متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ارشاد دماوند

پایان­نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی

گرایش مالی

عنوان:

مطالعه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت

 (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن تهران)

استاد مشاور:

آقای دکتر منصور مومنی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………….. 17 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………..   19

1-2- اظهار مساله  ………………………………………………………………………………..   21

1-3- ضرورت انجام پژوهش  ……………………………………………..   24

1-4- اهداف پژوهش  ………………………………………………………………   25  

1-5- فرضیه­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………….   26

1-5-1- فرضیه اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………   26

1-5-2- فرضیه فرعی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..   26

1-6- مدل مفهومی پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………..   26 

1-7- محدودیت­های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………….  27

1-8- قلمرو پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

1-8-1- قلمرو موضوعی  …………………………………………………………………………………………………………………………..  27

1-8-2- قلمرو مکانی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  27

1-8-3- قلمرو زمانی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  27

1-9- روش گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………..  28

1-10- روش تحلیل داده­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  28

1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی پژوهش  …………………………………………………………………………………………….  28

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- فناوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

2-1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  31

2-2- تعریف فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………………………………………  33

2-2-1- فناوری (تکنولوژی) چیست؟  ……………………………………………………………………………………………………..  33

2-2-2- اطلاعات چیست؟  ……………………………………………………………………………………………………………………….  34

2-3- مفهوم فناوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………….  36

2-4- تعریف جامع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38

2-5- اثرات سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان  ………………………………………………………………………………  40

2-6- مزایای فناوری­های اطلاعات برای سازمان­ها  …………………………………………………………………………………………  42

2-7- فناوری اطلاعات و ارتباطات  …………………………………………………………………………………………………………………..  44

2-8- سیستم­های اطلاعاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  45

2-8-1- انواع سیستم­های اطلاعاتی  …………………………………………………………………………………………………………  46

2-8-2- سیستم­های سطح عملیاتی  ………………………………………………………………………………………………………..  46

2-8-3- سیستم­های سطح دانشی  …………………………………………………………………………………………………………..  47

2-8-4- سیستم­های سطح مدیریت  ………………………………………………………………………………………………………..  47

2-8-5- سیستم­های سطح استراتژیک  ……………………………………………………………………………………………………  48

2-8-6- پایگاه داده  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  49

2-8-7- سیستم پردازش عملیات (TPS)  ……………………………………………………………………………………………….  50

2-8-8- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)  ……………………………………………………………………………………………..  51

2-8-9- سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری (DSS)  …………………………………………………………………………………….  51

2-8-10- سیستم­های خبره (ES)  …………………………………………………………………………………………………………..  52

2-9- بکارگیری فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………………………………….  52

2-9-1- سخت افزار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  54

2-9-2- نرم افزار  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  54

2-9-3- شبکه­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  56

2-9-4- ارتباطات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  56

2-10- هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  57

2-10-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  57

2-11- تاریخچه­ای از هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………  60

2-12- مفهوم هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………….  64

2-12-1- مفهوم کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………………..  65

2-12-2- ابعاد کیفیتی خدمات  ……………………………………………………………………………………………………………….  66

2-13- هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  68

2-14- تعاریف هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………..  71

2-15- علت های اهمیت هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………  73

2-16- مدل­های مختلف هزینه­های کیفیت  ……………………………………………………………………………………………………  75

2-16-1- مدل مویس و راجرسون  …………………………………………………………………………………………………………..  75

2-16-2- مدل نیکس  ………………………………………………………………………………………………………………………………  76

2-16-3- مدل کوه یخی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  76

2-16-4- روش BSC  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  77

2-16-5- مدل فایگنبام (P-A-F)  ……………………………………………………………………………………………………………  78

2-16-6- قانون 1-10-100  ……………………………………………………………………………………………………………………  79

2-16-7- مدل کرازبی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  79

2-16-8- مدل هزینه فرصت  ……………………………………………………………………………………………………………………  79

2-16-9- مدل هزینه فرآیند  ……………………………………………………………………………………………………………………  80

2-16-10- مدل هزینه­یابی بر مبنای فعالیت (ABC)  ……………………………………………………………………………  81

2-17- هزینه­یابی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  83

2-18- مدل اقتصادی هزینه­یابی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………..  85

2-18-1- شرکت­های با فرآیند سنتی  ……………………………………………………………………………………………………..  85

2-18-2- شرکت­های با فرآیند در حال توسعه  ……………………………………………………………………………………….  86

2-19- تشریح عناصر هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………..  88

 1. هزینه­های پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 89
 2. هزینه­های ارزیابی و آزمایش …………………………………………………………………………………………………………….. 96
 3. هزینه­های خطای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………… 103
 4. هزینه­های خطای خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 108

2-20- سازمان­های خدماتی و بانک­ها  ………………………………………………………………………………………………………….  110

2-20-1- تاریخچه بانکداری در ایران  …………………………………………………………………………………………………..  112

2-21- بانک مسکن  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  114

2-21-1- تاریخچه تاسیس بانک مسکن  ………………………………………………………………………………………………  114

2-22- پیشینه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………  117

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

3-2- روش انجام پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  127

3-3- جامعه آماری مورد مطالعه  …………………………………………………………………………………………………………………..  128

3-3-1- جامعه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  128

3-3-2- جامعه هدف  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  129

3-4- روش نمونه­گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………  129

3-5- اندازه نمونه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  130

3-6- روش جمع­آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………………  130

3-7- اعتبار پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  133

3-7-1- روایی و پایایی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  133

3-8- مقیاس­های مورد بهره گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………  136

3-9- آزمون­های آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………………  137

3-9-1- مدل­سازی معادلات ساختاری  …………………………………………………………………………………………………  138

3-9-2- تحلیل عاملی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

3-9-3- تحلیل عاملی اکتشافی  …………………………………………………………………………………………………………….  139

3-9-4- تحلیل عاملی تاییدی  ……………………………………………………………………………………………………………….  140

3-9-5- شاخص KMO  …………………………………………………………………..  140

3-9-6- آزمون کرویت بارتلت  ……………………………………………..  141

3-9-7- ضریب همبستگی پیرسون  ……………………………………………….  142

3-10- متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………  142

3-11- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی)  ………………………………………………  141

فصل چهارم: تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه  …………………………………………………………………..  145

4-2- توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی اعضای نمونه  ……………………….  145

4-2-1- جنسیت  ………………………………………………………………….  146

4-2-2- سن  ………………………………………………………………..  147

4-2-3- تحصیلات  ………………………………………………………….  148

4-2-4- سابقه خدمت  ……………………………………………………………  149

4-3- آمار استنباطی  ……………………………………………………………………..  150

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش  ……………………………………..  150

4-3-2- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش  …………………………………  151

4-4- ارزیابی بخش اندازه­گیری مدل  …………………………………………………  152

4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های متغیر فناوری اطلاعات  …………………………..  153

4-4-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت  ……………………………………  155

4-5- مدل­سازی معادلات ساختاری  ………………………………………………….  156

4-5-1- فرضیه اصلی  ……………………………………………………….  159

4-5-2- فرضیات فرعی  …………………………………………………………  161

4-6- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با بهره گیری از آزمون تی تک نمونه­ای  …………………………………………  163

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه  …………………………………………………………………………  166

5-2- تحلیل فرضیه اصلی  ……………………………………………………..  168

5-3- تحلیل فرضیات فرعی  …………………………………………..  168

5-3-1- فرضیه فرعی اول  ……………………………………………………………..  168

5-3-2- فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………  169

5-3-3- فرضیه فرعی سوم  …………………………………………………  169

5-3-4- فرضیه فرعی چهارم  ……………………………………………………………..  170

5-4- تحلیل میانگین متغیرها  ………………………………………………………  170

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به بانک مسکن  ……………………………………..  174

5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی  ………………………………………………..  175 

فهرست منابع  …………………………………………………………………………….  176

پیوست

پرسشنامه­های پژوهش  ………………………………………………………….  182

چکیده لاتین  …………………………………………………………………….  188

چکیده

در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده می باشد. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به مقصود بقا در دنیای رقابتی بوده می باشد. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و اندازه آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به گونه مشخص مورد اندازه­گیری و سنجش قرار نگرفته می باشد مفهوم هزینه­های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به گونه شفاف تعریف نشده می باشد. هزینه­های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به 10 درصد تا 20 درصد کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­های کیفیت می­گردد. از طرفی اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­گردد. غالبا اظهار می­گردد که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. بنابر مطالب اظهار شده این پژوهش به دنبال مطالعه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و همچنین از نظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران می­باشد. در این پژوهش 95 شعبه از میان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده می باشد. جهت گردآوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز به مقصود مطالعه فرضیات پژوهش از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. به مقصود تحلیل داده­ها آغاز از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری شده و سپس با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری، به تحلیل مدل پژوهش و مطالعه فرضیه­های پژوهش پرداخته شده می باشد. در نهایت تمام فرضیه­های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هزینه­های کیفیت، بانک مسکن

-1- مقدمه

در عصر حاضر با در نظر داشتن تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پر شتاب بازارها و رقابتی­تر شدن عرصه فعالیت برای بنگاه­های اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار شده­اند. بسیاری از سازمان­ها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی می­کنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول پیدا کرده و مقصود از آن رسیدن به کیفیت جامع می باشد که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثرند (فارسیجانی، 1386).

تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت که تامین کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد بدون مطالعه هزینه های دستیابی به آن کافی نیست. در حقیقت اصلی ترین مسئولیت مدیریت نیز برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه­های دستیابی به آن می باشد. این هدف می­تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه­های کیفیت برآورده گردد. معمولا سازمان­ها هزینه­های کیفیت را به گونه مشخص محاسبه نمی­کنند زیرا چنین هزینه­هایی برای تهیه تراز نامه سود و زیان شرکت لازم نیست، اگرچه آنها می­توانند تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت داشته باشند. در غیاب نظام ارزیابی هزینه­های کیفیت چنین سازمان­هایی نمی­توانند منشا این هزینه­ها را دریابند و چگونگی کنترل آنها را مشخص کنند و نیز زیرا هیچ گونه الزام قانونی برای جمع­آوری و گزارش­دهی هزینه­های کیفیت وجود ندارد، آن چیز که در این هزینه­ها می­گنجد، متغیر و متفاوت می باشد (رئیسی اردلی و رئیسی، 1383).

مبحث هزینه­های کیفیت خود به خود جالب و کنجکاو برانگیز می باشد. به گونه رایج همه از اینکه محصول یا خدمت با­کیفیت باشد تمجید می­کنند اما کیفیت بالاتر نیازمند اقدامات و تمهیداتی می باشد که انجام آنها مستلزم هزینه و آن هم هزینه­ای قابل توجه می باشد. به هر حال بحث هزینه­هایی که دقیقا به کیفیت مربوط می­گردد و تاثیری که هر دسته هزینه بر دسته دیگر دارد می­تواند در موجه بودن و یا نبودن تولید محصول و خدمت روشنگر باشد. در اغلب موردها مقایسه هزینه­ها می­تواند مدیران را قانع سازد که انجام بعضی هزینه­ها که نهایتا کیفیت را تضمین می­کنند، از زیان­های احتمالی می­کاهد و بر فروش بیشتر و اقبال و همراهی مشتری اثرگذار می باشد (دیل و پلانک، 1381).

 هزینه­یابی کیفیت به دنبال تعیین سطح بهینه کیفیت برای محصول و خدمات تولید شده در سازمان می باشد که در این سطح هزینه­های کیفیت بهینه خواهد بود. به بیانی دیگر، این سطح بهینه نمایانگر درجه­ای از کیفیت محصول یا خدمت می باشد که در آن بیشترین منفعت برای تولیدکننده هست. از آنجا که افزایش کیفیت معمولا با افزایش هزینه­ها همراه می باشد، پس میتوان انتظار داشت که در سطحی از کیفیت، هزینه­ها حداقل و منافع حداکثر باشند. در سطوح پایین­تر به دلیل کاهش کیفیت، منافع کاهش می­یابد و در سطوح بالاتر نیز به دلیل افزایش هزینه­های ناشی از کیفیت مطلوب­تر، باز هم منافع کاهش خواهد پیدا نمود (رادن و دیل[1]، 2000).

هزینه­یابی کیفیت یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت می باشد که می­تواند در جهت بهبود پیاده­سازی مدیریت کیفیت جامع به کار گرفته گردد و پس به عنوان یک بازوی کیفیتی در راستای مدیریت ارتقای سازمانی اقدام نماید (سوپریله و گوپتا[2]، 2001).

از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه­یابی کیفیت هست این می باشد که هزینه­های کیفیت به گونه کامل در گزارش­های حسابداری ثبت نمی­شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می­ماند. همچنین این هزینه ها را نباید تنها به فعالیت­های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه بایستی به هزینه­های صورت گرفته در حوزه بخش­های خدماتی نیز توجه نمود (دیل و پلانک، 1381).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت¬مندی مدیران

از طرفی پیدایش فناوری اطلاعات باعث بروز تغییرات عمده­ای در ساختار، عملکرد و چگونگی مدیریت در سطح سازمانی و ملی شده می باشد به طوری که امروزه سازمان­هایی دارای مزیت رقابتی می­باشند که بتوانند به صورت بهینه از فناوری اطلاعات بهره گیری نمایند. فناوری اطلاعات در زمینه­های مختلف اقتصادی تاثیری شگرف خواهد گذاشت. از اینرو امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زمینه­های جدید به سرعت در حال تاثیر­گذار بر اقتصاد می باشد (فتحیان و مهدوی نور، 1387).

اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­گردد. غالبا اظهار می­گردد که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. از طرفی به مقصود بهبود کیفیت، کاهش هزینه­ها و افزایش بهره­وری، ابزارهای مختلفی توسط شرکت­ها به کار گرفته می­گردد که به عنوان مثال میتوان به مدیریت کیفیت جامع (TQM)، نگهداری و تعمیرات بهره­ور فراگیر (TPM)، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان (BPR)، برنامه­ریزی منابع ساخت (MRP)، تولید به هنگام (JIT) و غیره تصریح نمود (رئیسی اردلی و خاکباز، 1384).

امروزه در دنیا پس از صنعت مخابرات و تلفن همراه، صنعت بانکداری بیشترین وابستگی را به خدمات فناوری اطلاعات دارد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته 10% درآمد بانک­ها صرف فناوری اطلاعات می­گردد. پس از دیدگاه کلیه بانک­ها فناوری اطلاعات و سرمایه­گذاری بر روی آن، سرمایه­گذاری معنی­داری می باشد (فرید فتحی، 1389).

1-2- اظهار مساله

در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده می باشد. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به مقصود بقا در دنیای رقابتی بوده می باشد. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و اندازه آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به گونه مشخص مورد اندازه­گیری و سنجش قرار نگرفته می باشد مفهوم هزینه­های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به گونه شفاف تعریف نشده می باشد (کروتی[3]، 2001).

همه سازمان­ها متحمل هزینه­های کیفی می­شوند، حتی اگر رسما این هزینه­ها را جمع­آوری، محاسبه و گزارش نکنند. هزینه­های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به 10٪ تا 20٪ کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­های کیفیت می­گردد (دیل و پلانک، 1381).

از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه­یابی کیفیت هست این می باشد که هزینه­های کیفیت به گونه کامل در گزارش­های حسابداری ثبت نمی­شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می­ماند. همچنین این هزینه ها را نباید تنها به فعالیت­های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه بایستی به هزینه­های صورت گرفته در حوزه بخش­های خدماتی نیز توجه نمود (دیل و پلانک، 1381).

از طرفی با گسترش فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحول بنیادین شده، به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگردیسی کامل قرار داده می باشد و این طریقه همچنان ادامه دارد. تکنولوژی­های جدید ارتباطی، ابعاد زمانی و مکانی را درنوردیده و جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی درآورده­اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده می باشد. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم، فکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده می باشد که چگونه گسترش ارتباطات می­تواند در ایجاد بازار تولیدات موثر باشد و شیوه­های کار و زندگی مردم را تغییر دهد (الهیاری، 1384).

دوان و کرامر (2000) دریافته­اند که سرمایه­گذاری بر روی فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر روی تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته دارد، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه چنین نیست.

فناوری اطلاعات بسیاری از جنبه­های زندگی ما را و همچنین همه بخش­های چرخه حیات، تولیدات، خدمات و کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده می باشد (پینتلن، 1999). امروزه توجه زیادی به اهمیت فناوری اطلاعات در همه رشته­های علوم اجتماعی شده می باشد. فناوری اطلاعات یک تکنولوژی فراگیر می باشد که همه جنبه­های عملکرد سازمان­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد و دارای یک پتانسیل بالقوه برای تغییر موقعیت اقتصادی و اجتماعی ملت ها و کشورها می­باشد (آوجری و کریسانتی[4]، 2005).

بهره گیری از فناوری اطلاعات، علاوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، چگونگی رقابت سازمان­ها را هم تغییر داده می باشد. فناوری اطلاعات موجب توسعه و بهینه­سازی عملیات داخلی سازمان­ها، کاهش هزینه­های داخلی و تسریع در امر تولید شده می باشد. کاهش هزینه­ها، فرصت سودآوری حتی در قیمت پایین­تر را برای محصولات ممکن ساخته می باشد. فناوری اطلاعات به یاری فرآیندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت اقدام در بازاریابی خصوصا در مورد هایی که محصولات جدید موجب کاهش قیمت و پایمال شدن فرصت­ها می­گردد را بهبود بخشیده می باشد (زرگر، 1383). 

اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­گردد. غالبا اظهار می­گردد که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند (کیگان[5]، 1994).

از آنجا که امروزه فناوری اطلاعات تاثیری شگرف در زمینه­های اقتصادی ایجاد می­نماید و با در نظر داشتن مطالعات صورت گرفته در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه­ها که به صورت ضد و نقیض می­باشد و در بالا به آن تصریح گردید و همچنین معنی­دار بودن سرمایه­گذاری بانک­ها بر روی فناوری اطلاعات، مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در محیط­های خدماتی و بانک­ها مبهم و نامعلوم می باشد. با در نظر داشتن اینکه بانک­ها امروزه سرمایه­گذاری معناداری در حوزه فناوری اطلاعات دارند پس شناخت نوع تاثیر و اندازه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت می­تواند برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. پس سوال اصلی در این پژوهش این می باشد که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه­های کیفیت در محیطی  خدماتی مانند بانک می­گردد؟  حال این سوالات نیز مطرح می­شوند:

 • اندازه هزینه­های کیفیت در بانک در چه سطحی می­باشد؟
 • هر یک از انواع هزینه­های کیفیت در بانک در چه سطحی می­باشد؟
 • بکارگیری فناوری اطلاعات در بانک چه تاثیراتی بر انواع هزینه­های کیفیت دارد؟

1-3- ضرورت انجام پژوهش

یکی از وظایف مهم مدیریت برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه­های دستیابی به آن می باشد. این هدف می­تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه­های کیفیت برآورده گردد. معمولا سازمان­ها هزینه­های کیفیت را به گونه مشخص محاسبه نمی­کنند زیرا چنین هزینه­هایی برای تهیه ترازنامه سود و زیان شرکت لازم نیست، اگرچه آنها می­توانند تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت داشته باشند. در غیاب نظام ارزیابی هزینه­های کیفیت چنین سازمان­هایی نمی­توانند منشا این هزینه­ها را دریابند و چگونگی کنترل آنها را مشخص کنند و نیز زیرا هیچ گونه الزام قانونی برای جمع­آوری و گزارش­دهی هزینه­های کیفیت وجود ندارد، آن چیز که در این هزینه­ها می­گنجد متغیر و متفاوت می باشد (جواهریان، 1378). مطالعه­های انجام شده نشان می­دهد که هزینه­های کیفیت اغلب مقادیر بالایی را به خود اختصاص می­دهند. در بسیاری از شرکت­ها این هزینه­ها بیش از 20 درصد فروش و حدود 25 تا 40 درصد هزینه­های عملیاتی را تشکیل می­دهند (کامپانلا[6]، 1999).

از طرفی سازمان­ها بایستی در عصر فناوری اطلاعات در بازاری چالش­برانگیز به رقابت بپردازند. بازاری که بسیار متغیر، پیچیده، چند رقیبه و مبتنی بر مشتری می باشد. بسیاری از سازمان­ها در پاسخ به فشارهای تجاری، تلاشی مداوم جهت ارتقای کیفیت و بهره­وریشان دارند. سازمان­ها می­توانند با افزایش خروجی، کاهش هزینه­ها، افزایش سریع­تر خروجی نسبت به هزینه­ها و ترکیبی از این روش­ها، بهره­وری خود را افزایش دهند. فناوری اطلاعات به شکل گسترده هم برای بهبود کیفیت و هم بهره­وری مورد بهره گیری قرار می­گیرد غالبا اظهار می­گردد که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست (فرید فتحی، 1389).    

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی، بسیار موثر می­باشد و سازمان­ها تا حد زیادی به آن وابسته­اند. در طول دهه اخیر، فناوری اطلاعات تأثیر مهمی برای رسیدن سازمان ها به اهدافشان بازی کرده می باشد. با افزایش روز افزون اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل راهبردی، سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی هزینه­های زیادی صرف فناوری اطلاعات نموده­اند و به واسطه آن، مزایا و منافع زیادی از فناوری اطلاعات در راستای اهداف کسب و کاری خود انتظار دارند (فرید فتحی، 1389).    

از آنجا که امروزه فناوری اطلاعات تاثیری شگرف در زمینه­های اقتصادی ایجاد می­نماید و با در نظر داشتن معنی دار بودن سرمایه­گذاری بانک­ها بر روی فناوری اطلاعات، مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در محیط­های خدماتی و بانک­ها مبهم و نامعلوم می باشد. با در نظر داشتن اینکه بانک­ها امروزه سرمایه­گذاری معناداری در حوزه فناوری اطلاعات دارند پس شناخت نوع تاثیر و اندازه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت می­تواند برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. همچنین تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در بانک­ها ‏بر انواع هزینه­های کیفیت نامعلوم می باشد و با در نظر داشتن اغفال و ثبت نشدن بسیاری از هزینه های کیفیت، سطوح واقعی هزینه­های کیفیت در نهادهای خدماتی مانند بانک­ها نامعلوم می­باشد. با در نظر داشتن این که سابقه پژوهش کاملی در کشور در این زمینه پیدا نمود نشد پس لزوم انجام پژوهش در مورد مطالعه تاثیر و چگونگی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در موسسات خدماتی مانند بانک­ها احساس میشود. واضح می باشد که پژوهش در این مقوله باعث ایجاد مبنایی در زمینه تأثیر و تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر انواع هزینه­های کیفیت و همچنین تعیین سطوح انواع هزینه­های کیفیت می­گردد که می­تواند باعث بهره گیری بهتر از منابع سازمان­ها گردد.

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش تعیین نقشی می باشد که بکارگیری فناوری اطلاعات می­تواند بر هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن اعمال نماید. همچنین اهداف فرعی زیر نیز قابل مطالعه می باشد:

– مطالعه اندازه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن

– ارائه بستری جهت شناخت بهتر سطوح انواع هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن

– اندازه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هر یک از این انواع هزینه­ها در شعب بانک مسکن

1-5- فرضیه­های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.

1-5-2- فرضیات فرعی

 1. 1. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های پیشگیرانه در شعب بانک مسکن می­گردد.
 2. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های ارزیابی در شعب بانک مسکن می­گردد.
 3. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های شکست بیرون سازمانی در شعب بانک مسکن می­گردد.
 4. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های شکست درون سازمانی در شعب بانک مسکن می­گردد.

1-6- مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مطالب اظهار شده و با در نظر داشتن فرضیات مطرح شده، مدل مفهومی این پژوهش به صورت زیر می­باشد:

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت