متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :گروه بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش ” :   مالی  “

عنوان :

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

استاد راهنما :

دکترفریدون رهنمای رودپشتی

استاد مشاور :

دکترموسی احمدی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل اول- کلیات پژوهش(پروپازال) 2

1-1-  مقدمه 2

1-2- اظهار مساله پژوهش 3

1-3- سابقه موضوع 4

1-4- اهمیت موضوع 5

1-5- اهداف پژوهش 6

1-6- چهارچوب نظری 6

1-7- مدل پژوهش 8

1-8- فرضیات یا سوالات پژوهش 8

1-9- روش پژوهش 9

1-10- جامعه پژوهش 9

1-11- روش نمونه گیری و حجم نمونه 9

1-12- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 10

1-13- روش تجزیه وتحلیل 10

1-14- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش 10

فصل دوم- ادبیات نظری پژوهش 14

2-1- سابقه و پیشینه پژوهش 14

2-2- ادبیات پژوهش و مبانی نظری 16

2-2-1- تامین مالی پروژه محور 16

2-2-1-1- مقدمه 16

2-2-1-2- شیوه های مختلف تامین مالی 17

2-2-1-3- ساختار تامین مالی 19

2-2-1-4- تعریف تامین مالی پروژه محور 24

2-2-1-5- تاریخچه تامین مالی پروژه محور 25

2-2-1-6- مشخصات یک تامین مالی پروژه محور 28

2-2-1-7- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور 29

2-2-1-8- نکاتی مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی 30

2-2-1-9- جمع بندی 31

2-2-2- مشارکت عمومی خصوصی 32

2-2-2-1-تاریخچه و اهمیت مشارکت عمومی خصوصی 32

2-2-2-2- اهمیت پروژه های زیرساختی 34

2-2-2-3- تعریف مشارکت عمومی خصوصی 35

2-2-2-4- مدل های مشارکت عمومی خصوصی 39

2-2-2-5- قراردادهای BOT، رایج‌ترین شیوه مشارکت عمومی خصوصی 40

2-2-2-6- منافع مشارکت عمومی خصوصی 42

2-2-2-7- فرایند مشارکت عمومی خصوصی 43

2-2-2-8- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با تدارکات سنتی و خصوصی سازی 44

2-2-2-9- پیاده سازی مشارکت عمومی خصوصی 47

2-2-2-10- ریسک های مشارکت عمومی خصوصی 48

2-2-2-11- ملاحظات اساسی در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی 50

2-2-2-12- نگاهی به مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف 51

2-2-2-13- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 57

2-2-3- اقتصاد 57

2-2-3-1- مقدمه 57

2-2-3-2- اقتصاد چیست؟ 58

2-2-3-3- موضوع مورد مطالعه اقتصاد 59

2-2-3-4-تعاریف 60

2-2-3-5-توسعه اقتصادی 61

فصل سوم- روش پژوهش 65

3-1- روش پژوهش 65

3-2- اهداف پژوهش 65

3-3- فرضیه های پژوهش 65

3-4- جامعه آماری 66

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری 66

3-6- روش جمع آوری اطلاعات 66

3-6-1- پایگاه داده WDI شاخص های توسعه جهانی (World Development Indicators) 67

3-6-2- پایگاه داده بنیاد هریتیج 68

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 71

3-8- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها 71

3-9- روش آماری 72

فصل چهارم- تحلیل داده ها و یافته های پژوهش 75

4-1- آزمون فرضیات پژوهش 75

4-2-آماره های توصیفی متغیرها 83

4-3- جمع بندی فصل 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها 86

5-1- مقدمه 86

5-2- نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش 86

5-3- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته 89

5-4- نتیجه گیری 90

5-5-  محدودیت های پژوهش 90

5-6- پیشنهاد ها 91

5-6-1- پیشنهاد ها مبتنی بر نتایج پژوهش: 91

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 92

منابع و ماخذ 95

– منابع و ماخذ فارسی 95

– منابع و ماخذ انگلیسی 96

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 2- 1- مقایسه روش های مختلف تامین مالی از ابعاد مختلف 18

جدول 2-2- موردها مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی 30

جدول 2- 3- بعضی مدل های عمومی مشارکت عمومی خصوصی 39

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

جدول2- 4- مقایسه مشارکت عمومی خصوصی و تدارکات عمومی سنتی 45

جدول 2- 5- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی 46

جدول3- 1- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها 70

جدول4-1- نتیجه آزمون فرضیه دوم 76

جدول4-2- نتیجه آزمون فرضیه چهارم 77

جدول4-3- نتیجه آزمون فرضیه ششم 79

جدول4- 4- ضریب همبستگی و ارتباط بین متغیرها 80

جدول4-5- نتایج حاصل از برآورد مدل با بهره گیری از دادگان پانل 83

جدول4-6- اختصار وضعیت فرضیه ها با درجه اطمینان 90 درصد 82

جدول4-7- آماره های توصیفی متغیرها 83

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                       صفحه

شکل2- 1- تامین مالی عمومی 20

شکل 2- 2- تامین مالی شرکتی 21

شکل 2-3- تامین مالی پروژه 23

شکل 2-4- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور 29


  

 

فصل اول

 

 

فصل اول- کلیات پژوهش(پروپازال)

1-1-  مقدمه

اجرای پروژه های مختلف زیرساختی مانند عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. از آنجایی که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاترمی باشند، پس همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذکور بکار می بندند. با در نظر داشتن ساختار بخش های عمومی کشورها و معضلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناکارآمد پروژه های زیرساختی در بخشهای مختلف به دلایلی همچون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم که به نوبه خود موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات نیز می گردد.  از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز کفاف سرمایه گذاری دراین بخش ها را بطور کامل نمی دهد. این درحالیست که پتانسیل و ظرفیت های موجود کشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژ ه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد.

تجارب کشورهای مختلف جهان حاکی ازاین می باشد که عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی کوشش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بکارببندند که این کوشش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در طریقه توسعه اقتصادی کشورها شده می باشد.

از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی[1] را کنار گذارده و برای رفع معضلات و افزایش ارائه خدمات کشورها از طریق توسعه پروژه های زیرساختی، راه حلهایی را پیشنهاد نمودند. مشارکت های عمومی خصوصی[2] مانند این راه حل ها بودند. بسیاری از اقتصاددانان با تأکید بر اهمیت ارتباط بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تکمیل پروژه های زیر ساختی، کمبود سرمایه گذاری و کیفیت پایین خدمات عمومی درکشورهای خصوصا در حال توسعه را ناشی از سیاست های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی فرض کردند. حاصل این فرض ارائه راهکارهای مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی دراجرای پروژه های زیرساختی بود. مطالعات انجام شده نشان داده که نتیجه مشارکت های عمومی خصوصی اکثرا نتیجه بخش بوده و افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه با نظارت بخش خصوصی باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده می باشد.

[1] Traditional Public Management

[2] public-private partnership (PPP)

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***