متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه جنسیتی ساختار دو مولفه ای استعداد بین دانش آموزان تیزهوش و عادی پایه اول دبیرستان های استعدادهای درخشان و عادی شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایانامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

گرایش: بالینی

 

 

عنوان:

مقایسه جنسیتی ساختار دو مولفه ای استعداد بین دانش آموزان

تیزهوش و عادی پایه اول دبیرستان های استعدادهای درخشان و عادی شهر تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهران فرهادی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر احمدیان

جناب آقای دکتر کاظمی حقیقی

92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

چکیده………………………………………. 1

فصل اول : کلیات پژوهش………………………… 2

1-1 مقدمه…………………………………… 3

1-2 اظهار مسأله………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. 5

1-4 اهداف پژوهش……………………………… 6

1-5 پرسش پژوهش………………………………. 6

1-6 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………. 7

1-7 تعریف عملیاتی متغییرها……………………. 8

فصل دوم : پیشینه پژوهش……………………….. 9

2-1 مروری بر ادبیات هوش……………………… 10

2-1-1تعریف هوش……………………………… 10

2-1-2 نظریه‌های هوش………………………….. 13

2-1-2-1 نظریه‌های عاملی هوش…………………… 13

2-1-2-2 نظریه دو عاملی چارلز اسپیرمن………….. 13

2-1-2-3 نظریه چند عاملی ال. ثراندایک………….. 14

2-1-2-4 نظریه‌ استعدادهای اولیه عقلی (نظریه چند عاملی ترستون) 14

2-1-2-5 نظریه گیلفورد……………………….. 15

2-1-2-6 نظریه سلسله مراتبی ورنون……………… 16

2-1-2-7 نظریه آر. بی. کتل……………………. 16

2-1-3 نظریه‌های روانشناسان شناختی……………… 17

2-1-3-1 نظریه رشد شناختی پیاژه……………….. 17

2-1-3-2 نظریه رشد شناختی کارول……………….. 17

2-1-3-3 نظریه تریارچیک و استرنبرگ…………….. 18

2-1-3-4 نظریه گاردنر………………………… 20

2-2 تیزهوشی………………………………… 22

2-2-1 تعاریف تیزهوشی………………………… 23

2-2-2 تیزهوش به چه کسی گفته می گردد ؟………….. 24

2-2-3 بعضی از خصایص کلی کودکان تیزهوش…………. 25

2-2-4 نیازهای خاص کودکان تیزهوش………………. 26

2-3 مروری بر ادبیات استعداد………………….. 28

2-3-1 استعداد………………………………. 28

2-3-2 تعریف استعداد…………………………. 29

2-3-3 مراحل تحول استعداد…………………….. 29

2-3-4 ارکان استعداد…………………………. 30

2-3-5 تشخیص استعداد…………………………. 31

2-3-6 ضرورت در نظر داشتن استعداد در افراد………….. 31

2-3-7 انواع استعدادها……………………….. 33

2-3-8 آموزش و پرورش، وسیله پرورش استعدادها…….. 35

2-3-9 اهمیت استعداد در پیشرفت تحصیلی………….. 36

2-3-10 ویژگی‌های رایج کودکان با استعداد………… 38

2-3-11 استعداد و آموزش………………………. 39

2-3-12 استعداد و فیزیولوژی مغز……………….. 43

2-3-13 توانایی برای مهارتی خاص……………….. 44

14-3-2تایید والدین در شناسایی استعداد و علایق کودکان 47

2-3-15 ارتباط هوش و استعداد…………………… 48

2-5 پیشینه پژوهش……………………………. 50

2-6 پیشینه پژوهش:…………………………… 52

فصل سوم : روش پژوهش…………………………. 56

3-1 روش پژوهش………………………………. 57

3-2 جامعه آماری…………………………….. 57

3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………….. 57

3-4 ابزار پژوهش…………………………….. 58

3-5 روش گردآوری داده ها……………………… 58

3-6 روش تجزیه و تحلیل دادها………………….. 59

فصل چهارم : نتایج پژوهش……………………… 60

4-1 ویژگی های جمعیت شناختی…………………… 61

4-2 توصیف داده ها…………………………… 62

4-3 آزمون فرض………………………………. 64

4-3-1 سؤال  اول…………………………….. 64

4-3-2 سؤال  دوم…………………………….. 66

4-3-3 سؤال  سوم…………………………….. 67

فصل پنجم : بحث و تفسیر………………………. 68

5-1 بحث و نتیجه گیری………………………… 69

5-2 محدودیتهای پژوهش:……………………….. 72

5-3 پیشنهاد پژوهش:………………………….. 72

منابع فارسی………………………………… 73

منابع غیر فارسی…………………………….. 82

پیوست……………………………………… 85

 

 

فهرست جداول

عنوان……………….. ……………………صفحه

جدول 4-1، توزیع فراوانی جنسیت نمونه های مورد مطالعه…… 61

جدول 4- 2، شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در دانش آموزان دختر و پسر عادی و تیزهوش……………………………………. 62

جدول 4-3، آزمون تحلیل واریانس دوراهه تفاوت میانگین در مؤلفه های اول و دوم ساختار دو مؤلفه ای استعداد در دانش آموزان عادی و تیزهوش بر حسب جنسیت…………………………………………… 64

جدول 4-4، آزمون تحلیل واریانس دوراهه تفاوت میانگین در مؤلفه اول ساختار دو مؤلفه ای استعداد در دانش آموزان عادی و تیزهوش…….. 66

جدول 4-5، آزمون تحلیل واریانس دوراهه تفاوت میانگین در مؤلفه دوم ساختار دو مؤلفه ای استعداد در دانش آموزان عادی و تیزهوش…….. 67

 

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه جنسیتی ساختار دو مولفه ای استعداد در دانش آموزان تیزهوش و عادی مقطع دبیرستانی پایه اول دبیرستان می باشد.

بدین مقصود نمونه ای به حجم 200 دانش آموز که شامل 100 دانش آموز دختر ( 50 دانش آموز دختر تیزهوش و 50 دانش آموز دختر عادی ) و 100 دانش آموز پسر ( 50 دانش آموز پسر تیزهوش و 50 دانش آموز پسر عادی ) برگزیده شدند.

در این پژوهش از آزمون جدول دو مولفه ای استعداد کاظمی حقیقی بهره گیری گردید.

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون تحلیل واریانس دو راهه بهره گیری گردید و نتایج نشان داد که : بین دانش آموزان تیزهوش و عادی درساختار دو مولفه ای استعداد تفاوت معنی داری هست.اما این این تفاوت در بین دختران و پسران تیزهوش و عادی دیده نشد.

این یافته ها بیانگر این می باشد که دانش آموزان تیزهوش در مدارس استعدادهای درخشان دراستعداد به معنی درک، یادگیری و طبقه بندی مفاهیم و همچنین استعداد به معنای توانایی ویژه همراه با مهارت توانایی بالا در بروز قابلیت های شخصی به گونه معنی داری بالاتر از دانش آموزان عادی هستند.

این مطالعه تاثیر محیط آموزشی را در تکوین شخصیت نوجوان مستعد تائید می کند.

 

کلید واژها: استعداد،دانش آموزان،تیزهوش،عادی،جنسیت

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

این فصل آغاز مقدمه درمورد هوش و استعداد ارائه می گردد و در ادامه اظهار مسئله و ضروت انجام پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین فرضیه‌ها و متغیرهای پژوهش تشریح می شوند و در پایان، تعریف مفهومی و عملیاتی هوش و استعداد ارائه می گردد.

 

1-1 مقدمه

از هنگام شکل گیری روانشناسی علمی در اواخر قرن نوزدهم میلادی، کوشش بر آن بوده می باشد که شخصیت آدمی، مناسبات اجتماعی، چگونگی تفکر و شناخت او نسبت به پدیده های متفاوت مورد مطالعه قرار می گیرد.

کوشش و علاقه روانشناسان، در کنار شناخت اجزاء متفاوت رفتار و شناخت آدمی متوجه چگونگی سنجش رفتار و عملکرد های ذهنی نیز بوده می باشد. به همین دلیل روانشناسان، همواره در کنار بخشهای نظری و مفهومی در جستجوی ابزارهایی بوده اند که به سنجش عوامل روانی بپردازد. در این بین کشف پدیده ای با نام هوش، کشفی بسیار جذاب و چشمگیر بود. وجود قوایی ذهنی که به وسیله آن آدمی به حل معضلات می پردازد، پدیده ای که دارای ریشه های زیستی و وراثتی می باشد و عوامل محیطی و اجتماعی نیز در آن تاثیر می گذارد، توجه همگان را به خود جلب نمود و مطالعه گسترده ای در مورد آن صورت گرفت و ابزارسازی های برای سنجش آن شکل گرفت (استادی،1384).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب

بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی بهره گیری از پدیده های رمزی، قدرت و رفتار موثر، سازگاری با موقعیت جدید و تشخیص دادن حالات و کیفیات محیط می باشد. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش را “وکسلر ” روانشناس آمریکایی پیشنهاد داده باشد.او می گوید هوش یعنی تفکر عاقلانه، اقدام منطقی، رفتار موثر در محیط (درویش محمدی-1386).

به اظهار پیاژه: (1960،نقل از وول من،1985) آن چیز که دو فرد راکه دارای بهره هوشی مساوی هستند از هم متمایز می سازد استعداد  نام دارد. بر این اساس استعداد  شامل مفاهیم ذوق ذاتی، مهارت ها، دانش، هوش، قابلیت، غریزه و توانایی یادگیری می باشد. با در نظر داشتن تفاوت افراد در داشتن استعداد های گوناگون لازم می باشد که این تنوع در بشر و اهمیت آن برای رشد و پیشرفت جامعه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. همچنین امید می باشد که با در نظر داشتن اهمیت آن در انتخاب رشته تحصیلی، شغل و فعالیت های متنوع در سیستم آموزش کشور به استعدادهای گوناگون توجه گردد.

 

12 اظهار مسأله

کنجکاوی و تفکر پیرامون افراد سرآمد و با استعداد، سابقه ای بس طولانی و دو هزار ساله دارد و احتمالا  به موقعی بر می گردد که اولین بار بشر علاقمند گردید بداند که چرا اشخاص با هم تفاوت دارند. هر روز شاهد انجام تحقیقات گوناگونی بر روی افراد تیزهوش و جنبه های مختلف زندگی آنان هستیم. علاقه روز افزون دانشمندان بر روی این افراد حاکی از اهمیتی می باشد که تیزهوشان در پیشرفت زندگی بشر داشته و دارند. در واقع توانایی های سرشار و قابلیت های غنی تیزهوشان می باشد که برای مسائل بشری در سطح جهانی پاسخ مناسب می یابد و موجب پیشرفت های وسیع، فراگیر در علوم مختلف می گردد(استادی،1384).

هوش همیشه مبحثی هیجان انگیز و جالب توجه برای بشر بوده می باشد ؛در گذشته از بهره هوشی برای تعیین این که یک فرد در یک زمینه خاص می تواند کارایی لازم را از خودش نشان دهد یا نه، بهره گیری می کردند.  به تعبیری آزمون هوشی برای تعیین اندازه استعداد فرد در آن زمینه به کار می رفتند.

. اولین بار از چنین روشی در جنگ جهانی اول و دوم برای گزینش افراد برای تخصص های مختلف بهره گیری گردید. در جنگ جهانی دوم فقظ داوطلبانی را که نمره آن ها در آزمون هوشی از حد خاصی بالاتر بود، برای آموزش خلبانی انتخاب می کردند. در تحقیقاتی که در زمینه انجام شده بود، برای حقوقدان شدن بهره هوشی 157-95، برای مهندس شدن 151-100، برای مکانیک شدن 155-60 و … تعیین شده بود. امروزه علاوه بر تاکید اساسی که در یادگیری مهارت ها و حرفه ها بر بهره هوشی می گردد، مسئله استعداد نیز در کنار آن اهمیت ویژه ای دارد و آزمون های هوشی نمی توانند تعیین کنند صرف اندازه موفقیت فرد در یک زمینه باشد. برای مثال شخصی که از لحاظ هوشی در سطح بالایی قرار دارد، لزوما مهندس یا پزشک خوبی نخواهد گردید. موفقیت  وابسته به بهره هوشی و استعدادهایی می باشد که در آن زمینه دارد. (درویش محمدی-1386)

پس لزوم در نظر داشتن کشف استعدادهای فرد و مهم تر از آن شکوفا کردن آن در جامعه ی امروزی که با سرعت رو به رشد و پیشرفت گذاشته می باشد بیش از پیش احساس می گردد.از آنجا که بهره بردن از هر امکاناتی تنها با مطالعه همه جانبه و دقیق آن موقعیت میسر می باشد ضرورت پرداختن به پدید ه ای هم زیرا هوش لازم به نظر میرسد. شناسایی و متعاقب آن بهره گیری از اعضای با هوش جامعه در گرو شناخت دقیق خصوصیات و ویژگی های آنان از قبیل استعداد خاص تحصیلی و یا خلاقیت و نیروی مولد این افراد می باشد. به اعتقاد روانشناسان تربیتی هوش کیفیتی می باشد که سبب موفقیت تحصیلی می گردد و از این رو نوعی استعداد تحصیلی به شمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد تصریح می کنند که کودکان با هوش در دروس خود نمره های بهتری می گیرند و نسبت به کودکان کم هوش در دروس خود نمره های بهتری می گیرند و نسبت به کودکان با هوش پیشرفت تحصیلی چشمگیری دارند. مخالفان این دیدگاه عقیده دارند که کیفیت هوش را نمی توان نمره ها به نمره ها و پیشرفت تحصیلی محدود نمود. زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به بجای آوردن آن می باشد و به گونه کلی پیشرفت، در بیشتر موفقیت های زندگی به اندازه هوش بستگی دارد.

محققان برجسته و بسیاری به مطالعه پیرامون این مقوله پرداخته اند اما آن چیز که تا کنون علیرغم اهمیتش از نظر دور مانده می باشد مطالعه این پدیده از منظر جنسیتی می باشد. در مراحلی از زندگی ما استعداد خاصی شروع به رشد می ‌کند. این استعداد در سن خاصی بروز پیدا می ‌کند، بعد از مدتی تقویت می گردد و به حالت پختگی در می آید که در این مرحله ما مهارتی را کسب می کنیم. سپس به حالت نزولی در می آید. پس مهم می باشد که این توانایی در مرحله شکوفایی و رشد شناسایی و تقویت گردد.(درویش محمدی-1386)به همین دلیل این پژوهش کوشش می کند که از دیدگاهی متفاوت به مطالعه مقوله ی هوش و استعداد پردازد.

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***