متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : مقایسه تاثیر آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی  

گروه روانشناسی

عنوان :

مقایسه تاثیر آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مرتضی ترخان

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر علی رضا آقا یوسفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………… 12

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 13

فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 14

تعیین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 18

تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………. 18

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل دوم: ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 23

حیطه اول: هیجان و هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 25

هوش چیست………………………………………………………………………………………………………….. 26

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی………………………………………………………………………………….. 27

هیجان چیست…………………………………………………………………………………………………………. 29

نوع متفاوتی از هوش………………………………………………………………………………………………… 30

انواع هوش چندگانه کدامند…………………………………………………………………………………………. 31

هوش هیجانی چیست……………………………………………………………………………………………….. 35

مدل هیجانی چهار عنصری هوش هیجانی………………………………………………………………………. 37

اهمیت هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………… 42

هوش هیجانی در تفکر خلاق به چند طریق به ما کمک می کند…………………………………………….. 43

اهمیت هوش هیجانی در کنترل هیجانات……………………………………………………………………….. 43

اهمیت هوش هیجانی در روابط اجتماعی……………………………………………………………………….. 44

اهمیت هوش هیجانی در مدیریت………………………………………………………………………………… 45

اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد………………………………………………………………………….. 46

ادراک هیجانات……………………………………………………………………………………………………….. 47

تاریخچه شکل‌گیری هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 49

ضوابط هوش معیار…………………………………………………………………………………………………… 59

فرق اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….. 60

سواد هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… 61

هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. 62

توانش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… 63

روی آوردهای نظری………………………………………………………………………………………………… 65

پارادایم هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………….. 66

الگوهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………… 68

هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش…………………………………………………………………………….. 69

الگوهای آمیخته……………………………………………………………………………………………………….. 71

هوش هیجانی و انطباق با رویدادهای استرس‌زا……………………………………………………………….. 72

هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده‌ی آنها…………………………………………………….. 75

تاریخچه و تعریف استرس…………………………………………………………………………………………. 82

فیزیولوژی استرس……………………………………………………………………………………………………. 83

نظریه‌های مربوط به استرس………………………………………………………………………………………… 85

نشانه‌های شایع استرس……………………………………………………………………………………………… 87

آموزش هوش هیجانی راه مقابله با استرس……………………………………………………………………… 88

راهبردهای مقابله‌ای………………………………………………………………………………………………….. 89

آموزش ایمن سازی پیش روی استرس……………………………………………………………………………. 89

توصیف اهداف و مراحل……………………………………………………………………………………………. 90

مراحل و روش اجرای شیوه ایمن سازی پیش روی استرس………………………………………………….. 92

مرحله اول: مفهوم سازی……………………………………………………………………………………………. 92

مرحله دوم: اکتساب و تمرین مهارتها……………………………………………………………………………. 93

مرحله سوم: کاربرد و پیگیری مستمر…………………………………………………………………………….. 95

یائسگی ………………………………………………………………………………………………………………… 96

مسئله روحی…………………………………………………………………………………………………………… 97

پوکی استخوان…………………………………………………………………………………………………………. 97

زندگی جنسی…………………………………………………………………………………………………………. 98

گر گرفتگی…………………………………………………………………………………………………………….. 99

تغییر سوخت و ساز………………………………………………………………………………………………….. 99

تغییر دستگاه ادراری…………………………………………………………………………………………………. 99

نامنظمی خواب و تعریق……………………………………………………………………………………………. 99

کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………. 100

تعریف کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………….. 105

ابعاد کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………… 107

ابزار اندازه‌گیری عمومی پیش روی ابزار خاص………………………………………………………………….. 109

پژوهش‌های کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………. 112

شادکامی………………………………………………………………………………………………………………… 115

تفاوت‌های فردی در شادکامی…………………………………………………………………………………….. 116

خرده مقیاس‌های شادکامی………………………………………………………………………………………….. 119

رضایت از زندگی…………………………………………………………………………………………………….. 119

حرمت خود……………………………………………………………………………………………………………. 119

بهزیستی فاعلی……………………………………………………………………………………………………….. 121

خلق مثبت……………………………………………………………………………………………………………… 121

رضایت خاطر…………………………………………………………………………………………………………. 122

کیفیت زندگی در یائسگی………………………………………………………………………………………….. 123

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………… 124

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………….. 136

فصل سوم:‌ روش‌شناسی پژوهش………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 145

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 145

حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 145

روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 145

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 146

ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………… 146

پرسشنامه کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. 146

پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………. 148

پرسشنامه شادکامی…………………………………………………………………………………………………… 149

پایایی پرسشنامه شادکامی…………………………………………………………………………………………… 151

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………. 152

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 154

آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………. 154

جدول 1-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با در نظر داشتن سن…………………………………………….. 154

جدول 2-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با در نظر داشتن تحصیلات……………………………………. 156

جدول 3-4: توزیع درصد فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنیها…………………………………………… 157

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………. 159

جدول 4-4: اطلاعات توصیفی گروهای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر کیفیت زندگی……………………. 159

جدول 5-4: تجزیه و تحلیل واریانس یک‌ طرفه برای گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر کیفیت زندگی    

فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… 159

جدول 6-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر کیفیت زندگی  161

فرضیه کلی شاخص اول (روانشناختی کیفیت زندگی)…………………………………………………. 162

جدول 7-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر روانشناختی کیفیت زندگی 162

جدول 8-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر روانشناختی کیفیت زندگی   162

فرضیه‌های فرعی شاخص اول……………………………………………………………………………….. 163

جدول 9-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روانشناختی کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 163

جدول 10-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر روابط اجتماعی…………. 164

جدول 11-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر روابط اجتماعی    165

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 165

جدول 12-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 166

فرضیه کلی شاخص سوم (حیطه محیط و وضعیت زندگی)…………………………………………… 166

جدول 13-4: اطلاعات توصیفی گروهـهای آزمایـشی با تـوجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……167

جدول 14-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……. 167

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 168

جدول 15-4:‌ اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر محیط و وضعیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 168

فرضیه کلی دوم…………………………………………………………………………………………………. 169

جدول16-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر شادکامی…………………… 169

جدول 17-4: تجزیه و تحلیـل واریانس یکطرفه بـرای گروهـهای آزمایشی با در نظر داشتن متـغیر شادکامـی     170

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 170

جدول 18-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر شادکامی….171

فرضیه‌های مربوط به شاخص‌های شادکامی……………………………………………………………….. 171

فرضیه کلی شاخص اول (رضایت از زندگی)…………………………………………………………….. 171

جدول 19-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر رضایت از زندگی……… 172

جدول 20-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر رضایت از زندگی 172

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 172

جدول 21-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 173

فرضیه کلی شاخص دوم (حرمت خود)…………………………………………………………………… 174

جدول22-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر حرمت خود………………. 174

جدول23-4: تجـزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر حرمت خود………174

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 175

جدول 24-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر حرمت خود…175

فرضیه کلی شاخص سوم (بهزیستی فاعلی)………………………………………………………………. 176

جدول 25-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر بهزیستی فاعلی…………. 176

جدول 26-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر بهزیستی فاعلی…177

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 177

جدول 27-4: اطلاعات مربوط به تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر بهزیستی فاعلی…178

فرضیه کلی شاخص چهارم (رضایت خاطر)……………………………………………………………… 178

جدول 28-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر رضایت خاطر…………… 179

جدول 29-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر رضایت خاطر…..179

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 179

جدول 30-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت خاطر……………………………………………………………………………………………………………………… 180

فرضیه کلی شاخص پنجم (خلق مثبت)……………………………………………………………………. 181

جدول 31-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با در نظر داشتن متغیر خلق مثبت……………….. 181

جدول 32-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروهـهای آزمایشی با تـوجه به متغیر خلق مثـبت…..181

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 182

جدول 33-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر خلق مثبت…183

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………..

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 185

تبیین و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………… 185

محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 204

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. 204

پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 205

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 208

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………… 217

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………… 231

چکیده:

زمینه هدف: هوش هیجانی با آگاه ساختن بشر از هیجانات گوناگون موجب میشود که او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها ، به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت های اجباری و استرس آمیز ، پاسخ های جرأت آمیز داده، از ساخت وجودی خود دفاع کند . در مورد ارتباط بین کیفیت زندگی و یا ئسگی محققین اختلاف نظر دارند، بعضی از مطالعات نشان داده می باشد که ارتباط مثبتی بین کیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی هست. یعنی زنانی که فراوانی و شدت علائم در آنها بیشتر می باشد کیفیت زندگی پایین تری دارند.پس در پژوهش حاضرما در پی مقایسه تاثیر آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه   می باشد.

روش کار: روش نیمه آزمایشی و طرح تحقیقی آن عبارت می باشد از طرح سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل که دیاگرام آن بصورت زیر بهره گیری گردید . جامعه آماری در این پژوهش از کلیه زنان یائسه مراجعه کننده که با مؤسسه راهیان سلامت همکاری می کنند. نمونه آماری عبارت می باشد از 45 نفر از این زنان که به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری تقسیم می شوند.

ما در این پژوهش بسته آموزشی هوش هیجانی و کیفیت زندگی را برای آموزش مقابله با استرس در زنان مورد آموزش قرار دادیم .

یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داده می باشد آموزش هوش هیجانی و کیفیت زندگی به صورت معناداری در کاهش استرس و به شادکامی در زنان یائسه منجر شده می باشد.

فصل یکم: موضوع پژوهش

1-1- مقدمه

زنان از مهم ترین ارکان جامعه و خانواده بوده و سلامت اجتماع در گروه تأمین نیازهای مختلف آنان می باشد .درحالی که یکی ازبحرانی ترین مراحل زندگی زنان ، یائسگی می باشد.

تعیین سن یائسگی تا حدودی دشوار بوده و براساس تخمین حاصل از مطالعات مقطعی ، متوسط آن حدود 50 تا 52 سالگی می باشد. با وجود افزایش امید به زندگی ، سن شروع یائسگی یا قطع قاعدگی تغییر نکرده وزنان تا حدود 30 سال یا بیشتر ( بیش از یک سوم) عمر را در یائسگی و یا حوالی یائسگی
 می گذرانند. از نظرساختار جمعیتی ، بیشتر از 50درصدجمعیت کشور ایران زیر 23 سال و در حدود 6/6 درصد جمعیت ، سالمند بوده و تعدادافراد این قشر در خال فزونی می باشد، بنابر این هم مشکل کشورهای جهان سوم ( از نظر جوان بودن جمعیت ) و هم معضلات ناشی ازرشد سالمندان هست .(کوستا[1] ،1980)

گویا تعدادعلایم یائسگی بی شمار می باشد اما خوشبختانه هیچ کس همه آنها را تجربه نکرده ، بعضی از زنان اصلاً علایم عیان ی ندارند. با وجود این تحمین زده  می گردد حدود 75درصد زنان پس از یائسگی علایم حادی را تجربه می کنند.(فریدمن[2]،2000)

بسیاری از مردم عقیده دارند که استرس و بیماری با یکدیگر ارتباط دارند. حق با آنان می باشد. محققان این اعتقاد را تأیید کرده و برای مثال نشان داده اند که زمانی که افراد در معرض سطوح بالایی از استرس قرار دارند ، بروز بیماریهای تنفسی افزایش می یابد. چرا اینطور می باشد ؟ یک پاسخ محتمل این می باشد که استرس، عملکردهای ایمنی را به  نوعی سرکوب می­کند و فرد را در برابر عفونت بی­دفاع میگذارد. این تبیین با این یافته ها متناسب می باشد که افرادی که در بزاقشان ، اندازه آنتی بادی IgA ـ بخشی از خط اول دفاعی بدن در برابر عفونت تنفسی ـ کم می باشد در مقایسه با کسانی که اندازه IgA در آنها بالاست، بیشتر به بیماریهای تنفسی مبتلا می شوند (بهرامی ،1385)

در طی سالهای اخیر مطالعه شادکامی توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزایش یافته می باشد ، و روانشناسان علاقه مند به حیطه روانشناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساسهای مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کردند.(اسدی پروا،1384 )

شادکامی عبارت می باشد از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل می باشد. این سازه دو جنبه دارد ، یکی  عامل  عاطفی می باشد  که نمایانگر تجربه هیجانی شادی ، سرخوشی ، خشنودی و سایر هیجانهای مثبت هستند و دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف زندگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی می باشد ( اندروز و مک کنل[3] ، 1980) . با وجود این ، شادکامی نشانه فقدان افسردگی نیست بلکه نشان دهنده وجود شماری از حالتهای شناختی و هیجانی مثبت می باشد ( دینر[4] ، 1999)

هیجانهای مثبت و منفی از یکدیگر متمایز هستند و فرد را برای درجه ای از تعاملهای برد – باخت یا برد – برد آماده می سازند( سلیگمن[5] ، 2002 ).افراد شاد با ارزنده سازی مهارتهای  خود ، بیشتر با رویدادهای مثبت همراه می شوند تا اینکه خود را با رویدادهای منفی همراه کنند. آنها در تصمیم گیریهای مربوط به آینده زندگی خود بهتر اقدام می کنند ، زیرا از راهبردهایی نظیر جستجوی اطلاعات مرتبط با خطر – امنیت سود می جویند،به گونه کلی بشر به گونه ای تحول می یابد که بعضی از موقعیتها او را شاد می کنند و پاره ای دیگر ، به تجربه احساس درماندگی در او منجر می شوند. تفاوتهای فردی در احساس شادکامی با تفاوت های شخصیتی مرتبط اند.

در حالیکه یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان یائسگی میباشد مهم ترین چیزی که یک پزشک می تواند حول وحوش یائسگی ارایه کند آموزشی می باشد که زنان به آن نیازمند ند و میل دارند از انتخاب های درمانی  آگاه شوند . هدف کلی، طولانی کردن دوره ای می باشد که فرد حداکثر انرژی جسمی و فعالیت بهینه مغزی و اجتماعی دارد ( چنگ[6] ،2003 ) یکی از اهداف بهداشت برای قرن 21، بهبود کیفیت زندگی می باشد و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ” کیفیت زندگی ” عبارت می باشد از تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با در نظر داشتن بافت فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن به سرمی برند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی هایشان ( سازمان بهداشت جهانی[7] ، 2007 ). در مورد زنان یائسه کیفیت زندگی معمولا به جنبه های مرتبط با سلامتی در کیفیت زندگی با در نظر داشتن مجموعه ای از علائم و بدون در نظر گرفتن عملکرد جسمی ،عاطفی و اجتماعی تصریح دارد،بنا بر این اغلب اصطلاح کیفیت زندگی به سادگی به مفهوم وجود علائم یائسگی مانند گر گرفتگی ،تعریق شبانه و خشکی واژن تصریح‌ می کند .مطمئنا وجود این علائم بر کیفیت زندگی زنان موثر می باشد،ضمن انکه توجه همزمان به سایر جنبه های کیفیت زندگی مانند وضعیت سلامتی فرد،رضایت مندی از زندگی و عملکرد روانی نیز مهم میباشد.(بلومل[8] و همکاران، 2000 )

2-1- اظهار مسأله

هوش هیجانی با آگاه ساختن بشر از هیجانات گوناگون موجب میشود که او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها ، به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت های اجباری و استرس آمیز ، پاسخ های جرأت آمیز داده، از ساخت وجودی خود دفاع کند . (گلمن[1]، 1995) .

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، یائسگی یا منوپوز به معنی قطع واقعی قاعدگی به مدت حداقل 12 ماه می باشد که به علت از دست رفتن فولیکولهای تخمدانی اتفاق می افتد.

در مورد ارتباط بین کیفیت زندگی و یا ئسگی محققین اختلاف نظر دارند، بعضی از مطالعات نشان داده می باشد که ارتباط مثبتی بین کیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی هست. یعنی زنانی که فراوانی و شدت علائم در آنها بیشتر می باشد کیفیت زندگی پایین تری دارند.(عابد زاده،1388).

برای داشتن زندگی سالم به آگاهیهایی نیاز می باشد ـ زندگی سالم فقط به سلامت جسمانی ختم نمیشود، بلکه داشتن سلامت روانی و روابط مثبت انسانی هم ضروری می باشد . سلامت جسم شامل تغذیه مناسب، فعالیتهای بدنی و ورزش ، ترک سیگار و هورمون درمانی می باشد . همچنین در دوران یائسگی لازم می باشد برای اطمینان از سلامت پستانها، توسط پزشک معاینه صورت گیرد و نیز برای کاهش معضلات ایجاد شده در دوران یائسگی نیاز به مشاوره با پزشک می باشد.

در مورد سلامت روانی، برداشت مثبت از زندگی، موضوع اصلی در سلامت روانی می باشد . همچنین داشتن روابط انسانی ،‌ایجاد شرایط مناسب بین فعالیتهای کاری و شخصی ، کنترل شخصی و کنترل هیجانات ، انجام تمرینات آرامش بخش و ایجاد توازن بین کارهای روزمره دارای اهمیت زیادی می باشد.

کیفیت زندگی مفهومی کلی می باشدکه نه تنها شامل همه جنبه های زندگی مانند اجتماعی فیزیکی، عاطفی و معنوی می باشد (دونگان و پاتز، 1990 به نقل از گلمن، 2001) ، به علاوه بر نیازهای فردی از قبیل امیال و آرزوها، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی نیز توجه دارد. منشأ اندازه گیری کیفیت زندگی را میتوان در کار ثرندایک (1939) ملاحظه نمود. در آغاز رویکرد شاخصهای اجتماعی با این فرض که تأثیر معنی داری بر کیفیت زندگی افراد دارد مورد پذیرش بوده (کمپل،1976نقل ازیئو[2] ، 2004) . اما بعدها ثابت گردید که شاخصهای اجتماعی برای اندازه گیری کیفیت زندگی کافی نمی باشد و اعتقاد روزافزون بر آن گردید که اکثر تأمین کننده های کیفیت زندگی، بیشتر جنبه روانشناختی دارند تا اقتصادی و جمعیت شناختی( یئو،  2004) پس از آن رویکرد ، دو جریان ظهور نمود (باکرو اینتا گلیاتا1981،به نقل از جاکوب[3]،2000) جریان اول ارزیابی کلی از بهزیستی ، مسرور بودن یا رضایتمندی را به عنوان معیار کیفیت زندگی موردنظر قرار دادند.

جریان دوم به گونه تجربی، زمینه های خاص زندگی را شناسایی کرده و واکنش فرد را نسبت به این زمینه ها ارزیابی می کند.(جاکوب، 2000)

به اعتقاد آرجیل[4] و همکاران( 1991) شادکامی سه جزء اساسی دارد. هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی مانند افسردگی و اضطراب . آرجیل و همکارانش(1991) دریافتند که روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصیتی ، دوست داشتن دیگران و زندگی از اجزاء شادکامی هستند. شوارتز[5]  (1990) معتقد می باشد  که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطلاعات در جهت خوشبینی و خوشحالی سوگیری دارند. یعنی اطلاعات را به گونه ای پردازش و تفسیر می کنند که به خوشحالی آنها منجر میشود.

با در نظر داشتن موردها فوق مشخص میشود که بسیاری از متغیرهای روان شناختی که ارتباط آنها با عملکرد نظام ایمنی روشن شده می باشد جزئی از شادکامی تلقی می شوند. و نیز پژوهشها ارتباط معنی دار شادکامی با سلامت جسمانی را نشان داده اند پس به گونه منطقی میتوان استدلال نمود که افرادی که به سلامت جسمی خود اهمیت میدهند و در اقدامات مرتبط با مصون سازی کوشا هستند از شادکامی بیشتری برخوردارند.

پس محقق در این پژوهش به مطالعه تاثیر آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی زنان یائسه پرداخته می باشد.  بدین سبب به طرح سوالهای کلی وفرعی به تبیین ذیل برآمده می باشد:

 

سوالات پژوهش:

سوال کلی اول

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

سوالهای مربوط به شاخصهای کیفیت زندگی

سوال کلی شاخص اول (بعد روانشناختی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله بااسترس موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی   زنان یائسه می گردد؟

سوالات فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

سوال کلی شاخص دوم (روابط اجتماعی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه  می گردد؟

سوالات فرعی:

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می گردد؟

سوال کلی شاخص سوم (حیطه محیط و وضعیت زندگی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه  می گردد؟

سوالات فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه
 می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه می گردد؟

 سوال کلی دوم

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می گردد؟

سوالهای فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می گردد؟

سوالات مربوط به شاخصهای شادکامی

سوال کلی شاخص اول (رضایت از زندگی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه  می گردد؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می گردد؟

سوال کلی شاخص دوم (حرمت خود):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه
 می گردد؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می گردد؟

سوال کلی شاخص سوم (بهزیستی فاعلی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می گردد؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می گردد؟

سوال کلی شاخص چهارم (رضایت خاطر):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه
 می گردد؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می گردد؟

سوال کلی شاخص پنجم (خلق مثبت):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه
 می گردد؟

سوال های فرعی

الف -آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می گردد؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می گردد؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می گردد؟

[1]-Goleman

[2] Yeo,J

[3] Jacob

[4]-Argyle

[5]-Schwartz

[1]– Costa

[2] – Freedman

[3] – Andrews & Mc kanneell

[4] – Diener , E .

[5] -Sligman

[6]-Chanj

[7] Utian WH

[8] Blumel

تعداد صفحه : 276

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***