متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

 

گرایش :مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : مطالعه تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.  )

گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

 

عنوان:

مطالعه تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر یوسف بیگ زاده

  

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………4

1-4چارچوب نظری پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………5

1-5اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-8مدل عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………9

1-9قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10دورۀ زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11مکان پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-12تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….10

1-13تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….11

بخش اول: دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-2- پیشینه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3 تعاریف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-4 مولفه های دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………….17

2-1-5 اصول مورد تأکید در زمینه استقرار دولت الکترونیک………………………………………………………………………19

2-1-6 اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….20

2-1-7 مزایای دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….21

2-1-8 چارچوب ابعاد کلان دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………22

2-1-9 وضعیت دولت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………23

2-1-10 فرآیند استقرار دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………..24

2-1-11 تأثیر دولت الکترونیک در بهره وری…………………………………………………………………………………………..25

بخش دوم: پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-2- تعاریف پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-3- مفهوم پاسخگویی……………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-4- معنی پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-5- تاریخچه پاسخگویی در اداره امور عمومی………………………………………………………………………………….29

2-2-6- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی…………………………………………………………………………………………….31

2-2-7- پاسخگویی در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-8- ضرورت و اهمیت پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………….35

2-2-9- مراحل طراحی مدل فرآیند پاسخگویی……………………………………………………………………………………….36

2-1-10- انواع  و سطوح پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….37

2-2-11- کارکرد ها و پیامد های پاسخ گویی عمومی………………………………………………………………………………40

2-2-12- موانع پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………………………….42

بخش سوم: سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته…………………………………………………………………………………..43

2-3-1-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………………………………………………43

2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشورError! Bookmark not defined.45

فصل سوم روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….47

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-3- جامعه آماری پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………..49

3-4- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه:…………………………………………………………………………………………………49

3-5- ابزارهای جمع آوری داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………50

3- 6- مقیاس های پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………..51

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………..52

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………………………………….55

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56

4-2- بخش اول توصیف آماری جمعیت نمونه……………………………………………………………………………………….57

4-3- بخش دوم :تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های پژوهش)   ……………………….61

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………62

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-2- بحث و نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.75

5-2-1- نتیجه گیری توصیف آماری  ویژگی های آزمودنی ……………………………………………………………………..75

5-2-2- نتایج  تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری …………………………………………………………………………75

5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادهایی در راستای نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادهایی برای محققان آتی ……………………………………………………………………………………………………77

5-4- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..77

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………79

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1-1: مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک…………………………………………………….17

جدول شماره 2-1-2: چگونگی ارتباط مولفه های دولت الکترونیک با یکدیگر   19

جدول شماره 3-1: تعداد و چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه ها.. 51

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

جدول شماره 3-2: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه پاسخگویی   51

جدول شماره 3-3: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه دولت الکترونیک   52

جدول شماره3-4 : آزمون پایایی سوالات  پرسشنامه پاسخگویی.. 53

جدول شماره3-5 : آزمون پایایی سوالات  پرسشنامه دولت الکترونیک.. 53

جدول4-1-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 57

جدول 4-1-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 58

جدول 4-1-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات.. 59

جدول شماره 4-1-4 : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.. 60

جدول4-2-1 : نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال   62

جدول شماره 4-2-2 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی   63

جدول (4-2-3) : نتایج آزمون فرضیه ی اصلی.. 64

جدول شماره 4-2-4 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-1  65

جدول (4-2-5) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-1. 65

جدول شماره 4-2-6 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-2  66

جدول (4-2-7) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-2. 67

جدول شماره 4-2-8 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-3  68

جدول (4-2-9) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-3. 68

جدول شماره 4-2-10 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-4  69

جدول (4-2-11) : نتایج آزمون فرضیه 1-4. 70

جدول شماره 4-2-12 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-5  71

جدول (4-2-13) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-5. 71

جدول شماره 4-2-14: اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. 72

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره 2-1-2 ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی.. 40

نمودار4-1-1 : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال جنسیت.. 57

نمودار4-1-2: درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال سن.. 58

نمودار4-1-3 : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال تحصیلات.. 59

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل شماره 2-1-1: تعاملات اجزاء دولت الکترونیک.. 18

شکل 2-1-2: طبقه بندی مولفه های دولت الکترونیک براساس سطوح مختلف   18

شکل شماره 2-2-1: مدل عمومی ارزشیابی برای سطوح اساسی.. 32

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان می باشد می باشد. برای این مقصود یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجعه کنندگان ادارت دولتی شهرستان ملکان می باشد که در بازه زمانی انجام پژوهش به ادارات دولتی مراجعه نموده اند و از وب سایت های این ادارات بهره گیری نموده اند. که بخاطر نامحدود بودن تعداد آنها از روش تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود تعداد 267 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه پژوهش در بین آنها توزیع و جمع آوری گردید، پس از جمع آوری وتلخیص داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل فرضیه ها بهره گیری گردید؛ نتیجه پژوهش بیانگر آنست که بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی و ابعاد آن (قانونی،مالی، عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی)  در ادارات دولتی شهرستان ملکان تأثیر معنی داری دارد.

 

واژگان کلیدی:

دولت الکترونیک، پاسخگویی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملکردی، پاسخگویی دموکراتیک، پاسخگویی اخلاقی

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت