متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : ارتباط ساده و چندگانه بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی 

عنوان پایان نامه:

ارتباط ساده و چندگانه بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط ساده و چندگانه بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی می پردازد. از این رو هدف پژوهش حاضر نیز مطالعه ارتباط سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان بود. نمونه آماری این پژوهش تعداد 61 نفر از زوجین ناسازگار شهر رفسنجان بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از 1- پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو 2- پرسشنامه سبکهای عشق ورزی استرانبرگ و 3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss بهره گیری، نتایج نشان داد بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان همبستگی مثبت و ارتباط معناداری هست. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی ارتباط چندگانه هست. بگونه ای که نتایج آزمون رگرسیون نشان داد سبکهای عشق ورزی 40 درصد و ویژگیهای شخصیتی 31 درصد بر کیفیت زندگی تاثیر دارند. همچنین نتایج حاصل از مطالعه آزمون رگرسیون نشان داد این دو متغیر با یکدیگر 32 درصد از تغییرات کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان  را تبیین می دهند. پس با کمک سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت می توان کیفیت زندگی زوجین را پیش بینی و اقدامات لازم را بعمل آورد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

ازدواج یکی از مهمترین تصمیم گیری های هر فرد در زندگیش می باشد. زیرا افراد بر اساس چگونگی توجه و طرح واره های ذهنی خود تصمیم به زندگی مشترک می گیرند. یکی از این نگرشها در کنار هم بودن و لذت بردن از یکدیگر می باشد. کیفیت زندگی مانند شاخصه هایی که زندگی ها را لذت بخش و معنادار می سازد؛. زیرا همانگونه که کیفیت زندگی را ” دریافت های شخصی فرد از جایگاه زندگیش با در نظر داشتن فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند که متاثر از اهداف، انتظارات و استانداردهای مورد نظر فرد می باشد”  تعریف می کنند؛ ( باسخا، عاقلی کهنه شهری و مسائلی، 1387) می توان چنین استنباط نمود هر زوجی یک تصوری را از زندگیش دارد که سبب می گردد آنان مطابق با اهداف، انتظارات و استانداردهای مورد نظر خود دوام زندگیشان را تضمین نمایند.

 از سویی سطح کیفیت زندگی نیز با در نظر داشتن ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مختلف متفاوت می باشد بگونه ای که شرایط ساختاری مذکور ممکن می باشد در یک جامعه سبب دوام و در جامعه ای دیگر سبب از هم پاشیدگی زندگی مشترک بین زوجین گردد. زیرا عوامل مختلفی متناسب با بوم اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف اثر گذار بر کیفیت زندگی خانواده ها می باشند. در نظر گرفتن همه عوامل مختلف در تحقیقات کاربردی و بنیادی کاری بس سنگین و تا حد زیادی ممکن می باشد به نتیجه گیری هم نینجامد. از این حیث در پژوهش حاضر متناسب با مطالعه های قبلی که در این زمینه صورت گرفته می باشد؛ از بین عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار، سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت به عنوان عواملی که می توانند پویایی و کیفیت زندگی افراد را تعیین نمایند مد نظر قرار داده شده اند. از این حیث شناخت سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیتی افراد و اثر گذاری این دو شاخص در کیفیت زندگی افراد، این امکان را فراهم می آورد تا افراد با شناخت و آگاهی، مسایل را با علایق و صلاحیت های خود تطبیق داده و از نظر روحی و روانی محیط زندگی خود را ایمن سازند و در آن محیط، توانایی ها و مهارتهای خویش را بکار گیرند و استعدادهای واقعی خود را به منصه ظهور برسانند (نصری و خورشید، 1391). پس در نظر داشتن ویژگی های شخصیتی افراد و سبکهای عشق ورزی که سبب احساس نزدیکی دو نفر به یکدیگر می شوند؛ از اهمیت بسزایی در مطالعه کیفیت زندگی برخوردار هستند. زیرا روی هم رفته، شواهد موجود نشان می دهد ویژگی های شخصیت و سبکهای عشق ورزی، پیش بینی کننده های تجربی موثری برای تعیین کیفیت زندگی هستند و وجود ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی در تحقیقات مقطعی مورد تایید قرار گرفته می باشد  (یوسفی و همکاران، 1390 و حمید و زمستانی، 1392). بر اساس تجربه های روزمره و با اتکا به به منابع مکتوب مشخص شده که ویژگیها و صفات خاص شخصیتی و سبکهای عشق ورزی تأثیر برجسته و مسلطی در منظومه روانی و بهداشتی و بهزیستی ما داشته و همچنین بدین لحاظ که سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیتی می توانند به درستی پیش بینی کننده کیفیت زندگی ما باشند زیرا که غالب اوقات تعیین کننده و هدایت کننده رفتارهای ما محسوب می شوند. فلذا با در نظر داشتن تاثیر ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی در پیش بینی کیفیت زندگی از یک سو و از سویی با عنایت به اینکه، تاکنون تحقیقی در خصوص موضوع پژوهش حاضر صورت نگرفته می باشد؛ پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین سبکهای عشق روزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار را هدف پژوهش خود قرار داده می باشد.

2-1- اظهار مسأله

تعمق درمورد چگونگی کسب یک زندگی مطلوب یا یک زندگی با کیفیت خوب به اندازه ای قدمت بشر می باشد. به قول سقراط: ” بشر بایستی بیشترین ارزش را برای خوب زندگی کردن قائل باشد نه فقط برای زندگی کردن ” (احمدی رکن آبادی، 1393). مقوله کیفیت زندگی به این دلیل اهمیت دارد که در صورت نادیده گرفتن می تواند منجر به ناامیدی، بی انگیزه شدن و کاهش فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی شده و در ابعاد عمیق تر بر توسعه اجتماعی اقتصادی کشور تاثیر بگذارد همچنین کیفیت پائین زندگی سبب افسردگی، انزوای اجتماعی، کاهش انجام فعالیتهای روزمره زندگی، وابستگی و افزایش بار اقتصادی و … می گردد (احمدی رکن آبادی، 1393).

         عوامل متعددی مانند عوامل جسمانی، روانی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، تفریحی و معنوی بر کیفیت زندگی تاثیر گذار هستند زیرا کیفیت زندگی ساختاری ذهنی و پویا می باشد که به مقایسه وضعیت زندگی گذشته یا حوادث اخیر در همه جوانب مثبت و منفی می پردازد ( گرنت و ریورا، 1998 به نقل از موحد و حسین زاده، 1390). از دید گرنت و ریورا (1998) ماهیت ذهنی بودن کیفیت زندگی به ادراک افراد درمورد وضعیت زندگیشان به جای گزارشات دیگران می پردازد و بر اساس تعریف فرانس و پوورس از کیفیت زندگی، خشنودی و یا عدم خشنودی از حیطه های از زندگی که برای فرد اهمیت دارد، نشأت می گیرد (موحد و حسین زاده، 1390). پس، زوجین ناسازگار با در نظر داشتن معضلات مشابهی که دارند، ممکن می باشد چگونگی ادراک و نظراتشان در خصوص زندگی زناشویی شان متفاوت باشد و آن را بصورت های مختلف گزارش دهند. بگونه ای اگر زوجین ناسازگار جدا از اختلافات و ناسازگاریهایی که دارند؛ برداشت شان از سطح کیفیت زندگی شان رضایت بخش باشد، کوشش خواهند نمود زندگی خود را حفظ نمایند در غیر اینصورت ممکن می باشد تمایلی به ادامه زندگی نداشته باشند زیرا با در نظر داشتن اینکه زندگی زناشویی زوجین با یک تعهد اجتماعی بین دو طرف شروع می گردد؛ احساس رضایت زوجین از کیفیت زندگی شان آنان را به همگرایی و عدم رضایت سبب بروز اختلاف، منازعه و حتی متارکه در بین آنان خواهد گردید (یوسفی و همکاران، 1390). تحقیقات نشان داده سطح کیفیت زندگی مردم ایران در بین 194 رتبه 150 را داراست. این نتیجه نشان دهند سطح پائین کیفیت زندگی مردم ایران می باشد (جواهری و حسین زاده، 1391). از این منظر می توان برآورد نمود زوجینی که دارای معضلات زناشویی و خانوادگی هستند، نسبتاً سطح کیفیت زندگیشان پائین تر از دیگر اقشار جامعه می باشد.

سامارکو (2001) کیفیت زندگی را یک احساس خوب بودن ناشی از رضایت یا عدم رضایت از جنبه های مختلف زندگی که برای شخص مهم هستند، می داند. کیفیت زندگی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی دارای چهار بعد جسمی، روان، اجتماعی و محیطی می باشد (نجات، منتظری، هلاکوئی، محمد و مجد زاده، 1386). فلذا مطالعه کیفیت زندگی و عوامل تاثیر گذار بر آن  می تواند اطلاعات اساسی را در اختیار ما قرار دهد که در هنگام ارزیابی مداخلات حوزه سلامت و اجتماع مورد استناد قرار گیرند. در این بین سبکهای عشق ورزی جایگاه برجسته ای را در مطالعه عوامل موثر بر کیفیت زندگی به خود اختصاص داده می باشد (یوسفی و همکاران، 1390). زیرا افراد با داشتن سبکهای عشقی متفاوت، ممکن می باشد دست به انتخابهایی بزنند که سطح کیفیت زندگیشان منحصر بفرد باشد. با در نظر داشتن اینکه بعضی یافته های تحقیقی نشان داده که عشق پیامدهایی برای سلامت و بهزیستی دارد (ایش و استفانو، 2005 به نقل از رفیعی نیا و اصغری، 1386) و هنگامی هم که از نهاد خانواده صحبت به میان می آید بلافاصله در ذهن صمیمیت، عشق و علاقه تداعی می گردد وجود ثبات، استحکام و برقراری نظم در این نهاد منوط به داشتن روابط گرم اعضای خانواده با یکدیگر می باشد. اما آن چیز که از بین برنده این فضاست تضاد، کشمکش و درگیری می باشد که تصویر آرام خانه و امنیت را در هم می شکند (نادری، حیدری و حسین زاده، 1388). پس سبکهای عشق ورزی سبب بهزیستی بهتر خانواده ها می باشد.

استرانبرگ (1998) سه مولفه را برای عشق در نظر می گیرد: صمیمیت، هوس و تعهد. از نظر هندریک و هندریک (1986) سبک های عشق ورزی تصریح به این امر دارد که چگونه افراد عشق را تعریف می کنند یا عشق ورزی می کنند. افراد برای عشق ورزیدن نسبت به همسر خود از یک سبک و روش خاصی بهره گیری می کنند و این سبک متاثر از ارتباط متقابل و مداوم بین زن و شوهر و تعبیری می باشد که از محیط زندگی خود دارند (صادقی، احمدی، بهرامی، اعتمادی و پورسید، 1392). از سویی ویژگیهای شخصیتی نیز از عوامل موثر بر کیفیت زندگی می باشد (حمید و زمستانی، 1392). آلپورت ( 1936) شخصیت را سازمان پویای درون شخص می داند که از نظام های روانی جسمانی تشکیل یافته می باشد، این نظام ها، الگوهای شاخص رفتار، افکار و احساسات شخص را ایجاد می کند (عبدی، باباپور و صادری، 1387). در واقع شخصیت مجموعه ای از الگوهای پایدار فرد در ادراک، شناخت و روابط بین فردی می باشد. از منظر روانشناسی واژه شخصیت، تمامیت فرد و تمامیت عادت ها و کنش های روانی او را نشان می دهد و مجموعه ای از ویژگیها و صفات آدمی می باشد که الگوهای نسبتاً پایدار پاسخ وی به موقعیت ها را تبیین می کند (فرهودی و حریری، 1391). مک کارا و کاستا (1992) ویژگیهای شخصیت را بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت تبیین می کنند. از این رو بر اساس الگوی شخصیت، بشر به وسیله پنج عامل بزرگ تفسیر می گردد که عبارتند از: روانژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری (کوپر، 1998). بایستی دانست تأثیر ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی بر رفتار و شناخت، گاه مستقیم و بی واسطه می باشد و گاه با اثرگذاری بر عوامل واسطه ای موجب بروز پیامدهای رفتاری و شناختی می گردد بگونه ای که با مطالعه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیتی می تواند دست به طبقه بندی زد. از این رو، در نظر داشتن ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی در تحقیقات ضروری و با اهمیت می باشد. فلذا در مطالعه حاضر کوشش می گردد عوامل مذکور در خصوص اثرگذاری بر کیفیت زندگی مورد مطالعه قرار داده شوند زیرا بدیهی می باشد عدم شناساندن و تشریح عوامل موثر بر کیفیت زندگی زوجین، باعت می گردد آن جنبه هایی که سبب بهزیستی و بهداشت روانی زندگی و خانواده ها می شوند، مورد غفلت واقع شده و پیامدهای منفی متوجه نظام خانواده که رکن اساسی یک جامعه می باشد، بشود.

در مورد تأثیر سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت در پیش بینی کیفیت زندگی بصورت متمرکز، تصویر روشنی وجود ندارد زیر تابحال تحقیقی که ارتباط سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت را با کیفیت زندگی مورد مطالعه قرار داده باشد انجام نشده می باشد. در عین حال بر اساس اطلاعاتی که در سطح عمومی تر هست، می توان در مورد شرایط آنها به ارزیابی تقریبی پرداخت. از این رو پژوهش حاضر با عنایت به اینکه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت می توانند بر کیفیت زندگی افراد اثر بگذارند، این سئوال اساسی را در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار خواهد داد، چه نوع ارتباط ای بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان هست؟  بعبارتی این سئوال در ذهن پژوهشگر ایجاد گردیده که ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی قادر به پیش بینی کیفیت زندگی زوجین ناسازگار می باشند؟ فلذا پژوهش حاضر در نهایت کوشش دارد با شفاف سازی و تبیین اندازه اثرگذاری این متغیرها در کیفیت زندگی، زمینه هایی را که سبب بهزیستی بیشتر زندگی ها می شوند را روشن سازد زیرا در نظر داشتن سلامت روانی و بهزیستی خانواده می تواند نور امید، شادابی و سرزندگی را دل خانواده ها زنده کند و تاثیر بسزایی را در چگونگی کارکرد و فعالیت خانواده ها داشته و به نوبه خود موجبات سلامتی نسل ها را فراهم نماید.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این پژوهش و جوانه های فکری نخستین آن در اتاق های مشاوره ای زده گردید، زیرا بسیاری از خانواده ها خواسته یا ناخواسته درگیر نزاع و ناسازگاری بین خود می شوند که رهایی از دلخوریها و ناسازگاریها برای آنها به آسانی میسر نیست و در بسیاری از اوقات آسیب های سنگینی را به خود و خانواده شان وارد می نمایند. چه بسیار زوجینی که درگیر ناسازگاری شده و از ادامه زندگی مشترکشان ناامید و تصمیم به جدایی می گیرند. پس اگر این افراد متوجه شوند که زندگی زناشویی دارای فراز و نشیب های مختلفی می باشد و زندگی آنان از عوامل مختلفی متاثر می باشد برای خلاص شدن از آن یا از بین بردن آثار تخریبی شکست های ناشی از آن به مراکز مشاوره مراجعه می کنند و طالب درمان خواهند بود.

این اطلاعات در آموزش بهداشت روان، آموزش مهارتهای ارتباطی و مهارتهای مقابله ای نیز می تواند مفید باشد. اگر افراد طالب یکدیگر در بدو تصمیم برای ازدواج، از حیث شخصیتی و سبکهای عشق ورزی طبقه بندی و افرادی که زمینه عشقی و شخصیتی متعارضی داشته شناسایی شوند، سپس آموزش های لازم برای ارتباط بین فردی موثر و صحیح به آنها داده گردد و معضلات احتمالی آنها در این دوره های آموزشی گوشزد گردد، بسیاری از معضلات این گروههای هدف مرتفع خواهد گردید. البته در نظر گرفتن زمینه های عشقی و شخصیتی در مشاوره توام با سطح کیفیت زندگی افراد، می تواند زمینه های روشنی را برای تصمیم گیری افراد در خصوص انتخابهایشان باشد.  پس روشن گردید که مطالعه موضوع حاضر چقدر دارای اهمیت و ضرورت مطالعه می باشد زیرا نجات خانواده های ناسازگار و آگاهی بخشی به این قشر از جامعه می تواند از بروز بسیاری آسیب های اجتماعی بعدی همچون طلاق، اعتیاد، فرار از خانه، بزهکاریهای معمول و … جلوگیری نماید. نتایج حاصل از پاسخ به این سئوال می تواند نتایج روشنی را در اختیار برنامه ریزان فرهنگی جامعه، مشاوران خانواده، قضات دادگستری، وکلا و … قرار دهد. همچنین با در نظر داشتن اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و بهداشت روانی اعضاء آن قائل هستند مطالعه و پژوهش عواملی که سلامت روان اعضاء خانواده ها را تامین می کنند کاملاً ضروری و با اهمیت می باشد.

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***