مطالعه عملکرد و شبیه‏سازی سیستم‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری
 
اساتید راهنما
دکتر عباس شیخی
دکتر محمد علی مسندی شیرازی
 
آذر 1389
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
سامانه ناوبری VOR یک سامانه ناوبری رادیویی می‌باشد که دارای کاربردهای تاکتیکی و غیرتاکتیکی می‌باشد و به دو نوع CVOR و DVOR ساخته شده می باشد. این سامانه با تعیین موقعیت (سمت) وسیله پرنده نسبت به فرستنده ایستگاه زمینی بطور وسیعی در سرویس‌های هوایی نظامی و غیرنظامی در اکثر کشورهای دنیا بهره گیری می گردد. سامانه ناوبری VOR در محدوده فرکانسی VHF از 0/108 مگا هرتز تا 95/117 مگا‌هرتز در قالب 200 کانال کار می کند. تفاوت CVOR و DVOR تنها در ساختار آنتن ایستگاه زمینی می‌باشد، زیرا گیرنده و ارتباط سیگنال ارسالی از فرستنده‌ی هر دو سیستم یکسان می‌باشد. آنتن فرستنده از دو قسمت اصلی sideband وCarrier برای ارسال دو سیگنال 30 هرتز می‌باشد. عملکرد سامانه VOR به این شکل می باشد که اطلاعات سمت را از اختلاف فاز دو سیگنال 30 هرتز مرجع و فاز متغیر استخراج می کند. اختلاف فاز برای هر موقعیت هواپیما، متفاوت می‌باشد. بعبارت دیگر اختلاف فاز دو سیگنال 30 هرتز بسته به موقعیت هواپیما بطور خطی تغییر می کند. دو سیگنال 30 هرتز تحت مدولاسیون آنالوگ از ایستگاه زمینی ارسال می شوند. در پرواز، هواپیما این دو سیگنال را با سیگنال انعکاسی ناشی از سطح زمین، کوه و موانع نزدیک مانند آشیانه هواپیما و ساختمان دریافت می کند. سیگنال‌های چندمسیری باعث اختلال در عیان‌سازی اختلاف فاز دو سیگنال 30 هرتز در گیرنده VOR می شوند. هدف پایان‌نامه مطالعه اثرات پدیده‌ چندمسیری بر سامانه CVOR و DVOR و مقایسه آنها از طریق مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستمی می‌باشد. در این خصوص اثرات پدیده چندمسیری بر سامانه‌های رادیویی، مدل‌سازی کانال مخابرتی، عملکرد ایستگاه زمینی و استخراج سیگنال ارسالی و شبیه‌سازی گیرنده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. سپس بطور خاص به مطالعه کارایی سامانه VOR در شرایط چندمسیری پرداخته خواهد گردید. در این پایان‌نامه سامانه‌های ناوبری CVOR و DVOR در شرایط چندمسیری مقایسه و تفاوت آنها در سناریو واقعی با وجود موانع مطالعه شده می باشد.
 
 
 

د

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول : معرفی سامانه ناوبری CVOR و DVOR و تبیین اصول عملکرد آنها   2
مقدمه.. 22
1-1- تعاریف و معرفی واژه‏ها.. 22
1-2- ماموریت و عملکرد سامانه VOR. 23
1-3- کاربرد‌های ناوبری سامانه VOR. 23
1-4- تشریح اصول عملکرد سامانه CVOR. 24
1-4-1- آنتن فرستنده CVOR. 25
1-4-2- ساختار و عملکرد ایستگاه زمینی CVOR. 25
1-4-3- پترن افقی فرستنده CVOR. 27
1-4-4- چگونگی چرخش پترن آنتن باندکناری و ایجاد پترن قلبی شکل   28
1-4-5- دیاگرام فرستنده و سیگنال ارسالی.. 31
1-4-6- روابط سیگنال ارسالی CVOR. 33
1-4-7- طیف فرکانسی CVOR. 34
1-5- تشریح اصول عملکرد DVOR. 35
1-5-1- آنتن DVOR. 35
1-5-2- ساختار و عملکرد ایستگاه زمینی DVOR. 35
1-5-3- پترن افقی فرستنده DVOR. 38
1-5-4- چگونگی چرخش الکتریکی آنتن‌های باندکناری. 38
1-5-5- بلوک دیاگرام فرستنده DVOR. 38
1-5-6- روابط سیگنال ارسالی DVOR. 39
1-5-7- طیف فرکانسی سیگنال دریافتی سامانه DVOR. 40
1-5-8- چک زمینی DVOR. 40
1-6- ناحیه مخروطی سکوت سیگنال VOR. 42
1-7- ارتباط اختلاف فاز دو سیگنال 30 هرتز و موقعیت هواپیما در سامانه VOR. 42
1-8- مشخصات سایت زمینی VOR و اطراف آن. 43

ذ

1-9- گیرنده VOR. 44
عنوان                                                                                                     صفحه
1-9-1- اصول محاسبه سمت.. 44
1-9-2- عملیات پردازشی در گیرنده.. 44
1-9-3- سیگنال دریافتی در ورودی گیرنده.. 45
1-10- تعیین مشخصات سیگنالی لینک مخابراتی ایستگاه زمینی   45
1-11- پوشش سیگنال.. 46
1-12- پارامترهای سامانه ناوبری VOR. 47
1-13- نتیجه گیری.. 50
فصل دوم : مطالعه تحقیقات انجام شده در خصوص CVOR و DVOR  51
مقدمه.. 52
2-1- خطای زاویه CVOR و DVOR در شرایط N منعکس‌کننده. 54
2-1-1- الگوریتم پردازشی سیگنال CVOR. 54
2-1-2- الگوریتم پردازشی سیگنال DVOR. 56
2-2- شبیه‌سازی خطای زاویه‌سنجی.. 61
2-3- نتیجه‌گیری.. 61
فصـل سوم : مطالعه و شبیه‌سازی کانالهای مخابراتی هوایی   62
مقدمه.. 63
3-1- کلیات.. 63
3-2- مدل کانال چندمسیری برای لینکهای هوایی.. 65
3-2-1- فیدینگ مقیاس بزرگ.. 65
3-2-2- فیدینگ مقیاس کوچک.. 66
3-3- مدل آماری کانالهای زمین به هوا در باند VHF. 70
3-3-1- سناریو پرواز در مسیر.. 73
3-3-2- سناریوهای ورود و برخاست هواپیما.. 75
3-3-3- سناریو تاکسی.. 77
3-3-4- سناریو پارکینگ.. 78
3-4- تجمیع پارامترهای کانال در سناریوهای مختلف برای شبیه‌سازی   79

ر

3-5- روش انتخاب پارامترهای اتفاقی کانال برای سیستم پردازشی   80
عنوان                                                                                                   صفحه
3-6- شبیه‌سازی مدلهای آماری پوش سیگنال دریافتی در کانالهای زمین به هوا.. 81
3-7- نتیجه گیری.. 83
فصل چهارم : مطالعه و شبیه‌سازی اثرات چندمسیری بر عملکرد سامانه ناوبری CVOR و DVOR . 84
مقدمه.. 85
4-1- ارائه پارامترهای گیرنده و کانال و شبیه‌سازی آن   85
4-2- روابط سیگنال دریافتی تحت تاثیر کانال.. 92
4-3- محاسبه محدوده داینامیکی گیرنده.. 94
4-4- آشکارسازی توان سیگنال دریافتی.. 95
4-5- تعیین خطای سامانه ناوبری تنها در حضور نویز و بدون سیگنال چندمسیری.. 98
4-6- تجمیع شرایط و پارامترهای در نظر گرفته شده و انتخاب سناریو   101
4-7- ارائه نتایج شبیه‌سازی.. 102
4-8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 115
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 117
فصل پنجم.. 118
نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 118
فهرست مراجع.. 120
>> پیوست <<. 122
پیوست 1 : تشریح جزئی اصول عملکردی آنتن Alford loop. 123
پیوست دو : فرکانس کانال‌های ارسالی و دریافتی سامانه VOR و LOC  125
پیوست سه : کد مورس.. 126
پیوست چهار : فیدینگ رایلی و رایس.. 127
 
 
 

ز

 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول 1-1- پارامترهای عمومی سیستم ]6[ 47
جدول 1-2- پارامترهای فرستنده ]6[ 48
جدول 1-3- پارامترهای مانیتور ]6[ 49
جدول 1-4- پارامترهای سیستمی آنتن ]6[ 49
جدول 2-1- شبیه‌سازی نتایج حاصل از مقاله با مقادیر واقعی………………………………42
جدول 3-1- متوسط rms گسترش تأخیر اندازه‌گیری شده در زوایای عمودی [16].. 68
جدول 3-2- متوسط تعداد مؤلفه‌های چند مسیری را برای هر زاویه عمودی [17].. 69
جدول 3-3- پارامترهای کانال رادیویی زمین به هوا در کلیه سناریوهای پروازی [13].. 80
جدول 4-1- نتایج شبیه‌سازی سامانه CVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 195 درجه (اختلاف فاز 15 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما ……………………………………………………………………………………. 88
جدول 4-2- نتایج شبیه‌سازی سامانه CVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر225 درجه (اختلاف فاز 45 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 107
جدول 4-3- نتایج شبیه‌سازی سامانه CVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 270 درجه (اختلاف فاز 90 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 108

ژ

جدول 4-4- نتایج شبیه‌سازی سامانه CVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 315 درجه (اختلاف فاز 135 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 108
جدول 4-5- نتایج شبیه‌سازی سامانه CVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 345 درجه (اختلاف فاز 165 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 109
جدول 4-6- نتایج شبیه‌سازی سامانه CVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 45 درجه (اختلاف فاز 225 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 109
جدول 4-7- نتایج شبیه‌سازی سامانه CVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 90 درجه (اختلاف فاز 270 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 110
جدول 4-8- نتایج شبیه‌سازی سامانه CVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 135 درجه (اختلاف فاز 315 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 110
جدول 4-9- نتایج شبیه‌سازی سامانه DVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 195 درجه (اختلاف فاز 15 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 111

س

 
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول 4-10- نتایج شبیه‌سازی سامانه DVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 225 درجه (اختلاف فاز 45 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 111
جدول 4-11- نتایج شبیه‌سازی سامانه DVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 270 درجه (اختلاف فاز 90 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 112
جدول 4-12- نتایج شبیه‌سازی سامانه DVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 315 درجه (اختلاف فاز 135 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 112
جدول 4-13- نتایج شبیه‌سازی سامانه DVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 345 درجه (اختلاف فاز 165 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 113
جدول 4-14- نتایج شبیه‌سازی سامانه DVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه ، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 45 درجه (اختلاف فاز 225 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 113
 
 

ش

 
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول 4-15- نتایج شبیه‌سازی سامانه DVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 90 درجه (اختلاف فاز 270 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 114
جدول 4-16- نتایج شبیه‌سازی سامانه DVOR برای ثابت رایس برابر dB 6 و dB 15 در شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر، زاویه عمودی 10 درجه، موقعیت هواپیما در زاویه سمت برابر 135 درجه (اختلاف فاز 315 درجه) و با در نظر گرفتن 9 انعکاس دهنده در زوایای 5/22 ، 5/67 ، 5/112 ، 5/157 ، 180 ، 5/202 ، 5/247 ، 5/292 ، 5/337 در فاصله 10 کیلومتر از هواپیما.. 114
جدول 4-17- مقایسه نتایج شبیه‌سازی برای هر دو سامانه CVOR و DVOR با ثابت رایس dB 6 در زاویه سمت 315 درجه. 115
جدول 4-18- مقایسه نتایج شبیه‌سازی برای هر دو سامانه CVOR و DVOR با ثابت رایس dB 6 در زاویه سمت 45 درجه ……………………………………………………………….116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: طراحی و نحوه عبور از سوئیچینگ مداری به شبکه NGN
ص

 
فهرست شکلها و تصاویر
عنوان                                                                                                               صفحه
شکل 1-1- زاویه bearing و فاصله شعاعی. 23
شکل 1-2- استخراج موقعیت از دو ایستگاه VOR ]2[ 24
شکل1-3- آنتن CVOR از نوع حلقه آلفورد ]1[ 27
شکل 1-4- ساختار داخلی آنتن باندکناری و چگونگی‌ی ایجاد چرخش الکتریکی ]1[ 27
شکل 1-5- پترن آنتن کریر.. 28
شکل1-6- الگوی تشعشعی چهار آنتن باند کناری ]2[ 28
شکل 1-7- مکان المان‌های آنتن باند کناری.. 29
شکل 1-8- فاز و پترن آنتن باندکناری.. 30
شکل 1-9- پترن قلبی شکل.. 30
شکل 1-10- موقعیت آنتن‌های سامانه CVOR. 30
شکل 1-11- چگونگی چرخش الگوی قلبی شکل ]3[ 31
شکل 1-12- اثر چرخش پترن قلبی شکل در فضا.. 31
شکل1-13- بلوک دیاگرام سیگنال 30 هرتز مرجع.. 31
شکل 1-14- بلوک دیاگرام سیگنال 30 هرتز با فاز متغیر   32
شکل1-15- شکل سیگنال ارسالی با مدولاسیون فرکانس ]4[  34
شکل1-16- مجموع سیگنال آنتن کریر و sideband در فضا ]4[  34
شکل 1-17- طیف فرکانسی CVOR ]2[ 35
شکل 1-18- آنتن DVOR. 37
شکل 1-19- چگونگی‌ی ارسال سیگنال درآنتن DVOR ]2[ 37
شکل 1-20- فرکانس داپلر ناشی از چرخش الکتریکی آنتن   38
شکل 1-21- بلوک دیاگرام قسمت کریر فرستنده.. 39
شکل1-22- بلوک دیاگرام قسمت باند کناری فرستنده.. 39
شکل 1-23- طیف فرکانسی فرستنده DVOR ]2[ 40
شکل 1-24- آنتن مانیتور چک عملکرد فرستنده DVOR ]5[ ……………………………..22
شکل 1-25- یک شکاف مخروطی شکل وارونه ]5[ 42

ض

شکل 1-26- اختلاف فاز سیگنال مرجع با سیگنال فاز متغیر ]4[  43
عنوان                                                                                                               صفحه
شکل1-27- بلوک دیاگرام گیرنده VOR ]2[ 45
شکل 1-28- ناحیه دید مستقیم بر حسب ارتفاع و فاصله هواپیما   47
شکل 3-1- بلوک دیاگرام سامانه رادیویی ]15[ 65
شکل 3-2- تعداد متوسط مؤلفه‌های سیگنال برای 16 ناحیه تأخیر [17]   69
شکل 3-3- مدل کانال دو مسیری برای سناریو پرواز در مسیر ]13[  73
شکل 3-4- سناریو پرواز در مسیر و سیگنال منعکس‌شده ]13[  73
شکل 3-5- طیف توان داپلر غیر همه جهته ]13[ 74
شکل 3-6- طیف توان داپلر و طیف توان تأخیر برای سناریوهای پرواز در طول مسیر [13].. 75
شکل 3-7- انتشار چندمسیری برای سناریو ورود و برخاست ]13[  76
شکل 3-8- طیف توان داپلر و طیف توان تأخیر برای سناریو ورود [13]   77
شکل 3-9- چندمسیری ناشی از سناریو تاکسی ]13[ 78
شکل 3-10- طیف توان داپلر و طیف توان تأخیر برای سناریو تاکسی [13]   78
شکل 3-11- انتشار چندمسیری برای سناریو پارکینگ ]13[  79
شکل 3-12- طیف توان داپلر و طیف توان تأخیر برای سناریو پارکینگ [27].. 79
شکل 4-1- پترن گیرنده سامانه VOR. 88
شکل 4-2- مدل شبیه‌سازی سیستمی برای سیگنال دریافتی در خروجی گیرنده   88
شکل 4-3- پترن عمودی آنتن فرستنده زمینی.. 88
شکل 4-4- بلوک دیاگرام گیرنده VOR. 89
شکل 4-5- طیف فرکانسی خروجی آشکارساز دامنه بدون حضور سیگنال چندمسیری و نویز.. 89
‌‌ شکل 4-6- جداسازی سیگنال 30 هرتز مرجع بدون حضور سیگنال چندمسیری و نویز.. 90
شکل 4-7- جداسازی سیگنال 9960 هرتز FM بدون حضور سیگنال چندمسیری و نویز.. 90
شکل 4-8- سیگنال 30 هرتز با فاز متغیر پس از دمدولاسیون فرکانس سیگنال 9960 هرتز بدون حضور سیگنال چندمسیری و نویز   91
شکل 4-9- دو سیگنال 30 هرتز در ورودی مقایسه کننده فاز بدون حضور نویز.. 91

ط

شکل 4-10- خروجی آشکارساز دامنه با حضور نویز و سیگنال چندمسیری الف) برای محدوده فرکانسی صفر تا 10 کیلوهرتز ب) برای محدوده فرکانسی صفر تا 700 هرتز.. 92
عنوان                                                                                                             صفحه
شکل 4-11- سناریو در نظر گرفته شده برای محاسبه توان دریافتی بر حسب فاصله……………75
شکل 4-12- (شکل بالا) توان دریافتی مسیر مستقیم و مسیرهای انعکاسی با تاخیرهای متفاوت بر حسب فاصله در شرایط فاصله مانع از گیرنده و فرستنده مطابق شکل (4-10) و ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر و سطح مقطع مانع از دید آنتن فرستنده و گیرنده برابر 500 500 مترمربع و (شکل پائین) توان دریافتی مسیر مستقیم و مسیرهای انعکاسی با تاخیرهای متفاوت بر حسب زاویه عمودی مسیر در شرایط فاصله مانع از گیرنده و فرستنده مطابق شکل (4-10).. 95
شکل 4-13- توان سیگنال دریافتی مسیر مستقیم بر حسب زاویه عمودی مسیر در شرایط ارتفاع هواپیما و زاویه عمودی متغیر، فاصله زمینی برابر 60 کیلومتر (ثابت)، فرکانس 114 مگا‌هرتز، توان ارسالی فرستنده برابر 100 وات.. 96
شکل 4-14- توان سیگنال دریافتی مسیر مستقیم بر حسب زاویه عمودی مسیر در شرایط ارتفاع هواپیما و زاویه عمودی متغیر، فاصله زمینی برابر 160 کیلومتر (ثابت)، فرکانس 114 مگا‌هرتز، توان ارسالی فرستنده برابر 100 وات.. 96
شکل 4-15- توان سیگنال دریافتی مسیر مستقیم بر حسب زاویه عمودی در شرایط ارتفاع هواپیما 10 کیلومتر، فرکانس 114 مگا‌هرتز، توان ارسالی فرستنده برابر 100 وات.. 97
شکل 4-16- توان سیگنال دریافتی مسیر مستقیم بر حسب زاویه عمودی در شرایط ارتفاع هواپیما 5 کیلومتر، فرکانس 114 مگا‌هرتز، توان ارسالی فرستنده برابر 100 وات.. 97
شکل 4-17- توان سیگنال دریافتی مسیر مستقیم بر حسب فاصله برای شرایط ارتفاع هواپیما برابر 10 کیلومتر (ثابت)، توان ارسالی فرستنده برابر 100 وات و فرکانس کریر 114 مگاهرتز.. 98
شکل 4-18- توان سیگنال دریافتی مسیر مستقیم بر حسب فاصله برای شرایط ارتفاع هواپیما برابر 5 کیلومتر (ثابت)، توان ارسالی فرستنده برابر 100 وات و فرکانس کریر 114 مگاهرتز.. 98
شکل 4-19- مقایسه خطای زاویه‌سنجی سامانه CVOR و DVOR در شرایط زاویه عمودی برابر 10 درجه، ارتفاع هواپیما 10 کیلومتر.. 99
شکل 4-21- سناریو درنظر گرفته شده برای محاسبه خطای زاوسه‌سنجی بر حسب SNR. 100
شکل 4-22- خطای زاویه سمت بر حسب سیگنال به نویز در سمت برابر 195 درجه با در نظر گرفتن سیگنال چندمسیری مطابق شکل (4-21)   100

ظ

 
عنوان                                                                                                             صفحه
شکل 4-23- خطای زاویه سمت بر حسب SNR در سمت برابر 315 درجه با در نظر گرفتن سیگنال چندمسیری مطابق شکل (4-21) ……………………………………………….. 82
شکل 4-25- سیگنال ورودی مقایسه کننده فاز در سامانه DVOR برای ثابت رایس dB 20 و dB 15 و dB 6. 104
شکل 4-26- سیگنال ورودی مقایسه کننده فاز در سامانه CVOR برای ثابت رایس dB 20 و dB 15 و dB 6. 104
شکل 4-27- سناریو در نظر گرفته شده برای سامانه CVOR و میانگین خطای زاویه‌سنجی بر حسب درجه. 105
شکل 4-28- سناریو در نظر گرفته شده برای سامانه DVOR و میانگین خطای زاویه‌سنجی بر حسب درجه.. 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع

 

 

مقدمه
 
از زمان اختراع هواپیما تاکنون دستگاه‌ها و روش‌های گوناگونی برای کمک به خلبان جهت مشخص کردن مسیر پرواز ابداع شده می باشد. در قدیم خلبان با ابزارهایی همانند کوه‌های بلند، دود آتش، ناهمواری‌ها، مسیر خود را پیدا می‌نمود و در حال حاضر دستگاه‌هایی همانند     [1]GPS, [2]TACAN, [3]VOR, [4]WAAS, [5]LAAS, [6]INSو نیز نقشه های ناوبری و ماهواره‌ای جایگزین آنها شده می باشد. ناوبر با تنها یکی از سیستم‌های ماهواره‌ای WAAS, GPS می‌تواند موقعیت هواپیما را تعیین کند، اما اطلاعات سیستم‌ها از ماهواره بروز می گردد و در بعضی از شرایط قابل بهره گیری نیستند. پس بهره گیری از سیستم‌هایی همانند VOR برای تعیین موقعیت فعلی و تنظیم مسیر بعدی اجتناب‌ناپذیر می گردد که موضوع اصلی ما در این پایان‌نامه می‌باشد.

1

VOR رادیو ناوبری روی باند VHF برای دید همه جهته[7] خلبان می‌باشد که با در نظر داشتن نقشه‌های ناوبری موجود به خلبان و ناوبر کمک می کند تا مسیر پرواز را تعیین کنند. بر خلاف NDB[8] که سیگنال را بدون جهت ارسال می کند، اطلاعات سیگنال VOR جهت‌دار ارسال می گردد. نوع اولیه سیستم VOR در سال 1960 توسط سازمان بین المللی هواپیمایی[9] بعنوان تجهیزات ناوبری برد کوتاه بهره گیری گردید (البته برد کوتاه را می توان بیشتر از 200 ناتیکال مایل تعریف نمود). این دستگاه در کنار مزایا، دارای خطاهایی نیز می‌باشد که آنها را در این پایان نامه تبیین و راه‌های بهبود آنها را اظهار خواهیم نمود. اگرچه نگهداری VOR به نفرات نگهدارنده زیادی احتیاج دارد اما قبول هزینه شبکه‌های VOR برای مسیرهای هوایی اجتناب‌ناپذیر می باشد. VOR هم اکنون به دو صورت Conventional VOR و Doppler VOR بهره گیری می گردد. هدف ما در این پایان نامه مقایسه CVOR و DVOR در کانال چند‌مسیره[10] می‌باشد و مزایای بهره گیری از DVOR را نسبت به CVOR مطالعه می‌کنیم.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> فصل اول <<
 
 
معرفی سامانه ناوبری CVOR و DVOR
و تبیین اصول عملکرد آنها

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

فصل اول

معرفی سامانه ناوبری CVOR و DVOR و تبیین اصول عملکرد آنها

مقدمه

در این فصل کوشش بر این می باشد تا با معرفی سامانه ناوبری VOR مقدمات لازم جهت مطالعه موضوع این پایان‌نامه ارائه گردد. بطور اختصار می‌توان گفت وظیفه اصلی VOR تعیین اطلاعات زاویه سمت[11] برای هواپیما می‌باشد. سامانه ناوبری VOR در دو نوع CVOR[12] و DVOR[13] ساخته شده می باشد. سامانه VOR شامل دو قسمت فرستنده (ایستگاه زمینی) که سیگنال خود را برای تمام هواپیما‌هایی که در محدوده دریافت باشند، ارسال می کند و گیرنده هواپیما که سیگنال را دریافت و بعد از پردازش اطلاعات زاویه سمت را استخراج می کند. در این فصل اصول و تئوری عملکرد، ماموریت، کاربردها، مشخصات سیگنال و سایر ویژگی‌ها و پارامترهای سیستمی سامانه CVOR و DVOR بطور مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد. قابل ذکر می باشد در این متن از کلمه VOR برای هر دو سامانه CVOR و DVOR بهره گیری شده می باشد.

1-1- تعاریف و معرفی واژه‏ها

فاصله شعاعی[14] : به خطی که هواپیما را به ایستگاه وصل می کند، فاصله شعاعی گویند که در این متن با نام‌های فاصله یا مسافت[15] : نیز از آن نام برده می گردد. شکل (1-1) فاصله شعاعی را نشان می‌دهد.
زاویه سمت : به زاویه‌ ایجاد شده بین بردار شمال مغناطیسی و خط واصل از بدنه هواپیما تا ایستگاه زمینی، در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، زاویه سمت می‌گویند. شکل (1-1) این زاویه را نمایش می‌دهد.

3

رادیال[16] : به زاویه‌ ایجاد شده بین بردار شمال مغناطیسی و خط واصل از ایستگاه زمینی تا بدنه هواپیما در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، رادیال گفته می گردد. شکل (1-1) این مطلب را نمایش داده می باشد.

شکل 1-1- زاویه bearing و فاصله شعاعی

1-2- ماموریت و عملکرد سامانه VOR

سامانه VOR اطلاعات زیر را برای خلبان و ناوبر مهیا می کند:
الف – تعیین سمت هواپیما نسبت به ایستگاه زمینی و نمایش اطلاعات سمت
ب – نمایش اطلاعات مربوط به انحراف از مسیر در واحد درجه
پ – شناسایی ایستگاه زمینی به هواپیما از طریق ارسال کد مورس (پیوست 3)
ت – ارتباط رادیویی بین ایستگاه و هواپیما
ث – تعیین جهت حرکت هواپیما نسبت به ایستگاه (نزدیک‌شونده یا دور‌شونده بودن) توسط نمادTO یا FROM
ح – فرود هواپیما
[1] Global positioning system
[2] Tactical Air Navigation
[3] VHF omnidirectional range
[4] Wide Area Augmentation System
[5] Local Area Augmentation System
[6] Inertial Navigation System
[7] visual aural range
[8] Non Directional Beacon
[9] international civil aircraft organization (ICAO)
[10] multipath
[11] Bearing
[12] Conventional VHF Omni directional Range
[13] Doppler VHF Omni directional Range
[14] Salnt Range
[15] Distance
[16] Radial
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :112

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       ****      serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

—  — —

دسته‌ها: مهندسی برق