متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان :ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

استاد راهنما:

 دکتر مهدی همایون فر

 بهمن 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- اهمیت موضوع. 6

1-4- اهداف پژوهش. 7

1-5- فرضیه های پژوهش. 7

1-5-1- فرضیه های اصلی پژوهش. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش. 8

1-6- قلمرو پژوهش. 8

1-6-1- قلمرو موضوعی. 8

1-6-2- قلمرو مکانی. 8

1-6-3- قلمرو زمانی. 8

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات. 8

1-7-1- قابلیت بازاریابی. 8

1-7-2- قابلیت عملیاتی. 9

1-7-3- عملکرد مالی. 9

فصل دوم. 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- عملکرد مالی. 11

2-2-1- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد. 12

2-2-2- مدلهای ارزیابی عملکرد. 13

2-2-2-1- مدلهای حسابداری ارزیابی عملکرد. 13

2-2-2-2- مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد. 14

2-2-3- نسبتهای مختلف مورد بهره گیری در ارزیابی شرکتها. 15

2-2-3-1- نسبتهای نقدینگی. 15

2-2-3-1-1- مسئله نقدینگی. 15

2-2-3-1-2- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی. 16

2-2-3-1-3- شاخص های جدید اندازه گیری نقدینگی. 17

2-2-3-1-3-1- شاخص فراگیر نقدینگی. 17

2-2-3-1-3-2- شاخص دوره تبدیل وجه نقد. 17

2-2-3-1-3-3- شاخص مانده نقدی خالص. 17

2-2-3-2- نسبتهای فعالیت. 17

2-2-3-3- نسبتهای سودآوری. 18

2-2-3-4- نسبتهای سرمایه‌گذاری. 19

2-2-3-5- نسبت پوشش. 19

2-2-3-6- نسبتهای اهرمی. 19

2-2-3-6-1- نسبت بدهی جاری. 20

2-2-3-6-2- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام. 21

2-2-3-7- شاخص کارایی‌ 22

2-2-4- بازده داراییها. 22

2-2-4-1- نرخ بازده دارایی ها. 24

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها. 25

2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 29

2-2-5-1- نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار. 31

2-2-5-2- نسبت سود به قیمت. 32

2-2-5-3- شاخص‌های کلان‌ اقتصادی. 32

2-2-5-3-1- نرخ تورم. 33

2-2-5-3-2- نرخ ارز. 33

2-2-5-3-3- نرخ رشد نقدینگی. 34

2-2-5-3-4- درآمد نفتی. 34

2-2-5-4- اجزای بازده. 35

2-3- مفهوم قابلیت. 36

2-4- قابلیت های بازاریابی. 37

2-4-1- اهمیت قابلیت بازاریابی در شرکت. 41

2-4-2- دسته بندی قابلیت بازاریابی. 41

2-4-3- مدل بلوغ فرایندهای بازاریابی. 43

2-4-4- اصول بنیادین مدل بلوغ فرآیندی. 43

2-4-5- قابلیت های تخصصی شده بازاریابی. 45

2-4-6- قابلیت های معماری بازاریابی. 45

2-4-7- ارتباط بین قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار. 46

2-5- قابلیت های عملیاتی. 47

2-6- پیشینه پژوهش. 48

2-6-1- تحقیقات داخلی. 48

2-6-2- تحقیقات خارجی. 49

فصل سوم. 51

3-1- مقدمه. 52

3-2- روش پژوهش. 52

3-3- جامعه آماری. 53

3-4- روش نمونه گیری و اندازه نمونه. 54

3-5- ابزار گردآوری دادهها. 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 55

3-7- مدل ریاضی پژوهش. 55

3-8- متغیرهای پژوهش. 56

3-9- روش آماری مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل داده ها. 56

3-10- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصاد سنجی. 57

فصل چهارم. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصیف متغیرهای پژوهش. 59

4-2-1- توصیف آماری متغیرهای پژوهش. 60

4-3- آمار استنباطی. 60

4-3-1- آزمون پایایی. 60

4-3-2- آزمونهای چاو و هاسمن. 61

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

4-3-3-  مطالعه فرضیات پژوهش. 62

فصل پنجم. 67

5-1- مقدمه. 68

5-2- چکیده ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش. 68

5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه. 68

5-4- مقایسه نتایج آزمون فرضیه با نتایج پیشین. 70

5-5- محدودیت های پژوهش. 70

5-6- پیشنهادات پژوهش. 71

5-6-1- پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش. 71

5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 71

منابع. 72

پیوست . 78

 

 

فهرست جداول

جدول3-1- مراحل نمونه گیری. 54

جدول4-1- توصیف آماری متغیرهای پژوهش. 60

جدول4-2- آزمون ریشه واحد. 60

جدول4-3- آزمون های چاو و هاسمن. 61

جدول4-4- مطالعه زیر فرض اول فرضیه اول. 62

جدول4-5- مطالعه زیر فرض دوم فرضیه اول. 63

جدول4-6- مطالعه زیر فرض اول فرضیه دوم. 64

جدول4-7- مطالعه زیر فرض دوم فرضیه دوم. 65

جدول4-8- مطالعه فرضیه سوم. 66

 

 

چکیده

دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) عملکرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت­ها به گونه گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت­ها و دانش انباشته شده که شرکت­ها را قادر به متناسب کردن فعالیت­ ها و بهره گیری از دارایی­های خود می­کند” تعریف می­گردد. هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه نهایی پژوهش با بهره گیری از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی 6 ساله، از سال 1387 الی سال 1392 انتخاب گردید. فرضیات پژوهش با بهره گیری از رگرسیون خطی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.

کلیدواژه: قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی، عملکرد مالی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1- مقدمه

در عصرگسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهای مختلف دنیا تلقی می­گردد(شورچلو،2002). آن چیز که در رقابت پذیری یک سازمان حایز اهمیت می باشد، توانایی سازمان بر اقدام و عکس العمل در درون محیط رقابتی می باشد. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتری (رضایت و وفاداری مشتریان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالی (سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) می باشد.

ادبیات بازاریابی نشان می­دهد که شرکت­ها از قابلیت­ها برای تبدیل منابع به خروجی بر اساس استراتژی آمیخته بازاریابی بهره گیری می­کنند و از این جهت قابلیت­های بازاریابی به عملکرد کسب و کار مرتبط می باشد. سانگ و همکارانش استدلال کردند که قابلیت بازاریابی به ساختار شرکت و حفظ روابط بلند­ مدت با مشتریان و اعضای کانال توزیع کمک می­کند. قابلیت بازاریابی یک تصویر قوی از نام تجاری ایجاد می­کند که اجازه می­دهد تا شرکت­ها به عملکرد شرکتی برتر دسترسی داشته باشند. مطالعات تجربی بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی ارتباط معناداری پیدا کرده می باشد.

در این فصل از پژوهش به اظهار کلیاتی از طرح پژوهش حاضر می­پردازیم. اظهار مسئله، اهمیت موضوع، فرضیه های پژوهش و قلمرو پژوهش، بخشهای مهم این فصل از پژوهش می باشند.

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***