متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

موسسه آموزش عالی رجاء

پایان نامه

جهت أخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

مطالعه  ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

  محیطی که شرکت‌ اکنون در آن فعالیت می­کنند، در حال رشد و بسیار رقابتی می باشد و شرکت‌ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت  با عوامل متعددی در سطح ملی و بین­المللی و بسط فعالیت­های خود از طریق سرمایه­گذاری­های جدید می­باشند. شرکت‌ها برای سرمایه­گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی واستفاده از آنها بایستی به خوبی تعیین گردد تا شرکت بتواند سودآور بوده و ارزش آن حداکثر گردد و این وظیفه مدیر مالی می باشد که منابع تامین مالی و چگونگی بهره گیری از آنها را تعیین کند. تامین مالی می­تواند از طریق بهره گیری از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گیری از آورده­های سهام‌داران باشد. در انتخاب گزینه­های تامین مالی، آن چیز که اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه ­ها می باشد.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش یافته و در نتیجه ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد از سوی دیگرقدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی ‌عام در اختیار مدیرانی می باشد که با منافع گروه‌های برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که درنتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت می باشد، از زمان‌های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته می باشد. در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین اندازه پرداخت‌های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها ابداع و مورد بهره گیری قرار گرفت پژوهش‌های متعددی در زمینه شناسایی معضلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت انجام گردید .جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به بهره گیری از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه گردید. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل‌‌های حسابداری می باشد.بروز پاره ای معضلات سبب گرایش محققان به مدل های دیگر گردید بدین مقصود مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد مطرح و مهمترین آنها یعنی ارزش افزوده اقتصادی معرفی گردید. پژوهش حاضر به مقصود مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و ارزیابی عملکرد صورت گرفته می باشد.نماینده ساختار سرمایه ، اهرم مالی و معرف ارزیابی عملکرد دو شاخص مهم حسابداری و اقتصادی یعنی جریان نقدی آزاد وارزش افزوده اقتصادی می باشد.برای مطالعه وجود این ارتباط و پاسخ به پرسش «آیا ارتباط معنی­داری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟». ازاطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده می باشد . به مقصود بسط و قابلیت قیاس، شرکت های نمونه در هشت گروه اصلی مطابق طبقه بندی سازمان بورس واوراق ارائه گشته و دو پرسش«1- آیاتاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت می باشد؟و2-آیا تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت می باشد؟» مطرح گردید. نتایج بدست آمده حاکی از تأیید فرضیه های پژوهش بوده می باشد.

کلید واژه: ساختار سرمایه ،عملکرد، جریان های نقدی آزاد ، ارزش افزوده اقتصادی

 فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-مساله اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-تشریح و اظهار موضوع………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5-فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-اهداف اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-روش انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………10

1-7-3- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-3-1- دوره زمانی انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………10

1-7-3-2- مکان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-4-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-5- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….11

1-7-6- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..11

1-8-تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی طرح………………………………………………………………………………..12

1-9-اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………13

 فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2- مدل‌های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………15

2-2-1-1- رشد سود……………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-1-2- سود هر سهم……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1-3- سود تقسیمی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-1-4- جریان نقدی آزاد…………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-1-الف )مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن…………………………….19

2-2-1-ب) نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری……………………………….20

2-2-2- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….. 22

2-2-2-1- ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..23

2-2-2-1-الف)مزایای ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………….. 24

2-2-2-1-ب)معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………….. 24

2-2-2-2- ارزش افزوده بازار…………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-2-3- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده………………………………………………………………………………28

2-2-2-4- سود اقتصادی باقیمانده…………………………………………………………………………………………………28

2-3- سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-4- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………….  29

 2-4-1- محاسبه هزینه بدهی………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-2- هزینه سهام ممتاز…………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-3- هزینه سهام عادی……………………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-3-1-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای……………………………………………………………………31

2-4-3-2- مدل گوردون……………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-3-2-1-میانگین حسابی رشد…………………………………………………………………………………………………34

2-4-3-2-2- میانگین هندسی رشد………………………………………………………………………………………………34

2-4-3-2-3-میانگین لگاریتمی رشد……………………………………………………………………………………………..34

2-4-3-2-4-الگوی مبتنی بر نرخ رشد نگهداری…………………………………………………………………………..35

2-4-3-3-روش تعدیل نرخ اوراق مشارکت(قرضه)………………………………………………………………………..35

2-4-4- هزینه سود انباشته  ………………………………………………………………………………………………………… 35

2-5- میانگین موزون هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………..36

2-6- نظریه­های ساختار سرمایه  ………………………………………………………………………………………………….. 36 

2-6-1- توجه سود خالص عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. 36

2-6-2- توجه سود خالص  ………………………………………………………………………………………………………..  37

2-6-3- توجه سنتی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-4-نظریه مودیلیانی و میلر………………………………………………………………………………………………………. 39

2-6-5- نظریه توازن پایدار ……………………………………………………………………………………………………………  42

2-6-6- نظریه سلسله مراتب گزینه­های تامین مالی…………………………………………………………………….. 42

2-7- پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………………………….. 43

2-7-1- پژوهش‌های خارجی ………………………………………………………………………………………………………..  43

2-7-1-1-جدول اختصار نتایج پژوهش های خارجی…………………………………………………………………… 53

2-7-2- پژوهش‌های داخلی…………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-7-2-1- جدول اختصار نتایج پژوهش های داخلی……………………………………………………………………. 61

2-8-اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………………………… 64

  فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-2-ماهیت داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………66

3-3- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………67

3-4-فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………67

3-5- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………67

3-5-1-چگونگی محاسبه سود خالص عملیاتی بعداز مالیات………………………………………………………………68

3-5-2-چگونگی محاسبه سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………68

3-5-3-چگونگی محاسبه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………..68

3-5-4-چگونگی محاسبه هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………….69

3-5-5-چگونگی محاسبه هزینه بدهی………………………………………………………………………………………………….69

3-5-6-چگونگی محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام…………………………………………………………………………70

3-5-7-چگونگی محاسبه اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………..71

3-5-8-رشد شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………71

3-5-9-عایدی هر سهم……………………………………………………………………………………………………………………71

3-6- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………72

3-7- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-7-1- دوره زمانی انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 72

3-3-8- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. 72

7-2- مکان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..72                 

3-8-1- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….72

3-9- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..73

3-10- مدل مورد بهره گیری در پژوهش……………………………………………………………………………………………..74

3-11-آزمون فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..74

3-11-1-آزمون لیمر ………………………………………………………………………………………………………………………75

3-11-2-آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-11-3-آزمون معنادار یودن مدل مربوط به فرضیه­ها………………………………………………………………….76

3-11-4-آزمون معنادار بودن متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………77

3-11-5-آزمون دوربین – واتسون………………………………………………………………………………………………….78

3-12-اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………….78

   فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2- آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………..80

4-3- آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………81

4-3-1- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………81

4-3-1-1-آزمون فرضیه اول با بهره گیری از ارزش دفتری دارایی­ها به عنوان متغیر رشد……………….82

4-3-1-1-1- ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد………………………………………………………..82

4-3-1-1-2- جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………………….83

4-3-1-2-آزمون فرضیه اول با بهره گیری از ارزش بازار سهام به عنوان متغیر رشد………………………..84

4-3-1-2-1- ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………….84

4-3-1-2-2- جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………………….84

4-3-2- آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………..85

4-3-2-1-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات…………………………85

4-3-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت مواد و محصولات دارویی………………………86

4-3-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت سیمان، آهک و گچ………………………………87

4-3-2-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت محصولات شیمیایی………………………………88

4-3-2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی………………89

4-3-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت فلزات اساسی………………………………………..90

4-3-2-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت کاشی و سرامیک……………………………….. 91

4-3-2-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات………………………..92

4-3-2-9-جدول اختصار نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………….. 94

4-3-3- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………….96

4-3-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات …………………… 96

4-3-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت مواد و محصولات دارویی……………………. 97

4-3-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت سیمان، آهک و گچ………………………………98

4-3-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی……………………………..99

4-3-3-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی…………… 99  

4-3-3-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت فلزات اساسی……………………………………..100

4-3-3-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت کاشی و سرامیک………………………………101

4-3-3-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات……………………..102

4-3-3-9-جدول اختصار نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..102

4-4-اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………….106

 

 

فصل پنجم:نتایج وپیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….108

5-2- اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..108

5-3- تجزیه وتحلیل یافته­ها و نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………108

5-3-1- مطالعه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………108

5-3-1-1-ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………………109

5-3-1-2-جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………………………109

5-3-2- مطالعه فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………..109

5-3-2-1- مطالعه فرضیه دوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات……………………………………………..110

5-3-2-2-مطالعه فرضیه دوم درصنعت موادومحصولات دارویی…………………………………………………110

5-3-2-3-مطالعه فرضیه دوم در صنعت سیمان، آهک و گچ………………………………………………………110

5-3-2-4- مطالعه فرضیه دوم در صنعت محصولات شیمیایی……………………………………………………110

5-3-2-5- مطالعه فرضیه دوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی…………………………………….110

5-3-2-6- مطالعه فرضیه دوم در صنعت فلزات اساسی………………………………………………………………111

5-3-2-7- مطالعه فرضیه دوم در صنعت کاشی و سرامیک………………………………………………………..111

5-3-2-8- مطالعه فرضیه دوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات………………………………………………111

5-3-3-مطالعه فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………..112

5-3-3-1- مطالعه فرضیه سوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات…………………………………………….112

5-3-3-2-مطالعه فرضیه سوم درصنعت موادومحصولات دارویی………………………………………………..112

5-3-3-3- مطالعه فرضیه سوم در صنعت سیمان، آهک و گچ……………………………………………………112

5-3-3-4- مطالعه فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی………………………………………………….112

5-3-3-5-مطالعه فرضیه سوم در صنعت محصولات غذایی وآشامیدنی……………………………………..112

5-3-3-6- مطالعه فرضیه سوم در صنعت فلزات اساسی…………………………………………………………….112

5-3-3-7- مطالعه فرضیه سوم در صنعت کاشی و سرامیک………………………………………………………112

5-3-3-8-مطالعه فرضیه سوم در صنعت ماشین­آلات وتجهیزات……………………………………………….112

5-4-جمع بندی و اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………..113

5-5- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………115

5-6-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………116

5-7-اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………….116

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..117

پیوست ها و ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….125

پیشگفتار

 

تقریباً تا دو دهه اخیر واحدهای اقتصادی در اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته درانتخاب گزینه­های تامین سرمایه مورد نیاز خود با محدودیت­های اساسی روبه رو بوده­اند. مانند این محدودیت­ها می­توان به حاکمیت اقتصاد دولتی و سلب رقابت از واحدهای اقتصادی غیردولتی، عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن منابع تامین مالی تصریح نمود و تامین مالی واحدهای اقتصادی غالباً در انحصار موسسات مالی و نهادهای اعتباری نظیر بانک­های تجاری قرار داشته می باشد. از نقطه نظر قانونی نیز قوانین تجاری متناسب با شرایط محیطی و زمانی، و شفاف در خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی، نطارت بر عملکرد شفاف آنها، قانون ورشکستگی، استاندارهای حسابداری و گزارشگری مالی و از این قبیل وجود نداشته می باشد.

نظام اقتصادی و واحدهای اقتصادی ایران نیز از این محدودیت­ها و نارسایی‌ها در امان نبوده می باشد. حرکت به سوی اقتصاد باز همراه با توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج اوراق  مشارکت به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و لازم­الاجرا برای واحدهای اقتصادی و از این قبیل فرصتی فراهم نموده می باشد که مدیران مالی شرکت‌های سهامی در انتخاب گزینه­های تامین مالی برای دست یافتن به یک الگوی مطلوب ساختار سرمایه با آزادی اقدام بیشتری در خصوص حداکثر کردن ارزش شرکت‌ها مواجه گردند.

    برای حداکثر کردن ارزش شرکت بایستی در مورد بهترین سرمایه­گذاری­ها و ترکیب آن­ها و نیز چگونگی تامین مالی بهینه آنها تصمیم­گیری گردد. تامین مالی می­تواند از طریق بهره گیری از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گیری از آورده­های سهام‌داران باشد.در انتخاب گزینه­های تامین مالی، آن چیز که اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه­هاست.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش و شرکت توسعه یافته ، بالتبع ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد. از طرفی با توسعه شرکت‌ها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می گردد و بحث مسئولیت پاسخ‌گویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان بایستی پاسخ‌گو باشند. با فرق مالکان از مدیران و در نظر داشتن اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به بهره گیری از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت هست که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند).مالکان برای ارزیابی عملکرد مدیران از معیارهایی بهره گیری می­کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو، منابع آنها را در جهت کسب ثروت بیشتر بکار گیرد. در واقع مقصود مالکان بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع کمیابی می باشد که در اختیار مدیران قرار داده­اند.مالکان تمایل دارند منابع محدود خود را در جایی سرمایه­گذاری کنند که بیشترین بازده را به ارمغان بیاورد.

   اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی عام که ناشی از ابتکار اقدام و سرمایه بخش خصوصی می باشد در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت می باشد. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی  انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. در شرکت‌های سهامی بزرگ که سهام آن در اختیار افراد متعددی می باشد، به علت تضاد بالقوه منافع بین مالکان و مدیران، اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهام‌داران جدا می باشد، پس سهام‌داران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. هر چه شرکت وسیع­تر و تعداد سهام‌داران بیشتر باشد، قدرت نفوذ و دسترسی به منابع اطلاعاتی شرکت کمتر می باشد. سهام‌داران به عنوان مالک نیاز دارند از عملکرد نمایندگان خود مطلع باشند تا با مقایسه عملکرد آنان در زمینه تداوم یا قطع سرمایه­گذاری در آن واحد تصمیم­گیری نمایند.در نهایت در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که سهام‌داران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد،که در نهایت مبنای محاسبه پاداش مدیریت قرار می­گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه­گذاری بهتر، می­توانند با همسو کردن منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع­تر به اهدافشان دست یابند.

 1-1-مقدمه

هر فعالیت اقتصادی به سرمایه و منابع مالی نیازمند می باشد تا بتواند دارایی­های مورد نیاز خود را خریداری کرده و به سرمایه­گذاری بپردازد. به دنبال بزرگ­شدن شرکت­ها و توسعه فناوری نیاز به مبالغ هنگفت سرمایه و منابع مالی شدت گرفته و بازارهای متعدد مالی توسعه یافته­اند. این توسعه به نوبه خود از یکسو، تعدد روش­های تامین مالی توسط شرکت­ها را می­طلبد و از سوی دیگر، مدیران را به تعیین راهبرد مناسب در زمینه تامین مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه شرکت ملزم ساخته می باشد. تهیه راهبرد صحیح بر مبنای متغیرهای اقتصادی، بازاریابی، تولید ومالی از مهمترین وظایف مدیریت شرکت می باشد. راهبرد مناسب مالی توان شرکت را، در نیل به اهداف کلی تقویت می کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت اول

 

نمایش عملکرد مناسب، از مهمترین وظایف مدیران می باشد که از ابزار های عملکرد بهتر ساختار سرمایه مناسب می باشد. به همین دلیل، مدیر مالی بایستی نسبت به درک مسائل مالی و مطالعه عملکرد شرکت دیدگاه وسیعی داشته باشد تا برای اهداف واحد تجاری، چگونگی سرمایه گذاری، تامین مالی و تصمیمات مرتبط با تقسیم سود و … تصمیم گیری مطلوب و مناسبی را انجام دهد.

بدون تردید شناسایی راههای مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکتها یاری خواهد نمود و بهره گیری بهینه از منابع مالی به عنوان موضوع اصلی بحث ساختار سرمایه ، در حقیقت به مدیران این فرصت را می دهد تا ارزش کل شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

1-2-مساله اصلی پژوهش

مساله اصلی در این پژوهش  این  می باشد که آیا ساختار سرمایه شرکت­ها بر عملکرد آنها تاثیرگذار می باشد یا خیر؟ بطور کلی این پژوهش بالتبع می باشد تا با بهره گیری از اظهار ارتباط بین ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عملکرد آنها با بهره گیری از مدل ارزش افزوده اقتصادی[1]و جریان نقدی آزاد[2] ساختار مالی مناسبی را برای این شرکت­ها پیشنهاد نماید، تا عملکرد شرکت را مطلوب تر و بالتبع ثروت سهامداران حداکثر

1-3-تشریح و اظهار موضوع

  مدیران در اداره شرکت­ها نباید نسبت به بازار سرمایه بی تفاوت باشند و حداکثر سازی ثروت سهامداران بایستی از اولویت های نخستین کار خود قرار دهند. در این شرایط، رقابت در بازار سرمایه مانند رقابت در بازار محصولات، تأثیر خاص خود را اعمال می کند. اگرچه مدیران شرکت­ها به درستی دریافته اند در صورتی شرکت آنها رشد می یابد و به حیات خود ادامه می دهد که از نظر هزینه عملیاتی قابل رقابت باشد.اما آن چیز که در این بازار سرمایه و رقابت مغفول مانده می باشد انتخاب ساختار سرمایه مناسب در واحد های تجاری می باشد که می‌تواند هم بر هزینه سرمایه و هم بهبود عملکرد واحدهای تجاری موثر باشد. مفهوم ساختار سرمایه در نظریه های مدیریت مالی به عنوان معیاری برای انتخاب نوع منبع تامین مالی جایگاه ویژه‌ای دارد. با کنکاش در ادبیات نظری نظاره می گردد که تاکنون پاسخ قاطعی برای تعیین تاثیر ساختار مالی شرکت ها بر عملکرد آنها پیدا نمود نشده می باشد. از یک طرف، در دیدگاه سنتی عنوان می گردد که عملکرد شرکت ها با تغییر در ساختار مالی آنها تغییر می کند. از طرف دیگر، فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر (1958) در مورد نظریه ساختار سرمایه بهینه عنوان نموده اند در دنیای بدون مالیات بر درآمد و هزینه معاملات، ساختار سرمایه شرکت­ها با ارزش آنها ارتباطی ندارد. یعنی هیچ نسبت بدهی به سرمایه بهینه ای وجود ندارد و هر نسبت بدهی می تواند به خوبی نسبت های دیگر باشد. اما مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد شرکت­های سهامی و هزینه معاملات اعتقاد دارند که بهره گیری از بدهی در تامین مالی شرکت ها اگرچه مدبرانه بنظر می رسد، لیکن ریسک شرکت را به دلیل افزایش خطر ورشکستگی، افزایش داده و ازاینرو، توقع سهامداران افزایش می یابد. پس، نسبت بدهی به سرمایه، زمانی بهینه بنظر می رسد که در آن سطح هزینه سرمایه حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد (Modigiliani& Miller,1958,201).

معیارهایی که به مقصود ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در این پژوهش از آنها بهره گیری می گردد و بازار سرمایه می تواند برای ارزشیابی واحد تجاری از آنها بهره مند گردد، مقیاس ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد می باشد. ارزش افزوده اقتصادی، از بهترین معیارهای اقتصادی وجریان نقدی آزاد، از بهترین معیار های حسابداری ارزیابی می باشد و به عنوان شاخص اندازه گیری عملکرد واحدهای تجاری امروزه قابلیت کاربرد فراوانی دارند(Stewart,1991). ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سودخالص عملیاتی پس از کسر مالیات[3] تعریف می گردد که از آن هزینه سرمایه کسر می گردد.هزینه‌های سرمایه شامل کلیه هزینه‌های تامین مالی واحد تجاری اعم از هزینه بهره وام‌ها و بازده مورد انتظار سهامداران می‌باشد که همه در نرخ متوسط هزینه سرمایه [4] تبلور می‌یابد.

EVA = NOPAT – Capital Charge

EVA = NOPAT – (Invested Capital * WACC)

EVA = Invested Capital *(RONA – WACC)

بر این اساس، ارزش زمانی ایجاد می گردد که واحد تجاری بتواند تمام هزینه‌های عملیاتی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای خود را پوشش دهد و مبالغی نیز مازاد باقی بماند(ایزدی‌نیا،1384).

ارزش افزوده اقتصادی ،راه حل بدیل برای سنجش عملکرد واحد تحاری می باشد و مقیاس ارزیابی عملکردی می باشد که می‌تواند در سطح واحد تجاری و بخش‌های تابعه آن محاسبه گردد.این مقیاس جوابگوی ارزیابی عملکرد در طول دوره‌های زمانی می باشد و بویژه آنکه مولد ثروت آفرینی و ارزش آفرینی برای طبقه سهامدار می باشد.

مقصود از جریان نقدی آزاد واحد تجاری ، خالص جریان های نقدی بدست آمده از عملیات واحد تجاری می باشد که مازاد بر وجوه نقد سرمایه‌گذاری شده برای رشد می باشد. اگر کل دریافتیهای نقدی حاصل از عملیات مستمر شرکت را در نظر بگیریم و تمام پرداخت ها و مخارج نقدی را از آن کسر کنیم آن چیز که باقی می‌ماند جریان نقدی آزاد می باشد که همان وجه نقد باقی‌مانده ناشی از فعالیتهای عملیاتی می باشد . واحد تجاری می‌تواند وجه نقد باقی مانده را به صورت پرداخت متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. با در نظر داشتن موضوعات نظری پیشگفته می توان برای محاسبه جریان نقدی آزاد دوره جاری واحد تجاری معادلات زیر را ارائه نمود:

1) FCF=Sales–Operating .Exp–Tax–(DWorking Capital+D Fixed Assets)

2) NOPAT= Sales – Operating . Exp – Tax

3) Investment = D Working capital + D Fixed Assets

4) FCF= NOPAT – Investment

با در نظر داشتن مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل‌ و آسانی محاسبات مربوط به آن، این معیار ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی مورد بهره گیری قرار می گیرد و به گونه کلی شاید بتوان جریان نقدی آزاد را ساده ترین و در عین حال، مطلوب ترین معیار ارزیابی عملکرد دانست.

در این پژوهش، کوشش بر این می باشد تا با ارائه الگویی، ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها با بهره گیری از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه متغیر مستقل در این پژوهش ساختار سرمایه در نظر گرفته شده می باشد و متغیر وابسته عملکرد شرکتها می باشد ، اما متغیر های توضیحی وجود دارند که ممکن می باشد که ساختار سرمایه و ارزش شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهند. اگر تاثیر این متغیرها نادیده گرفته گردد، نتایج پژوهش تا حدی زیادی آسیب پذیر خواهد بود. از این رو مدل زیر برای آزمون فرضیات پژوهش مورد بهره گیری قرار می­گیرد:

                                             

که در ارتباط فوق:

  K= عملکرد شرکت، در این پژوهش، به عنوان متغیر وابسته، در نظر گرفته شده می باشد و معیار عملکرد شرکت ها معیار های ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی آزاد می باشد.

در این پژوهش اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.در اکثر تحقیقات پیشین (برای مثال،فاما و فرنچ[5]) اهرم مالی هم بر اساس ارزش‌های دفتری و هم بر اساس ارزش‌های بازار محاسبه شده می باشد.در این پژوهش اهرم مالی به روش زیر محاسبه می گردد(تهرانی و رهنما فلاورجانی،1387).

      

که درآن:

MLi,t = اهرم مالی بر مبنای ارزش بازار برای شرکتi ام در زمانt ام

BDi,t  = ارزش دفتری بدهی‌ها برای شرکت iام در زمان tام  

 MEi,t= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت iام در زمانt ام.

 

G = رشد شرکت، که حذف آن در پژوهش منجر به آسیب پذیری نتایج پژوهش می گردد. از رشد به عنوان متغیر کنترلی[6] در این پژوهش بهره گیری می گردد. طریقه خطی رشد دارائی ها در ترازنامه در دوره 5 ساله به عنوان نماینده رشد شرکت­ها در نظر گرفته شده می باشد.

که در این فرمول  BVA tارزش دفتری دارایی ها در سالt  و  BVA t-1ارزش دفتری دارایی ها در سالt-1 می باشد.

= EPS عایدی  هر سهم

1-4-ضرورت انجام پژوهش

جوهره اقتصاد امروز شرکت ها رقابت می باشد. شرکت های سهامی عام از طریق تخصیص بهینه سرمایه و بهره گیری از نیروی کار مدیریتی در بازارهای منسجم کالا و خدمات، سرمایه و نیروی کار در توسعه و رفاه اقتصادی جوامع تأثیر کلیدی را بازی می کنند. در همین راستا، نظریه ساختار سرمایه و ارتباط آن را با عملکرد ارائه نموده اند.

متاسفانه این نظریه های جدید اقتصادی و مدیریتی به صورت منسجم حتی در دانشگاه های ایران راه نیافته می باشد و اغلب دانشجویان و اساتید با این نظریه ها و حوزه کاربرد آن بیگانه هستند و بعضا در آموزش نیز از مفاهیم و نظریه های سنتی بهره گیری می کنند. پس از اهداف اولیه این پژوهش ارائه این نظریه ها به صورت منسجم با تکیه بر شواهد عملی می باشد.

شرکت های سهامی به عنوان بلوک های اصلی اقتصادی، تأثیر کلیدی را در دستیابی به اهداف اقتصادی بازی می کنند. بطور اختصار، می توان گفت ساماندهی اقتصادی یعنی بهره گیری بهینه از نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه. وقتی این ساماندهی منجر به عدالت اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی می انجامد که با درنظر گرفتن تضادهای موجود بین: (1) مدیران و سهامداران (2) مدیران و اعتباردهندگان (3) سهامداران و اعتباردهندگان، به گونه ای اقدام نمود که برای افزایش بهبود در عملکرد، چنین تضادهایی را به حداقل ممکن کاهش داد. (بلکویی،2001).  

یکی از اصلی ترین شیوه های کاهش هزینه نمایندگی[7] بهره گیری از ساختار مناسب سرمایه می باشد. ساختار مناسب سرمایه علائق گروه های درگیر در شرکت ها را تا سرحد ممکن همسو نموده، و با کاهش تضادهای موجود امکان بهبود در عملکرد را فراهم می کند.

1-5-فرضیه‌های پژوهش

کانون اصلی این پژوهش اظهار ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.بطور کلی فرضیات زیر در ارتباط با این پژوهش مطرح می‌باشد:

 فرضیه 1- ارتباط معنی­داری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست.

  فرضیه 2- تاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس نوع صنعت متفاوت می باشد.

  فرضیه3- تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس نوع صنعت متفاوت می باشد.

 

1-6-اهداف اساسی پژوهش

موضوع ساختار سرمایه و ارتباط آن با عملکرد شرکت، مانند موضوعاتی می باشد که همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده می باشد. آن چیز که اهمیت دارد دست یافتن به ترکیبی از منابع تامین مالی می باشد که باعث افزایش ارزش و بهبود عملکرد شرکت گردد. هدف اصلی این پژوهش نیز ارزشیابی ساختار سرمایه شرکت‌ها بر اساس اندازه تاثیری می باشد که برعملکرد شرکت‌ها می‌گذارد. بطور کلی، اهداف پژوهش شامل اهداف علمی ، کاربردی و ضرورت های خاص انجام پژوهش به تبیین زیر می باشد:

1- شناسایی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت­ها.

2- تعیین  بهترین مبنا برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها

1-7-روش انجام پژوهش

1-7-1- روش پژوهش

روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. زیرا از یک طرف، با بهره گیری ار آمار توصیفی وضع موجود را مطالعه می­کند و از طرف دیگر، ارتباط بین متغیرها را با بهره گیری از تحلیل رگرسیون کشف یا تعیین می­کند.در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی بهره گیری شده می باشد. در روش ترکیبی، داده­های مقطعی و سری زمانی با یکدیگر ترکیب می شوند. بدین معنی که متغیرهای تعریف شده دراین پژوهش از یک سو، میان    شرکت­های مختلف موجود در نمونه و از سوی دیگر، در دوره زمانی مربوط به پژوهش مورد مطالعه قرار می­گیرند.

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده می باشد.به مقصود جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از نرم‌افزارهای تدبیر پرداز و ره‌آورد جدید و همچنین سایت‌های www.irbourse.com و www.rdis.ir بهره گیری شده می باشد.

1-7-3- قلمرو پژوهش

      1-7-3-1- دوره زمانی انجام پژوهش: دوره پنج ساله، 1383 الی 1387 هجری شمسی.

      1-7-3-2- مکان پژوهش: قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-7-4-جامعه آماری  (N)

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.

1-7-5- نمونه آماری

نمونه آماری پژوهش با بهره گیری از روش غربال‌گری (حذف سیستماتیک) انتخاب شده‌اند.بدین ترتیب شرکت‌هایی انتخاب گردیده‌اند که شرایط زیر داشتند:

  1. سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
  2. شرکت‌های انتخابی از نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری نباشند.

3.حداقل برای  دوره پنج ساله (1383الی1387) اطلاعات و داده های اولیه را به بورس ارائه کرده باشند.

خاطر نشان می گردد که دو محدودیت اول برای ایجاد تجانس و همگنی بین شرکت‌های نمونه، اعمال گردیده می باشد.

1-7-6- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای برآورد الگوهای رگرسیون خطی دو یا چند متغیره معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی بهره گیری می­گردد. این روش دارای ویژگی­های مطلوب آماری مانند بهترین برآوردکننده خطی بدون تورش می­باشد. روش آماری مورد بهره گیری در این پژوهش، روش رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از داده­های ترکیبی می باشد. روش رگرسیون ترکیبی با در نظر داشتن وضعیت عرض از مبدا ( ضریب ثابت ) معادله به سه روش کلی، مدل تخمین تجمیعی، مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی قابل انجام می باشد.

 برای تعیین معنی­دار بودن مدل رگرسیون از آماره F فیشر بهره گیری شده می باشد:

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت