دانلود متن کامل پایان نامه : مقایسه اندازه افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی  و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانشگاه آزاد سما واحد ساری

 

موضوع پروژه :

مقایسه اندازه افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 

استاد راهنما :

خانم آمنه موسوی

سال تحصیلی 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

صفحه عنوان                       
2 فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..

3 1-2-    اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………
4 1-3-    اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………
6 1-4-    اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………
7 1-5-    فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….
7 1-6-    متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….
8 1-7-    تعریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………………………………………….
  فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
10 2-1- تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..
11 2-2-تعریف افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………..
16 2-3- اصطلاح افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………..
16

2-4- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی …………………………………………………………

18 2-5- طبقه بندی افسردگی ………………………………………………………………………………………………………………
19 2-6- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف…………………………………………………………………….
30 2-7-علائم افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………….
30 2-8- افسردگی روانی در نوجوانان و جوانان………………………………………………………………………………………
33 2-9- سطوح افسردگی روانی…………………………………………………………………………………………………………..
34 2-10- علل پیدایش افسردگی روانی………………………………………………………………………………………………….
35 2-11- خصوصیات شخصیتی بشر های افسرده ………………………………………………………………………………..
36 2-12- شیوع افسردگی ……………………………………………………………………………………………………………………
38 2-13- راه های درمان افسردگی………………………………………………………………………………………………………..
41 2-14- اصول کلی درمانی افسردگی…………………………………………………………………………………………………..
42 2-15- تأثیر مشاوره در درمان افسردگی روانی……………………………………………………………………………………
45 2-16-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………
  فصل سوم: متدلوژی و روش پژوهش
51 3-1- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….
51 3-2- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………
51 3-3- چگونگی نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………
51 3-4- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….
51 3-5- آمار استنباطی………………. ……………………………………………………………………………………………………….
52 3-6-  متغییرها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
52 3-7- ابزار پژوهش………………………………… ………………………………………………………………………………………
52 3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش های آماری

55 4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..
56 بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………
72 بخش دوم: آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
80 5-1- اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………
84 5-2- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
84 5-3- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..
86 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
89 ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جدولها

صفحه عنوان

جدول(4-1)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………56

جدول(4-2)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………….57

جدول(4-3)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………………………………….58

جدول 4-4-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی …………………………………………………………………………………………..59

جدول 4-5- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت ………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-6- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای عیان ……………………………………………………………………………66

جدول 4-7- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی …………………………………………………………………………68

جدول 4-8- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی ……………………………………………………………………………71

جدول(4-9) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………….72

جدول(4-10) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………72

جدول(4-11) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول …..73

جدول(4-12) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………..73

جدول(4-13) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………74

جدول(4-14) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ….75

جدول(4-15) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………….75

جدول(4-16) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………..75

جدول(4-17) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ….76

جدول(4-18) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………….76

جدول(4-19) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………..77

جدول(4-20) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.77

جدول(4-21) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ……………………………………………………………77

جدول(4-22) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………….78

جدول(4-23) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم …78

 

فصل اول

کلیات پژوهش


1-1-مقدمه

افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای روان پزشکی می باشد که از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده می باشد ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانکولی تعریف کرده می باشد. بعضی افسردگی را یک واکنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و بعضی آن را یک بیماری قلمداد می کنند.

افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیکی اکثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده می باشد. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % می باشد و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، کاهش انرژی و تمرکز، معضلات خواب، خودکشی و … می باشند. اندازه مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود 10 % می باشد  و اندازه مراجعه کننده به پزشکان عمومی ۱۵% می باشد که فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، 1384).

در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن می باشد که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت می باشد. واژه افسردگی به معنای اشکال تا حدی دارای ابهام می باشد و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روانشناسی مقصود از آن حالت هیجانی می باشد که منجر به کاهش قابلیت ها می گردد به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن می باشد فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده می باشد. بشر حیوانی اجتماعی می باشد و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی اعمال کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند معضلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، 1376).

  • اظهار مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن می باشد روی دهد در واقع افسردگی واکنشی می باشد پیش روی رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی تأثیر بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به گونه عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه طرفداری کننده بودن می باشد اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای بهره گیری کنیم می تواند وضع از این هم بدتر گردد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.

اما با وجود توجهی که پزشکان به این مقوله داشته اند هنوز دانش ما از چند و زیرا افسردگی اگرچه اندک نیست کاستیها و نقاط کور فراوان دارد. پس لازم می باشد که روانشناسان، روانپزشکان و پویندگان این علم با در نظر داشتن عوامل زیربنایی سنتی، عقیدتی، فرهنگی، روشهای علمی در جهت شناسایی علل و یافتن راه حلی برای جلوگیری از چنین اختلالاتی گام بردارند، بخصوص در این زمان، که اختلالات روانی ـ اجتماعی بویژه افسردگی به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی، اجتماعی در یکی دو دهه اخیر در بیشتر کشورها و همچنین در کشور ما بیش از هر زمان دیگری گریبان گیر گروههای وسیعی از نوجوانان و جوانان شده می باشد. بنابراین نیاز می باشد در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی نوجوانان و جوانان توجه زیادی نمود.

دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی می باشد. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد گردید و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه می باشد. در کنار این تغییرات، بایستی به انتظارات و تأثیر های جدیدی نیز تصریح نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . بعضی از آنان به سرعت خود را با این شرایط جدید انطباق داده، با انعطاف پذیری مناسب تغییرات به وجود آمده را می پذیرند و با حفظ سلامت روان خود، موفقیت های لازم تحصیلی را کسب می کنند، لیکن بعضی دیگر قادر به سازگاری و انطباق مؤثر نبوده و قرار گرفتن در چنین شرایطی برای آن ها غیرقابل تحمل و نگران کننده بوده، و عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. (بیابانگرد، 1379)

در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که معضلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد. بنابراین نیاز می باشد در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی جوانان توجه زیادی نمود عدم امنیت روانی نه تنها بر چگونگی شخصیت آنها تاثیر                  می گذارد و بلکه بیشترین تاثیر را بر شکوفایی هوش و تفکر و عوامل روانی اجتماعی دانشجویان خواهد داشت     بی تردید عوامل روانی اجتماعی دانشجویان با آرامش روانی ثبات عاطفی شان دارای همبستگی می باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

         serderehi@gmail.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی