دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه سبک های فرزندپروری و سلامت روان والدین افراد معتاد و افرد عادی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

گروه:

روانشناسی بالینی

عنوان:

مقایسه سبک های فرزندپروری و سلامت روان والدین افراد معتاد و افرد عادی

استاد راهنما:

 دکتر فرشاد محسن زاده

استاد مشاور:

دکتر مختار عارفی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

عنوان:                                                                                               صفحه

فصل یکم: مقدمه پژوهش                                                                                                 1

مقدمه                                                                                                                                   2

اظهار مسئله                                                                                                                             5

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                     7

اهداف پژوهش                                                                                                                     9

فرضیه های پژوهش                                                                                                                         10

تعاریف مفهومی و عملیاتی                                                                                                              10               

فصل دوم: پیشینه پژوهش                                                                                                          12                         

مقدمه                                                                                                                                             13

تاریخچه اعتیاد                                                                                                                                14                 

تعاریف اعتیاد                                                                                                                                 15

اختلالات همایند                                                                                                                             19 

ارزیابی های روانشناختی                                                                                                                 21

سبب شناسی                                                                                                                                   22

دیدگاه روان تحلیل گری                                                                                                                26                

دیدگاه شناختی                                                                                                                              31 

علل اعتیاد                                                                                                                                      33

دیدگاه جامعه شناختی                                                                                                                    47  

تاریخچه بهداشت روانی                                                                                                  48

تعاریف سلامت روان                                                                                                     52

الگوی پزشکی و روانپزشکی                                                                                          55

الگوی روانکاوی                                                                                                           57

سبک های فرزندپروری                                                                                                 61

شیوه های فرزندپروری                                                                                                   65

توجه های فرزندپروری                                                                                                72

جنسیت و فرزندپروی                                                                                                     78

روابط خواهر و برادران                                                                                                   82

اشتغال مادر                                                                                                                   84

کاربرد تقویت و تنبیه از سوی  والدین                                                                              85

پیشینه پژوهش                                                                                                               87

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                          90

روش پژوهش                                                                                                                 91

متغییرهای پژوهش                                                                                                         91

جامعه آماری                                                                                                                91

نمونه و شیوه نمونه گیری                                                                                               91

ابزارهای گردآوری داده ها                                                                                             91

روش ها و ابزار  تجزیه و تحلیل داده ها                                                                            94

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                       95

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                 96

شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش                                                                        96 

داده های استنباطی                                                                                                      97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                          100

بحث و نتیجه گیری                                                                                                  101

محدودیت های پژوهش                                                                                            104

پیشنهادات کاربردی                                                                                                 104

پیشنهادات پژوهشی                                                                                                  105

منابع                                                                                                                       106

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه مقایسه سلامت روان و سبک های فرزند پروری والدین افراد معتاد و عادی  به منزله پیشگیری اولیه از اعتیاد می باشد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد معتاد در شهرستان صحنه که در زمان اجرای پژوهش در مراکز ترک اعتیاد آن شهرستان تحت پوشش بوده اند و افراد عادی ساکن در آن شهرستانمی باشد. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای می باشد و ابزار گردآوری داده ها به وسیله توزیع پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند بین والدین افراد معتاد و غیرمعتاد که به صورت نمونه گیری تصادفی گزینش شده و حجم نمونه پژوهش را تشکیل می دهند می باشد.  متغیر های مورد مطالعه در این پژوهش :

– سلامت روان و سبک های فرزند پروری به عنوان متغیر های پیش بین

-اعتیاد افراد به عنوان متغیر های ملاک  می باشد

برای تجزیه و تحلیل داده ها و از روش های معتبر آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T دو گروه مستقل و رگرسیون خطی به مطالعه فرضیه های پژوهش پیش رو پرداخته گردید نتایج پژوهش نشان داد که بین سلامت روان و سبک های فرزند پروری والدین افراد معتاد و افراد عادی تفاوت معنادار می باشد.

 

مقدمه

واژه اعتیاد در ذهن همه ما فروپاشی خانواده، فقر و فلاکت را تداعی می کند. یک فرد معتاد نه فقط سلامت جسمی و روحی خود را تباه می کند بلکه جامعه را نیز از حضور خود و عارضه ای که به آن مبتلا شده می باشد، متاثر می کند. واقعیت این می باشد که اعتیاد به عنوان پدیده ای چند بعدی و معلولی چند  علتی شناخته شده می باشد از این رو چه در ریشه یابی گرایش به آن، چه در فرآیند درمان و چه در پیامدها  و عوارض آن بایستی تمامی ابعاد و پس زمینه ها را مطالعه نمود. نکته این جاست که اعتیاد مرد خانواده که رکن اصلی خانواده به شمار می رود امری بسیار تهدیدآمیز می باشد. زنان و کودکانی که با یک فرد معتاد زندگی می کنند بدون تردید بیشترین آسیب ها را می بینند و ممکن می باشد تحت خشونت فیزیکی یا روانی فرد معتاد قرار بگیرند. (ستوده، 1380)

بر اساس یافته های پژوهشهای بدست آمده بین خانواده و بهداشت روانی حاکم بر آن ارتباط هست، یعنی بین سبکهای فرزند پروری و بهداشت روانی افراد ارتباط می باشد. در صورتیکه والدین مستبد بیش از سایر والدین، اضطراب[1] فرزندان را فراهم می آورند، بعد از این سبک والدین بی اعتنا قرار دارند.(هواسی، 1380)

اندازه افسردگی[2] و اضطراب دختران خانواده های گسسته بیشتر از پسران می باشد  هر قدر وابستگی[3] نوجوان به خانواده قوی تر باشد، از شدت اقدام خلاف او کاسته می گردد. بین عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان ارتباط معنا داری هست والدین بی اعتنا و مستبد زمینه افسردگی را برای فرزندان خود فراهم می کنند بین شیوه های فرزند پروری و روابط درون خانواده با ابتلاء به اعتیاد ارتباط هست، تحقیقات نشان می دهد که طرد شدگی و فقدان ارتباط گرم و عاطفی در بین خانواده های معتادین بسیار بالاست. روشهای انضباطی والدین با سوء مصرف مواد در فرزندان ارتباط دارد. والدین نوجوانان معتاد، بیشتر از سبک والدینی استبدادی و طرد کنندگی بهره گیری می کنند.( هواسی، 1380 )
در بین معتادین اختلالات شخصیت ضد اجتماعی افسردگی و اضطراب شایعترین اختلالات روانپزشکی می باشد خصوصیات شخصیتی مرزی[4] و ضد اجتماعی[5]، پارانوئید[6] ،اسکیزو تایپال[7]، پرخاشگر- منفعل[8] وابسته، اجتنابی[9] و اسکیزوئیدی[10] در مردان معتاد شیوع دارد ، در بین معتادین خیابانی اختلالات دو قطبی[11] و اسکیزوفرنی[12] دیده می گردد ؛ افسردگی بیشتر از اختلالات روانی دیگر در بین معتادین رواج دارد. در بین اختلالات خلقی و اضطراب ، افسردگی اساسی و اختلال اضطراب منتشر شایع می باشد، خود پنداره ضعیف و اعتماد به نفس پائین یکی از علل گرایش به اعتیاد می باشد. شخصیت مرزی، خودشیفته[13] و ضد اجتماعی، و وضعیتهای روانی مثل سطح تحمل پائین، ناامیدی، رفتارهای ضد اجتماعی، احساس حقارت[14]، وابستگی[15] و اضطرابهای شدید در بین معتادین رواج دارد. کسانی که در کودکی اختلال کم توجهی و بیش فعالی دارند، در صورت عدم درمان در آینده به مواد مخدر، الکل و سیگار پناه می برند،گرایش به اعتیاد معضلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش می دهد. کشیدن سیگار و مصرف الکل اختلالاتی مثل اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو[16] را وخیم تر می کند بهره گیری از الکل و حشیش، حافظه و توانایی عملکرد افرادی را که دارای اختلالات خلقی یا روان پریشی هستند، پائین می آورد  مصرف مداوم الکل باعث دلشوره، فوبیاهای[17] شدید و حمله هراسی می گردد.)انیسی، رئیسی، یزدی، زمانی و رشیدی، 1387).

 افرادی که سوء مصرف تریاک و هروئین دارند سطح هیجان طلبی بالاتری نسبت به افراد عادی دارند در نتیجه تحقیقات ذکر گردیده می توان نتیجه گرفت بین شیوه های فرزند پروری، بهداشت روانی و گرایش به اعتیاد روابطی هست مانند تحقیقات گذشته نشان می دهند که تربیت والدین بر روی اندازه رفتارهای ناسازگارانه مانند ابتلاء به اعتیاد تاثیر دارد. در صورت فقدان پدر و کاذب بودن وجود وی باعث پائین آمدن اعتماد به نفس در پسرها می گردد که می تواند مانند علل خانوادگی اعتیاد باشد. ارتباط معناداری بین استعمال سیگار و سایر مواد در والدین و فرزندان سایکوپات هست. کودکان پدران دچار اعتیاد، اختلالات رفتاری – هیجانی بیشتری نسبت به کودکان پدران غیر معتاد دارند. تفاوت معنا داری در وضعیت تحصیلی، اختلال در روابط متقابل و اندازه اضطراب نوجوانان پدر معتاد دیده شده می باشد. بین اختلالات روانی مانند افسردگی و ابتلاء به اعتیاد در خانواده های معتاد روابط معناداری هست. شیوه های فرزند پروری تأثیر مهمی در کارکرد خانواده و کارکرد خانواده تأثیر موثری در سلامت روانی کودکان دارد بین افت تحصیلی، اضطراب، اختلال در روابط متقابل و ابتلا به اعتیاد ارتباط معنا داری هست شخصیتهای بیمار گونه در بین معتادین عبارت می باشد از ضد اجتماعی بودن، دچار خود شیفته شدن و وابسته بودن، که اغلب در پدران این گروه بیشتر مشهود می باشد. (جمشیدی منش، سلیمانی فر و حسینی ، 1383)
اظهار مسأله :

موضوع دستیابی به سلامت، کسب آرامش و اطمینان در زندگی و نیز دوری و مقابله با عوامل تهدید کننده سلامتی از دیرباز مورد توجه آدمی بوده می باشد و از اساسی ترین نیازهای فطری بشر ها به شمار می رود؛ اما هر گاه از سلامتی سخن به میان آمده، عموماً بعد جسمانی آن مد نظر قرار گرفته و کمتربه بعد روانی آن توجه شده می باشد و این در حالی می باشد که بهداشت و سلامت روان[18]به عنوان یکی از ارکان سلامتی، لازمه یک زندگی مفید، مؤثرو رضایت بخش فردی می باشد.سازمان بهداشت جهانی (2004)سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی خود را شناخته، از آنها به نحو مؤثر و مولد بهره گیری کرده و برای اجتماع خویش مفید می باشد تعریف می کند. به گونه کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری های روانی، کنترل عوامل مؤثر بر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد  محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی می باشد (میلانی فر، 1386).

سلامت روانی به عنوان یکی از نیازهای اجتماعی نیز مطرح می گردد و از اساسی ترین محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف به شمار می رود چراکه عملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی می باشد که از حیث سلامتی و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. در این بین تأمین سلامت روانی والدین و نیز شناسایی و حذف عوامل منفی مؤثر بر سلامت روان آنان که از اقشار مستعد، مؤثر، کارآمد و برگزیده ی جامعه میباشندو نیز در نظر داشتن تأثیر برجسته آنان به عنوان راهنما و آموزش ده زندگی به فرزندان از اهمیت ویژه ای در پویایی، بالندگی و اعتلای جامعه برخوردار می باشد (حسینی،1387).

تعداد صفحه :117

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***