متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی 

گرایش :منابع انسانی

عنوان : تأثیر اعتماد بر ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی                  گرایش منابع انسانی

عنوان :

تأثیر اعتماد بر ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت

 

استاد راهنما :

دکتر سعید باقرسلیمی

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 3

1-2) اظهار مسئله 4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 5

1-4) چارچوب نظری 6

1-5) فرضیات پژوهش 8

1-6) اهداف پژوهش 8

1-7) تعاریف متغیرها 8

1-7-1) رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور 8

1-7-2) رفتار شهروندی  سازمانی فرد محور 9

1-7-3) عدالت سازمانی 10

1-7-4) اعتماد 10

1-8) قلمرو پژوهش 11

1-8-1) قلمرو مکانی 11

1-8-2) قلمرو زمانی 11

1-8-3) قلمرو موضوعی 11

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1) رفتار شهروندی سازمانی 13

2-1-1)  مقدمه 13

2-1-2) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی 13

2-1-3) مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 15

2-1-4) انواع رفتار شهروندی سازمانی 19

2-1-4-1) رفتار شهروندی سازمانی فرد محور 19

2-1-5) عوامل موثر بر رفتار شهروندی 20

2-1-6) زمینه های کمک رسانی رفتار شهروندی 21

2-1-7) عناصر کلیدی رفتار شهروندی 21

2-2) عدالت سازمانی 21

2-2-1) مقدمه عدالت 21

2-2-2) تاریخچه عدالت سازمانی 22

2-2-3) مفاهیم و کاربردهای عدالت سازمانی 23

2-2-4) اهمیت رعایت عدالت 26

2-3) اعتماد 27

2-3-1) مقدمه 27

2-3-2) تاریخچه اعتماد 27

2-3-3) مفاهیم و کاربردهای اعتماد 28

2-3-4) ابعاد اعتماد 32

2-3- 5) انواع اعتماد در سازمان 32

2-3-6) ابعاد اعتماد سازی در سازمان 33

2-4) پیشینه تحقیقات 33

2-4-1) پیشینه تحقیقات داخلی 33

2-4-2) پیشینه تحقیقات خارجی 34

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه 37

3-2) روش اجرای پژوهش 37

3-3) جامعه آماری 37

3-4) نمونه و روش نمونه گیری 37

3-5) حجم نمونه 38

3-6) روش ها و ابزار گردآوری داده ها 38

3-7) روایی و پایایی ازار گردآوری داده ها 39

3-7-1) روایی 39

3-7-2) پایایی 39

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 40

3-8-1) آمار توصیفی 40

3-8-2) آمار استنباطی 41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1) مقدمه 43

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 43

4-3) توصیف متغیر های پژوهش 49

4-4) مطالعه مدل پژوهش 56

4-4-1) مطالعه مدل پژوهش در حالت اعداد استاندارد 56

4-4-2) مطالعه مدل پژوهش در حالت اعداد معنی داری 57

4-4-3) مطالعه شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی پژوهش 58

4-5) آزمون فرضیه ها 58

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1) مقدمه 62

5-2) نتایج آمار توصیفی 62

5-3) نتایج آمار استنباطی 63

5-4) پیشنهادات مبتنی بر پژوهش……………………………………………………………………………………………………65

5-5) محدودیت های پژوهش 67

5-6) پیشنهادات برای محققان آینده 67

منابع و ماخذ 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                         صفحه

جدول 2-1) اهمیت و پیامد ابعاد ادراک عدالت سازمانی به گونه اختصار( استبرقی، گل پرور و مصاحبی، 1392) 25

جدول 3-1) متغیرها و تعداد سئوالات پرسشنامه 39

جدول3-2) مقدار آلفای کرونباخ برای پایایی سئوالات پرسشنامه 40

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 44

جدول4-2) توصیف وضعت تاهل پاسخ دهندگان 45

جدول4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان 46

جدول4-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 47

جدول4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان 48

جدول4-6) توصیف متغیر رفتار شهروندی 50

جدول4-7) توصیف ابعاد رفتار شهروندی 51

جدول4-8) توصیف متغیر عدالت سازمانی 52

جدول4-9) توصیف ابعاد عدالت سازمانی 53

جدول4-10) توصیف متغیر اعتماد 54

جدول4-11) توصیف ابعاد اعتماد 55

جدول 4-12) شاخص های معنی داری و برازش مدل 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                         صفحه

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان 44

نمودار4-2) نمودار میله ای وضعت تاهل پاسخ دهندگان 45

نمودار4-3) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 46

نمودار4-4) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 47

نمودار4-5) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 48

نمودار4-6) نمودار میله ای پست سازمانی پاسخ دهندگان 49

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی 50

نمودار4-8) نمودار میله ای میانگین ابعاد رفتار شهروندی 51

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر عدالت سازمانی 52

نمودار4-10) نمودار میله ای میانگین ابعاد عدالت سازمانی 53

نمودار4-11) هیستوگرام  متغیر اعتماد 54

نمودار4-12) نمودار میله ای میانگین ابعاد اعتماد 55

نمودار 4-13) آزمون مدل پژوهش (حالت اعداد استاندارد) 56

نمودار 4-14) آزمون مدل پژوهش (حالت اعداد معنی داری) 57

 

 

 

فهرست شکل

عنوان                                                          صفحه

مدل پژوهش……………………………………… 7

 

 

 

 

چکیده

در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و کوشش کارکنانشان هستند. رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی می باشد که، کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و تبیین شغل خود اقدام نمایند.

در این بین ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان تأثیر به سزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد.

در همین راستا می توان به تأثیر عدالت نیز پرداخت زیرا ادراک عدالت یا نبودن آن در سازمان یکی از مفاهیمی می باشد که در محیط های اجتماعی به ویژه محیط های سازمانی قابلیت ادراک شدن را دارد و زمینه مطالعات بسیاری را درحوزه رفتارسازمانی موجب گردیده می باشد.

یکی دیگر از مسائل و معضلات سازمان های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران می باشد. درسازمان‎های ما به خصوص، سازمان های دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته‎های این دو هست. افول اعتماد در سازمان های دولتی، یکی از مسائلی می باشد که باعث ایجاد کارکنانی بی انگیزه و بی تفاوت می گردد و اجرای کند برنامه ها را سبب می گردد. حال با در نظر داشتن بی‎تفاوتی کارکنان و عدم اعتماد در سازمان های دولتی و نظر به این که تأثیر اعتماد می تواند بر رفتار مناسب شهروندی و همچنین حس عدالت سازمان تاثیر گذار باشد، انجام این پژوهش ضروری به نظر می‎رسد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان

پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر اعتماد بر ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری رشت( 611 نفر) پرداخته که با بهره گیری از جدول مورگان تعداد 247 نفر منتخب گردیده اند.

تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر آن با بهره گیری از نرم افزار 8.5 LISREL و SPSS  انجام گردید.

نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که متغیر مستقل عدالت سازمانی و متغیر میانجی اعتماد بر بروز رفتار شهروندی سازمانی(فرد محور و سازمان محور) تاثیر گذار بوده و تمامی فرضیات این پژوهش پذیرفته شده اند.

 

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی فرد محور، رفتار شهروندی سازمان محور، عدالت سازمانی، اعتماد

 

 

 

 

فصل اول

 

 

1-1) مقدمه

عدالت از بدیهی ترین اصولی می باشد که بشر میشناسد. اهمیت عدالت به حدی می باشد که در فقه تشیع از آن به عنوان یکی از اصول دین نام برده میشود. عدالت، موضوعی می باشد که در رشته های مختلف علمی مورد بحث قرار گرفته می باشد. عدالت در زمره زیباترین و مقدس ترین واژه های تمدن محسوب گردیده و مانند مفاهیمی می باشد که عقل جمعی همه افراد، آن را نیکو شمرده و شکل گیری آن پایه مشروعیت و ضرورت ایجاد دولت ها محسوب میگردد. مفهوم عدالت در محیط سازمانی و در میان کارکنان نیز مطرح میباشد و اکثراً از آن به عنوان عدالت سازمانی یاد می کنند. به اعتقاد گرین برگ درک عدالت در سازمان یک اصل و الزام اساسی برای، اثربخشی وکارکرد موثر سازمانها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمان می باشد (خراسانی و کنعانی نیری، 1391).

در نظام بروکراتیک که تمام کوشش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده، مناسباتی سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد به وجود می آید اما در نظام ارزشی و انسانی دموکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم شکل می گیرد که در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می گردد که تا حد توان پیش بروند و بر این اساس در نظر داشتن شهروندان افزایش می‎یابد. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده، رفتار آن ها هم می‎تواند بسیار با اهمیت تلقی گردد و از این رو می باشد که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند. رفتار شهروندمدار سازمانی تصریح به اقدامات منصفانه و از روی صلاحدیدی دارد که موجب ارتقای اثربخشی سازمانی می گردد (رضایی کلیدبری و باقر سلیمی، 1387).

سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. زیرا در حالت اجباری، شخص وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای قابل قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می دهد. اما در همکاری داوطلبانه افراد کوشش، کوشش، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز می کنند. رفتار شروندی سازمانی یک تفکر و ایده می باشد و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر، پذیرش و بر عهده گرفتن مسئولیت های اضافی، پیروی از قوانین و رویه های سازمان، حفظ و توسعه توجه مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و معضلات در سر کار می باشد (غلامحسین، بجانی و ملکی نیا، 1389).

همچنین موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعه روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. سازمان ها و کارکنان نیاز دارند که هم خودشان قابل اعتماد باشندو هم به یکدیگر اعتماد کنند. اعتماد تأثیرات مهم و مثبتی بر نتایج سازمانی، دارد. اعتماد رفتارها و عملکردهای سازمانی را تسهیل می کند. اعتماد سازمانی بالا در میان اعضای سازمان ها، باعث می گردد تا آنها در هنگام روبه رو شدن با معضلات سازما نی، امیدوارانه به اقدامات گروهی برای برطرف کردن آن معضلات بپردازند. همچنین از انجام امور ناقص و بیهوده در چنین سازمان هایی جلوگیری می گردد .اعتماد سازمانی مبنای همه تعامل های انسانی می باشد و بر این اساس شالوده فرهنگ سازمانی پی ریزی می گردد اعتماد سازمانی کارکنان به ساختار، نظام و فرهنگ سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، سبب اعتماد و اطمینان کامل کارکنان به سازمان می گردد و به ارزیابی مفید و مطلوب از ارکان سازمان منجر می گردد اعتماد اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط کاری می باشد. در واقع همه روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می گردد (مهداد، دهقان، گلپرور و شجاع، 1391).

پس در این فصل به اظهار مسئله ای در باب تأثیر اعتماد بر ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و بعد از مطالعه ادبیات موجود، مدل فرضیات تهیه می گردد. بر مبنای مدل موجود، اهداف پژوهش مشخص شده و در نهایت با تعریف قلمرو پژوهش و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش، پرداخته شده می باشد.

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***