متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش: مدیریت نیروی انسانی

با عنوان : ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(M.A.)

گرایش: مدیریت نیروی انسانی

 عنوان پژوهش:

ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آزاده دل

استاد مشاور:

دکتر مراد رضائی دیزگاه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 840 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد که در سال 1392 مشغول فعالیت بودند و نمونه آماری با بهره گیری از فرمول کوکران 242 نفر انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشتمل بر 23 سؤال بوده می باشد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی می باشد. ﭘﺲ از ﺗأیید رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺨـﺴﺖ 30 ﻋﺪد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ کارکنان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎی ﻛﺮاﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. سپس این داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss ورژن 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله‌ای و هیستوگرام ارائه می گردد و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهارنظر نمود. نتایج نشان داد که ارتباط مثبتی بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان هست. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بیشترین تأثیر در ارتباط بین ابعاد تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی مربوط به متغیر توانمندسازی می‌باشد.

 واژگان کلیدی: تعهد مدیران به کارکنان، آموزش، توانمندسازی، پاداش، عملکرد شغلی

 «فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول.کلیات پژوهش—- 1

1-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 2

1-2- اظهار مسأله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 3

1-3- چهارچوب نظری پژوهش——– 4

1-4- اهمیت ضرورت انجام پژوهش—– 5

1-5- اهداف پژوهش—————- 6

1-6- فرضیه‌های پژوهش————- 7

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های پژوهش————- 7

1-7-1-تعریف نظری————– 7

1-7-2- تعریف عملیاتی———— 8

1-8- قلمرو پژوهش—————- 9

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش——- 9

1-8-2- قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری)————— 9

1-8-3- قلمرو زمانی پژوهش———- 9

فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه پژوهش———- 10

2-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 11

2-2- بخش اول: تعهد سازمانی——- 11

2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی- 11

2-2-2- تاریخچه تعهد سازمانی——- 13

2-2-3- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی——— 14

2-2-3-1- مدل «مودای» و همکاران— 14

2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران—- 15

2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»———- 16

2-2-3-4- دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»— 17

2-2-3-5- مدل «مارتین» و «نیکولاس»– 18

2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»—– 19

2-2-3-7- مدل «می‌یر» و «آلن»——- 20

2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان- 20

عوامل مؤثر تعهد سازمانی———— 23

تأثیر و تعهد سازمانی————— 24

ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی—– 25

ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی—— 26

ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی—– 26

اخلاق کاری و تعهد سازمانی———- 27

2-2-5- جمع بندی—————- 27

2-3- بخش دوم: عملکرد شغلی—— 29

2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی- 29

2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی——- 31

2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی—————- 31

ماتریس عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 32

مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها———— 33

هرم عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 33

کارت امتیازدهی متوازن————- 35

فرایند کسب و کار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

تحلیل ذی‌نفعان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36

مدل تعالی سازمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 37

چارچوب «مدوری» و «استیپل»——– 38

راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها——- 39

2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 40

2-3-5- جمع بندی————— 42

2-4- بخش سوم: پیشینه پژوهش——- 44

2-4-1- مطالعات خارجی———– 44

2-4-2- مطالعات داخلی———— 44

فصل سوم. روش اجرای پژوهش————— 50

3-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 51

3-2- روش پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51

3-3- جامعه آماری—————- 51

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش— 52

3-5- حجم نمونه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 52

3-6- روش و ابزار جمع آوری داده‌ها— 53

3-7- روایی ابزار اندازه گیری——– 53

3-8- پایایی ابزار اندازه‌گیری——— 54

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها—— 54

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s )— 55

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها———— 57

4-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 58

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان—— 59

4-3- توصیف متغیر های پژوهش——- 62

4-4- آزمون فرضیات پژوهش——— 67

4-5- مطالعه تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی—- 69

4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد———– 70

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات—- 71

5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

5-2- نتایج آمار توصیفی———— 72

5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی————– 72

5-2-2- توصیف متغیرهای پژوهش—— 72

5-2-3- توصیف آماری سؤالات پژوهش– 74

5-3- نتایج آمار استنباطی———— 75

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های پژوهش—————- 77

5-5- پیشنهادات به محققین آتی——- 78

5-6- محدودیت‌های پژوهش———- 78

منابع فارسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 79

منابع خارجی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 83

پیوست‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 87

– مقدمه

شناخت روش‌های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حیاتی می باشد(دهقان، صدقیانی و مرادی، 1390).

تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضایت شغلی باعث بهبود عملکرد سازمانی می گردد(کریستوفر[1]، 2011).

بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی می باشد که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب گردد(تاییگو و جیه[2]،2013).

امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های راهبردی سازمان محسوب می شوند که به گونه مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، 1386).

کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهینه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مدیران سازمان‌های گوناگون برخوردار می باشد. رفتار سازمانی نیز در این ارتباط از اساسی‌ترین موضوعات سازمان و مدیریت می باشد که به مطالعه و تحلیل رفتار افراد و کارکنان در سازمان می‌پردازد. مانند متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد که در پیشرفت کار یک سازمان(سلیمانی و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نیز تأثیر اعمال می کند(رابینز، 2002).

مطالعه‌ها نشان داده‌اند که با افزایش اندازه رضایت شغلی، خلاقیت و مولد بودن فرد، افزایش انگیزه‌های کاری بیشتر و غیبت از کار کمتر، تعهد سازمانی بیشتر و سودآوری کسب و کار افزایش می‌یابد(دهقان، 1391).

به علاوه، پایین بودن و یا نبودن رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان می گردد(گراویل و همکاران[3] ، 2005).

پس، اندازه رضایت شغلی کارکنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انسانی می باشد که سازمان‌های بسیاری از این شاخص جهت سنجش اثربخشی: فعالیت‌های خود در حوزه منابع انسانی بهره گیری می‌کنند(دهقان، 1391).

هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می باشد.

فصل اول(کلیات پژوهش) شامل مورد هایی از قبیل اظهار مسأله و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و چارچوب نظری پژوهش هدف از انجام پژوهش حاضر اظهار شده می باشد و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع پژوهش عنوان گردیده می باشد و در نهایت قلمرو پژوهش اظهار شده می باشد.

 1-2- اظهار مسأله

کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. با این توصیف، سازمان با عملکرد برتر، سازمانی می باشد که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست می‌یابد(وال[4]،2011).

عملکرد شغلی به شکل گیری اهداف سازمانی تصریح دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و درآمد رضایت شغلی، بهره‌وری کارکنان و بهبود کیفیت خدمات و محصول می گردد(تاییگو و جیه[5]،2013).

«مولین» در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی به تبیین زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن‌ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان»(مولین[6]، 2002).

یکی از مسأله‌های اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آن چیز که در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی؛ بخصوص غرب و ژاپن دیده می گردد، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، می باشد. تعهد سازمانی در سازمان‌ها تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد(مسعودی اصل،1391).

تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و چگونگی اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان ارتباط مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی می باشد(باباکاس و همکاران[7]، 2003).

زمانی که یک سازمان به وجودمی‌آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهم‌ترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان منابع انسانی می باشد. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی در دهه‌های اخیر بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته می باشد. در نظر داشتن تحقیقات ویژه تعهد سازمانی نه تنها توسط متفکرین مدیریت صورت گرفته می باشد؛ بلکه روانشناسان سازمانی و صنعتی، و جامعه‌شناسان نیز تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند(طالعی، 1390).

شواهد فراوانی بیانگر این می باشد که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم و پیش‌بینی‌کننده قدرتمند رفتار سازمانی می باشد(گرمابدری، 1390).

از سوی دیگر، تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی تأثیر مؤثری دارد(همان منبع، 1390).

می‌توان ادعا نمود که بین چندین متغیر پیش‌بین توجه کاری که روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند، تنها رضایت شغلی نسبت به تعهد سازمانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده می باشد(آلن[8]، 2007).

افرادی که در سازمان مشغول به کار می شوند، میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می‌دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، تکریم، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و طرفداری جهت دستیابی به هدف‌های خود را خواهانند. اگر سازمان تنها به هدف‌های مادی کارکنان توجه کند و هدف‌های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می‌یابند؛ زیرا توقعات آن‌ها برآورده نشده می باشد، هرگاه هدف‌های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت شکل گیری اهداف سازمان کوشش و کوشش خواهند نمود. با در نظر داشتن مطالب فوق‌الذکر مسأله اصلی پژوهش حاضر این می باشد که چه ارتباط‌ای بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان هست؟

 

1-3- چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه(ادبیات نظری پژوهش) به دست می‌آید را نشان می‌دهد(سکاران، 1380).

چهارچوب نظری پژوهش حاضر اقتباسی می باشد از نظریه نظری «باگزی»[9](1992) و پژوهش میدانی که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذیرفته می باشد. مدل «باگزی» این بحث را به وجود می آورد که تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و چگونگی اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان ارتباط مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی می باشد(باباکاس و همکاران[10]، 2003).

پس در این پژوهش تعهد مدیریت در کیفیت خدمات متغیر مستقل پژوهش بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده می باشد و متغیر عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته می باشد. پس بر اساس ادبیات نظری و مدل مفهومی ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به اندازه آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته می باشد. مدل مفهومی پژوهش با در نظر داشتن متغیرها و فرضیه‌های پژوهش در شکل 1-1 نشان داده شده می باشد.

عملکرد

شغلی

 آموزش
 توانمندسازی
 پاداش
 تعهد مدیریت

 شکل1-1- مدل تحلیلی پژوهش

(اقتباسی از مقاله تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نبی ا… دهقان و همکاران)

 1-4- اهمیت ضرورت انجام پژوهش

در دنیای پیشرفته و اجتماعی امروز، سازمان‌ها، نظام‌های اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهم‌ترین عامل اثربخشی و کارایی آن‌ها می‌باشند. آن‌ها برای دستیابی به اهداف خود به کارکنان مؤثر با عملکرد بهینه نیاز دارند و بدون کوشش و تعهد کارکنان خود، به موفقیت دست نمی‌یابند(زکارفر[11]، 2012).

عملکرد شغلی در سازمان‌ها فراوان مورد مطالعه قرار می‌گیرد اما این مسأله زمانی اهمیت و ضرورت می‌یابد که درک کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. عملکرد شغلی درجه‌ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می گردد(طاهیر سلیمان[12]، 2008).

همچنین «روجلبرگ»[13](2007)، عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف کرده می باشد که به گونه معمول بخشی از شغل و فعالیت‌های فرد می باشد و بایستی آن را انجام دهد. زندگی در جوامع مبتنی بر دانش، چالش‌های جدیدی را برای نیروی کار و همچنین سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. به مقصود بقا و رقابت، توسعه مداوم و یادگیری ضروری می باشد. در این بین مدیران و سرپرستان به عنوان ارکان مهم سازمان، نیاز زیادی به آموزش مهارت‌های مدیریتی دارند. مدیران برای اثربخشی بایستی دیدگاه روشنی نسبت به مهارت‌های مورد نیاز مدیریت داشته باشند. به علاوه بایستی از مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای مدیران سطوح مشابه خود و سایر سطوح سازمان مطلع باشند. اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، آنان نخواهند توانست به گونه مؤثر کار کرده و بازخورد دریافت نمایند و یا سایر فعالیت‌های مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیت‌های شغلی خود را مهیا نمایند(جنتری و همکاران [14]، 2008).

در نظر داشتن کارکنان سازمان در مورد سازمان‌هایی که در محیط‌های رقابتی و تجاری فعالیت می‌کنند، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می باشد. مدیران عالی با علم به این که تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان، عامل تعیین‌کننده رفتار آنان در ایجاد برتری در خدمت‌رسانی به مشتریان نسبت به رقباست، خود را متعهد به بهبود کیفیت خدمات در قبال کارکنان می‌دانند. تعهد مدیران در چگونگی خدمت‌رسانی به کارکنان از طریق فرآیندهایی مانند: توانمندسازی، آموزش و توسعه و پاداش‌ها می‌تواند منجر به نتایج عاطفی زیرا تعهد سازمانی و رضایت شغلی گردد که انعکاس آن در بهبود عملکرد نمایان می گردد(دهقان، 1391).

 1-5- اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

  • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
  • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

1-6- فرضیه‌های پژوهش

بر اساس اهداف تعریف شده، فرضیه‌های این پژوهش به تبیین زیر هستند:  

فرضیه اصلی: بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ارتباط معنی‌داری هست.

  1. بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ارتباط معنی‌داری هست.
  2. بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ارتباط معنی‌داری هست.
  3. بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ارتباط معنی‌داری هست.

 1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های پژوهش

1-7-1-تعریف نظری

تعهد

تعهد سازمانی، توجه‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان، نه شغلی که در آن مشغول به کارند، می باشد و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(زکی،1390).

عملکرد شغلی

معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط «نیلی» و همکاران ارائه شده می باشد: «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته »(نیلی[15]، 2005).

مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می گردد: 1) کارایی که توصیف‌کننده‌ی چگونگی بهره گیری سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات می باشد؛ یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ 2) اثربخشی که توصیف‌کننده‌ی درجه‌ی نیل به اهداف سازمانی می باشد، عبارت می باشد از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند(نیلی، 2005).

 تعداد صفحه :114

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه