دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه اندازه سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

دانشگاه آزاد اسلامی

گروه : روانشناسی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  (M.A) 

عنوان :

مقایسه اندازه سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

استاد راهنما :

دکتر کریم افشاری نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-  اظهار مسئله……………………………………………………………………………………. 4

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………7.

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

1-4-1- اهداف اصلی…………………………………………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………. 8

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. 9

1-6-  تعریف متغیر ها……………………………………………………………………………….. 9

1-6-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………. 9

1-6-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1- تاریخچه بهداشت روانی………………………………………………………………………. 12

2-3- کلید سلامت روان……………………………………………………………………………. 13

2-4- علایم  سلامت روان………………………………………………………………………….. 14

2- 5- تعریف «سلامت روان………………………………………………………………………… 15

2 -6- ملاک های سلامت روان…………………………………………………………………….. 16

2-7- سلامت روان از دیدگاههای مختلف…………………………………………………………… 18

2-7-1- از نظر آمار دانان………………………………………………………………………. 18

2-7-2- از نظر پزشکان………………………………………………………………………… 18

2-7-3- روانپزشکان……………………………………………………………………………. 18

2-7-4- نظرروانکاوان…………………………………………………………………………… 18

2-8- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف………………………………………………………….. 19

2-8 -1- مکتب زیست گرایی………………………………………………………………….. 19

۲-8-2- مکتب رفتار گرایی…………………………………………………………………….. 20

2-8-3-  مکتب روانکاوی………………………………………………………………………. 20

2-8-4ـ مکتب انسانگرایی………………………………………………………………………. 21

2-8-5-مکتب بوم شناسی……………………………………………………………………… 21

2-9- اصول بهداشت روانی…………………………………………………………………………. 21

2-10- هدف ایجاد سلامت روان……………………………………………………………………. 23

2-11- مکانیزم روانی و تأثیر آن در سلامت روان…………………………………………………… 25

2-11-1- مکانیسم سرکوبی……………………………………………………………………. 26

2-11-2-   مکانیسم برون فکنی……………………………………………………………….. 26

2-11-3- مکانیسم جا به جایی………………………………………………………………… 26

2-11- 4- مکانیسم بازگشت…………………………………………………………………… 26

2-11-5- مکانیسم واکنش سازی………………………………………………………………. 27

2-11-6-  مکانیسم تصعید…………………………………………………………………….. 27

2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی)………………………………………………….. 27

2-11-8-  مکانیسم همانند سازی……………………………………………………………… 27

2- 11-9- مکانیسم جبران…………………………………………………………………….. 28

2-11-10 مکانیسم انکار……………………………………………………………………….. 28

2-12 – عوامل موثر بربهداشت روانی……………………………………………………………….. 28

2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی…………………………………………. 28

2-14- دین باوری و سلامت روان………………………………………………………………….. 29

2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا………………………………………….. 29

2-16- توکل و سلامت روان……………………………………………………………………….. 30

2-17- اشتغال زنان………………………………………………………………………………… 31

2-18- پژوهشهای پیشین  (داخلی – خارجی )……………………………………………………. 32

2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل ایران………………………………………………….. 35

2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………….. 44

فصل  سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش………………………………………………………………………………… 55

3-2- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….. 55

3-3-  جامعه آماری………………………………………………………………………………… 55

3-4- نمونه آماری………………………………………………………………………………….. 55

3-5- روش نمونه گیری وحجم نمونه………………………………………………………………. 55

3-6- ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش…………………………………………………………….. 56

3-7-روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………….. 59

3-8- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. 5

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………….. 61

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1- بحث در مورد فرضیه ها و تبیین آن………………………………………………………….. 70

5-3-محدودیتها…………………………………………………………………………………….. 77

5-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………77.

5-5-پیشنهاد کاربردی……………………………………………………………………………… 78

منابع……………………………………………………………………………………………….. 79

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………….. 79

ب) منابع لاتین ………………………………………………………………………………. 84.

چکیده

 سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه می باشد  و بی شک تأثیر چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه اندازه سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه  ناحیه یک شهرکرمانشاه که 240 نفر ( به تفکیک 120دانش آموز دختر مادران شاغل و120نفر دختران مادران غیر شاغل‌) می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه دموگرافیک وپرسشنامه سلامت روانی scl90 یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که – اختلاف معناداری بین میانگین نمره در فاکتور های شکایت جسمانی – حساسیت بین  فرد ی– افسردگی – اضطراب – پرخاشگری – فوبیا – پارانویا – وروانپریشی – بین دختران مادران شاغل و دختران مادران غیر شاغل هست روش آماری  بکار رفته شده آزمون t‌ گروه های مستقل وتحلیل واریانس یک طرفه ANOVA بهره گیری شده می باشد و با در نظر داشتن نتایج معلوم می گردد که مقدار این میانگین برای دختران مادران شاغل بیشتر می باشد. و دختران مادران غیر شاغل از سلامت روانی بهتری برخوردار هستند

کلید واژه ها : سلامت روانی – مادران شاغل ومادران غیر شاغل 

1-1- مقدمه

سلامت روان از نیازهای اساسی بشر می باشد که در توسعه پایدارنقش حیاتی دارد مفهوم سلامت روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان ازکارآمدی خود، اتکاء به خود،ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری و هیجانی و غیره می باشد. البته با در نظر گرفتن تفاوت های بین فرهنگ ها، ارائه تعریف جامع از سلامت روان غیرممکن می نماید. با وجود این، بر سر این امر اتفاق نظر هست که سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلالات روانی می باشد شاملو (1378) درتعریف سلامت روانی آن را عبارت از مجموعه عواملی دانسته می باشد که در پیشگیری از ایجاد یا پیشرفت طریقه وخامت اختلالات شناختی – احساسی –و رفتاری در بشر تأثیر موثر دارند   آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم مهم می باشد. شخصی که سلامت روانی دارد، می تواند ضمن احساس رضایت از زندگی، با معضلات، به گونه منطقی برخورد نماید.وفرد مفیدی برای جامعه باشد به بیانی دیگر، افراد دارای سلامت روان، قادرند در عین کسب فردیت، با محیط نیز انطباق یابند.  با مشخص شدن اهمیت سلامت روان نیز هر لحظه بر اندازه مطالعات و مطالعه هایی که با هدف سبب شناسی و یا مشخص کردن اندازه شیوع اختلالات روانی در سطح اجتماع انجام می پذیرد افزوده می گردد. (داود شاه محمدی‌،1381).

مطالعه هایی که در ارتباط با سلامت روان انجام شده نشان می دهند که اولاً متغیرهای مختلفی همچون جنس، وضعیت اقتصادی، وضعیت جسمانی و … می توانند بر اندازه سلامت روانی افراد تأثیر گذار باشند دوم اینکه هرگونه تغییری در اندازه سلامت روان افراد  می توانند تأثیرات زیادی و حتی جبران ناپذیری از خود به جای  بگذارد و درمان و رفع چنین  اختلالاتی هزینه های بسیاری بر فرد در اجتماع تحمیل می‌کند‌. در جهت تامین سلامت روان جامعه دستیابی به اطلاعات صحیح وبراساس تحقیقات علمی یکی از مهمترین جنبه های توفیق دراین زمینه می باشد آگاه شدن از وضعیت سلامت روانی افراد جامعه در جهت دست یافتن به الگوهای مناسب برای برنامه ریزی در هر فرهنگ خاص از اهم موردها ویکی از راه های وصول به اهداف سازمان بهداشت جهانی درجامعه ایرانی می باشد توجه ویژه به جمعیت جوان به ویژه دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه از عوامل اساسی توسعه پایدار وهمه جانبه می باشد با در نظر داشتن اینکه ما شاهد این  مساله هستیم که در سالهای اخیر معضلات عاطفی وروانی درمیان دانش آموزان طریقه صعودی نگران کننده ای داشته تا جائیکه پدیده های نابهنجاری نظیر خودکشی اعتیاد بزهکاری ترک تحصیل  وافت تحصیلی  و….به صورت موانع جدید پیشرفت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داده می باشد به مقصود مقابله با معضلات مذکور شناخت علمی ودقیق مساله براساس یافته های مطالعات وپژوهشها اجتماب ناپذیر می باشد. یکی از تغییرات مهم در زندگی امروزی، افزایش تعداد مادران شاغل در بیرون از منزل می باشد. از سال 1950 به بعد تعداد زنان شاغل در کشورهای صنعتی زیرا امریکا تا 70% افزایش یافته می باشد )کلارک[1]، 1997)

 بر طبق نظر بعضی از نظریه پردازان مانند نظریه نظام های بوم شناختی  استخدام مادر یک عامل بوم شناختی می باشد که برخانواده رفتار کودکان و سبک تربیتی تاثیر مهم دارد. از سوی دیگر برنامه های کاری غیرمنعطف در.مقایسه مسئولیت ها و وظایف مادران شاغل و غیرشاغل به خوبی احتمال وجود تفاوت در سبک های فرزندپروری و وضعیت تحول عاطفی و رفتاری مادران شاغل و غیرشاغل را روشن می سازد الگوی زیست بومی برونروسی سای )نقل از دانیل[2]،2009 (‌چارچوب مناسبی را برای ارتباط بین اشتغال تمام وقت مادر و پیامد های بعدی آن بر کودک ارائه داده می باشد. این نظریه مطرح می کند که تعامل محیط – فرد تاثیرات پیچیده ای بر تحول بشر دارد. بر اساس این مدل تنیدگی های روانی ناشی از فشار کار مضاعف بر مادر موجب کاهش سلامت جسمانی و هیجانی مادر شده که چنین مادری قادر نیست با فرزندش به شیوه گسترده و متناسب با تحول کودک تعامل داشته باشد )لیوکاس[3]،2010 (

ازآنجائیکه امروزه در ایران نیز روز به روز بر تعداد مادران شاغل تمام وقت که ساعات طولانی در روز جدا از فرزند خود به سر می برند افزوده می گردد. پس انجام پژوهش هایی در این زمینه برای جامعه در حال دگرگونی ما از اهمیت وافری برخورداراست

هدف پژوهش حاضر عبارت می باشد از مقایسه  وضعیت سلامت روانی فرزندان دختر دارای مادران شاغل و غیرشاغل می باشد همچنین این پژوهش می تواند تأثیر بسزایی در تنویر نتایج قبلی اعمال نماید  و با در نظر داشتن اینکه مطالعه همزمان اشتغال مادران برسلامت روانی فرزندان کمتر مورد توجه بوده نتایج پژوهش می تواند زمینه ساز تحقیقات بیشتر در این راستا باشد

تعداد صفحه :99

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد :رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***