عنوان : ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

 

پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد M.Sc

رشته: مهندسی برق- قدرت

 

عنوان:

ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا غفوری

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی رادمهر

 

سال تحصیلی :  93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: مقدمه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2- ارتباط بین قابلیت­اطمینان، امنیت، پایداری و تفاوت های مفهومی…………………………… 10
2-3- زیر شاخه های ارزیابی امنیت سیستم قدرت………………………………………………………………. 11
2-4- جنبه­های مختلف امنیت……………………………………………………………………………………………….. 12
2-4-1- ارزیابی امنیت­ استاتیکی……………………………………………………………………………………………. 13
2-4-2- ارزیابی امنیت دینامیکی……………………………………………………………………………………………. 14
2-4-3- ارتباط بین امنیت های استاتیکی و دینامیکی………………………………………………………… 15
2-5- معیارهای ارزیابی امنیت………………………………………………………………………………………………… 16
2-5-1- معیار قطعی……………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-5-2- معیار احتمالاتی یا براساس ریسک…………………………………………………………………………… 17
2-6- مقایسه معیاراحتمالاتی و معیار قطعی…………………………………………………………………………. 19
2-7- بهره گیری از معیارهای احتمالاتی در برنامه یزی و بهره‌برداری……………………………………… 22
2-8- تصمیمات در بازه­ های مختلف بهره‌برداری…………………………………………………………………… 22
2-9- حالات بهره‌برداری یک سیستم قدرت و روش‌های کنترل…………………………………………. 23
2-10- ارزیابی ریسک سیستم قدرت براساس حوادث پی در پی……………………………………….. 24
2-11- برنامه‌ریزی مجدد تولید ……………………………………………………………………………………………… 25
 
فصل سوم: ارزیابی امنیت براساس ریسک
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
3-2- شاخص‌های ریسک سیستم قدرت……………………………………………………………………………….. 30
3-2-1- شاخص‌های ریسک فیزیکی………………………………………………………………………………………. 30
3-2-1-1- مدل‌سازی احتمالاتی وقوع خطا………………………………………………………………………… 31
3-2-1-2- تابع شدت عواقب………………………………………………………………………………………………… 31
3-3- اطلاعات شبکه و فرضیات مسئله………………………………………………………………………………… 35
3-4- نتایج عددی (مقایسه شاخص‌های ریسک در نقاط کار مختلف در شبکه24 شین)….. 35
3-3-1- تحلیل نتایج……………………………………………………………………………………………………………….. 38
 فصل چهارم: برنامه­ریزی مجدد تولید با بهره گیری از معیار قطعی و معیار براساس ریسک
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
4-2- برنامه­ریزی مجدد توان اکتیو جهت بهبود امنیت………………………………………………………… 41
4-3- روش پیشنهادی جهت برنامه­ریزی مجدد تولید…………………………………………………………… 41
4-3-1- فرمول­بندی مسئله برنامه­ریزی مجدد تولید…………………………………………………………….. 43
4-3-2- الگوریتم روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………….. 44
4-4- روش حل………………………………………………………………………………………………………………………… 46
4-4-1- الگوریتم بهینه‌سازی گروهی پرندگان………………………………………………………………………. 46
4-5-  مطالعه قیود دینامیکی در مساله برنامه­ریزی مجدد تولید…………………………………………. 49
فصل پنجم: نتایج عددی و تست روش پیشنهادی روی شبکه 24 شینه IEEE
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
5-2- نرم افزار psat………………………………………………………………………………………………………………….. 52
5-3- بدست آوردن هزینه کل تولید واحدها…………………………………………………………………………. 54
5-3-1- بهره گیری از واحد معادل……………………………………………………………………………………………… 54
5-3-2- بهره گیری از برنامه توزیع اقتصادی بار بروی واحدهای هر باس………………………………… 55
5-4- الگوریتم اصلاح تولید واحدها و ولتاژ باس‌ها با pso…………………………………………………….. 56
5-4-1- مطالعه قیود دینامیکی در مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید……………………………………… 58
5-5- مقایسه نتایج…………………………………………………………………………………………………………………… 61
فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
6-1- پیشنهادات جهت ادامه کار این پایان‌نامه……………………………………………………………………… 64
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………… 66
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 70
 
فهرست شکل‌ها
 
عنوان                                                                                                  صفحه
شکل2-1- رده بندی عملیات ارزیابی امنیت سیستم قدرت………………………………………………… 12
شکل2-2- جنبه های مختلف امنیت سیستم قدرت……………………………………………………………. 15
شکل 2-3- حالات بهره‌برداری از سیستم قدرت…………………………………………………………………… 23
شکل 3-1- تابع شدت عواقب افت ولتاژ………………………………………………………………………………… 32
شکل 3-2- تابع شدت عواقب اضافه بار…………………………………………………………………………………. 33
شکل 3-3- تابع شدت عواقب ناپایداری ولتاژ………………………………………………………………………… 34
شکل 4-1- مراحل برنامه‌ریزی مجدد تولید براساس ریسک………………………………………………… 42
شکل 4-2- الگوریتم روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………….. 45
شکل5-1- دیاگرام تک خطی شبکه 24 باسه IEEE طراحی شده در نرم افزار psat………… 53
شکل5-2- الگوریتم اصلاح تولید واحدها و ولتاژ باس‌ها با بهره گیری از pso………………………….. 58
شکل5-3- نمودار میله‌ای توان تولیدی واحدها با بهره گیری از روش پیشنهادی……………………. 59
شکل5-4- نمودار میله‌ای ولتاژ شین ها بعد از تنظیم با بهره گیری از روش پیشنهادی………… 60
شکل5-5- نمودار میله‌ای زاویه بار ژنراتورها بعد از تنظیم با بهره گیری از روش پیشنهادی…. 60
 
فهرست جدول‌ها
 
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول 2-1- تصمیمات مرتبط با امنبت سیستم قدرت……………………………………………………….. 22
جدول 2-2- تابع هدف و قیود مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید در مراجع مختلف………………. 27
جدول 3-1- نتایج عددی محاسبه شاخص‌های ریسک برای حالت (الف)…………………………. 36
جدول 3-2- تعریف حالت (ب) جهت ایجاد نقاط کار جدید در شبکه 24 شینه IEEE……. 37
جدول 3-3- نتایج عددی محاسبه شاخص‌های ریسک برای حالت (ب)……………………………. 37
جدول 5-1- مقدار تولید هر واحد به مگاوات با بهره گیری از روش پیشنهادی………………………. 59
جدول 5-2- مقایسه نتایج……………………………………………………………………………………………………….. 61
 
چکیده
جهت ارزیابی امنیت سیستم قدرت می‌توان از دو معیار ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک بهره گیری نمود. بهره گیری از هر کدام از این معیارها منجر به نتایجی در ارتباط سطح امنیت سیستم قدرت می گردد. در این پایان‌نامه امنیت استاتیکی با معیار احتمالاتی و امنیت دینامیکی با معیار قطعی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته می باشد. جهت ارزیابی امنیت براساس ریسک لازم می باشد شاخص‌های مختلف ریسک محاسبه گردد که در این مطالعه شاخص‌های ریسک امنیت فیزیکی محاسبه و مطالعه شده و از آن در تصمیمات بهره‌بردار بهره گیری شده می باشد. در اکثر مقالات امنیت به عنوان یک قید در تصمیمات بهره‌برداری در نظر گرفته می گردد اما در این پایان‌نامه برای اولین بار، شاخص ریسک امنیت استاتیکی به عنوان تابع هدف و شاخص ریسک امنیت دینامیکی به عنوان قید مساله برنامه‌ریزی مجدد تولید مورد محاسبه قرار گرفته می باشد. متغیر حالت بهره‌برداری، اندازه توان اکتیو تولیدی نیروگاه‌ها و ولتاژ مرجع ژنراتورها بوده و از الگوریتم pso به دلیل کارایی بالای آن جهت رسیدن به نقطه بهینه تولید بهره گیری شده می باشد. تابع هدف پیشنهادی شامل حداقل سازی همزمان هزینه تولید و شاخص ریسک امنیت و قیود مساله شامل قیود پخش بار، قید محدوده مجاز ولتاژ، قید حداقل و حداکثر توان اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورها و قید دینامیکی شامل در محدوده مجاز بودن زاویه بار ژنراتورها می‌باشد. روش پیشنهادی بر روی شبکه 24 شین IEEE  تست شده که نتایج نسبت به روش‌های پیشین بهبود پیدا کرده می باشد.
 
فصل اول
مقدمه
مقدمه
هدف نهائی یک سیستم قدرت آن می باشد که مصرف کنندگان را با انرژی الکتریکی تغذیه نماید، انرژی‌رسانی و مخصوصا د‏ر حیطه انرژی الکتریکی د‏ر طول تاریخ، مفاهیم متعدد‏ی به خود گرفته متضمن برآورد‏ه کردن خواسته‌های گوناگونی شده می باشد. چنانکه د‏ر زمان اولین برق‌رسانی مفاهیمی زیرا کیفیت توان، پایداری شبکه، ضریب اطمینان سیستم، اندازه تعهد شرکت‌های برق د‏ر تداوم برق‌رسانی به مشترکان و… وجود ‏نداشت. امروز انرژیی مطلوب می باشد که مشخصات زیر را دارا باشد:
1- تا جائی که ممکن می باشد ارزان قیمت به د‏ست مصرف کننده برسد.
2- برق‌د‏ار کردن مصرف کننده‌ها بایستی همراه با اطمینان د‏ادن به آن‌ها د‏ر مورد پیوستگی برق‌د‏ار ماندن باشد زیرا مصرف کنندگان تا یک حد منطقی انتظار تداوم انرژی الکتریکی را د‏ارند.
3- کیفیت توان یکی از مسائل مهمی می باشد که امروزه با ورود ‏عناصر مختلف به شبکه (مهم‌تر و ‏تاثیر گذارتر از همه، عناصر الکترونیک قدرت) جای بحث و مطالعه بیشتری دارد.
یک سیستم قدرت برای برآورده کردن اهداف فوق بایستی یک سیستم ایمن باشد.امنیت شبکه قدرت همانطور که تصریح گردید متضمن دو مفهوم گسترده  انجام کارهای لازم برای رضایتمندی مصرف کننده از انرژی تحویل گرفته شده و قابلیت اطمینان شبکه قدرت می باشد.در توصیف این مفهوم از منظر شبکه بایستی گفت خصوصیاتی بایستی در شبکه برق رسانی وجود داشته باشد تا یک سیستم با در نظر داشتن پارامترهای فوق ایمن ارزیابی گردد که مانند این شرایط می توان به نکات زیر تصریح نمود.
در بخش تولید، بایستی امکان تولید انرژی به اندازه کل تقاضا فراهم باشد.
در بخش انتقال و توزیع، ابزار و ادوات انتقال انرژی مورد نیاز می باشد تا بتواند توان تولید کننده را نهایتا” به مصرف کننده برساند.
از یک دید بالا دستی، کل مجموعه تولید، انتقال و توزیع بایستی بتواند پیش روی خطاهای غیر منتظره، در یک تعامل خوب با همدیگرپایدار خود را حفظ کرده و بدون وقفه به مصرف کننده گان برق رسانی کند.
ارزیابی امنیت شبکه یکی از مسائل مهم و مورد توجه در فاز برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری از شبکه قدرت می باشد. اتفاقاتی که در شبکه قدرت رخ می دهند یا بر اثر عوامل طبیعی هستند مانند صاعقه ، سیل، بار برق و یخ و … یا بر اثر عوامل انسانی مثل سوئیچینگ یک خط یا خطای نیروی انسانی که منجر به خروج یک تجهیز می گردد. بروز پیشامد ها می تواند اختشاش کوچک و بزرگ در پی داشته باشد.مثلا” زمان وقوع و گستردگی عواقب ناشی از دو اتفاق زیر بطور فاحش متفاوتند.
الف) تغییر رفتار مصرف، مصرف کننده گان بصورت تصادفی بر اثر وقوع حادثه ای غیر منتظره
ب) خارج شدن یک خط انتقال یا یک نیروگاه از مدار
معمولا” شبیه سازی عددی یک رویداد برای ارزیابی تاثیر آن واقعه روی شبکه قدرت بهره گیری می گردد.اما طبیعت غیر خطی و غیر قابل پیش بینی پدیده های طبیعی و و افزایش پیچیدگی در شبکه های قدرت، ارزیابی امنیت را در شبکه با مشکل مواجه می کند. هرتغییر کوچک در هر یک از بارهای شبکه باعث تغییر وضعیت در سیستم شده و مجموعه هر تغییر کوچک شبکه را به حاشیه های ناامنی نزدیک کرده یا از آن دور می گند. با این حال امنیت شبکه، فقط برای وقایع بزرگ که منجر به تغییر حالات گسترده در سیستم می گردد، ارزیابی می گردد. البته عامل تغییرحالات وسیع، وقایع بزرگ هستند مثلا” عملکرد رله ها که اکثرا” موجب خروج خطوط وترانسفورماتورها می شوند، یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت شبکه قدرت می باشد. پس از وقوع هر تغییر در شبکه تمامی اجزای شبکه نسبت به تغییر شرایط کاری ایجاد شده عکس العمل نشان داده و ممکن می باشد به یک وضعیت کاری جدید برسند.مطالعه عددی پاسخ هر جزء به تغییر اعمال شده و مطالعه شرایط کاری هر عنصر، ارزیابی امنیت نامیده می گردد.]2[
از طرفی پیشرفت اقتصادی در کشورهای مختلف جهان و همچنین گرایش جهانی به تجدید ­ساختار در صنعت برق باعث شده تا سیستم­های قدرت هرچه بیشتر نزدیک به حاشیه­های امنیت خود کار کنند. همچنین سیستم قدرت سیستمی می باشد تحت استرس و با در نظر داشتن بحث تجدید ساختار و پیدایش  بازار برق، اتصال DG به شبکه، حضور خرده‌فروشان در بازار صنعت برق و غیره موجب شده که، بازیگران سیستم قدرت بیش از پیش در حال افزایش باشند.
از طرف دیگر عملکرد یک سیستم قدرت نیاز دارد که تمام انواع محدودیت­های امنیتی، در تمامی شرایط کارکرد سیستم رعایت گردد. این محدودیت­ها شامل محدودیت­های استاتیکی همچون حدود گرمایی مدار، محدودیت­های دینامیکی همچون حدود پایداری فرکانس،  پایداری ولتاژ، پایداری گذرا و سیگنال کوچک می­باشند. نقض کردن این محدودیت­ها می‌تواند عواقب شدیدی همچون خاموشی وسیع سیستم را در پی داشته باشد.
وقوع حادثه‌ای در سیستم ممکن می باشد موجب انحراف از قیود تجهیزی دیگر گردد و آن نیز عملکرد سیستم حفاظتی مربوطه را به همراه داشته باشد. این امر موجب خروج زنجیره‌ای سایر تجهیزات تولید و انتقال شده که در نهایت خاموشی سراسری را به همراه دارد.]7[
به عنوان نمونه در 14 آگوست سال 2003 به دلیل قرار گرفتن درخت در محدوده حوزه مغناطیسی چند خط انتقال و خروج آنها  بصورت خودکار و همچنین اشکال در سیستم‌های نرم‌افزاری تخمین‌گر حالت و سیستم مدیریت انرژی و عدم توجه کافی مراکز کنترل باعث بروز حوادث پی در پی و در نهایت موجب خاموشی سراسری شمال آمریکا و کانادا گردید.
نمونه دیگر در 4 نوامبر 2006 جهت ایمنی عبور کشتی نروژی از زیر خط 380 کیلوولت در آلمان، سه ساعت زودتر از موعد مقرر خط مذکور را قطع کردند در حالی که مراکز کنترل پایئن دست از خروج این خط بی‌خبر بودند و اقدامات کنترلی را انجام ندادند. به دلیل اینکه بار این خط به خط دیگری منتقل گردید و خط دوم نیز به دلیل فولباری از مدار خارج گردید .از طرفی به دلیل معیوب شدن یک سری از نرم‌افزارهای مرکز کنترل و کم توجهی بهره‌برداران در انجام اقدامات اصلاحی  موجب بروز حوادث پی در پی و نهایتاً منجر به خاموشی سراسری شبکه اروپا گردید که 15 میلیون مشترک برای ساعت‌ها بی‌برق شدند. در کشور ایران در روز 12 فروردین سال 1382 بر اثر بروز اتصال کوتاه روی خط 230 کیلوولت (اراک1 -اراک2) در نزدیکی ایستگاه 230 کیلو ولت اراک 1، بریکر خط فوق در اراک 1 منهدم شده و با عث بی‌برق شدن کل ایستگاه اراک گردید در حالی که به دلیل ظرفیت بالای تولید در جنوب کشور در زمان حادثه فلوی عبوری توان از جنوب به سمت شمال کشور بود. ضمناً ایستگاه اراک 1 یک ایستگاه مهم و کلیدی می باشد که با خروج آن انتقال توان از جنوب کشور به شمال کشور ناممکن شده و بر اثر حوادث پی در پی ناشی از این حادثه، شبکه  برق شمال کشور دچار خاموشی سراسری گردید.
در نتیجه سیستم‌های قدرت بایستی به گونه‌ای بهره‌برداری شوند تا خروج یک تجهیز موجب اضافه بار در سایر تجهیزات نگردد و با وقوع هر پیشامد در وضعیت خطرناک قرار نگیرد و امنیت سیستم قدرت تضعیف نگردد. سیستم‌های قدرت از تکنیک‌ها و تجهیزاتی برخوردارند تا امکان بهره‌برداری مطمئن را برای بهره‌بردار سیستم فراهم نمایند. عوامل موثر بر امنیت سیستم قدرت عبارتند از شرایط نامساعد جوی، خطای نیروی انسانی، عملکرد ناصحیح سیستم حفاظتی، طراحی ناصحیح، عیب تجهیزات، برنامه تعمیرات و …می‌باشد.
از آنجا که موضوع امنیت سیستم قدرت یکی از مهمترین چالش­های بهره‌بردار سیستم هم در محیط سنتی، هم در محیط تجدیدساختار محسوب می­گردد و چه سیستم بصورت عمودی و یکپارچه اداره گردد و چه بصورت تجدید ­­ساختار، امنیت آن بایستی تامین گردد، پس بهره‌بردار سیستم نیاز به روش‌هایی دارد تا تاثیر خروج تجهیزات (تولید و انتقال) را مطالعه نماید و یک ارزیابی جامع و کاملی از امنیت شبکه داشته باشد؛ سپس براساس شاخص‌های بدست آمده از ارزیابی امنیت سیستم، براساس امکانات و زمانی که در اختیار دارد به حفظ و یا بهبود امنیت شبکه بپردازد تا بتواند خدمات مناسبی را برای مشترکین فراهم کند و همچنین شبکه تحت اداره خود را با کمترین هزینه، بهره­برداری کند.]1[
جهت ارزیابی امنیت می‌توان از دو معیار ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک بهره گیری نمود. بهره گیری از هر کدام از این معیارها منجر به نتایجی در ارتباط سطح امنیت سیستم قدرت می گردد. معیار قطعی سال‌ها در سیستم قدرت بهره گیری شده می باشد و در مسائل بهره­برداری بطور معمول از معیار قطعی جهت ارزیابی امنیت بهره گیری می گردد. اما بهره گیری از معیار براساس ریسک جهت مقاصد بهره­برداری هنوز امری نوپا می­باشد.
در این پایان‌نامه با تمرکز بر معیار براساس ریسک در ارزیابی امنیت و همچنین بهره گیری از نتایج ارزیابی جهت تصمیمات بهره‌بردار سیستم، شاخص‌های متفاوت ریسک محاسبه و تاثیر آنها در تصمیمات بهره‌بردار مقایسه شده می باشد. یکی از ویژگی­های مثبت ارزیابی امنیت براساس ریسک اظهار سطح امنیت سیستم بصورت کمی می­باشد. براین اساس در این پایان­نامه با محاسبه سطح کمی امنیت سیستم، از آن در تابع هدف مسائل بهره‌برداری بهره گیری شده می باشد.
در اکثر مسائل بهره‌برداری، امنیت سیستم به عنوان قید لحاظ می گردد و با بهره گیری از معیار قطعی در نهایت امنیت سیستم به دو دسته دارای امنیت و یا فاقد امنیت دسته‌بندی می گردد. در صورتی نتایج ارزیابی سیستم را فاقد امنیت گزارش دهد جهت تامین قیود امنیت می­بایست متغیرهای بهره­برداری مانند درصد بارگذاری تجهیزات شبکه کاهش بیابد که باعث عدم بهره گیری کامل از ظرفیت نصب شده شبکه بطور مناسب و افزایش هزینه بهره‌برداری می گردد.
در مطالعه انجام شده در این پایان‌نامه علاوه بر تشریح کامل شاخص‌های ریسک امنیت، شاخص‌های متفاوت ریسک جهت بهره گیری در تصمیمات بهره‌بردار مقایسه شده می باشد. تصمیم بهره‌بردار جهت بهبود امنیت، برنامه­ریزی مجدد تولید توان اکتیو و راکتیو فرض شده می باشد. مسئله بصورت یک مسئله چند هدفه فرمول‌بندی و حل شده می باشد. از ویژگی­های این مطالعه می‌توان به 1) ارائه فرمول‌بندی جدید جهت مسئله برنامه‌ریزی مجدد تولید. 2) بهره گیری از روش حل جدید جهت حل مسئله چندهدفه. 3) بهبود نتایج بدست آمده در مقایسه با روش‌های سنتی. تصریح نمود.
این پایان‌نامه، در شش فصل تنظیم شده می باشد. همانطور که نظاره گردید، فصل اول به ارائه مقدمه‌ای کوتاه پیرامون مبانی، اهداف و انگیزه‌های انجام این پایان‌نامه اختصاص یافته می باشد. در ادامه، کلیات مطالبی که در فصل‌های بعد ارائه می گردد، اظهار می گردد.
در فصل دوم ادبیات یا پیشینه پژوهش، انگیزه پژوهش و کارهائی که پژوهشگران قبلی در مورد مسئله مورد مطالعه انجام داده اند معرفی می گردد. آغاز در مورد ارتباط بین سه مفهوم اساسی سیستم قدرت شامل قابلیت­اطمینان، امنیت و پایداری بحث می­گردد و همچنین بطور اختصار تعاریف این مفاهیم ارائه می گردد. سپس به مطالعه جنبه­های مختلف امنیت و اصول اولیه ارزیابی امنیت شامل امنیت ­استاتیکی و امنیت­ دینامیکی می­پردازیم. معیارهای متفاوت ارزیابی امنیت شامل معیار قطعی و معیار براساس ریسک نیز بطور کامل تبیین داده شده می باشد.
در فصل سوم ارزیابی امنیت براساس ریسک مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد. در این فصل به چگونگی محاسبه این شاخص‌ها و همچنین مقایسه آنها جهت بهره گیری در تصمیمات بهره­برداری پرداخته شده می باشد.
در فصل چهارم به مطالعه تصمیات بهره‌بردار سیستم قدرت جهت بهبود امینت استاتیکی و دینامیکی می­پردازیم و به جای ارزیابی قطعی امنیت از ارزیابی براساس ریسک امنیت بهره گیری می­کنیم. در این فصل الگوریتم روش پیشنهادی جهت برنامه­ریزی مجدد تولید ارائه می­گردد.
در فصل پنجم نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده بر روی شبکه 24 شین ­IEEE با بهره گیری از نرم افزار psat آمده می باشد. همچنین تصمیمات بهره‌بردار در دو حالت ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک مقایسه و مطالعه شده می باشد.
فصل ششم نیز به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات جهت ادامه کار این پایان‌نامه اختصاص یافته می باشد.
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 82
قیمت : چهارده هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد برق قدرت: جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت شبکه های توزیع

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق