متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی


واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی- گرایش مالی

 

عنوان

تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل دانایی

  

استاد مشاور:

دکتر محمد همتی

 آذر 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسأله اساسی پژوهش 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش 8

1-5- اهداف مشخص پژوهش 8

1-6- سؤالات پژوهش 9

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9

1-8- طریقه اجرایی پژوهش: 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش 12

2-1- مبانی نظری اقتصاد مقاومتی 13

2-1-1-مقدمه 13

2-1-2-اقتصاد مقاومتی 13

2-1-3-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی 15

2-2-مبانی نظری در خصوص برنامه‌ریزی استراتژیک 18

2-2-1-مقدمه 18

2-2-2- استراتژی 19

2-2-3-تعریف مدیریت استراتژیک 20

2-2-4-اجزاء برنامه‌ریزی استراتژیک 23

2-2-5-بیانیه مأموریت و چشم‌انداز 23

2-2-6-چرخه عمر سازمان 25

2-2-7-مضامین استراتژیک 27

2-2-8-اهداف کلان سازمان 28

2-2-9-مدل پنج عاملی پورتر 28

2-2-10-تجزیه ‌و تحلیل‌های محیطی و ماتریسSWOT 29

2-2-11-محیط استراتژیک سازمانها 31

2-3-مبانی نظری در خصوص کارت امتیازی متوازن 34

2-3-1-مقدمه 34

2-3-2-مناظر کارت امتیازی متوازن 36

2-3-3-دستاوردهای بهره گیری از کارت امتیازی متوازن 39

2-3-4-ارتباط علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن 40

2-3-5-نقشه استراتژی 41

2-3-6-مطالعات کویزد و همکاران (2009) 44

2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390) 49

2-3-8-مطالعات مردانی(1390) 50

2-3-9- مطالعات ابویی(1391) 51

2-4-جمع بندی 53

2-5- مدل مفهومی پژوهش 53

فصل سوم: روش پژوهش 54

3-1-مقدمه 55

3-2-روش پژوهش 55

3-3-جامعه پژوهش 58

3-4-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 59

3-4-1-تحلیل اعداد و مجموعه‌های فازی 59

3-4-2-دیماتل فازی مثلثی 60

3-5-مدل اجرائی پژوهش 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

4-1-مقدمه 67

4-2-بیانیه مأموریت جهاد دانشگاهی 67

4-3-بیانیه چشم‌انداز جهاد دانشگاهی 67

4-4-شناسایی عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان 68

4-4-1-استراتژی‌های جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال اول پژوهش 70

4-5-استخراج عوامل بحرانی موفقیت با در نظر داشتن استراتژی‌های منتخب 70

4-5-1-اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال دوم پژوهش 70

4-6-استخراج وزن مطلوب برای سطوح کارت امتیازی متوازن 72

4-7-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی 72

4-7-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی 74

4-7-1-روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال سوم پژوهش 82

4-7-2-اندازه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال چهارم پژوهش 84

4-8-استخراج نقشه استراتژی 85

4-8-1-نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال پنجم پژوهش 85

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 87

5-1-مقدمه 88

5-2-پژوهش در یک نگاه 88

5-3-نتایج پژوهش 89

5-4-مطالعه سوالات پژوهش 90

5-5-نتایج کاربردی 92

5-6-پیشنهادات 93

5-7-منابع 95

5-7-1-منابع فارسی 95

5-7-2-منابع لاتین 98

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول(2-1) : تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………20

جدول(2-2): ماتریس SWOT …………………………………………………………………………………………………….30

جدول(3-1): مشخصات گروه خبره………………………………………………………………………………………………58

جدول (3-2): تناظر عبارات کلامی با مقادیر کلامی…………………………………………………………………………61

جدول (4-1): عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان………………………………………………….69

جدول(4-2): ماتریس استراتژی های تدوین شده……………………………………………………………………………70

جدول(4-3): استراتژی ها به تفکیک عوامل بحرانی و تعیین ماهیت………………………………………………….71

جدول(4-4): عبارات کلامی………………………………………………………………………………………………………..71

جدول(4-5): نظر خبره اول در خصوص اندازه تاثیرات متقابل عوامل بحرانی موفقیت بر یکدیگر در نقشه استراتژی با متغیرهای کلامی…………………………………………………………………………………………………………73

جدول(4-6): ماتریس  سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی‌ها………………………………………………..75

جدول(4-7): ماتریس سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی‌ها…………………………………………………75

جدول(4-8): ماتریس  سطوح ارتباطی اجزاء سازنده استراتژی‌ها…………………………………………………77

جدول(4-9): ماتریس ……………………………………………………………………..77

جدول(4-10): ماتریس ………………………………………………………………….77

جدول(4-11): ماتریس ……………………………………………………………………..78

جدول(4-12): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد پایین ( )……………………………..79

جدول(4-13): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد وسط ()…………………………….79

جدول(4-14): ماتریس شدت روابط غیر مستقیم: حد بالا ()………………………………..80

جدول(4-15): ماتریس شدت روابط مستقیم و غیر مستقیم مابین عوامل  به صورت دیفازی شده………….81

جدول(4-16): ماتریس شدت روابط غیرمستقیم مابین عوامل به صورت دیفازی شده………………………….82

جدول(4-17): ماتریس شدت روابط مابین عوامل به صورت دیفازی شده………………………………………… 83

جدول(4-18): تعیین  سلسله‌مراتب نفوذ عوامل و مناظر در نقشه استراتژی………………………………………..84

 

 

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

نمودار(2-1): تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیک…………………………………………………………….21

نمودار (2-2): الگوی جامع مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………..22

نمودار(2-3): روش اول برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………..45

نمودار(2-4): روش دوم برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………..46

نمودار(2-5): روش سوم برای ترسیم نقشه استراتژی……………………………………………………………………….47

نمودار(2-6): روش چهارم برای ترسیم نقشه استراتژی…………………………………………………………………….47

نمودار(2-7): روش پنجم برای ترسیم نقشه استراتژی………………………………………………………………………49

نمودار(2-8): مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………53

نمودار(3-1): نمایش عدد فازی مثلثی…………………………………………………………………………………………….59

نمودار(3-2): اعداد فازی مثلثی برای متغیرهای کلامی……………………………………………………………………..61

نمودار(3-3): طریقه اجرایی پژوهش………………………………………………………………………………………………….65

نمودار(4-1): نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان……………………………………………………………….86

 

فهرست شکلها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل(2-1) : چرخه عمر سازمان و جزئیات آن……………………………………………………………………………….26

شکل (2-2): کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………..36

شکل(2-3): چشم انداز مالی…………………………………………………………………………………………………………37

شکل (2-4): ارتباط علت و معلولی بین کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………41

شکل)2- 5(:  نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی………………………………………………………………………………..42

شکل (2-6): مدل ارائه شده در پژوهش)وجه مالی و ماموریت در یک لایه قرار دارند(………………………….52

 


چکیده

در اقتصاد دانش‌محور و محیط پرتلاطم امروزی سازمانها ناگزیر خود را در برابر تغییراتی می بینند که گاهی به صورت فرصت و گاهی به صورت تهدید نمود پیدا می کنند. آگاهی از نقاط قوت و اشکال داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نموده و خود را در برابر این تغییرات مصون نگه دارد. تا به امروز در سازمان های مختلف از مدل‌های  متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمان‌ها بهره گیری شده می باشد . پس، این پژوهش با هدف کلی تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، کوشش شده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در 3 حوزه مأموریتی پژوهشی، فرهنگی و آموزشی فعالیت می کنند، ترسیم نماید. با در نظر داشتن جایگاه اثرگذار جهاد دانشگاهی در تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی، ارائه خدمات علمی و فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران مستعد و جوان و ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جهاد دانشگاهی استان سمنان به عنوان مورد پژوهش انتخاب شده و نقشه استراتژی آن ترسیم گردید.

پس در این پژوهش محقق کوشش نموده با کمک تکنیک دیماتل فازی به جای ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT)، در جهت کاهش شکاف کاربرد مدیریت استراتژیک در دنیای بی ثبات امروزی گام بردارد. در نهایت این سازمان با بهره‌گیری از نتایج مطلوب اجرای مدل مفهومی پژوهش حاضر، در دوره‌های زمانی آتی با اجرای استراتژی‌های ‌تعیین شده می‌تواند به سمت موفقیت حرکت نماید.

 

واژه های کلیدی: نقشه استراتژی، جهاد دانشگاهی، مأموریت پژوهشی، مأموریت فرهنگی، مأموریت آموزشی، تکنیک دیماتل فازی، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT).

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی می باشد که متناسب با سیاستهای کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و طریقه رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ کند و به گفته رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتی تنها راه ادامه طریقه پیشرفت کشور می باشد(طالبی پور، 1392). در برابر صف دشمنی های ناجوانمردانه علیه کشور و نظام همه بایستی روحیه مقاومت جانانـه داشـته باشـند و وحـدت سیاسی بین قوای مجریه ،مقننه و قضائیه می تواند مهمترین راهبرد اساسی در برابر هرگونه تحـریم هـا و تهدیـدات خارجی باشد و در نهایت بین مسئولین به سطوح پایین تر جامعه رسوخ پیدا کرده و موجبـات سـربلندی کشـور در برابر معضلات را فراهم خواهد ساخت(جعفری و آهنگری، 1391).در این راستا برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در سازمان نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک و انتقال آن به سایر کارکنان می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: تشریح و توصیف جنبه‌های مختلف تفکر استراتژیک و تأثیر پنج محور اصلی آن در اداره و طراحی شهرها

در دنیای رقابتی امروز، خلق و پیاده سازی استراتژی های جدید و مبتکرانه، برای بهره گیری از فرصتها، سخت و دشوار گویا. به گونه قطع، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمامی سازمانها مناسب نیست. اگر استراتژی ای برای یک سازمان مطلوب و مؤثر باشد، لزوماً در دیگر سازمانها مفید نخواهد بود(میرزایی چابکی، 1389: به نقل از مهرمنش و همکاران، 1391). با در نظر داشتن تغییرات و دگرگونی­های محیط و اثر آن بر سازمان­ها، مدیریت استراتژیک را به نظم درآوردن فعالیت­های سازمان با اعتنا به تغییرات محیط بیرونی آن تعریف کرده­اند، به طوری که اهداف سازمان مورد نقد و مطالعه همیشگی قرار گیرد تا از این طریق زمینه موفقیت مؤسسه فراهم گردد. به علاوه تعریف، مدیریت استراتژیک را فرآیند تصمیم­گیری دانسته­اند که جهت فعالیت­های بلند­مدت سازمان و همچنین اجرای آن تصمیم­ها را تعیین می کند. با در نظر داشتن این دو تعریف بایستی گفت که: مدیریت استراتژیک فرایندی می باشد که به وسیله آن، مدیران جهت فعالیت­های بلند­مدت سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژه­ای را مشخص و استراتژی­های نیل به این اهداف را با در نظر داشتن شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه­های عملی برای اجرای استراتژی­ها را انتخاب می­کنند. استراتژیست­ها و مدیران به عوامل محیطی و درونی و اثرات آنها بر نقاط قوت و اشکال سازمان و نیز آثار تهدیدها و فرصت­ها در تدوین استراتژی­ها توجه دارند و این تجزیه و تحلیل استراتژیک به صورت مداوم در جریان فعالیت سازمان صورت می­گیرد و به گونه مرتب اهداف، راهکارهای اجرایی و برنامه­های سازمان با در نظر داشتن وضعیت ما و موقعیت­های جدید تغییر می یابد تا سازمان با در نظر داشتن وضعیت‌های جدید آماده باشد. از این رو مدیریت استراتژیک را فرایندی پویا دانسته­اند (خاشعی، 1390، 61-62: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 52). در تعریفی دیگر، مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه دانسته­­اند که سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد (دیوید[1]، 1997).

مقصود از برنامه‌ریزی استراتژیک این می باشد که:

  1. مأموریت و چشم‌انداز سازمان تعیین گردد؛
  2. عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می‌کنند یا فرصت‌هایی را که برایش به وجودمی‌آورند شناسایی شوند؛
  3. نقاط قوت و اشکال داخلی سازمان شناسایی شوند؛
  4. اهداف سازمان تعیین شوند؛
  5. در پایان در نظر گرفتن استراتژی‌های گوناگون و انتخاب استراتژی‌های خاص جهت ادامه فعالیت (دیوید، 1997).

مبدعان کارت امتیازی متوازن، عقیده دارند که اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های سازمان، بستگی به این دارد که افراد سازمان، استراتژی‌ها را فهمیده باشند و درک نمایند. بایستی توجه نمود که این امر نیز به نوبه خود، نیازمند ایجاد فرآیندهای پیچیده‌ای می باشد که باعث می گردد سرمایه‌ها و دارایی‌های نامشهود سازمانی به خروجی‌های ملموس و مشهود تبدیل شوند. بدین مقصود مبدعان کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی را به عنوان ابزاری معرفی کرده‌اند که می‌تواند با شناسایی و استخراج اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان و به تصویر کشیدن روابط علّت و معلولی بین آنها پیوند بین ساختار استراتژی‌های سازمان را ارائه نماید (کاپلان و نورتون، 2000: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 230).

روابط علت و معلولی که در قالب نقشه استراتژی ترسیم می شوند، به منزله‌ی دستور‌العمل موفقیت سازمان هستند. کاپلان و نورتون (2000) در این خصوص گفته‌اند «استراتژی بیانگر شیوه‌ی حرکت سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اما نامطمئن آینده می باشد. از آنجا که سازمان پیش از این هیچگاه در چنین موقعیتی قرار نداشته می باشد، مسیرش به سوی وضعیت مطلوب مجموعه‌ای از فرضیه‌های مرتبط با همدیگر را شامل می گردد. نقشه استراتژی، این روابط علت و معلولی را مشخص و آزمون‌پذیر می‌سازد» (نیون، 1386، 234-235: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 230).

در نقشه استراتژی، سازمان به چهار منظر (یا بیشتر)، افراز می گردد و اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان که مندرج در برنامه استراتژیک سازمان می باشد، در این چهار منظر، دسته‌بندی می گردد (چیتز[2]، 2008؛ کاپلان و نورتون، 2000‌). البته هر سازمان می‌تواند بسته به ساختار صنعت و دینامیک‌های خود، مناظر نقشه استراتژی خود را زیاد یا کم نماید (کاپلان و نورتون، 2000؛ نیون، 2006؛ چیتز، 2008؛ چن[3] و همکاران، 2006).

با ترسیم دقیق روابط علّت و معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در مناظر، مبنایی بدست می‌آید که می‌تواند به عنوان شالوده برای کارت امتیازی متوازن و اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها قرار گیرد. پس در این پژوهش محقق در نظر دارد با کمک مبانی فراگرفته در این مقطع تحصیلی به شکل شایسته به ترسیم نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بپردازد.

در ادامه با در نظر داشتن موضوع پژوهش به تدوین و ارائه مسئله اصلی پژوهش، سوالات و اهداف پژوهش حاضر پرداخته می گردد.

 

1-2- اظهار مسأله اساسی پژوهش

در رویکرد مدیریت استراتژیک، آغاز شناسایی اهداف، نقاط قوت و اشکال، عوامل محیطی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، تکنولوژیکی و… مورد توجه می باشد و در مرحله دوم ساختار، فرهنگ، منابع و زیرسیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا با تغییر این عوامل در مسیر انتخاب شده حرکت نماید. مرحله اول را تعیین استراتژی و دیگری چگونگی اجرای استراتژی را اظهار می ‌کند.

بدون شک، وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت خام، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساد اقتصادی و اداری، عدم شایسته سالاری علمی، اشکال نظام بانکداری، پولی و سیستم ارزی کشور، عدم در نظر داشتن تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، فضای کسب وکار و بیکاری تحصیلکرد ه ها، وجود سرمایه های سرگردان که ناشی از دستوری بودن نرخ ارز و نرخ بهره می باشد، قاچاق کالا به داخل و خارج، عدم نظارت دقیق بر چرخه ی توزیع کالا به صورت عمده فروشی و خرده فروشی در کشور، اشکال حمل ونقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه ی اقتصادی، عدم در نظر داشتن سرمایه های اجتماعی و سرمایه های نمادین در کشور مانند موانع و نقاط اشکال موجود بر سر اجرای اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی می باشد(یوسفی حاجی آباد، 1392). مهار سوداگری و فساد، مردمی سازی اقتصاد، ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی از دیگر اقدامات لازم در زمینه شکل گیری و عملی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران می باشد. در این زمینه؛ برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا، ارزیابی و کنترل خطی مشی های سیاستی اقتصاد مقاومتی فوق الذکر، غیر از در سایه تدبر و اعمال اصول مدیریت استراتژیک امکانپذیر نخواهد بود(یوسفی حاجی آباد، 1392).

به نظر می‌رسد که متناسب با چارچوب ارائه شده توسط مبدعان کارت امتیازی متوازن، سازمان‌های مختلف اغلب بدون در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان اهداف استراتژیک و تنها از طریق نظرات و اتفاق نظر مدیران ارشد و متخصصان و کارکنان با تجربه سازمان و طی سلسله جلسات متعدد مدیریتی، مناظر نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک مندرج در آن را انتخاب می‌کنند. متأسفانه سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی در مسیر کارت امتیازی خود با معضلات عدیده‌ای مواجه می شوند، چراکه در ترسیم نقشه استراتژیشان، اشتباهات جدی مرتکب می شوند (ماخیجانی و کریلمن، 2008). با در نظر داشتن تحقیقات صورت‌گرفته و چاپ گردیده، معیار و راهکاری مشخص برای تعیین ساختار اهداف و سنجه‌های کلیدی سازمان و برقراری ارتباط علّت و معلولی بین آنها در قالب نقشه استراتژی و در نتیجه ارائه نقشه استراتژی، معرفی نشده می باشد (باخ و مالمی[4]، 2005). پس می‌توان مهمترین سوال اصلی پژوهش حاضر را به تبیین ذیل برشمرد:

بهترین روش برای دستیابی به این ابزار توانمند در برنامه‌ریزی استراتژیک کدام می باشد؟ آیا می‌توان شبکه ارتباطات اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی استان سمنان را با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک برنامه‌ استراتژیک ترسیم نمود؟

[1] – David

[2] – Chytas

[3] – Chen

[4] – Bukh & Malmi

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***