متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : ارتباط ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

(M.A) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

 

عنوان  :

ارتباط ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

استاد راهنما :

دکتر حمزه احمدیان

 

استاد مشاور :

دکتر کیوان کاکابرائی

سال تحصیلی1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل یکم : مقدمه

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………7

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-5- فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5 -تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………8

1-5-1 -تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5-2  تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………..10

 

فصل دوم : پیشینۀ پژوهش

2-1- اهمال کاری………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-2- تعریف اهمال کاری………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-3- رویکردهای اهمال کاری………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3-1- رویکرد فیزیولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-1-3-2- رویکردها رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-3-3- رویکردهای رفتار منطقی- هیجانی…………………………………………………………………………………………. 17

2-1-3-4- رویکردهای شناختی……… ……………………………………………………………………………………….  …………………………..21

2-1-3-5-رویکردهای انگیزشی (تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی)………………………………………………………………….22

2-1-3-6-اهمال کاری به عنوان یک عادت……………………………………………………………………………………………………….23

2-1-3-7- اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی……………………………………………………………………………………….23

2-1-4- ویژگی های افراد اهمال کار ………………………………………………………………………………………………………….24

2-1-5- عوامل موثر در اهمال کاری…………………………………………….. ……………………………………………………..26

2-1-5-  تعلل تحصیلی (اهمال کاری آموزشی) و تعلل غیر تحصیلی……………………………………………………………….30

2-1-6- اهمال کاری و اهمال کاری فعال……………………………………………………………………………………………………………..32

2-1-7- اهمال کاری و کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………..34

2-1-9- شیوع اهمال کاری……………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-  شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-1- تعاریف شخصیت……………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-2-  رویکردهای روانشناختی شخصیت……………………………………………………………………………………… 38

2-2-3- نظریه طرح پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………….42

2-3- کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………..46

2-3-1- تعریف کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………….46

2-3-2- ابعاد کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-3-کمال گرایی مثبت و منفی……………………………………………………………………………………………………………..53

2-3-3- مدل پردازش دوگانه کمال گرایی……. …………………………………………………………………………………………..55

2-3-4- علل رشد کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………….57

2-3-4-1- مدل انتظارات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….57

2-3-4-2- مدل یادگیری اجتماعی بندورا……………………………………………………………………………………………………57

2-3-4-3- مدل واکنش اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-4-4- مدل تمرکز بر اشتباهات……………………………………………………………………………………..………….58

2-3-5- درمان کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………60

2-4- پیشینۀ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

 

فصل سوم : روش  پژوهش

3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-2- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………73

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-4- حجم نمونه و روش نمونه­­گیری………………………………………………………………………………………………………. 73

3-5- ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………74

3-5-1- مقیاس ارزیابی اهمال کاری…………………………………………………………………………………………………………..74

3-5-2- مقیاس کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………74

3-5-3- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مک­کری کاستا(NEO)………………………………………………………………75

3-6- شیوه اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-7- روش های تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..78

 

 

 

 

 

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

4- 2 یافته های توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….80

4- 3 یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………82

 

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………..90

5-2 یافته های مرتبط با فرضیه های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………90

5-3 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………96

5-4 پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-4-1 پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-4-2 کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………….96

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………98

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..110

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1-  مشخصه‌های آماری آزمودنی‌ها بر حسب ابعاد شخصیت به تفکیک جنسیت…………………………………80

جدول 4-2-  مشخصه‌های آماری آزمودنی‌ها بر حسب اهمالکاری به تفکیک جنسیت……………………………………….81

جدول 4-3-  مشخصه‌های آماری آزمودنی‌ها بر حسب کمال گرایی به تفکیک جنسیت…………………………………….82

جدول شماره 4-4: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پنج عامل بزرگ شخصیت و  اهمال کاری دانشجویان……..82

جدول شماره 4-5: ضرایب معادله پیش بینی اهمال کاری به وسیله ابعاد شخصیت……………………………………………83

جدول شماره 4-6: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پنج عامل بزرگ شخصیت و  کمال گرایی دانشجویان…….84

جدول شماره 4-7: ضرایب معادله پیش بینی کمالگرایی به وسیله ابعاد شخصیت……………………………………………..84

جدول 4-8- نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای مطالعه رابطهکمال گرایی و اهمال کاری دانشجویان………………86

جدول 4-9- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه ابعاد شخصیت در بین دو جنس……………………………….86

جدول4-10- نتایج آزمون لون برای مشخص کردن شرط همگنی واریانس……………………………………………………..87

جدول 4-11- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه اهمال کاری در بین دو جنس………………………………..87

جدول4-12- نتایج آزمون لون برای مشخص کردن شرط همگنی واریانس…………………………………………………… 88

جدول 4-11- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه کمالگرایی در بین دو جنس………………………………… 88

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی انجام گرفت. به این مقصود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی  91-1392 ، 300 نفر به صورت نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده­ها از  مقیاس ارزیابی اهمال کاری سولومون و راث بلوم (1984)، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مک­کری و کاستا(1989) ومقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست(1990) بهره گیری گردید. برای تحلیل
داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بهره گیری گردید.  نتایج پژوهش نشان داد که از پنج عامل بزرگ شخصیت، عامل های برون گرایی، گشودگی و موافق بودن توان پیش بینی اهمال کاری را دارند، همچنین هر پنج عامل بزرگ شخصیت توان پیش بینی کمال گرایی را دارند. نتایج نشان داد که بین کمالگرایی و اهمال کاری ارتباط مثبت معناداری هست. نتایج پژوهش قابل کاربرد در بحث کاهش تعلل ورزی دانشجویان می­باشد.

کلید واژگان: ویژگی­های شخصیتی،کمال­گرایی ، اهمال­کاری تحصیلی

 

 

      فصل یکم

مقدمه

 

 

          2-1- مقدمه

از آن جا که در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی به عنوان مهمترین شاخص توفیق فعالیت های علمی و آموزشی به شمار می رود، مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   و دانشجویان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار می باشد .مانند عواملی که آثار سویی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد اهمال کاری می باشد.

اهمال کاری در خصوص تکالیف تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشجویان می باشد و از مهمترین علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در یادگیری و دست­یابی به برنامه­های پیشرفت تحصیلی می باشد. تقریبا یک چهارم از دانشجویان گزارش می­دهند که به کرات تا درجه­ای اهمال­کاری می­کنند که برای آنها ایجاد استرس می­کند، که این امر عملکرد آموزشی ضعیف آنها را موجب می­گردد(بالکیس و دورو[1]،2009)

اهمالکاری یکی از بحثهای مهمی می باشد که درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت. که به عنوان یک رفتار عادتی در نظر گرفته می­گردد که شیوع فراوانی در جوامع مختلف دارد و طریقه رو به رشد آن بسیار گسترده می باشد. این عادت، با تاخیر بجای آوردن کار یا مسوولیت توام می باشد و در نتیجه پیامدهای ناخوشایندی به همراه دارد(سواری،1391).

اگرچه ممکن می باشد پیامدهای منفی این عادت در زندگی روزمره نباشد اما زیان های برخاسته از شیوع این رفتار در بین افراد گروه های مختلف مهم و قابل ملاحظه می باشد و همین امر ضرورت جلوگیری از چنین رفتاری را نمایان می سازد. اهمال کاری در اغلب موردها می­تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد پس لازم می باشد اهمال­کاری بیشتر مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد تا پژوهشگران بتوانند روش های مقابله ای خوبی برای کاهش اهمال کاری پیدا کنند.  عوامل زیادی در اهمال کاری تحصیلی تأثیر دارند که مانند آنها ویژگی های شخصیتی و کمال­گرایی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد:رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی

 

 

     1-2- اظهار مسئله

یکی ازجنبه های مهم زندگی، موفقیت یا عدم موفقیت در تحصیلات دانشگاهی می باشد.  موفقیت در دانشگاه می­تواند پیش­بینی کننده بسیاری از پیشرفت­های دانشجویان در آینده باشد. مانعی مشترک در بین دانشجویان که از پیشرفت و رفاه آن ها در آینده جلوگیری می نماید معضلات ناشی از اهمال کاری[2] می باشد(بیگی، بختیاری، محمدخانی و صادقی،1391).

اهمال کاری به تعبیر الیس و ناوس[3](2002) آن می باشد که کاری که برای اجرای آن تصمیم گرفته می گردد؛  بدون دلیل مشخص به آینده محول گردد؛ کاری که می­تواند حداقل برای خود فرد نتایجی را در برداشته باشد و در عین حال، انجام ندادن آن نیز به زیان شخص می باشد و باعث سرزنش کردن خود می­گردد. سایر محققان نیز در تعریف، به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم(در زمان انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده تصریح نموده­اند(الیس و جمیز نال[4]،1382؛ لای[5]،1986؛ سنکال،کوئستنر و والرند[6]،1995). اهمال­کاری منجر به بروز رفتارهای تاخیری به شکل گوناگون می­گردد(اسپکتر و فراری[7]،2000).

شواهد فزاینده­ای هست که نشان می­دهد اهمال­کاری، در اثر عملکرد آکادمیک زیان بخش بوده و به صورت نمرات کم و مشروطی رخ می­دهد. همچنین مطالعات نشان داده می باشد که 70 درصد جمعیت دانشگاه، در تکالیف آموزشی اهمالکارند و احتمالا این نوع اهمالکاری، از دانشجوی سال اول به دانشجوی سال آخر افزایش می­یابد. این دانشجویان در هنگام مقاله نویسی، مطالعه ی آزمون­ها و تکمیل تکالیفی که اغلب پرفشار و موجد اضطراب می باشد تمایل به اهمالکاری دارند(فراری و تایس[8]،2000). پژوهشگران در حوزه­ی اهمالکاری بر این باورند که عوامل متعددی می­تواند در بروز و تداوم اهمال کاری مؤثر باشد مانند این عوامل می­توان به ویژگی­های شخصیتی[9] وکمال­گرایی[10] نام برد.

اگر­چه خصوصیات شخصیتی زیادی هست اما مانند مهمترین و با نفوذترین مدل­ها در مطالعه صفات شخصیت در دهه­های اخیر مدل پنج عاملی بوده می باشد که بیش از همه، پژوهش در حوزه شخصیت را به خود اختصاص داده می باشد(نگ[11]،2003). این پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از: روان­نژندی[12]، برون­گرایی[13]، انعطاف­پذیری[14]، دلپذیری[15] و وظیفه شناسی[16]، که مک­کری و کاستا[17](1987) اساسا این پنج عامل را به عنوان تمایلاتی که زمینه زیستی دارند معرفی کرده­اند، این دو محقق اظهار می­کنند صفات شخصیت، مانند ­خلق ­وخو، آمادگی­هایی درونی در مسیر رشد بوده و اساسا از تاثیرات محیطی مستقل هستند(پرون و جان، بی­تا؛ ترجمه­ی کدیور و جوادی،1385). ارتباط میان اهمال­کاری و ویژگی­های شخصیتی همواره مورد توجه پژوهش­گران بوده می باشد بطوری که بسیاری از پژوهشگران، برای مثال، سولومون و روت بلوم(1984)؛ واتسون(2001)؛ استیل و همکاران(2001)؛ جانسون و بلوم[18](1995)؛ دی فابیو[19] (2006)؛ حاتمی و هاشمی(1390)؛ قاسمی، علی مدد، کرم­خانی و علی مدد(1391)؛ اگنز، هندریکس و وندروف[20] (2010)؛ عالیشاپور(2012)عقیده دارند میان اهمالکاری و بعضی از ویژگیهای شخصیتی ارتباط هست.

یکی دیگر از متغیرهایی که می­تواند به گونه بالقوه بر اهمال کاری تأثیرگذار باشد کمال­گرایی می باشد. مانند معضلات افراد اهمال کار نداشتن اهداف کوچک و خرد قابل دستیابی می باشد. پس کمال­گراها که اهداف بزرگ و بعضا غیر قابل دستیابی دارند گرایش بیشتری به اهمال کاری از خود نشان می­دهند. افرادی که دارای باورهای غیر مرتبط با کمال­گرایی هستند، درمورد توانایی خود برای انجام کارها به نحو شایسته، دچار تردید می­شوند. این افراد در صورت انجام ندادن هر کاری با بالاترین کیفیت در شایستگی خود شک کرده و عزت نفس خود را از دست می­دهند(نیکدل،1387).

نتایج چندین پژوهش برای نمونه فراری(1989)؛ بوسکو و کاوسس[21](1998)؛ اونوگبیوز[22](2000)؛ واسکونسلوس[23](2006)؛ مولوی(1390)؛ گورویی، خیر و هاشمی(1390)؛ شاطریان محمدی،
پاکدامن­ساوجی و شاه محمدی(1390)؛ نصری، شاهرخی و ابراهیم دماوندی(1391)؛  نشان داده می باشد که اهمال کاری و کمالگرایی با یکدیگر در ارتباطند. فلت و همکاران(1992) عقیده دارند کمال­گرایی گرایش فرد به داشتن مجموعه­ای از معیارهای بالای افراطی و تمرکز بر شکست­ها و نقص­ها در عملکرد مربوط می­گردد. به تعبیری، کمال­گرایی، تمایل در جهت بی نقص بودن می باشد و کمال­گرایان افراطی افرادی هستند که می­خواهند در همه جنبه­های زندگی­شان بی­عیب باشند(هویت و فلت،2002).

شناسایی عوامل مؤثر بر اهمالکاری تحصیلی اهمیت فراوان دارد زیرا با شناسایی این عوامل از پیامدهای منفی آن در زمینه مسائل روانی، تحصیلی و هزینه های مادی پیشگیری می گردد. در واقع اساسی ترین وجهی که انجام این پژوهش را ضروری می­سازد. تأثیرهای نامطلوب اهمال کاری تحصیلی و پیامدهای ناشی از آن به لحاظ تجربی و نظری در این زمینه می باشد. همچنین ضرورت زندگی امروز در جهت بهره گیری بهینه از سرمایه های زمانی و ذهنی دانشجویان می­باشد. پس جا دارد که این مهم مورد توجه و علت یابی قرار گیرد و راهبردهای ایجاد وضعیت مطلوب روشن گردد.  پس پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجام گرفت.

[1] . Balkis & Duru

[2] . Procrastination

[3] . Ellis & Knaus

[4] . James & Nall

[5] . Lay

[6] . Senecal & Koestner & Valerand

[7]. Ferrari &Specter

[8]. Ferarry & Tice

[9]. Personality characteristics

[10]. Perfectionism

[11].Neg

[12]. neuroticism

[13].extraversion

[14] .openness

[15] .agreeableness

[16] .conscientiousness

[17]. Mokri & Costa

[18] . Johnson& Bloom

[19] . Di Fabio

[20] . Eggens, , Bosker RJ, & Van der Werf

[21] . Busko & causes

[22] . Onwuegbuzie

[23] . Vasconcelos

تعداد صفحه : 126

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***