متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

موسسه آموزش عالی آمل ـ آمل

(غیردولتی ـ غیرانتفاعی)

پایان‌نامه جهت اخذ درجهکارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

 عنوان:

امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم

استاد مشاور:

دکتر سعید امام قلی زاده

بهمن ماه 1393      

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزشی و بهسازی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم می باشد این پژوهش یک پژوهش آمیخته اکتشافی می باشد که در آن داده های کیفی و کمی موردنیاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، جمع آوری شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از دو گروه از افراد می باشد: گروه اول به مقصود تدوین ابزار پرسشنامه، متشکل از کارشناسان  آموزش و افراد نظریه پرداز در زمینه مربی گری می باشد و گروه دوم شامل مدیران مدارس می باشد که در شهرستان رباط کریم سابقه مدیریت بالای 5 سال را داشته اند. به مقصود روایی داده های کیفی از روش چک اعضاء و جهت تعیین روایی پرسشنامه، از نظر متخصصان بهره گیری به اقدام می آید. پایایی پرسشنامه با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار آن 764/. بدست آمد. به مقصود انجام مصاحبه، با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری زنجیره ای، با 7 نفر از کارشناسان آموزشی که نسبت به مربی گری آشنا بودند مصاحبه به اقدام آمد و برای اجرای پرسشنامه با بهره گیری از روش تصادفی، 71 نفر از مدیران مدارس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده های بخش کیفی پژوهش، از نظریه داده بنیاد و بر اساس دستورالعمل های ارائه شده توسط استراس و کوربین (سه مرحله کدگذاری بهره گیری گردید و داده‌های بخش کمی با بهره گیری از روش های آمار پارامتریک t تک گروهی و t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آمار ناپارامتریک فرید من مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده 11 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارا دایمی شامل؛ شرایط علی، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردهای تعاملی و عوامل پس آیندی قرار گرفت و بر اساس آن پرسشنامه و مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. درنهایت یافته های بخش کمی پژوهش نشان داد که از نظر مدیران مدارس شهرستان رباط کریم، شرایط و الزامات موردنیاز برای بکارگیری مربی گری در این مدارس مهیا نمی باشد و موانع بکارگیری مربی گری در این مدارس فراتر از حد متوسط می باشد. پس در حال حاضر امکان بکارگیری مربی گری در مدارس شهرستان رباط‌کریم وجود ندارد هر چند که مدیران مدارس و کارشنانسان آموزش اذعان داشتند که در صورت استقرار چنین روشی، مزایای قابل توجهی برای این سازمان به ارمغان خواهد آمد).

کلید واژه: مربی گری، آموزش و بهسازی، امکان سنجی، شرایط و الزامات، موانع، حوزه ها.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                   1

اظهار مسئله                                                                                              2

ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                              6

اهداف پژوهش                                                                                                   9

سوالهای پژوهش                                                                                                9

تعریف واژه ها و اصطلاحات                                                                           10

فصل دوم: ادبیات پژوهش           

مقدمه                                                                                                   13

بخش اول: مفاهیم و کلیات آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی بعنوان یکی از کارکردهای اساسی مدیریت                                  13

آموزش و بهسازی به عنوان یکی از خرده سیستم های مدیریت منابع انسانی                             15

علت های نیاز به آموزش  و بهسازی                                                                      19

انواع روش های آموزش و بهسازی                                                                             22

بخش دوم: مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی                                          23

تاریخچه مربی گری                                                                                    24

تعاریف مربی گری                                                                                      25

تفاوت مربی گری و دیگر روش های بهسازی منابع انسانی                                         28

تفاوت مربی گری و آموزش                                                                            29

تفاوت مربی گری و مشاوره                                                                            30

تفاوت مربی گری و منتورینگ                                                                        32

علت های افزایش شهرت و رواج مربی گری                                                              36

حوزه ها و زمینه های بکارگیری مربی گری                                                                   43

سازمان یادگیرنده، مربی گری و یادگیری                                                             45

انواع مربی گری                                                                                         47

سبک های مربی گری                                                                                 52

ایفاکنندگان اصلی یک ارتباط مربی‌گری                                                              54

ویژگی های مربی گری                                                                                 58

اصول مربی گری                                                                                       61

مزایای مربی گری                                                                                      64

فرآیند مربی گری                                                                                      68

فرآیند مربی گری از دیدگاه تاچ                                                                       68

فرآیند مربی گری از دیدگاه پارسلو و وری                                                                 69

فرآیند مربی گری از دیدگاه بیورز و ریا                                                              72

مدل های مربی گری                                                                                   74

مدل CROW                                                                                                 74

مدل  CLEAR                                                                                                76

مدل ACHIEVE                                                                                            77

شرایط استقرار مربی گری                                                                                       83

شرایط و ویژگی های فردی                                                                                   83

شرایط و ویژگی های سازمانی                                                                                85

شرایط و ویژگی های مربی                                                                            90

موانع مربی گری                                                                                                 95

سنجش و ارزشیابی تأثیرات مربی گری                                                             97

الگوی ارزشیابی چهارسطحی کرک پاتریک                                                                    99

پنج سطح ارزشیابی فعالیت های مربی گری براساس الگوی ارزشیابی بازگشت سرمایه                   101

بخش سوم: معرفی کلی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم                          110

بخش چهارم: پیشینه پژوهش                                                                          112

پژوهش های داخلی                                                                                    112

پژوهش های خارجی                                                                                  115

بخش پنجم : جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی                                                  126

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه                                                                                                   130

روش پژوهش                                                                                            130

جامعه آماری                                                                                            132

نمونه آماری                                                                                             132

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                 133

روایی و پایایی داده ها                                                                                         135

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                         136

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                   139

یافته های کدگذاری باز                                                                                139

یافته های کدگذاری محوری                                                                          142

یافته های کدگذاری و انتخابی و ارائه مدل کیفی پژوهش                                          165

ساخت پرسشنامه                                                                                      168

بخش دوم: تجزیه و تحلیل داده های کمی                                                                    169

الف: تحلیل توصیفی متغیرهای دموگرافیکی                                                         171

ب: تحلیل و توصیفی استنباطی سؤالات پژوهش                                                    175

یافته های مربوط به سؤال اول                                                                        175

یافته های مربوط به سؤال دوم                                                                       182

یافته های مربوط به سؤال سوم                                                                       187

یافته های مربوط به سؤال چهارم                                                                     192

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                                   205

پیشنهادهای اجرایی                                                                                   217

پیشنهادهای پژوهشی                                                                                  218

محدودیت های پژوهش                                                                                219

منابع و مأخذ                                                                                            

منابع فارسی                                                                                            222

منابع لاتین                                                                                             226

ضمائم                    

پرسش های مصاحبه و پرسشنامه                                                                         240

محاسبه آلفای پرسشنامه                                                                                246

مقدمه

در محیط بسیار متغیر امروزی، منابع انسانی سرمایه ای گران سنگ[1] و دارای نقشی اساسی می باشد و آموزش[2] بعنوان تنها طریق ایجاد و توسعه آن «اسلحه رقابتی» به شمار می رود (عباس زادگان و ترک زاده 1388 ) اهمیت آموزش و یادگیری بعنوان یک مزیت رقابتی بر همگان محرز و عیان شده می باشد. (الینگر,2002). امروزه آموزش سازمانی[3] نه فقط وظیفه و اقدامی جانبی و فرعی، بلکه از حساس ترین و اثربخش ترین فعالیت های سازمانی به شمار می آید. (قهرمانی، 1388 ). آموزش و بهسازی منابع انسانی[4]، نوعی سرمایه گذاری مفید به شمار می رود که اگر به درستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا گردد. می توان بازده قابل ملاحظه ای داشته باشد (خراسانی و عیدی 1389 ).

آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت، عملکرد و حل معضلات در نظر قرار می گرید و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می دهد. (ابطحی، 1383). در این راستا امروزه سازمان ها پول و هزینه زیادی را صرف برنامه های توسعه و بهسازی کارکنان شان می کنند و کوشش می کنند تا از استراتژی ها و روش های آموزش جدید و کارآمدی بهره گیرند- یکی از این روش ها و استراتژی ها، مربی گری[5] می باشد. در واقع سازمان ها به دنبال آنند تا با بهره گیری از این روش آموزشی نیروی انسانی خود را توانمندتر ساخته و به بهبود عملکرد فردی و سازمانی و کسب مزیت رقابتی نائل آیند.

با وجود مزایای متعددی که برای مربی گری در امر آموزش و بهسازی نیروی انسانی شناخته شده می باشد پژوهشهای کمی در سطح کشور به این موضوع پرداخته اند. پس انجام پژوهشهایی که بتواند به تبیین و بکارگیری مربی گری در آموزش منابع انسانی کمک کند و شیوه بکارگیری در آن را، توسعه و بهبود دهد بسیار ارزشمند و حیاتی می باشد.

 

اظهار مسئله:

 امروزه در هر سازمانی افرادی تازه استخدام می شوند افرادی ارتقا داده می شوند، یا از سمتی به سمتی دیگر می طریقه. در هر سازمانی افراد به توسعه و پیشرفت برای رشد حرفه ای و یا بعبارتی حرفه‌ای شدن نیاز دارند. در هر سازمانی افراد به آموزش بعنوان مؤثرترین راه ارتقا دادن مهارت هایشان می نگرند. از این رو س ت که همزمان با انتشار نتایج مطالعات هاربینسون[6] و توسعه نظریه سرمایه گذاری در منابع انسانی توجه و تأکید بر آموزش نیروهای انسانی به عنوان رکن اصلی توسعه سازمان ها  در اولویت اول برنامه ریزی و مدیریت سازمان قرار گرفته می باشد. بر همین اساس در طول نیم قرن گذشته توجه و سرمایه گذاری دولت ها و سازمان ها در فعالیت های آموزش و پژوهشی بطور روزافزون قرون گسترش یافته می باشد (بزار جزایری، 1384). براستی آموزش و بهسازی یا آموزش سازمانی چیست؟ چه هدف یا اهدافی را دنبال می کند؟

آموزش و بهسازی کارکنان اقوامی راهبردی می باشد که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح مالی و حتی فراملی منجر به افزایش بهره وری و نتایج مترتب بعدی می گردد. پس یکی از اقدامات زیربنایی که باعث کارآمدی سازمان ها می گردد ایجاد یا در اختیار گرفتن توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازی آن می باشد (خراسانی و عیدی، 1389) هدف اصلی فعالیت های آموزش سازمانی، ارتقا دادن ویژگی های فراگیران، تدوین اهدافی برای نیازهای مختلف آن ها و روش های شکل گیری آن اهداف می باشد. هدف آموزش بسیار مهم می باشد زیرا که طراحی و محتوای برنامه های آموزشی را تعیین می کند (اولانین، 2008). پس اهمیت آموزش ایجاب می کند تا سازمان ها سرمایه گذاری های بسیارگسترده ای را صرف برنامه های آموزش و بهسازی کنند و این اقدام اغلب بعنوان بخشی از برنامه های توسعه منابع انسانی سازمان ها نظاره گردد (اسچینا ،ایورسون  2005).

از این رو در سازمان هایی که به امر آموزش نیروی انسانی اهمیت بیشتری داده می گردد نیروی انسانی هر لحظه در صدد کسب اطلاعات و راهکارهای عملی جدید به مقصود دستیابی به بهره وری و کارآیی بهتر می باشد و اینگونه سازمان ها از خصوصیات پویایی، خلاقیت و بالندگی در جهت ایجاد تحولات اثربخش در عوامل درون سازمانی تعامل با محیط اجتماعی خود برخوردار هستند (بانی‌راد ،1383).امروزه آموزش و بهسازی و حفظ کارکنان خوب و ماهر برای بسیاری از سازمان های موفق دنیا، بعنوان بخشی از مزیت رقابتی سازمان تبدیل شده می باشد. می توان نتیجه گرفت که به مقصود دستیابی به اهداف توسعه حرفه ای و کسب این مزیت رقابتی، می توان از روش های آموزش و بهسازی جهت طرفداری از یادگیری و آموزش بهره جست. حال این سوال مطرح می گردد که کدام روش آموزش و بهسازی؟ آیا مقصود از روش های آموزش و بهسازی همان روش های سنتی آموزش، همچون سخنرانی[7] می باشد؟ اما امروزه روش های آموزش سنتی مثل گذشته کاربرد ندارند و در میان سازمان ها از محبوبیت چندانی برخوردار نمی باشند. امروزه سازمان ها و صنایع پیشرو و مو فق در سراسر جهان به روش های جدیدتری همچون مربی گری[8] روی آورده اند. سازمان‌هایی همچون ناسا[9]، و ودافون[10]، ولوو[11]، کوکاکولا[12] و غیره مانند سازمان هایی هستند که مربی گری را در زمره فعالیت های آموزش نیروی انسانی خود قرار داده اند و حتی انجمن ها و مؤسسات فعال در حوزه آموزش و بهسازی همچون انجمن آموزش و بهسازی آمریکا (ASTD[13]) انجمن پرسنل و بهسازی (CIPD[14]) انجمن مدیریت آمریکا (AMA[15]) و یا فدراسیون بین المللی مربی (ICF[16]) فعالیت های گسترده‌ای را در حوزه مربی گری انجام می دهند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران

مربی گری یکی از روش های آموزش کارکنان می باشد که همانند دیگر روش های آموزشی برای رشد و بالندگی نیروی انسانی مورد بهره گیری قرار می گیرد. (گرنت، کاواناچ، 2004) (دایدریچ، 2001) (اسپیر، ب یکن، 2003)

مربی گری روشی مؤثر جهت ارتقای یادگیری می باشد که می تواند تأثیری مثبت بر سود و زیان سازمان داشته باشد و هم چنین می تواند مزایای محسوسی را برای افراد و سازمان ها به ارمغان آورد (رنارد، ,2005). در دهه اخیر ابزار مربی گری محبوبیت چشم گیری میان رهبران و کارکنان و سازمان ها یافته می باشد. به گونه ای که سازمان ها و کارکنانشان به مربی گری توجه زیادی مبذول داشته و منابع مادی، مالی و انسانی زیادی را بر روی آن سرمایه گذاری می کنند. امروزه حداقل نیمی از 1000 شرکت برتر و پیشرو[17] دنیا مربی گری را به اشکال مختلف برای کارکنانشان فراهم می آورند.

سازمان ها از مربی گری بعنوان روشی جهت مقابله با چالش های در پیش رویشان و پاسخ دادن به تقاضاهای موجود بهره گیری می کنند زیرا که مربی گری روشی می باشد که در آن نیازی نیست فرد از محیط کارش جداگردد. بلکه اساساً روشی می باشد که فرد در حین انجام کار و وظیفه خود آموزش می‌بیند.

اساساً فرآیند مربی گری بر دو امر متمرکز می باشد. کمک کردن به کارکنان در جهت اینکه نیازهای مربوط به بهبود عملکردشان را شناسایی کنند.

متعهد ساختن آن ها در جهت این امر که مراحل بهبود عملکرد را بطور مداوم دنبال نمایند (فیلیپس، 1998).

اما با وجود موضوعات فوق که بیانگر تأثیر و اهمیت مربی گری برای سازمان هاست، این سوال مطرح می گردد که برای ایجاد و استقرار مربی گری در سازمان ها چه شرایط و الزاماتی ضروری و موردنیاز می باشد؟ از آن جا که روش مربی گری یک محیط یادگیری دقیق و به موقع ایجاد می کند، برای آنکه بتواند آموزش را غنا ببخشد و امکان یک فرآیند یادگیری پایدار را فراهم آورد نیازمند وجود بعضی شرایط و الزامات می باشد. در حقیقت در این پژوهش بحث بر سر مسئله چرایی بکارگیری مربی گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی نیست، بلکه چگونگی دستیابی و بهره گیری هرچه بیش تر، بهتر و سریع‌تر از مربی گری در سازمان هاست. اینکه چه شرایط و الزاماتی برای استقرار چنین روشی موردنیاز می باشد؟ مربی گری در چه حوزه ها و زمینه هایی قابل ارائه و بکارگیری می باشد؟ موانع بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی چگونه و به چه اندازه می باشد؟ آیا در آموزش و پرورش که یکی از سازمان های بزرگ و برتر کشور می باشد و به امر آموزش و بهسازی نیروی انسانی خود توجه زیادی مبذول می دارد و هزینه و بودجه های بسیاری را صرف آموزش و بهسازی کارکنانش می کند امکان بکارگیری چنین روش آموزشی هست؟ استقرار چنین روشی چه مزایا و معایبی را در پی خواهد داشت؟ پس پژوهش حاضر کوشش دارد با بهره گیری از روش ترکیبی[18]، نظر مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم را نسبت به امکان سنجی بکارگیری مربی گری از فعالیت های آموزش و بهسازی این اداره را در قالب پاسخ یابی برای سوالات مذکور مورد مطالعه قرار دهد.

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

افزایش کارایی[19] سازمان ها در گرو افزایش کارآیی منابع انسانی می باشد و افزایش کارایی منابع انسانی به آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب جهت کار کردن موفقیت آمیز بستگی دارد. (ابطحی، 1373). امروزه بهره برداری حداکثر از سرمایه های انسانی برای سازمان ها به دلایلی مانند پیشرفت شتابان فناوری های مختلف، رقابت روزافزون، تقاضا برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها امری گریزناپذیر شده می باشد. سازمان های امروزی آگاهی بیشتری نسبت به فشار رقابتی داشته و به تبع آن سازمان های موفق و پویا در تلاشند تا با تدوین و بکارگیری استراتژی های آموزش و کسب و کار همچون مربی گری به نتایج کارآمدتری نایل آیند.

ویژگی های سازمان های مدرن هم زیرا ساختار سازمانی مسطح و امنیت شغلی پایین، اغلب متوجه کارکنان می گردد. در این راستا افراد تازه استخدام شده و یا تازه ارتقا یافته جهت سازگاری با این تغییرات نیازمند رشد و توسعه سریع هستند. مربی گری می تواند جهت طرفداری از این افراد مفید واقع گردد در واقع مربی گری، سازگاری و انعطاف پذیری لازم را جهت هدایت و طرفداری از افراد دارای سبک یادگیری مختلف فراهم آورد (جاوویس، 2004).

مربی گری موضوعی می باشد که انتظار می رود بزودی مورد استقبال وسیع مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی و سازمان هایی که آموزش و بهسازی نیروی انسانی خود را یکی از استراتژی های مهم در دستیابی به اهداف عالیه خود انتخاب کرده اند. قرار گیرد(سلطانی، 1389). زیرا که نیروی انسانی در هر سازمان ارزشمندترین سرمایه آن سازمان به شمار می رود.

مربی گری یک ابزار کامل برای یادگیری دقیق و به موقع می باشد و زمان بسیار کمتری را می گیرد و می‌تواند به اختیار کارمندان برنامه ریزی گردد. هم چنین مربی گری، یک راه عالی برای ارتقای آن چیز که که به افراد آموزش داده شده می باشد، می باشد. (صفرزاده و همکاران،1390). بطور کلی مهم ترین عواملی که ضرورت بکارگیری و مربی گری را توجیه می کنند عبارتند از:

1- تحول سریع محیط های کسب و کار

2- یادگیری و آموزش مادام العمر

3- ویژگی های سازمان های مدرن

4- نیاز به توسعه فرد و به موقع

5- بهبود تصمیم گیری کارکنان

6- مسئولیت های فردی برای رشد و توسعه

7- مجهز کردن افراد به دانش و مهارت های جدید

8- بهبود روابط فردی و میان فردی

9- طرفداری از دیگر فعالیت های آموزش و بهسازی (رناول، 2005)

از این رو می توان گفت که زمانیکه بحث آموزش و بهسازی نیروی انسانی در سازمان ها مطرح می گردد، بایستی نسبت به بکارگیری روش ها و تکنیک هایی که در امر بهسازی و بالندگی نیروی انسانی تأثیر گذارند توجه زیادی مبذول داشت و از روش هایی بهره گیری نمود که به شکل گیری اهداف فردی و سازمانی کمک نمود. همسو و سازگار با تغییرات محیطی باشند. افراد را در برابر تغییرات علمی، تکنولوژیکی و محیطی مجهز سازند و آن ها را نسبت به یادگیری و آموزش و بهبود عملکرد و ارتقای توانایی هایشان متعهد سازند. نتایج حاصل از مربی گری می تواند شامل بهبود عملکرد، بهبود، روابط کاری، کارهای تیمی بهتر و کاهش تعارضات باشد. هم چنین زمانیکه مربی گری میان ارزش ها و اهداف فردی و سازمانی هم ترازی بهتری را ایجاد کند نتایج اغلب شامل افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد می گردد.(ناسا،  2006).

با در نظر داشتن مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که مورد هایی همچون اهمیت و ارزش مربی گری برای فعالیت های آموزش و بهسازی، ناکافی بودن کوشش های انجام شده به مقصود بکارگیری مناسب مربی‌گری در آموزش منابع انسانی، کمبود تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار در استقرار مربی گری و هم چنین مفید بودن بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر، در برنامه ریزی و اتخاذ روش های آموزشی جدیدی همچون مربی گری در سیستم آموزشی سازمان ها، مانند علت های و شواهدی هستند که ارزشمندی ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را مشخص می کنند. از این رو پژوهش حاضر به مقصود امکان سنجی بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزشی و بهسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم انجام شده می باشد تا نظر مدیران آموزشی این اداره را نسبت به امکان کاربست چنین روشی مورد مطالعه قرار دهد.

 

اهداف پژوهش

هدف کلی: امکان سنجی بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

اهداف جزیی پژوهش:

* مطالعه شرایط و الزامات ضروری برای بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی

* مطالعه حوزه هایی از فعالیت های آموزش و بهسازی که می توان مربی گری را بکار گرفت

* مطالعه موانع بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی

* مطالعه مزایای حاصل از بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی

* مطالعه معایب حاصل از بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی

 

سؤال های پژوهش

سؤال کلی پژوهش:

تا چه اندازه امکان بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس شهرستان رباط کریم هست.

سوال های جزئی پژوهش

1- تا چه اندازه امکان استقرار مربی گری از لحاظ شرایط و الزامات درمدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم هست؟

2- موانع بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم کدامند؟

3- حوزه های استقرار مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم کدامند؟

4- مزایا و معایب بکارگیری مربی گری برای فعالیت های آموزش و بهسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم کدامند؟

 

تعریف واژه ها و اصطلاحات

شرایط و الزامات مربی گری: در این پژوهش، مقصود از شرایط و الزامات مربی گری به آن دسته از شرایطی می باشد که برای استقرار مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی مدارس، لازم و ضروری می باشد. از این رو به مقصود مطالعه نظر مدیران آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم نسبت به شرایط و الزامات مربی گری در این مدارس، از گویه های پرسشنامه ای بهره گیری  گردید که براساس نتایج مصاحبه با خبرگان آموزش بدست آمده اند این شرایط عبارتند از شرایط فردی، مربی و شرایط اداری.

حوزه های مربی گری، در این پژوهش مقصود از حوزه های مربی گری، حوزه ها و زمینه هایی هستند که مربی گری برای آن ها قابل اجرا و قابل کاربرد می باشد و از این رو به مقصود مطالعه نظر مدیران آموزش آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم نسبت به حوزه های بکارگیری مربی گری در این اداره، از گویه های پرسشنامه ای بهره گیری گردید که براساس نتایج مصاحبه با خبرگان آموزش بدست آمده اند. طبق نتایج حاصل از مصاحبه ها این حوزه شامل حوزه های بهسازی و مدیریتی می باشد.

موانع مربی گری: مقصود از موانع مربی گری در این پژوهش، شناسایی عوامل و موانعی می باشد که از اجرای مربی گری درمدارس ممانعت به اقدام می آورند به مقصود مطالعه این موانع در آموزش وپرورش شهرستان رباط کریم ، از گویه هایی که براساس مصاحبه با خبرگان آموزش حاصل شده اند بهره گیری گردیده می باشد.

مزایا و معایب مربی گری: در این پژوهش مقصود از مزایا و معایب مربی گری، عبارت می باشد از مطالعه عواملی که پس از اجرای مربی گری در یک مدرسه حاصل می گردد. از آن جا که در این پژوهش، مربی گری در مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم اجرا نشده می باشد، صرفاً نظرات مدیران این مدارس نسبت به مزایا و معایب مربی گری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

مربی گری: الف) مربی گری: بالفعل ساختن استعدادها و توانایی های افراد جهت به حداکثر رساندن عملکرد آن ها می باشد. در این پژوهش، مقصود از مربی گری بهره گیری از دانش، مهارت و توجه افراد برای حل مسائل فردی، اجتماعی  کاری آنها می باشد تا در نتیجه آن بتوانند رفتار خودو همکاران  را تغییر، اصلاح و بازسازی نمایند. از این رو برای سنجش امکان استقرار مربی گری درمدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم ، با در نظر داشتن ادبیات پژوهش و کارهای انجام شده در این زمینه، براساس مصاحبه با خبرگان آموزش و افراد مطلع نسبت به مربی گری، پرسشنامه ای در طیف لیکرت طراحی و مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد که گویه های آن شرایط و الزامات، موانع، حوزه های استقرار و مزایا و معایب مربی گری را پوشش می دهد. (ویت مور،  2002).

امکان سنجی: مطالعه ای می باشد که اندازه امکان پذیر بودن یا عملی بودن یک استراتژی یا پروژه را تعیین  می کند. (یونسکو,1992 به نقل از آزادمنش، 1384). امکان سنجی مطالعه قابلیت اجرای یک طرح را مدنظر قرار داده و درصدد می باشد مسأله را از زوایای مختلف ارزیابی کند (فتحی و اجارگاه، 1382). در این پژوهش مقصود از امکان سنجی مربی گری، مطالعه شرایط، حوزه ها، موانع، مزایا و معایب مربی گری می باشد که از طریق مصاحبه با مدیران و پرسشنامه برای مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم سنجیده شده می باشد.

تعداد صفحه :263

قیمت :37500 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com