متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

مطالعه اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت مورد مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر محمد فیضی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………… 5

فصل اول: طرح پژوهش…………………………. 8

مقدمه:……………………….. 9

اظهار مسأله:……………………….. 9

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………. 11

اهداف مشخص پژوهش…………………………. 11

اهداف آرمانی…………………………. 11

هدف کلی ………………………..11

اهداف ویژه……………………….. 12

هدف کاربردی…………………………. 12

سؤالات پژوهش…………………………. 12

فرضیه‏های پژوهش…………………………. 13

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ………13

تعریف مفهومی عوامل استرس زای چالشی:……………………….. 13

تعریف عملیاتی عوامل استرس زای چالشی…………………………. 14

تعریف مفهومی خود اتکایی…………………………. 14

تعریف عملیاتی خود اتکایی…………………………. 15

مدل مفهومی پژوهش…………………………. 16

فصل دوم : چار چوب نظری و پیشینه پژوهش…………….. 17

مقدمه………………………… 18

استرس و عوامل استرس زای شغلی…………………………. 18

فشار شغلی…………………………. 20

انواع عوامل استرس‌زا……………………….. 21

عوامل استرس‌زای بازدارنده شغلی…………………………. 23

عوامل استرس‌زای چالشی شغلی…………………………. 25

خوداتکائی: ………………………..27

فاکتورهای موثر در گسترش خودکارآمدی:……………………….. 32

چگونگی تاثیر خودکارآمدی بر رفتار:……………………….. 34

تیپ شخصیتی:……………………….. 36

پیشینه پژوهش: ………………………..38

فصل سوم :……………………….. 42

روش اجرای پژوهش…………………………. 42

مقدمه………………………… 43

روش پژوهش…………………………. 43

جامعه آماری…………………………. 43

حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 44

روش و ابزارجمع آوری داده ها ………………………..45

روایی وپایایی پرسشنامه………………………… 46

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..48

فصل چهارم………………………… 49

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..49

مقدمه………………………… 50

توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی…………………………. 51

آزمون فرضیه ها ………………………..54

آزمون فرضیه اول………………………… 54

آزمون فرضیه دوم………………………… 55

آزمون فرضیه سوم………………………… 56

آزمون فرضیه چهارم………………………… 57

آزمون فرضیه پنجم………………………… 59

آزمون فرضیه ششم………………………… 60

آزمون فرضیه هفتم………………………… 60

آزمون فرضیه هشتم………………………… 62

فصل پنجم………………………… 64

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات………………………….. 64

اختصار پژوهش…………………………. 65

بحث و تفسیر………………………… 66

پیشنهادات پژوهش بر اساس آزمون فرضیه ها……………………….. 68

محدودیتهای پژوهش…………………………. 69

پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………… 70

پیوستها……………………….. 71

پیوست الف) پرسشنامه………………………… 72

پیوست ج) ضریب پایایی سوالات عوامل استرس زای چالشی……… 76

پیوست د) ضریب پایایی سوالات خوداتکائی…………………………. 76

پیوست ه) اهمیت نسبی عوامل استرس زای شغلی در تیپ A………………….

پیوست ی) اهمیت نسبی عوامل استرس زای شغلی در تیپ B…………………

منابع فارسی…………………………. 79

چکیده:

هدف اصلی پژوهش، شناخت اهمیت نسبی ابعاد عوامل استرس زای شغلی در تأثیر بر خوداتکایی اعضای هیات علمی با تأکید بر تیپ شخصیتی می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد استان اردبیل می باشد. مطابق فرمول حجم نمونه کوکران، 203 نفر از بین 429 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گیری گردید. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی پرسشنامه عوامل استرس زای چالشی، خوداتکائی و تیپ شخصیتی با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها وجداول فراوانی بهره گیری گردید. از آزمون معنی داری میانگین در دو نمونه مستقل ( آزمون T ) برای تبیین تفاوتها در دو تیپ شخصیتی A و B، از آزمون ضریب همبستگی برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد عوامل استرس زای چالشی بهره گیری گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد افراد دارای تیپ شخصیتی A از فشارزمانی، پیچیدگی کار و مسئولیت پذیری بیشتر استقبال می کنند و خوداتکایی بیشتری نسبت به تیپ شخصیتی B دارند. بین ابعاد عوامل استرس زای چالشی و خوداتکایی در هر دو نوع تیپ شخصیتی ارتباط معنی داری نظاره گردید. همچنین یافته ها حاکی از آن می باشد در افزایش خوداتکایی در تیپ شخصیتی A پیچیدگی کار دارای بیشترین اهمیت نسبی و فشار زمانی دارای کمترین اهمیت نسبی می باشد. در افزایش خوداتکایی در تیپ شخصیتی B مسئولیت کاری دارای بیشترین اهمیت نسبی و فشار زمانی دارای کمترین اهمیت نسبی در تأثیر بر خوداتکایی می باشد. در نهایت با در نظر داشتن آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی ارائه گردید.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1.مقدمه:

در این فصل آغاز به اظهار مسأله اساسی پژوهش پرداخته شده و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش تشریح   می گردد. سپس در ادامه با در نظر گرفتن یک نظم سیستماتیک، اهداف، سؤالات و فرضیه های پژوهش که کاملاً در راستای هم می باشند، ارائه می گردد. هر یک از اصطلاحات مطرح شده در اهداف و سوالات پژوهش به صورت مفهومی وعملیاتی تعریف می گردد و سپس متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می گردد.

1-2.اظهار مسأله:

فشار روانی، جزیی از زندگی بشر بوده و هست. در بعضی موردها ممکن می باشد فشارها نیروی زیادی بر تدابیر ما وارد کرده و اعمال سازمان یافته ی ما را مختل کنند. انسانها در طول زمان برای نظم بخشیدن به حالات روانی و رفتاری خود، راهبردهای زیادی را مورد بهره گیری قرار داده اند و آگاهانه، روشهایی را به مقصود تنظیم وضعیت عاطفی و رفتاری خود به کار گرفته اند (بامیستر و کاتلین[1]، 2004 ). نظام باورها در ما از یک سو سبب بهبود رفتار، افزایش سلامتی، رضایت خاطر از زندگی و خشنودی و ارتقای کیفیت زندگی می گردد و از سوی دیگر گویا بسیاری از معضلات و مسایلی که افراد در زندگی با آن مواجه شده و تجربه می کنند منتج از این باورهاست. نظام باورهای افراد، تاثیر گسترد های در ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف زندگی می گذارد و به عنوان یک الگوی رفتاری، آدمی را قادر می سازد تا برآیندهای دلخواه را گسترش دهد و از برآیندهای ناخواسته اجتناب کند(بندورا، 2001). باورهای خوداتکایی، مانند ی این نظام باورهاست که نقشی بنیادین و بی بدیل در کیفیت زندگی آدمی و ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. از نظر بندورا خوداتکایی، قابلیت و توانایی ادراک شده ی فرد در انجام یک اقدام دلخواه یا کنار آمدن با یک موقعیت خاص محوری ترین مکانیزم از مکانیزمهای روانی آدمی می باشد باورهای خودکارآمدی، کنش های آدمی را به وسیله ی فرآیندهای شناختی، انگیزشی، عاطفی و تصمیم گیری تنظیم می نماید. آنها بر اینکه افراد چگونه فکر می کنند، در رویارویی با معضلات برانگیخته می شوند و پشتکار نشان می دهند، کیفیت سلامت هیجانی و آسیب پذیریشان پیش روی افسردگی و تنیدگی چگونه می باشد و چطور در یک موقعیت حساس، بهترین تصمیم را اتخاذ می کنند، اقدام می کنند(بندورا و لاک ، 2003). بندورا خوداتکایی را اساس اقدام بشر می داند و اعتقاد دارد انسانهای خود کارآمد، مبتکر ژرف اندیش و خود سامان بخش هستند و برای به وجود آوردن پیامدهای مطلوب، از نیروی تاثیرگذاری بر اعمالشان برخوردارند(فسیت و فسیت، 2002).

استرس[2] یک نوع واکنش روانشناختی به تقاضاهای مخاطره‌آمیز و سازگاری با فشار تقاضاهایی می باشد که فراتر از ظرفیت و توانایی فرد می‌باشد. تقاضاهای ویژه‌ای که باعث بروز استرس‌ در افراد می شوند، عوامل استرس‌زا[3] نامیده می شوند. افزایش مسئولیت‌ها و حجم کار باعث شکوفایی استعدادها و توانایی‌های فرد شده و می‌تواند در بلندمدت برای وی سودمند باشد. این نوع از عوامل استرس‌زا، عوامل استرس‌زای چالشی[4] نام دارند. عوامل استرس‌زای چالشی فرصت‌های مطلوبی به وجود می آورد که باعث یادگیری، رشد و پیشرفت فرد می شوند. این گونه عوامل با وجود خسته کننده بودن، باعث بروز احساسات مثبت مانند غرور و اشتیاق و هیجان می شوند فشار زمانی (کمبود وقت)، پیچیدگی کار و مسئولیت کاری ابعاد عوامل استرس‌زای چالشی می باشند (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران1390،صص103-106).

افراد واکنش‌های متفاوتی در مقابله با عوامل استرس‌زا از خود نشان می‌دهند. یکی از شیوه‌های مطالعه تفاوت رفتاری افراد هنگام قرار گرفتن در محیط‌های استرس‌زا، مطالعه الگوی رفتاری تیپ A [5] می‌باشد. افراد تیپ A معمولاً عجول، کم حوصله، سختگیر، رقابت‌جو، برتری‌طلب، آتشی مزاج، پرخاشگر و کینه‌جو هستند. تیپ B افرادی صبور، باحوصله و آرام می باشند.

عوامل استرس زای چالشی کارکنان چه نقشی در خوداتکائی کارکنان اعمال می کند؟ در این پژوهش به تبیین تأثیر عوامل استرس زای چالشی شغلی در بروز خوداتکایی پرداخته می گردد. و این کار به گونه مجزا در دو نوع تیپ شخصیتی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

1-3.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

استرس در مدیریت رفتارسازمانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و از آن جایی که شرایط کار دائماًً در حال تغییر می باشد، استرس همواره با درجات مشخصی در ارتباط با مسائل مرتبط با کار در سازمان ها هست. در چند دهه اخیر استرس به صورت جدی تری خودنمایی نموده و با در نظر داشتن این تحولات، فشارعصبی از مسائل عادی و معمولی شده و اغلب کارکنان آن را به گونه ای و با شدت و اشکال تجربه کرده اند.   استرس امروزه تقریباً واژه ای متداول شده و همگان با مفهوم آن آشنا بوده و یا آن را تجربه کرده اند و علت های غیر قابل انکار بیانگر این واقعیت می باشد که آن بر سلامت جسمی، روانی، رفتار و چگونگی انجام کار اثرات منفی و غیر قابل جبرانی می گذارد که برای فرد و یا سازمان بسیار پر هزینه می باشد. چنانچه استرس، مدیریت گردد و مهارتهای مقابله ای موثر فراهم گردد، فرد قادر خواهد بود تا با نیازها و چالش های زندگی خود به شیوه ی بهتری کنار آید.

مطالعه حاضر به دلیل اینکه می تواند درک ما را از متغیرهایی که در خوداتکایی مؤثر هستند ارتقاء دهد، دارای اهمیت می باشد. از جنبه عملی وکاربردی می تواند یک سلسه اصول راهنما ومهم تهیه کند که بر تقویت خوداتکایی کارکنان تأکید نماید. از طرفی دیگر زیرا اعضای هیات علمی دانشگاه نیز در محیطی استرس زا فعالیت می نمایند انجام مطالعه حاضر را با اهمیت تر می سازد.

شناخت عوامل استرس زای چالشی شغلی و ارتباط آن با خوداتکایی در دو نوع تیپ شخصیتی می تواند مدیران و اعضای هیأت علمی را در انجام بهتر وظایف سازمانی رهنمون گردد. نزدیکی رشته پژوهشگر به مسائل و معضلات سازمانها و علاقه پژوهشگر به موضوعات نو از دیگر دلائل انتخاب این پژوهش می باشد.

[1] – Baumeister and Kathleen

[2]-Stress

[3]-Stressors

[4]– Challenge Stressors  

[5] – Type A Behavior Pattern

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 84

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***