

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان شهرستان ملایر بود.

جامعه آماری این پژوهش را دانش آمزوان دختر مدارس ابتدایی شهرستان ملایر تشکیل می داد که 30 نفر آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی از  پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت بهره گیری شده می باشد.

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین برون گرایی با خستگی شغلی، بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی، بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی ارتباط منفی معنی دار وجود داشت. ودر سایر موردها ارتباط معناداری نظاره نشد.

بهره گیری از نتایج به دست آمده می تواند در طراحی مداخله های پیشگیری از فرسودگی شغلی به صورت مستقیم وغیر مستقیم تأثیر موثری داشته باشد

مقدمه

پیشرفت علم و گسترش دامنه ی علوم مختلف ضرورت کسب معلومات بیشتر و با دوام تر در زمان کوتاه تر را اجتناب ناپذیر می سازد. پس یکی از وظایف متخصصین تعلیم و تربیت شناسایی شیوه های مناسب جهت یادگیری سریع تر و بهتر دانش آموزان و بهره گیری بهینه یادگیرندگان از زمان محدود آموزش می باشد. همچنین یادگیرندگان علاوه بر یادگیری مطالب و معلوماتی که به صورت رسمی به آنها تدریس می گردد، در محیط مدرسه به یادگیری شیوه ی برقراری ارتباط با دیگران و ادراک دیدگاه های آنها می پردازند. آزنسون و همکاران ( 1997 ) می گویند ؛ البته بسیار مفید می باشد که فراگیران علاوه بر کسب مهارت ها و اطلاعاتی که به صورت رسمی به آنها ارائه می گردد برای یادگیری و تجربه کردن روش های ارتباط با دیگران و همچنین ایجاد یک دیدگاه مثبت نیز از مدرسه بهره گیری نمایند. متخصصین تعلیم و تربیت در کوشش برای ارائه  روش های مناسب و مفید جهت بهره گیری بهینه از فرصت ها و امکانات آموزشی در راستای یادگیری بهتر، عمیق تر و وسیعتر، ضمن مخالفت با تعاریف قبلی تدریس که آن را انتقال معلومات می دانستند تدریس را کمک به فراگیر برای تفهیم و درک مطالب می دانند. مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری آن قدر مهم می باشد که بعضی از متخصصین تعلیم و تربیت اندازه مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری را بعنوان ملاکی برای ارزیابی معلمین مطرح نموده اند. اگر بخواهیم معلم یا کلاس خوب را با یک عبارت معرفی و توصیف کنیم، بایستی گفت ؛ معلمی خوب می باشد که دانش آموزان را به کنجکاوی و پرسش بیشتر برانگیزد. ( شعاری نژاد، 1336، ص، 68 ).

 بنجامین بلوم نیز پس از مطالعات و تحقیقات گسترده در این زمینه، به این نتیجه رسیده می باشد که اندازه مشارکت دانش آموزان در کلاس، روشن ترین شاخص تاثیر آموزشی می باشد. ( سیف، 1336، ص 115 ) نظریه های جدید و پیشرفته یادگیری مشارکتی پژوهش گروهی عنوان می دارد که یادگیری وقتی موثر می باشد که یادگیرنده تأثیر اصلی را داشته باشد. معلم بایستی راهنما و جهت دهنده باشد و کوشش نماید تا به طرق مختلف، دانش آموزان را هر چه بیشتر در فعالیت های کلاس مشارکت دهد. کلارک می گوید ؛ آن دسته از معلمانی که با روش غیر مستقیم تدریس می کنند نسبت به معلمانی که از این روش بهره گیری نمی کنند، کارایی بیشتری دارند. به این دلیل که دانش آموزان در شیوه تدریس غیر مستقیم مشارکت فعالتر دارند و معلم کوشش می کنند تا دانش آموزان را به تفکر وا دارد و آنها را با موقعیت های یادگیری درگیر نماید، در حالی که در شیوه ی تدریس مستقیم، معلم صرفاً مطالب را به دانش آموزان عرضه می نماید. ( فضلی خانی ،1390، ص، 121 ). مشارکت دادن دانش آموزان در فرایند یادگیری، تنها منحصر به سوال کردن از آنها نیست بلکه معلم بایستی دانش آموزان را در همه ی مراحل تدریس اعم از شروع درس، ارائه درس و اختصار کردن آن فعالانه شرکت دهد. همچنین معلم بایستی به طرق مختلف دانش آموزان را در مورد چگونگی ی کلاس، چگونگی تدریس و حتی شیوه ی ارزشیابی، مورد مشورت قرار دهد و به نظرات و پیشنهادات آنها توجه کند زیرا فرصت دادن به دانش آموزان برای ارائه نظرات موجب ارضاء نیاز خودنمائی دانش آموزان می گردد و از بروز بسیاری از نابهنجاری های رفتاری پیشگیری می نماید. ( نجفی، 1363، ص، 87 )

1-2 اظهار مسئله

پیشرفت تحصیلی و مسائل مربوط به آن یکی از دغدغه­های اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست، زیرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا، توسعه و پیشرفت جامعه­شناسان را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می­دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در مدرسه و کلاس درس عملیاتی می­گردد. به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت دانش­آموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری می­پردازند، نه تنها بهتر فرا می­گیرند، بلکه از یادگیری لذت بیشتری هم می­برند، زیرا آن­ها به جای اینکه فقط شنونده باشند، فعالانه در جریان یادگیری مشارکت  می­کنند  و خود را مسئول یادگیری خویش می­دانند (گاردنر و جولر، 2000). مانند روش­های فعالی که امروزه مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته یادگیری مشارکتی می باشد که به اعتقاد جویس و همکاران در صورتی­که روشهای مشارکتی با سایر روشها ترکیب شوند تأثیرات آنها افزایش می­یابد (جویس و همکاران، 1384). یادگیری مشارکتی[1] رویکردی نسبتاً جدید و فعال می باشد که با بهره گیری از گروه­های کوچک به گونه­ای که دانش­آموزان با یکدیگر فعالیت نموده تا یادگیری خود و سایر اعضای گروه را به حداکثر برسانند، طرح ریزی شده می باشد (قولتاش، 1382). بسیار مهم می باشد که بدانیم هرکار گروهی الزاماً مشارکتی نیست. در کار گروهی ممکن می باشد فراگیران به گونه فردی یا رقابتی کوشش کنند و فقط ظاهر کار گروهی را حفظ نمایند، اما در کار گروهی مشارکتی، دانش آموزان به صورت غیررقابتی با یک دیگر کار می­کنند تا به هدف­های مشترک درسی برسند (کاگان، 2004). مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان یکی از موضوعات اساسی این نوع تحقیقات به­شمار می­رود. عوامل متعددی مانند شیوه­های تدریس، سن، جنسیت، معلمان و عوامل اجتماعی، اقتصادی و غیره در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مؤثر می باشد. از این میان یکی از عواملی که تأثیر بسزایی بر پیشرفت تحصیلی دارد، اضطراب امتحان می باشد ( کرامتی و همکاران، 1391). مقصود از اضطراب نوعی حالت هیجانی و ناخوشایند و مهم می باشد که با پریشانی، هراس، تپش قلب، تعریق و سردرد بی قراری و تکرار ادرار همراه می باشد. هنگامی که فرد نسبت به کار­آمدی، توانایی و استعداد خود در شرایط بشر دچار نگرانی و تردید می­گردد می­توان از اضطراب شب امتحان سخن گفت(کاویانی و همکاران 1370). در بشر طبیعی و مطلوب می باشد و موجب افزایش کوشش و تکاپو می­گردد، اما اگر از حد اعتدال تجاوز کند موجب کاهش پیشرفت تحصیلی خواهد گردید. مانند دروسی که پیشرفت تحصیلی در آن مهم می باشد و به­عنوان یک موضوع محوری و پایه­ای در نظام آموزشی مطرح می باشد، درس علوم تجربی می باشد. بنابر این با در نظر داشتن اینکه در آمادگی یادگیری درس علوم بعنوان یک موضوع محوری در آموزش و پرورش، توجه­ها و  ویژگی­های شخصیتی از قبیل کنجکاوی، ارزش­گذاری به شواهد و علت های، آمادگی برای پذیرش، عدم قطعیت، بازنگری نقادانه و پشتکار، خلاقیت و ابتکار، حساسیت به عوامل محیطی زنده و غیرزنده و همکاری با دیگران مطرح می­گردد ( سعیدی، 1375)، بهره گیری از روش یادگیری مشارکتی به­عنوان زیر بنای اصلی و بنیادی که می­تواند پایه­ای استوار برای دیگر روش­های فعال در این درس باشد مهم فراوان خواهد بود.

تعداد صفحه :۷۳

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***