عنوان : تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش واکاوی پاسخ فرکانسی با بهره گیری از شبکه عصبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق – قدرت

عنوان :

تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش واکاوی پاسخ

فرکانسی با بهره گیری از شبکه عصبی

استاد راهنما :

دکتر سید محمد تقی بطحایی

استاد مشاور:

دکتر سعدان ذکائی

شهریور 1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
 
چکیده…………………………………………………………………………………………………………… 1
 
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 5
 
-1  کلیات………………………………………………………………………………………………………… 5
 
-1-1پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………………. 5
 
-2-1وضعیت کنونی موضوع………………………………………………………………………………….. 7
 
-3-1هدف پروژه……………………………………………………………………………………………….. 9
 
-2  مفاهیم کلی عیبیابی وحفاظت ترانسفورماتورها…………………………………………………… 12
 
-1-2اهداف کلی پایش ترانسفورماتور ها…………………………………………………………………….. 13
 
-2-2ساختار کلی سیستم پایش………………………………………………………………………………… 14
 
-3-2روشهای مختلف تشخیص عیب…………………………………………………………………………. 21
 
-4-2عیوب مرسوم در ترانسفور ماتور ها……………………………………………………………………. 22
 
-3  اصول و مبانی روش واکاوی پاسخ فرکانسی……………………………………………………….. 25
 
-1-3 روشهای مختلف شناسائی عیوب مکانیکی……………………………………………………………. . 26
 
-2-3 تئوری روش آنایز پاسخ فرکانسی………………………………………………………………………. 27
 
-3-3 روش اندازه گیری در ترانسفورماتورها………………………………………………………………… 28
 
-1-3-3 روش جاروی فرکانسی…………………………………………………………………………… 30
 
-2-3-3 روش ولتاژ ضربه……………………………………………………………………………….. 31
 
-3-3-3 مزایا و معایب روش جاروی فرکانسی و ولتاژ ضربه…………………………………………… 31
 
-4-3 انواع روشها برای مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیریها………………………………………………. 32
 
-5-3 مراحل پیشرفت روش تابع تبدیل برای پایش ترانسفورماتورها………………………………………… 36
 
-1-5-3 تابع تبدیل برای آزمایش ترانسفورماتورهای بزرگ…………………………………………….. 36
 
-2-5-3 تابع تبدیل برای پایش……………………………………………………………………………. 38
 
-1-2-5-3 تابع تبدیل برای پایش به صورت همزمان با بهرهبرداری و در حالت خروج از مدار………. 39
 
-2-2-5-3 تابع تبدیل به عنوان یک روش تشخیص عیب مقایسهای…………………………………….. 39
 
-6-3 عوامل کلیذی موثر بر اندازه گیری های 41………………………………………………………. FRA
 
 
فهرست مطالب
عنوان مطالب                                                                                                       شماره صفحه
 
-1-6-3 تاثیر مقدار امپدانس موازی 41………………………………………………… …………………………..
 
-2-6-3 تاثیر بو شینگهای فشار قوی 43……………………………………………….. …………………………..
 
-3-6-3 تاثیر اتصال نقطه خنثی سیم پیچ فشار قوی 44……………………………….. …………………………..
 
-4-6-3 تاثیر سیمهای رابط اندازه گیری 45…………………………………………… …………………………..
 
-7-3 دقت پردازش سیگنال در روش زمانی 47…………………………………………… …………………………..
 
-1-7-3 فرکانس نمونه برداری 47……………………………………………………… …………………………..
 
-2-7-3 مدت زمان نمونه برداری 48…………………………………………………… …………………………..
 
-3-7-3 تبدیل آنالوگ به دیجیتال 50……………………………………………………. …………………………..
 
-4  انواع روشهای مدلسازی ترانسفورماتورها………………………………………………………….. 51
 
-1-4 روشهای مدلسازی جعبه سیاه…………………………………………………………………………….. 52
 
-2-4 مطالعه روشهای مدلسازی فیزیکی……………………………………………………………………… 53
 
-1-2-4 مدل خط انتقال چند فازه……………………………………………………………………………. 54
 
-2-2-4 مدل مشروح 55…………………………………………………………………. …………………………..
 
-1-2-2-4 مدلسازی براساس اندوکتانسهای خودی و متقابل 56………………………. …………………………..
 
-3-4 مدل هایبرید 62………………………………………………………………………… …………………………..
 
-4-4 انتخاب مدل مناسب برای مانیتورینگ…………………………………………………………………… 63
 
-5 مدل فرکانس بالای سیم پیچ ترانسفور ماتور………………………………………………………… 65
 
-1-5 مدل ترانسفور ماتوربر پایه ساختار فیزیکی سیم پیچ 66……………………………. …………………………..
 
-2-5 مدل مشروح ترانسفور ماتور…………………………………………………………………………….. 68
 
-1-2-5 محاسبه ظرفیتهای الکتریکی 69……………………………………………….. …………………………..
 
-1-1-2-5 تخمین ظرفیت طولی یک سیمپیچ بشقابی واژگون…………………………………………….. 71
 
-2-1-2-5 تخمین ظرفیت الکتریکی بین دو سیمپیچ و یا بین یک سیمپیچ و زمین 74.. …………………………..
 
-2-2-5 محاسبه اندوکتانسهای خودی و متقابل…………………………………………………………….. 75
 
-1-2-2-5 محاسبه اندوکتانس متقابل 76……………………………………………….. …………………………..
 
-2-2-2-5 محاسبه اندوکتانس خودی……………………………………………………………………….. 77
 
-3-2-5 محاسبه مقاومتهای عایقی موازی………………………………………………………………….. 78
 
-4-2-5 محاسبه مقاومتهای اهمی سری……………………………………………………………………… 79
 
 
فهرست مطالب
عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه
 
-6 نتایج شبیه سازی انواع عیوب ترانسفور ماتور…………………………………………………….. 81
 
-1-6 مطالعه جابجائی محوری سیم پیچها نسبت بهم………………………………………………………….. 83
 
-2-6 نتایج واکاوی حساسیت توابع تبدیل نسبت به تغییر شکل شعاعی 88………………….. …………………………..
 
-3-6 تاثیر اتصال کوتاه بین حلقه ها روی پارمترهای مدل مشروح…………………………………………. 92
 
-7 تشخیص نوع عیوب ترانسفورماتوربه کمک شبکه عصبی…………………………………….. 95
 
-1-7 استخراج ویژگیها…………………………………………………………………………………………. 97
 
-2-7 شبکه های عصبی مصنوعی…………………………………………………………………………….. 98
 
-1-2-7 ساختار شبکه های عصبی 99…………………………………………………. …………………………..
 
-2-2-7 شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه………………………………………………………….. 100
 
-3-7 بکار گیری شبکه عصبی جهت شناسائی نوع عیب ترانسفور ماتور…………………………………. 102
 
-8 نتیجهگیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………… 108
 
منابع………………………………………………………………………………………………………………. 111
 
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 116
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                      شماره صفحه
 
جدول -1-3 فرکانس fmax که در آن طیف یک ولتاژ ضربه صاعقه استاندارد در نویز لبریز میشود، به
 
صورت تابعی از تفکیکپذیری مبدل 50……………………………………………………………… (A/D)
 
جدول -1-6 تغییرات فرکانسهای تشدید در اثر جابجائی محوری سیمپیچ………………………… 87
 
جدول -2-6 تغییرات فرکانسهای تشدید در اثر تغییر شکل شعاعی سیمپیچ………………………. 91
 
جدول -1-7 انواع حالتهای خطا و کد خروجی شبکه برای آن نوع خطا 103         …………………………..
 
جدول -2-7 بردار ورودی متناسب با نوع خطای مربوطه جهت آزمایش……………………… 103
 
جدول -3-7 داده های خروجی شبکه و کد خطای مربوطه……………………………………….. 103
 
جدول 4-7 بردار ورودی 3 ×16 متناظر بانوع خطای مربوطه جهت آزمایش 105.          …………………………..
 
جدول -5-7 بردار خروجی شبکه ونوع خطای مربوطه 106…………………. …………………………..
 
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
 
شکل -1-2 ارتباط بخشهای مختلف یک سیستم پایش…………………………………………………. 18
 
شکل -2-2 ساختار مدیریت بهربرداری…………………………………………………………………. 19
 
شکل -3-2 نتایج آماری از انواع عیبهای مرسوم در ترانسفورماتور……………………………… 23
 
شکل -1-3 ترانسفورماتور بصورت شبکه دو قطبی خطی…………………………………………. 27
 
شکل -2-3 اندازه گیری تابع انتقال در حوزه فرکانس……………………………………………….. 29
 
شکل -3-3 اندازه گیری تابع انتقال در حوزه زمان…………………………………………………… 29
 
شکل -4-3 مدار اندازه گیری تابع انتقال در روش جاروی فرکانس………………………………. 30
 
شکل -5-3 روشهای مختلف مقایسه توابع انتقال………………………………………………………. 33
 
شکل -6-3 مقایسه بین فازها برای ترانسفورماتور……………………………………………………. 34
 
شکل -7-3 مقایسه بین فازها برای ترانسفورماتور با ثانویه زیگزاگ…………………………….. 35
 
شکل -8-3 اثر مقاومت شنت روی پاسخ فرکانسی تا 42…………………………………….. 10MHZ
 
شکل -9-3 اندازه گیریهای FRAدر بالا وپایین بوشینگ………………………………………………. 44
 
شکل -10-3 اثر وضعیت نقطه خنثی در اندازه گیریها( دردو حالت شناور و زمین شده)…… 45
 
شکل -11-3 مقایسه اثرسیمهای رابط کوتاه و بلند در اندازه گیریها تا 46………………… 10MHZ
 
شکل -1-4 نمایش ترانسفورماتور به صورت یک چهار قطبی……………………………………. 52
 
شکل -2-4 مدل یک ترانسفورماتور تشکیل شده از یک سیمپیچ بشقابی و یک سیمپیچ لایهای
 
براساس اندوکتانسهای خودی و متقابل……………………………………………………………… 58
 
شکل -1-5 ساختار فیزیکی سیم پیچی دیسکی ترانسفورماتور ومدل هر دیسک از آن……….. 67
 
شکل -2-5 مدل مداری معادل هر دیسک RLC) معادل)…………………………………………. .. 68
 
شکل (a -3-5 زوج دیسک واژگون، (b زوج دیسک درهم………………………………………. 70
 
شکل -4-5 نمایش ظرفیتهای بین بشقابها و پتانسیل زمین و یا سیمپیچ مجاور……………………. 71
 
شکل -5-5 توزیع ظرفیتهای الکتریکی در یک سیمپیچ بشقابی واژگون………………………….. 71
 
شکل -6-5 لایه های مختلف عایقی بین دو سیمپیچ……………………………………………………. 75
 
شکل -7-5 دو حلقه موازی………………………………………………………………………………… 76
 
شکل -8-5 تعریف پارامترهای یک حلقه……………………………………………………………….. 77
 
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
 
شکل -1-6 مدار مطالعه شده با شرایط پایانههای سیمپیچ فشارقوی و سیمپیچ فشارضعیف….. 84
 
شکل -2-6 تأثیرات تغییرات جابجائی محوری سیمپیچها روی پارامترهای مدل مشروح…….. 84
 
شکل -3-6 مقایسه نتایج شبیه سازی حالت سالم و معیوب توابع تبدیل ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ
 
ورودی در حوزه زمان ، به مقصود مطالعه توابع تبدیل نسبت به جابجائی محوری……… 85
 
شکل -4-6  مقایسه نتایج شبیه سازی حالت سالم و معیوب توابع تبدیل ولتاژخروجی نسبت به ولتاژ
 
ورودی در حوزه فرکانس ، به مقصود مطالعه حساسیت نسبت به جابجائی محوری……. 86
 
شکل -5-6 نما از بالای سیمپیچ فشارقوی (HV) تغییر شکل یافته و سیمپیچ فشارضعیف((LV در اثر
 
نیروی مکانیکی شعاعی در چهار جهت……………………………………………………………. 88
 
شکل -6-6  تأثیرات تغییرات مکانیکی سیمپیچها روی پارامترهای مدل مشروح دررابطه با تغییر شکل
 
مکانیکی…………………………………………………………………………………………………… 89
 
شکل -7-6 اثر ماتریس اندوکتانس روی توابع تبدیل جریان زمین نسبت به ولتاژ ورودی در خصوص
 
تغییر شکل شعاعی……………………………………………………………………………………… 89
 
شکل -8-6 مقایسه نتایج محاسبات توابع تبدیل ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی در حوزه زمان، به
 
مقصود مطالعه حساسیت توابع تبدیل نسبت به تغییر شکل مکانیکی شعاعی سیم پیچ…….. 90
 
شکل -9-6 مقایسه نتایج محاسبات توابع تبدیل ولتاژ انتقالی حوزه فرکانس در ، به مقصود مطالعه
 
حساسیت توابع تبدیل نسبت به تغییر شکل مکانیکی شعاعی سیم پیچ…………………………. 90
 
شکل -10-6 درنظرگرفتن اتصال کوتاه بین حلقهها در مدل مشروح……………………………… 93
 
شکل -11-6 تابع تبدیل ولتاژ انتقالی برای یک اتصال کوتاه بین انشعابهای 22و93………….. 23
 
شکل -12-6 تأثیر اتصال کوتاه بین حلقههای73 و 74 سیمپیچ روی تابع تبدیل ولتاژ انتقالی.. 94
 
شکل -1-7 مراحل عیب یابی ترانسفورماتور…………………………………………………………. 96
 
شکل -2-7 مراحل محاسبه ویژگی زمانی……………………………………………………………… 98
 
شکل -3-7 ساختار و ارتباطات نرون…………………………………………………………………… 99
 
شکل -4-7 فرم ساده شبکه پرسپترون با دو لایه میانی 101………………….. …………………………..
 
شکل -5-7 نمودار دو بعدی کلاسهای تشخیص داده شده توسط شبکه 104.. …………………………..
 
شکل -6-7 متوسط مجذور خطا برای داده های آموزشی…………………………………………. 106
 
 
چکیده
 
 
ترانسفورماتورها به تعداد زیاد در شبکههـای بـرق بـرای انتقـال و توزیـع انـرژی الکتریکـی در
 
 
مسافتهای طولانی مورد استفادهقرارمیگیرند.قابلیت اطمینان ترانسفوماتورها در این بین نقشی اساسی
 
 
در تغذیه مطمئن انرژی برق بازی می ‌کند. پس شناسائی هر چه سریعترعیبهای رخ داده در داخـل
 
 
یک ترانسفورماتورضروری گویا.یکیازچنین عیبهائی که به سختی قابـل تـشخیص اسـت،
 
 
تغییرات مکانیکی در ساختار سیمپیچهای ترانسفورماتور می باشد. اندازهگیـری تـابع تبـدیل تنهـا روش
 
 
کارامدی می باشد که در حال حاضـر بـرای شناسـائی ایـن عیـب معرفـی شـده و بحـث روز محققـین
 
 
میباشد.بهره گیری روش مذکور با محدودیتها و مشکلاتی روبرو می باشـد کـه تـشخیص انـواع عیـوب
 
 
مختلف را به روشهای متداول و مرسوم محدود ساخته اسـت.از ایـن رو امـروزه تحقیقـات بـر روی
 
 
بهره گیری از الگوریتمها و روشهای هوشمندی متمرکز شده می باشد که بتواند یـک تفکیـک پـذیری نـسبتا
 
 
خوبی بین انـواع عیـوب و صـدمات وارده بـه ترانـسفورماتور را فـراهم سـازد. در ایـن پایـان نامـه
 
سیمپیچهای ترانسفورماتور به منظورپایش با روش تابع تبدیل مطالعه و شبیهسازی شدهاند. برای ایـن
 
 
کار مدل مشروح سیمپیچها مورد بهره گیری قرار گرفته و نشان داده شده که این مدل قادر به شبیهسـازی
 
 
عیبهائی (اتصال کوتاه بین حلقهها، جابجائی محوری وتغییر شکل شعاعی) می باشد که توسط روش تابع
 
 
تبدیل قابل شناسائی میباشند. شبیهسازیهای مربوطه توسط مدل مشروح نشان میدهند که بـه کمـک
 
 
این مدل میتوان به گونه رضایتبخش توابع تبدیل محاسبه شده در محدوده از چند کیلـوهرتز تـا یـک
 
 
مگاهرتز را ارائه نمود. این مدل مشخصههای اساسی توابع تبدیل (فرکانسهای تـشدید و دامنـههـا در
 
 
فرکانسهای تشدید) را به گونه صحیح نتیجه میدهد. مقادیر عناصر مدار معادل از روی ابعـاد هندسـی
 
 
سیمپیچها و ساختار عایقی مجموعه محاسبه میشوند. با محاسبه و تخمین این مقادیر در حالتهائی که
 
 
تغییراتی در ساختار سیمپیچ به وجودآمده اند، اثرات عیبهای مکانیکی در مـدل درنظرگرفتـه شـدهانـد.
 
 
دقت مدل مشروح علاوه بر تعداد عناصر آن به دقت محاسبات پارامترهای آن نیز بستگی دارد. ارتباط
 
 
بین عیبهای مطالعه شده (اتصال کوتاه بین حلقـههـا، جابجـائی محـوری و تغییـر شـکل شـعاعی) و
 
 
تغییرات ناشی از آنها در توابع تبدیل به خوبی توسـط مـدل نتیجـه مـیشـوند. تغییـر نـسبی مقـادیر
 
فرکانسهای تشدید در حوزه فرکانس وزمان فرونشست1 درحوزه زمان در یک تابع تبـدیل بـه عنـوان
 
معیار تغییرات در تابع تبدیل در اثر یک عیب مورد اسـتفاده قـرار گرفتـهانـد. ارزیـابی توابـع تبـدیل
 
 
محاسبه شده برای شناسایی عیب، به کمک توابع تبدیل گوناگون تعریف شـده درمقـالات مختلـف ،
 
منجر به حصول نتایج زیر شدهاند:
 

  • نتایج محاسبات تغییرات یکسانی را در توابع تبدیل در اثر هر کدام از عیبهای فوقالذکر نشان
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی

 
 
میدهند.
 

  • نتایج محاسبات در خصوص واکاوی حساسیت جابجائی محوری نشان میدهد که اثـر جابجـائی

 
 
محوری روی تابع تبدیل در محدوده فرکانسی بالاتر از 100 کیلوهرتز به طورواضح بیشتر ازمحـدوده
 
 
کمتر از 100 کیلوهرتز میباشد.
 

  • نتایج محاسبات برای واکاوی تغییر شکل شعاعی سیم پیچ نشان می دهد که تغییر شکل شعاعی روی کل محدوده فرکانسی تابع تبدیل تأثیر تقریباً یکسانی می گذارد.

 

  • بعضی از فرکانسهای تشدید در یک تابع تبدیل درمقایسه با سایر فرکانـسهای تـشدید در اثـر

 
بروز یک عیب حساستر میباشند.
 
 
برای بدست آوردن نتایج بیشتر در مورد وابستگیهای بین مدل مشروح و تغییرات محاسـبه شـده
 
 
در توابع در اثریک عیب، اثرات پارامترهای مدل روی توابع تبدیل بـه طـور مجـزا بررسـی و تحلیـل
 
 
شدهاند. این تحلیلها نشان میدهند که:
 
 

  • تغییرات ظرفیتهای خازنی بـین دو سـیمپـیچ در اثـر جابجـائی محـوری قابـل چـشم پوشـی میباشند.
  • تغییرات توابع تبدیل در اثر تغییر شکل شعاعی اکثراً از تغییرات ظرفیتهـا ناشـی مـیشـوند. درنظرگرفتن تغییرات اندوکتانسها در اینحالت ضروری نمیباشند.

 
چشم پوشیهای فوق باعث کاهش قابل ملاحظهای در زمان محاسـباتی مـیشـوند و اعمـال آنهـا
 
 
درپایش ترانسفورماتورها مفید می باشد.
 
مقدمه
 
 
از آنجائیکه قدرت شبکههای برق همواره در حال افزایش بوده و بایـستی تاحـد ممکـن تغذیـه
 
 
انرژی برق مطمئن انجام گردد، بالا بودن قابلیت اطمینان، طول عمروکیفیت تکتک عناصر وتجهیزات
 
 
موجود در شبکه ضروری می باشد. ترانسفورماتورهای مـرتبط کننـده سـطوح ولتـاژمختلف درشـبکه از
 
 
مهمترین عناصر شبکهاند که خروج از مدار آنها به قابلیت اطمینان توزیـع انـرژی آسـیب جـدی وارد
 
 
کردهو باعثهدررفتن هزینه زیادی میشود. برای افزایش قابلیت اطمینان تغذیه انرژی برق، شناسـایی
 
 
سریع عیبهای رخ داده در ترانسفورماتورها الزامی میباشد. بر این اساس در پا یان نامـه مـذکور ابتـدا
 
 
مقدمه ای بر روشهای مختلف عیب یابی وپایش ترانسفورماتورهای قدرت اظهار شده می باشد.در ادامه در
 
 
فصل سوم،روش واکاوی پاسخ فرکانسی به عنوان روش جدید در عیبیابی ترانسفورماتورهـا معرفـی و
 
 
اصول و مبانی آن تشریح میگردد.به مقصود تحلیل انواع عیوب متداول وارده به ترانسفور مـاتور (کـه
 
 
معمولا در حالت کار عادی برای ترانسفور ماتور قدرت اتفاق می افتد)سـیم پـیچترانـسفور مـاتور بـا
 
 
روش تابع تبدیل مطالعه و شبیه سـازی شـده اسـت.ایـن مطالعـه بـا تمرکـز بـر روی مـدل مـشروح
 
 
ترانسفورماتور انجام پذیرفته می باشد که جزئیات آن در فصول چهارو پنج ارائـه شـده انـد.فـصل شـش
 
 
نتایج حاصل از شبیه سازی یک ترانسفورماتور قدرت30MVA, 63/20 kV را نشان مـی دهـد و
 
 
حالتهای مختلف صدمات فیزیکی ترانسفورماتور و اثرات آن بر روی تابع انتقال را مورد مطالعه قـرار
 
 
میدهد. نتایج حاصل از شبیه سازیها ، این امکان را فراهم ساخته می باشد تا الگوهای مناسبی متنـاظر بـا
 
خطاها و عیوب مختلف ترانسفورماتور استخراج گـردد. نهایتـا در فـصل هفـت یـک شـبکه عـصبی
 
 
هوشمند ارائه شده می باشد که می تواند با بهره گیری از الگوهـای اسـتخراج شـده مـذکور ، یـک راهکـار
 
 
مناسب برای تشخیص دقیق و مطمئن از خطای وارد شده بدست دهد.
 
فصل 1
کلیات
 
-1-1  پیشینه موضوع
 
وظیفه یک سیستم تشخیص عیب مدرن این می باشد کـه بـا تعیـین وضـعیت کـار ترانـسفورماتور،
 
 
بهره گیری بهینه آنرا با درنظرگرفتن قدرت انتقالی و مدت کارکرد تضمین کند، بدون آنکه قابلیت اطمینان
 
 
ترانسفورماتور تحت تأثیر قرار گیرد. برای انجام این کـار روشـهای مختلفـی همچونپـایش حرارتـی،
 
 
تجزیه و تحلیل گازهای حل شده در روغن، اندازهگیریهای تخلیه جزئی (الکتریکی، صـوتی)، تحلیـل
 
 
تابع تبدیل، اندازهگیری ولتاژ بازگشتی و غیره مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفتهاند. هـر کـدام از ایـن
 
 
روشها دارای خواص خصوص به خود بوده و قادر به شناسائی نوع به خصوصی از عیب مـیباشـند.
 
 
روش تابع تبدیل امروزه برای تشخیص تغییرات مکانیکی در سیمپیچ مورد بحث میباشد.  تحقیقـات
 
 
عملی نشان میدهند که جابجائی محوری و تغییر شکل شعاعی سیمپیچها روی توابع تبدیل تأثیر مـی
 
 
گذارند .[4] بایستی با انجام تحقیقات بیشتر مشخص نمود که تا چه اندازهای میتوان چنین عیبهائی را
 
 
تشخیص داده و محل بروز آنهارا تخمین زد. روش تابع تبـدیل یـک روش مقایـسهای اسـت، یعنـی
 
 
اندازهگیریهای جدید را بایستی با اندازهگیریهای مرجعی در کنار هم قرار داد. کنتـرل مـنظم تـابع تبـدیل
 
پایش2 پیوستهای را امکان پذیر میسازد که میتوان به تغییرات به وجودآمده در کارکرد ترانـسفورماتور
 
به موقع پی برد. اگر انحرافات قابل ملاحظهای در نتایج اندازهگیریها نظاره گردید، بایستی این انحرافـات
 
را مورد مطالعه و تحلیل قرار داد که آیا ممکن می باشد عیبی رخ داده باشد. همچنین اگر عیبی روی داده
 
می باشد، آیا میتوان نوع و محل آنرا برآورد نمود.
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 204
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق