متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :تشکیلات و روش‌ها

عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت– گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : تشکیلات و روش‌ها

 

عنوان :

مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش

گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

استاد راهنما:

دکتر جعفر حاجی بزرگی

                                           

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

1-   فصل اول: کلیات پژوهش. 3

1-1-                مقدمه. 3

1-2-                تشریح و اظهار مساله. 5

1-2-1-                    تشریح مساله. 5

1-2-2-                    اظهار مساله. 6

1-3-                اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 6

1-4-                اهداف پژوهش.. 7

1-5-        فرضیه های پژوهش.. 8

1-6-                متغیرهای پژوهش.. 8

1-6-1-                    متغیر مستقل : فرهنگ سازمانی. 8

1-6-2-            متغیر وابسته : مدیریت دانش.. 9

1-6-3-                    مدل اولیه پژوهش. 9

2-   فصل دوم: ادبیات پژوهش. 12

2-1-        مقدمه. 12

2-2-                سابقه موضوع و تحقیقات انجام شده 13

2-3-                مفهوم فرهنگ… 15

2-4-                تعریف فرهنگ سازمانی. 15

2-5-                ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ سازمانی. 21

2-6-                الگوها، نوع‌ها یا سطوح مختلف فرهنگ سازمانی. 22

2-6-1-                    نوع‌‌شناسی کوئین و روهرباف ( 1983) و کوئین (1988) 23

2-6-2-                    مدل شناختی (سطوح) فرهنگ سازمانیـ ادگار شاین (1985) 24

2-6-3-                    نوع‌شناسی کوک و زومال ( 1993) 25

2-6-4-                    نوع‌شناسی تائونو ککاله ( 1998) 26

2-7-                ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه گیرت هافستد 27

2-8-                مدل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی استیفن رابینز. 28

2-9-                مدل پارسونز. 29

2-10-              مدل تقسیم ‌بندی فرهنگ سازمانی کوئین و مک گراث.. 29

2-11-              مدل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی دانیل دنیسون. 30

2-12-              مدل ساروس و دیگران (مدل نظری پژوهش) 34

2-12-1-                  رقابت‌پذیری.. 36

2-12-2-                  مسئولیت اجتماعی. 37

2-12-3-                  طرفداری‌گری.. 38

2-12-4-                  نوآوری.. 38

2-12-5-                  تأکید بر پاداش.. 39

2-12-6-          جهت‌گیری عملکرد 40

2-12-7-                  ثبات.. 40

2-13-      علت های انتخاب مدل ساروس و دیگران به عنوان مدل نظری پژوهش… 41

2-14-              جهان‌بینی اسلامی و تاثیر آن بر فرهنگ سازمانی. 42

2-15-      تعریف مدیریت دانش… 44

2-16-              تاریخچه مدیریت دانش… 46

2-17-              مفاهیم اصلی و مهم در مدیریت دانش… 47

2-17-1-                  داده 47

2-17-2-                  اطلاعات.. 48

2-17-3-                  دانش.. 48

2-18-              کاربرد دانش… 49

2-19-              نقشه دانش… 50

2-19-1-                  طبقهبندی نقشه های دانش.. 51

2-19-2-                  نقشه دانش و نمودار سازمانی. 51

2-19-3-                  ویژگیهای نقشه های دانش مناسب.. 52

2-20-              نگاشت دانش… 52

2-21-              اهداف نگاشت دانش… 53

2-22-      چگونگی استقرار مدیریت دانش در سازمان. 54

2-23-              بسترهای مورد نیاز برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان. 57

2-24-              عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش… 60

2-25-              موانع موجود در استقرار مدیریت دانش… 66

2-26-      رویکردهای بهبود مدیریت دانش در سازمان. 69

2-26-1-                  جذب و پرورش نخبگان. 69

2-26-2-                  اعتلای فرهنگ سازمانی. 69

2-26-3-                  ایجاد و توسعه هسته های دانشی. 70

2-26-4-                  توسعه ظرفیت یادگیری سازمانی. 70

2-26-5-                  ایجاد شبکه های اجتماعی. 71

2-26-6-                  بهره گیری از نظام نیرومند ارزیابی عملکرد 71

2-26-7-                  توسعه نظام مدیریت.. 71

2-26-8-                  تأثیر دادن به مدیران میانی. 72

2-26-9-          روزآمد کردن نظام فناوری اطلاعات و امنیت.. 72

2-26-10-                       هم راستایی با خطوط راهبردی.. 73

2-27-              مدل های مدیریت دانش… 73

2-27-1-                  مدل  Nonakaو  Takeuchi  -1995. 73

2-27-2-                  مدل‌هایTannembaum  و  Alliger – 2000 وP.N. Rastogi  – 2000. 75

2-27-3-                  مدل‌های Probst, Raub  و Romhardt  – 2002 وHeisig  – 2001. 76

2-27-4-                  مدل Mark W. McElroy – 2002. 77

2-28-              چهارچوب نظری پژوهش.. 79

2-29-      مدل پژوهش.. 80

2-30-              سازمان مورد مطالعه. 81

2-30-1-                  معرفی سازمان مورد مطالعه. 81

2-30-2-                  پیشینه سازمان. 81

2-30-3-                  تعریف گمرک.. 82

2-30-4-                  وظایف گمرک ایران. 82

2-30-5-                  تأثیرهای گمرک.. 83

2-30-6-                  چشم انداز. 84

2-30-7-                  بیانیه رسالت سازمان. 84

2-30-8-                  اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان. 84

3-   فصل سوم: روش شناسی پژوهش. 88

3-1-                مقدمه. 88

3-2-                نوع و روش پژوهش.. 88

3-2-1-                    نوع پژوهش. 88

3-2-2-                    روش پژوهش و شیوه انجام آن. 89

3-3-                روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 90

3-3-1-                    روش‌های میدانی. 90

3-3-2-                    روش کتابخانه‌ای.. 90

3-3-3-                    پرسشنامه 90

3-4-                جامعه آماری ( N) 91

3-5-                نمونه آماری ( n) 92

3-6-                روش آزمون پژوهش.. 92

3-7-                چگونگی مطالعه روایی و پایایی ابزار پژوهش.. 93

3-7-1-                    اعتبار (روایی) پرسشنامه. 93

3-7-2-            پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 94

3-7-3-            پایایی پرسشنامه پژوهش. 94

4-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش. 97

4-1-                مقدمه. 97

4-2-                عملیات آمار توصیفی. 97

4-2-1-                    شاخص‌های آمار توصیفی. 97

4-3-                عملیات آمار استنباطی. 101

4-3-1-                    آزمون نرمال بودن داده ها 101

4-3-2-                    تحلیل همبستگی دو متغیری.. 102

4-3-3-                    تحلیل رگرسیون چندگانه. 107

4-3-4-                    آزمون معنی دار بودن ضرایب.. 109

4-4-        رتبه‌بندی ابعاد متغیرهای پژوهش.. 109

4-4-1-                    آزمون فریدمن برای مقایسه ابعاد عوامل فرهنگ سازمانی. 109

4-5-                تجزیه و تحلیل داده های کتابخانه ای.. 110

5-   فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهاد 114

5-1-        توصیف روش‌های بکارگرفته شده 114

5-2-        نتایج کلی پژوهش (آمار استنباطی) 115

5-2-1-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌1: 115

5-2-2-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیهی اخص‌2: 115

5-2-3-                    نتیجهگیری از ازمون فرضیهی اخص‌3: 117

5-2-4-                    نتیجه گیری از ازمون  فرضیه‌ی اخص‌4: 118

5-2-5-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌5: 119

5-2-6-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌6: 120

5-2-7-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌7: 120

5-2-8-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص‌8: 121

5-2-9-                    نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اهم: 121

5-3-        نتایج حاصل از مبانی نظری پژوهش.. 122

5-4-                پیشنهاد‌ات.. 122

5-5-                پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی. 124

5-6-                موانع و محدودیت‌های پژوهش.. 124

6-   ضمیمه و پیوست‌ 125

6-1-                پرسش‌نامه (پیوست الف) 125

6-2-                هیستوگرام عوامل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(پیوست ب) 129

7-   فهرست منابع و مآخذ 134

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 دسته‌بندی تعاریف فرهنگ… 15

جدول ‏2‑2 مدل فرهنگ سازمانی کوئین (1988) 23

جدول ‏2‑3 : نمودار ترسیمی تئوری همانندی/ ناهمانندی فرهنگ کار تائونو ککاله (1998) 27

جدول ‏2‑4 مدل AGIL پارسونز (گریفین، 1991، ص401) 29

جدول ‏2‑5 تقسیم‌بندی کوئین و مک‌گراث از فرهنگ‌های سازمانی. 30

جدول ‏2‑6 ویژگی‌های چهارگانه فرهنگ سازمانی دنیسون. 31

جدول ‏2‑7 : عوامل مفقیت مدیریت دانش از دید دانشمندان (2003) Okounoye. 59

جدول ‏2‑8 : عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (آلازمی و زئیری، 2003) 61

جدول ‏2‑9 : عوامل فرهنگ سازمانی (مدل ساروس و دیگران، 2002) 80

جدول ‏3‑1 : ترکیب سوالات.. 90

جدول ‏3‑2 : آزمون آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 95

جدول ‏3‑3 : آزمون آلفای کرونباخ بر اساس متغیرها 95

جدول ‏4‑1 : شاخص های آماری. 100

جدول ‏4‑2: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. 102

جدول ‏4‑3 :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اهم 103

جدول ‏4‑4 :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص1. 103

جدول ‏4‑5  :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص2. 104

جدول ‏4‑6  :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص3. 104

جدول ‏4‑7 :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص4. 105

جدول ‏4‑8 : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص5. 105

جدول ‏4‑9 : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص6. 106

جدول ‏4‑10  : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص7. 106

جدول ‏4‑11 : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص8. 107

جدول ‏4‑12 : اختصار مدل. 107

جدول ‏4‑13: تحلیل آنووا 108

جدول ‏4‑14 :  تحلیل رگرسیون چندگانه 108

جدول ‏4‑15 : آزمون معنی داربودن عوامل فرهنگ سازمانی. 110

جدول ‏4‑16 :  آزمون فریدمن برای مقایسه عوامل فرهنگ سازمانی. 110

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏1‑1 مدل فرهنگ سازمانی ساروس و مدیریت دانش لاوسون. 9

شکل ‏2‑1  مدل اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی دنیسون 2000. 31

شکل ‏2‑2  عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش (اصیلی، 1381) 55

شکل ‏2‑3  مدل شبکه‌ای میسرا (2003) 58

شکل ‏2‑4 چارچوب مدیریت دانش APQC.. 59

شکل ‏2‑5 ساختار سازمانی گمرک ج. ا. ایران (منبع: سایت گمرک ایران) 86

شکل ‏4‑1 : نمودار سن پاسخ دهندگان. 98

شکل ‏4‑2: نمودار تخصص و رشته پاسخ دهندگان. 98

شکل ‏4‑3 : نمودار سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 99

شکل ‏4‑4 : نمودار سابقه کار پاسخ دهندگان. 99

شکل ‏4‑5 : نمودار جنسیت پاسخ دهندگان. 100

 

 

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی    کد واحد:101 کد شناسایی پایان نامه:
عنوان پایان نامه :

مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

نام و نام خانوادگی دانشجو:  مسعود شاهسواری

شماره دانشجویی: 910851347

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

تاریخ شروع پایان نامه:

تاریخ اتمام پایان نامه:

 

استاد راهنما : دکتر جعفر حاجی بزرگی
آدرس و شماره  تلفن: تهران، تقاطع خ رودکی با خ هاشمی کوچه شهید اسکویی …
چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می گردد. در حالی‌که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی اسلامی تا حدودی قابل حل می‌باشد.

هدف این پژوهش ضمن مطالعه مدل‌های مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و مرور ادبیات و مبانی نظری مرتبط، تعیین تاثیر ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‌باشد.‌

برای این کار، آغاز شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را از منابع معتبر علمی استخراج و مناسب‌ترین پرسش‌نامه‌ استاندارد را انتخاب نمودیم. پرسش‌نامه مذکور را بر اساس اعتقادات و باورهای دینی خود تنظیم نموده و پس از ارزیابی و تایید روایی و پایایی، آن را در میان جامعه آماری توزیع و سپس جمع‌آوری و به مطالعه و تجریه و تحلیل آن با نرم‌افزار SPSS19 پرداختیم.

طی تحلیل‌های آماری انجام شده روی داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مشخص گردید که بین مدیریت دانش و کلیه شاخص‌های فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و قوی هست. نتایج پژوهش نشان می‌دهد معنویت، در نظر داشتن مسائل دینی و مذهبی و انجام وظایف شرعی موجب تشدید احساس مسئولیت و میل به پیشرفت وتعالی درکارکنان می گردد و افراد را به سمت استقرار مدیریت دانش سوق می‌دهد.

در نهایت با به توجه نتایج پژوهش توصیه می گردد با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی، شاخصه‌های فرهنگی مفید و مؤثر بر مدیریت دانش ارتقاء، حفظ و تقویت گشته و شاخص‌هایی که نامطلوب و غیر مؤثر بودند تغییر یا اصلاح شوند.

کلمات کلیدی: گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش

 

 

1-          فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-   مقدمه

فرهنگ عبارت می باشد از مجموعه‌ای از ارزش ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی می باشد که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می گردد. آن نشان دهنده بخش نانوشته و محسوس سازمان می باشد. هدف فرهنگ این می باشد که به اعضای سازمان احساس هویت بدهد و در آنان نسبت به باورها و ارزش‌های باور نکردنی تعهد ایجاد کند. ارزش‌های سنتی موجب تقویت و ثبات هر چه بیشتر سازمان می‌گردند و باعث می شوند تا افراد تازه وارد به علت وجودی فعالیت‌ها و رویدادهای سازمان پی ببرند و آنها را درک کنند.(ال. دفت، 1381: 394)

در تعریفی دیگر فرهنگ سازمانی به نظامی از معانی مشترک اطلاق می گردد که اعضای یک سازمان به آن‌ها عقیده دارند و این سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز می‌سازد. این نظام معانی مشترک، در وارسی دقیق‌تر، مجموعه‌ای از ویژگی‌های عمده‌ای می باشد که سازمان برای آن‌ها ارزش قائل می باشد. تحقیقات بیانگر آنند که در مجموع، هفت ویژگی اصلی جوهره فرهنگ یک سازمان را به نمایش می‌گذارند. (استیفن، رابینز، رفتار سازمانی، 424:1389)

فرهنگ سازمانی در دو سطح سازمان هست. در سطح بالایی پدیده‌های قابل رویت وجود دارند که شامل شیوه رفتار افراد، نوع لباس پوشیدن، نشانه‌ها و علائم، جشن‌ها و داستان‌هایی می گردد که اعضای سازمان آنها را رعایت می‌نمایند. این پدیده‌ها نشانه‌هایی هستند مبتنی بر ارزش‌های ژرفی که در اعماق افکار اعضای سازمان وجود دارند. ارزش‌های اصولی یا زیربنایی باورها و فرآیندهای اندیشیدن فرهنگ حقیقی را به وجودمی‌آورند. ویژگی‌های فرهنگی به روش‌های گوناگون متجلی می‌گردند، اما اصولاً دوره تکاملی می‌پیمایند و سرانجام به صورت مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی در می‌آیند که در روابط اجتماعی رعایت می شوند. برای تفسیر فرهنگ می‌توان از این الگوها بهره گیری نمود. (ال. دفت ، 395:1385)

امروزه در سازمان‌ها حجم بسیار بالایی از اطلاعات و دانش هست به طوری که در حال حاضر مدیران توجه خاصی را به این مساله معطوف داشته‌اند. به گونه‌ای که با بهره گیری و مدیریت آن در سازمان‌ها می‌توانند به کارایی و سودمندی بالایی در سازمان خود دست یابند. مدیریت دانش یکی از این چالش‌ها به شمار می‌آید. شیلا گورال معتقد می باشد: مدیریت دانش نیازمند اتخاذ دیدگاه کلی‌تری نسبت به اطلاعات می باشد. در این ارتباط، نه تنها تلفیقی از اطلاعات داخلی و خارجی بلکه طراحی متناسب، کنترل و تقویت رسمی و غیر رسمی اطلاعات مورد نظر می باشد. علاوه بر آن، مدیریت دانش به توجهی مدبرانه به دانسته‌های با ارزش و دانشی که موجب پیشرفت سازمان‌های اجرایی می گردد احتیاج دارد. (الکین، 1381)

شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی، برای پیاده‌سازی آن ضروری می باشد. در این تبیین کوتاه کوشش می‌کنیم، مدیریت دانش را نه لزوماً به صورت آکادمیک، بلکه بر اساس نشان دادن نتایج و راه‌کارهای ملموس آن بشناسیم.

مدیریت دانش نیز، چیزی نیست غیر از مدیریت این سرمایه از آغاز تا انتهای دوره حیات آن به تعبیر واضح‌تر، مدیریت دانش، شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخیره‌سازی دانش، انتشار و به اشتراک‌گذاری دانش و بالاخره به کارگیری دانش می باشد. سازمان شما بایستی به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند، درصورت لزوم، آن‌را خلق کند، یا اینکه از منابع دانش خارج از سازمان کسب نماید. دانش خلق شده یا کسب شده، بایستی با نیازهای شما تطبیق داده شده و به تعبیری، آماده گردد و به صورت مناسب، ذخیره گردد تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز، مورد بهره گیری قرارگیرد. در این بین، دانش نباید به صورت یک آب راکد، درجایی محبوس گردد. دانش بایستی مانند یک چشمه جوشان در سازمان شما (در هر جایی که نیاز می باشد و درهر زمان که نیاز می باشد) جریان داشته باشد و همه کسانی را که تشنه آن هستند، سیراب کند. همان‌گونه که آب راکد، ارزش چندانی ندارد و بعد از مدتی می‌گندد، دانشِ به اشتراک گذاشته نشده هم، ارزش چندانی ندارد و سرمنشا خیر و برکت زیادی نخواهد بود.

این فرآیندها، اثرات متقابلی بریکدیگر دارند. نکته قابل ذکر این می باشد که دانش، ممکن می باشد که تاریخ مصرفش گذشته باشد. در چنین حالتی، لازم می باشد که ا ین دانش را فراموش نمود تا دست و پاگیر نباشد.

سازمانی که به خوبی این پنج فرآیند(خلق، کسب، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و بهره گیری) را مدیریت می کند، سازمانی دانشی یا دانش محور می باشد. در چنین سازمانی، ارزش کارکنان سازمان دیگر به قدرت بدنی یا حتی نظم و انضباط کاری نیست، بلکه به توانایی آنها در انجام فعالیت‌های دانشی می باشد. به این نوع کارکنان، عنوان کلی دانشور یا دانشکار، اطلاق می گردد. (شرکت مشاوران توسعه آینده، 1385)

مدیریت دانش برای آن که قابل بهره گیری باشد نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود می­باشد زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان هست که به افراد شیوه فهم و معنا بخشیدن به رویدادها را نشان می‌دهد. پس از فرهنگ سازمانی می‌توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی بهره گیری نمود. فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می­گردد که افراد در کوشش برای نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش دانسته­های خود را تسهیم کرده ­و منتشرسازند(کالسه،2000). همچنین فرهنگ سازمانی قوی موجب ایفای تأثیر موثرتر کارکنان در  یک سیستم تعاملات سازنده به مقصود تبادل دانش و دست‌یابی سریع تر به اهداف  سازمان می گردد. (بزری، مهدی ، ولوی، محمدرضا، 1385)

1-2-   تشریح و اظهار مساله

1-2-1-                 تشریح مساله

بازسازی و اعتلای فرهنگ سازمانی در جهت طرفداری برانگیزاننده و توان‌ساز از نیروهای دانشی در زمینه تولید، اشتراک گذاری، کاربردی کردن، و ذخیره سازی دانش جدید و مورد نیاز سازمان در قلب رویکردها و رویه‌های مدیریت دانش جای دارد. شدت این تحول بایستی به گونه‌ای باشد که تمام اشخاص خود را به نحوی از انحاء در قبال جمع‌آوری، انتقال، و تولید دانش مسئول بدانند. از این رو در تضمین جریان بهینه دانش وجود یک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی می باشد. (بالتازارد و کوک،2004)

با وجود این‌که اغلب مدیران اجرایی ارشد عقیده دارند مدیریت دانش برای موفقیت سازمان امری حیاتی می باشد با این حال بسیاری  از سازمان‌ها برای توسعه محیط تبادل دانش هیج اقدامی نمی‌کنند. یکی از علت های مهم آن، فرهنگ سازمانی می باشد مدیریت  دانش نیازمند ذهنیتی می باشد که سازمان در آن بایستی توان خطرپذیری و تحمل شکست را داشته باشد به بیانی دیگر سازمان‌ها  بایستی از نظر فرهنگی آمادگی پذیرش آن را داشته باشند. (بروکز و دیگران، ترجمه: حسین معارف وند،1387)

یکی از مشکلاتی که انجام این پژوهش را مورد تاکید قرار می‌دهد این می باشد که در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می گردد. در حالی‌که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی مبتنی بر باورهای اسلامی تا حدودی قابل حل می‌باشد.

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن در مدیریت دانش در صدد مطالعه ارتباط بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‌باشیم و این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به این سوال می‌باشد که: آیا بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) ارتباط هست؟

1-2-2-                 اظهار مساله

ارتقا فرهنگ سازمانی در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) چگونه  و به چه اندازه در مدیریت دانش این سازمان تأثیر گذار می باشد؟

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در اظهار اهمیت و ضرورت این پژوهش می‌توان به فرمایشات گهربار رسول اکرم (ص) تصریح نمود که می‌فرمایند:

  • در کار دانش یار همدیگر باشید و دانش خود را از یکدیگر پوشیده مدارید، که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال می باشد.
  • خدا شادمان سازد آن آدمی را که آن چیز که را از من می‌شنود ضبط کند و برساند آن را به کسانی که نشنیده‌اند.

همچنین می‌توان به یکی از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری در این ارتباط تصریح نمود:

  • “بدون حرکت در جاده دانش به نقطه مطلوب نخواهیم رسید” (تیرماه 1384) .

در صورت عدم انجام این پژوهش ممکن می باشد در پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به موضوع فرهنگ سازمانی اهمیت کافی داده نشود و بدون آماده‌سازی بستر فرهنگی به نتیجه مطلوبی در مدیریت دانش نرسیم. با انجام این پژوهش وزن و تاثیر هر یک از عوامل فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تعیین می گردد که این نتیجه موجب اهمیت و کار بیشتر روی عوامل موثرتر می گردد. به عنوان مثال ممکن می باشد در صورت عدم در نظر داشتن فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت دانش سالیانه حجم وسیعی از اطلاعات، تجربیات و دانش که بسیار گران‌بها و پرهزینه می‌باشند از سازمان خارج گردد و دانش موجود هم به دلیل عدم در نظر داشتن مسایل فرهنگی کاربردی نشود.

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران