متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : مطالعه تاثیر شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات روانی  ناشی از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه  (مورد مطالعه بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل)

دانشگاه آزاد اسلامی   

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

عنوان:

مطالعه تاثیر شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات روانی  ناشی از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه  (مورد مطالعه: بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی فدایی

تابستان  93

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

   عنوان                                            صفحه

چکیده 1

 

فصل اول ـ کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 8

1-4- اهداف پژوهش 10

1-5- مبانی نظری پژوهش : 11

1-6- فرضیه های پژوهش: 13

1-7- متغیرهای پژوهش: 14

1-7-1 متغیر مستقل : 14

1-7-2- متغیر وابسته : 14

1-8- تعریف متغیرها 14

1-8-1- پراخت از جیب (O.O.P) 15

1-8-2- هزینه های کمرشکن سلامت: 15

1-8-3- فقر: 15

1-8-4- اختلال  روانی: 17

1-9- قلمرو پژوهش: 17

 

فصل دوم ـ مرور منابع، ادبیات و پیشینه پژوهش 19

2-1- مقدمه 20

2-2- مفاهیم و عوامل مرتبط با هزینه های درمان 20

2-2-1-  محاسبه هزینه کمرشکن: 21

2-2-2- درآمد مؤثر: 22

2-2-3-  توان پرداخت خانوار: 23

2-2-4-  هزینه معاش: 23

2-2-5-  نسبت یا شاخص :O.O.P 24

2-2-6-  تعیین خانوارهای مواجه با هزینه کمرشکن سلامت: 24

2-2-7- ضریب جینی، منحنی لورنز: 24

2-2-8- شاخص انصاف در مشارکت مالی: 25

2-2-9- خط فقر و تئوری های مرتبط با فقر 26

2-2-10- هزینه های پرداخت از جیب در قوانین بیمه سلامت 32

2-2-11- هزینه درمان از جیب مردم از دید مسولان بهداشت و درمان کشور 35

2-2-12- معضلات نظام سلامت ایران از بعد تامین هزینه 36

2-3- سلامت روان 37

2-3-1- تعریف سلامت روانی: 38

2-3-1-1- تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 40

2-3-2- اصول سلامت روانی 42

2-3-3- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی 44

2-3-4- عوامل موثر در تامین سلامت روان: 44

2-3-5- نظریات مرتبط با  سلامت روانی: 44

2-3-5-1- نظریه ی زیگموند فروید 45

2-3-5-2- نظریه ی آدلر 45

2-3-5-3- نظریه ی سالیوان 46

2-3-5-4- نظریه ی کارل راجرز 47

2-3-5-5- نظریه ی آلبرت الیس 47

2-3-5-6- نظریات جدید مبتنی بر شناخت درمانی 48

2-3-5-6-1- نظریه ی ویلیام گلاسر: 49

2-3-5-6-2-نظریه ی اسکینر: 49

2-4- تاریخچه و پیشینه مطالعات 50

2-4-1- تحقیقات و مطالعات انجام شده در داخل کشور 50

2-4-2- تحقیقات و مطالعات انجام شده در خارج کشور 54

 

فصل سوم ـ روش اجرای پژوهش مواد و روشها 57

3-1- مقدمه 58

3-2- روش پژوهش 58

3-3- جامعه آماری 58

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری 59

3-5- روش گردآوری اطلاعات 59

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 59

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه 61

3-7-1- روایی(Validity) 61

3-7-2- پایایی(Reability) 61

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 62

 

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای پژوهش 64

4-1- مقدمه 65

4-2-  توصیف داده های جمعیت شناختی 66

4-2- 1- اطلاعات بیماران بر حسب سن 66

4-2- 2- اطلاعات بیماران بر حسب تحصیلات 67

4-2- 3- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت تاهل 68

4-2-4- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت اشتغال 69

4-2-5- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت محل سکونت 70

4-2-6- اطلاعات بیماران بر حسب اندازه خانوار 71

4-2-7- اطلاعات بیماران بر حسب نوع بیمه پایه 72

4-2-8- اطلاعات بیماران بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان 73

4-2-9- اطلاعات بیماران بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل 74

4-2-10- مقایسه هزینه های درمان 75

4-2-11- مقایسه درآمد و پرداخت از جیب خانوار 76

4-2-12- مطالعه وضعیت مواجه با هزینه های کمر شکن 76

4-2-13- مطالعه وضعیت زایش فقر 77

4-3- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات) 79

 

فصل پنجم ـ بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 83

5-1- مقدمه 84

5-2- نتیجه گیری 84

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی 84

5-2-2- نتایج تحلیل فرضیات 86

5-2-3- نتیجه گیری کلی و مقایسه با تحقیقات 88

5-3- پیشنهادات کاربردی 89

5-4- محدودیت های پژوهش 90

5-5 توصیه به سایر محققین 91

فهرست منابع 92

منابع فارسی 92

منابع انگلیسی 96

پیوست ها 98

 

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول 1-1- نمرات برش در هریک از خرده مقیاس ها ی پرسشنامه سلامت عمومی(فتحی آشتیانی، 1388 ) 17

جدول 2-1- متغیرهای مربوط به هزینه های سلامت (سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) 25

جدول 3-1- متغیر های مورد مطالعه پژوهش (برگرفته از پرسشنامه پژوهش) 60

جدول3-2- ضریب پایایی سوالات مربوط به متغیر سلامت روان 62

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب اندازه سن 66

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب اندازه تحصیلات 67

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب وضعیت تاهل 68

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب وضعیت اشتغال 69

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب محل سکونت 70

جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب اندازه خانوار 71

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب نوع بیمه پایه 72

جدول 4-8- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان 73

جدول 4-9- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل 74

جدول 4-10- مقایسه هزینه های مختلف درمان 75

جدول 4-11-  مقایسه درآمد کل ومجموع پرداخت از جیب (O.O.P) خانوار 76

جدول 4-12- مقایسه مجموع ظرفیت پرداخت و (O.O.P) پرداخت از جیب خانوار 76

جدول 4-13- وضعیت مواجه با هزینه کمر شکن خانوارها در اثر شاخص O.O.P 76

جدول 4-14- وضعیت زایش فقر خانوارها در اثر شاخص O.O.P 77

جدول 4-15- آماره توصیفی شاخص O.O.P 78

جدول 4-16-آماره توصیفی اختلالات روانی 79

جدول 4-17- نتایج آزمون خی دو فرضیه اول 79

جدول 4-18- نتایج آزمون خی دو فرضیه دوم 80

جدول 4-19- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع نمرات 81

جدول 4-20- نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط همبستگی 81

جدول 4-21- نتایج آزمون خی دو فرضیه چهارم 82

 

فهرست نمودارها / اشکال

عنوان                                               صفحه

شکل1-1- مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته) 13

نمودار 4-1:  نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی  سن بیماران 66

نمودار 4-2:  نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی تحصیلات بیماران 67

نمودار 4-3 :  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تاهل بیماران 68

نمودار 4-4:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بیماران 69

نمودار 4-5:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مسکن بیماران 70

نمودار 4-6:  نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب اندازه خانوار بیماران 71

نمودار 4-7 :  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب نوع بیمه پایه بیماران 72

نمودار 4-8 :  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان بیماران 73

نمودار 4-9:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل خانوار 74

نمودار 4-10:  نمودار دایره ای  مقایسه هزینه های بخش سرپایی 75

نمودار4-11:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مواجه با هزینه کمر شکن خانوارها 77

نمودار 4-12:  نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مواجه با فقر خانوارها در اثر شاخص O.O.P 78


چکیده

افزایش روز افزون هزینه های خدمات سلامت، مشکلاتی را در زمینه ی تأمین مالی این هزینه ها به وجود آورده و تأمین هزینه های سلامت خانوارها، یک چالش مهم در نظام سلامت به شمار می رود. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر خانوار بیش از چهل درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های سلامت نماید، در تأمین سایر مایحتاج لازم برای یک زندگی مناسب دچار معضلات جدی شده و با هزینه های کمر شکن مواجه خواهد گردید. این پژوهش تلاشی بود در راستای سنجش اندازه پرداخت  مستقیم از جیب بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل و مطالعه ارتباط این گونه پرداختها، با مواجه خانوار آنان با هزینه های کمرشکن و زایش فقر و نیز بروز اختلالات روانی. مطالعه با روش توصیفی برروی 42 بیمار مبتلا به سرطان سینه انجام گرفت برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه مشتمل بر دوبخش بهره گیری گردید بخش نخست حاوی سوالاتی در خصوص مشخصات دموگرافیکی بیماران و نیز اطلاعات هزینه – درآمد آنها و بخش دوم، پرسشنامه استاندارد 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ بود که در نهایت 40 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بود. تجزیه تحلیل اطلاعات پرسشنامه از طریق نرم افزار 19SPSS  انجام گرفت و آزمون فرضیات از طریق آزمون کای مربع () و ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید. نتایج پژوهش حاکی از این موضوع بود که 93 درصد خانوارها در اثر O.O.P با هزینه های کمرشکن مواجه شده و 87 درصد به فقر گرفتار شده اند، همچنین مشخص گردید شاخص O.O.P با بروز اختلالات روانی دارای ارتباط بوده اما فقر ناشی از هزینه های کمر شکن ارتباط معنی داری با بروز اختلالات روانی نداشت. میتوان نتیجه گرفت ابتلا به بیماری سرطان سینه به دلیل هزینه های سرسام آور ارکان اقتصادی خانوار ها را به صورت عیان مختل می کند که حکایت از لزوم توجه جدی و عاجل به شیوه های تامین منابع سلامت در نظام سلامت کشور دارد.

کلمات کلیدی: پرداخت مستقیم از جیب (O.O.P)، هزینه های کمرشکن، فقر، سرطان سینه، اختلالات روانی

 

 

 

 

1-1- مقدمه

سازمان جهانی بهداشت[1] (WHO) در سال 2000 یکی از اهداف سه گانه نظام سلامت را مشارکت عادلانه برای  تأمین مالی هزینه های سلامت اعلام کرده می باشد. در دهه های اخیر، افزایش هزینه های خدمات سلامت ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی از یک سو و افزایش سطح آگاهی و انتظارات بهداشتی افراد از سوی دیگر،مشکلاتی را در زمینه تأمین مالی هزینه های بهداشتی ودرمانی برای افراد جامعه به وجود آورده می باشد. بعضی ازتبعات حاکم بودن شرایط غیرعادلانه در نظام سلامت به تبیین زیر می باشد:

 خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر، به واسطه تأمین مالی دستیابی به خدمات درمانی با رنج و زحمت فراوان مواجه شده و در ازای تأمین این هزینه ها، ازمخارج ضروری دیگر خود می کاهند. این موضوع باعث تنزل شرایط رفاهی خانوار خواهد گردید.

بار مالی هزینه های سلامت به سبب تقلیل پس انداز و تخصیص کمتر درآمد خانوار به سایر مصارف به خصوص اقلامی نظیر خوراک مناسب و یا تحصیل و آموزش که به مثابه انباشت سرمایه انسانی به خصوص برای فرزندان خانوارها تأثیر غیرقابل انکاری دارد، توان تولید خانوارها را به عنوان کلیدی ترین عامل در فرایند تولید ملی کاهش می دهد.

امکان دارد گروهی از خانوارها به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان، از پیگیری درمان صرفنظرکنند، که این باعث تنزل سطح سلامت و بهداشت خانوارها و جامعه خواهد گردید.

بعضی خانوارهای کم درآمد که در حول و حوش حداقل خط فقر زندگی می کنند، توان معیشتی و درآمد و دارایی های خود را به دلیل تأمین اجباری مخارج درمانی از دست می دهند و با هزینه های کمرشکن روبه رو میگردند و بدین سبب به کام فقر فرو می طریقه.

وجود نقیصه هایی در نظام تأمین مالی مخارج بهداشتی و درمانی که منجر به بروز مورد هایی نظیر حالت هزینه های اسفبار یا کمرشکن برای خانوارها می گردد، می تواند یک عامل زایش فقر آنی و یا پایدار باشد. نکته دیگری که در این خصوص بایستی به آن توجه گردد این می باشد که علاوه بر خانوارهایی که در شرایط سخت تأمین مخارج سلامت به تله فقر می افتند، گروهی از خانوارها که قبل از این رویداد نیز با فقر مادی مواجه بود ه اند، چه بسا به دلیل شوک های ناخواسته هزینه های سلامت هیچ گاه مجال بازتوانی و نجات از کام فقر را نیابند. به اصطلاح اقتصاددانان این دسته از خانوارها ازحالت فقر آنی و گذرا در تله فقر پایدار و همیشگی گرفتار می شوند و طبیعتاً هزینه رفع فقر این گروه خاص ازفقرا برای نظام طرفداری های اجتماعی کشور اولاً بیشترو ثانیاً طولانی تر می باشد. به گونه اختصار پدیده زایش فقر ناشی از هزینه های سلامت دو پیامد دارد اول اینکه گروهی از خانوارهای غیرفقیر را به کام فقر می کشاند و دوم، دسته ای از خانوارهای فقیر اما مستعد برون رفت از شرایط فقر را برای مدت طولانی تری در شرایط تهیدستی گرفتار می ‌کند (مهرآرا و همکاران، 1389).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع لبنی تهران

هدف این پژوهش مطالعه آثار پرداخت مستقیم از جیب در زایش فقر و بروز اختلالات روانی در مورد مبتلایان به سرطان سینه میباشد که در زمره پرهزینه ترین بیماریها میباشد.

1-2- اظهار مسئله

امروزه بسیاری از علمای علم اقتصاد، سلامت را مهمترین عامل رشد اقتصادی می دانند این اهمیت ضرورت تخصیص منابع کافی به بخش سلامت را کاملا برجسته می سازد سلامت مهمترین سرمایه انسانی می باشد. در بسیاری از موردها با سرمایه گذاری بر سلامت (وارائه خدمات بهداشتی و درمانی) این سرمایه انسانی قابل ترمیم و احیا ست (قالیباف، 1390، ص 6).

یکی از محورهای اساسی توسعه پایدار عدالت اجتماعی می باشد. از ارکان مهم عدالت اجتماعی برخورداری تمام اقشار جامعه از بهداشت و سلامت جسمی و روحی می باشد که ناخواسته با اوضاع معیشتی مردم ارتباط تنگاتنگ دارد صنعت بیمه برای شکل گیری عدالت واقعی در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و ایجاد طرحهای مختلف این مهم را برآورده سازد (محرمی و سامی، 1391).

سازمان جهانی بهداشت (WHO)  درسال 2000 یکی از اهداف سه گانه نظام سلامت را مشارکت عادلانه برای تأمین مالی هزینه های سلامت اعلام کرده می باشد. وجود نقص هایی در نظام تأمین مالی مخارج بهداشتی و درمانی که منجر به بروز مورد هایی نظیر حالت هزینه های اسفبار یا کمرشکن[2] برای خانوارها میگردد، می تواند یکی از عوامل زایش فقر آنی و یا پایدار باشد (مهرآرا و همکاران، 89).

درجایی که نظام مالی با عملکرد درست وجود ندارد، مردم متحمل هزینه های سرسام آوری در امر پرداخت مستقیم هزینه های درمانی می شوند که گاه فاجعه بار بوده و آنها هیچگاه نمی توانند از عهده جبران آن بر بیایند. با در نظر گرفتن همه ی اینها، سالانه در حدود 150 میلیون نفر از این فاجعه مالی متضرر میشوند در حالیکه 100 میلیون نفر به زیرخط فقر کشیده می شوند (WHO، 2010).

بخشی از درآمد خانوار در همه جوامع دنیا صرف هزینه های مرتبط با سلامت (خدمات بهداشتی و درمانی ) می گردد. مقدار این سهم و توزیع آن در جوامع نشان دهنده تحمیل بارمالی سلامت به جوامع می باشد. سازمان بهداشت جهانی یکی از متغیرهای اصلی در اندازه گیری کارایی و عملکرد نظام های ارایه خدمات سلامتی در کشورهای دنیا را شاخص مشارکت عادلانه منابع مالی سلامت می داند. اهمیت این شاخص تاحدی می باشد که این سازمان وزن 25 درصدی برای محاسبه شاخص کلی عملکرد نظام های سلامتی به آن داده می باشد (سمنانی وکشتکار، 1382).

مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی چنانچه سهم هزینه های سلامت در بودجه خانوار از رقم 40 درصد تجاوز کند، خانوار با هزینه های اسفبار یا کمرشکن سلامت مواجه شده می باشد (WHO، 2004).

شاخص عدالت در مشارکت تامین مالی حدود 83% برآورد شده که بیانگر وضعیت نامطلوب عدالت در مشارکت خانوارها در تامین مالی هزینه های سلامتی می باشد. هرساله حداقل دو درصد از خانوارها با هزینه های غیرقابل تحمل بهداشت و درمان مواجه بوده و از شوک های ناگهانی مخارج سلامتی به شدت متاثر شده اند. سالانه حداقل یک درصد از خانوارها به دلیل نقصان عملکرد نظام مالی سلامت و به دلیل پرداخت از جیب هزینه درمانی به کام فقر فرو می طریقه و بسته به بنیه خانوار و شرایط پیش رو چه بسا گروهی از این خانوارها تا ابد در ورطه فقر و تنگدستی بمانند (پوررضا، 1386).

بنا برآمار ارائه شده سال 1386 سه درصد از بیماران به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خط فقر سقوط می‌کردند اما این رقم اکنون افزایش یافته می باشد به طوری که نرم کشوری آن به 7.5 درصد رسیده می باشد. از طرف دیگر گمانه زنی‌ها بر آن می باشد که سالانه حدود 13 درصد تهرانی‌ها به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خطر فقر می‌طریقه. البته این رقم در مناطق نابرخوردار ممکن می باشد فراتر هم باشد. بخش عمده‌ای از این بیماران به دلیل خدمات بستری زیر خط فقر می‌طریقه (خبرگزاری ایسنا، 1392).

به مقصود شکل گیری شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده34، 1389).

در سایر کشورها دولت کوشش در افزایش تأثیر خود در بازارهای سلامت داشته و نظاره می گردد که حتی در کشورهای در حال توسعه نیز پرداخت‌های مستقیم افراد از جیب از 42/5 درصد در سال 2000 به 35/2 کاهش یافته و پیش روی سهم تامین اجتماعی افزایش یافته می باشد. موضوع چالش‌برانگیز، سهم پرداخت مستقیم افراد برای خرید کالاها و خدمات سلامت می باشد؛ هرچه اتکای نظام سلامت به منابع جذب‌شده از طریق «پرداخت از جیب» افراد بیشتر باشد، علاوه بر اینکه پایداری نظام سلامت به شدت تهدید می گردد، بروز هزینه‌های کمرشکن به هنگام بیماری برای افراد را نیز به دنبال خواهد داشت.

از این رو کشورهای مختلف همواره کوشش در کاهش سهم پرداخت‌های مستقیم افراد در بخش سلامت داشته‌اند. کشورهای منطقه نیز سیاست کاهش اتکا به منابع مستقیم در نظام تامین مالی سلامت را در دستور کار خود قرار داده و سهم پرداخت‌های مستقیم را از 35 درصد در سال 2000 به 31 درصد در سال 2009 کاهش داده‌اند. متاسفانه ایران بالاترین اندازه از پرداخت از جیب در کشورهای منطقه را داشته و نزدیک به 59 درصد کل هزینه‌های سلامت جامعه به‌گونه مستقیم بر افراد تحمیل شده می باشد (باسخا، 1392)

تمامی این تاکیدات از آن جهت می باشد که بروز بیماری در خانوار به تنهایی یک مسئله مهم و تاثیر گذار در شیوه زندگی می باشد پس کوشش می گردد تا عوامل دیگر مانند عوامل اقتصادی و نگرانی های تامین هزینه درمان بر تنشهای موجود نیفزاید با این حال هزینه های بهداشتی و درمانی در کشور به گونه عمده ناشی از عوامل مختلفی در حال رشد می باشد.

هر قدر شیوه تأمین منابع، بیشتر از محل منابع عمومی و پیش پرداختها (قبل از بروز بیماری) انجام گردد، نظام سلامت عادلانه تر خواهد بود و هرچه اندازه تأمین منابع بیشتر از محل پرداختهای مستقیم خانوار و در زمان بیماری باشد، نظام تأمین منابع مالی سلامت غیرعادلانه تر خواهد بود. بایستی توجه داشت که به دلیل رشد فناوری پزشکی، تغییر شیوه زندگی به سمت صنعتی شدن، افزایش سطح دسترسی و سطح آگاهی افراد به خدمات سلامت و ظهور بیماری های جدید هزینه خدمات سلامت با رشد فزاینده ای روبرو بوده می باشد. از اینرو تأمین منابع مالی این خدمات، یکی از موضوعات بسیار مهم در مطالعات اقتصاد سلامت بوده می باشد                                       (راغفر و عاطفی، 91).

این رشد پر شتاب هزینه ها به ویژه در خصوص درمان بیماریهای موسوم به بیماری های خاص و انواع سرطانهاکاملا مشهود می باشد درچنین شرایطی در نظر داشتن مکانیسم تأمین منابع مالی در بخش بهداشت و درمان بیش از پیش اهمیت می یابد.

سرطان سینه[3] همانند سایر کشورها شایعترین سرطان در بین زنان ایرانی می باشد. سالانه حدود 8400 مورد جدید این سرطان در کشور گزارش می گردد (اکبری و همکاران، 1390، ص 23).

این آمار بالای ابتلا به ویژه با دانستن این موضوع که یک دوره درمانی برای مبتلایان به سرطان سینه با داروی هرسپتین[4] پس از آغاز تحریم علیه ایران تا 4 برابر افزایش یافته و بالغ بر 2 میلیارد ریال می باشد اهمیت ویژه ای می یابد. هرسپتین دارویی می باشد که برای درمان سرطان پستان بهره گیری می گردد که هزینه یک دوره درمان با این دارو تا سال گذشته 50 میلیون تومان بود اما بعد از قضایای تحریم، به 200 میلیون تومان رسیده می باشد (خبرگزاری مهر، 1392).

آغاز این بیماریِ بسیار شایع، شروع یک دوره پرفشار برای زنان مبتلاست که در صورت بی توجهی به وضعیت روانی آنها ممکن می باشد به از دست دادن احساس کنترل، درماندگی، افسردگی و اضطراب منجر گردد و چه بسا این عوارض روان شناختی از طریق تأثیر منفی بر ادامه طریقه درمان وپیگیری های پس از آن، بقای این بیماران را تهدید کند (قهاری و همکاران، 1391).

افسردگی و اختلالات روانشناختی ناشی از  تشخیص و درمان بیماری در مبتلایان به سرطان پستان بسیار شایع می باشد. اندازه افسردگی برای سرطان پستان  به استثنای سرطان پانکراس و حلقی – دهانی بیش از سایر سرطانها می باشد. ترس و نگرانی از مرگ، عود بیماری، اختلال تصویر ذهنی از بدن، عوامل مربوط به ارتباط جنسی و جذابیت، علل ایجاد تنش روانی حتی سالها بعد از تشخیص و درمان هستند. بروز افسردگی با شدت بیماری، سطح ناتوانی، اختلال فیزیکی، وضعیت عملکردی و تاریخچه قبلی افسردگی مرتبط می باشد (قزلباش و همکاران، 1391).

بنابر آن چیز که تا کنون ذکر گردید این احتمال که ابتلاءیکی از اعضا خانوار به انواع سرطانها و تحمیل هزینه های سنگین درمان (منتهی به پرداخت از جیب قابل توجه) بر حرکت آن خانوار به  سمت فقر(اعم ازفقر آنی یا پایدار) موثر می باشد، متصور می باشد.

O.O.P[5] یاپرداخت مستقیم از جیب (مرتبط با هزینه های کمر شکن درمان بیماری) فقر، آثار روانی اجتماعی ناشی ازاین پرداختها مانند متغیر های دخیل و قابل مطالعه در زمینه تامین هزینه های سلامتی می باشند. هرکدام از این متغیرها به دلیل تغییراتی که می توانند در طریقه زندگی عادی ایجاد نموده و آثار مخرب ماندگاری بر زندگی فرد و خانوار بر جای گذارند شایسته توجه می باشند.

پس با عنایت به هزینه های بالای درمان بیماری های سرطان، سوال این می باشد که: آیا پرداخت مستقیم از جیب (O.O.P) که منجر به تحمیل هزینه های کمرشکن سلامت می گردد می تواند باعث به وجودآمدن فقر در بیماران سرطانی (و خانوارآنها) و بروز اختلالات روانی در آنها گردد؟

[1]World Health Organization

 

[2] – Catastrophic payment  or Catastrophic Health Expenditures

[3]Breast cancer

[4] – Herceptin

[5]out of pocket

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***