متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

( گرایش بازرگانی بین الملل)

 

مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

  

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد حقیقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقا و موفقیت سازمان ها، درک ساختار رقابتی بازار می باشد. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (4P) در بازار به مقصود دستیابی به فروش بیشترمی باشد. در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی و اولویت بندی شاخص هایی از عوامل آمیخته بازاریابی می باشد که بیشترین تاثیر را در جذب و حفظ مشتریان شرکت پگاه فارس دارد تا بتواند با شناسایی و اولویت بندی آنها به مدیریت شرکت در ارتباط با تصمیم گیری های بازاریابی کمک رساند. جامعه آماری پژوهش، فروشندگان( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها) محصولات لبنی در شهر شیراز می باشند که از کل جامعه آماری تعداد 265 فروشگاه  به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته گردید.

در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری گردیده و روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می باشد.

فرضیه های پژوهش به تفکیک هر یک از آمیخته های بازاریابی مورد آزمون قرار گرفت که همه فرضیات، با اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت. سپس عناصر آمیخته بازاریابی بوسیله آزمون فریدمن مورد رتبه بندی قرار گرفت که رتبه ها از قرار زیر می باشد:

توزیع رتبه اول ، محصول رتبه دوم، عامل قیمت رتبه سوم ، خصوصیات فروشنده رتبه چهارم و ترفیع در رتبه پنجم قرار گرفت.

کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، محصول، کانال توزیع، قیمت ، خصوصیات فروشنده، فروش  

  

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-اظهار مساله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

1-4-اهداف پژوهش.. 5

1-5- فرضیه های پژوهش.. 6

1-6-قلمرو پژوهش.. 7

1-7-روش  پژوهش.. 7

1-8- جامعه آماری.. 7

1-9-نمونه آماری.. 8

1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح.. 8

1-10-1-  متغیر های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیر مستقل و وابسته. 8

1-10-2- تعریف واژه ها 8

فصل دوم: 11

پیشینه پژوهش.. 11

2-1- بخش اول:نگاه کلی به مدیریت بازاریابی.. 12

2-1-1- مقدمه. 12

2-1-2-گرایشهای مدیریت بازاریابی.. 14

2-1-2-1-رویکرد تولید. 14

2-1-2-2-رویکرد محصول.. 14

2-1-2-3-رویکرد فروش…. 14

2-1-2-4-رویکرد بازاریابی.. 15

2-1-2-5-رویکرد بازاریابی اجتماعی.. 16

2-1-3-فرایند بازاریابی.. 17

2-1-4-هدف گیری بازار 18

2-1-5-محیط بازاریابی.. 20

2-1-5-1-محیط خرد. 21

2-1-5-2-محیط کلا ن.. 22

2-1-6-رفتار خرید مصرف‌ کننده 23

2-1-6-1-گرایش خریدار 25

2-1-6-2-رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی.. 25

2-2-1- مقدمه. 26

2-2-2-محصول.. 29

2-2-2-1-کیفیت محصول.. 29

2-2-2-1-1-توجه سنتی کیفیت… 31

2-2-1-2-اهمیت کیفیت محصولات… 32

2-2-2-1-3- تاثیرکیفیت محصول وارائه خدمات به مشتریان درآمیخته بازاریابی: 34

2-2-2-2-تنوع محصول.. 35

2-2-2-3-طرح کالا. 36

2-2-2-4-ویژگیهای کالا. 37

2-2-2-5- نام و نشان تجاری.. 38

2-2-2-6-بسته‌بندی محصول.. 41

2-2-2-6-1-جایگاه بسته‌بندی در بازاریابی.. 42

2-2-2-6-2-کارکردهای بسته‌بندی.. 43

2-2-2-6-3-فواید بسته‌بندی برای جامعه. 44

2-2-2-6-4-اثرات زیست-محیطی بسته‌بندی.. 45

2-2-2-6-5-بسته‌بندی به‌عنوان تبلیغات جدید. 45

2-2-2-6-6-عناصر بسته‌بندی.. 47

2-2-2-7-اندازه ، ابعاد و حجم کالا: 50

2-2-2-8- ضمانتنامه محصول.. 50

2-2-2-9-مرجوعی های کالا. 52

2-2-2-10-خدمات… 52

2-2-3-قیمت… 53

2-2-3-1-اهداف قیمت گذاری.. 54

2-2-3-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌.. 56

2-2-3-3-مراحل قیمت‌گذاری.. 58

2-2-4-کانال توزیع( مکان) 61

2-2-4-1-استراتژی‌های انتخاب کانال توزیع.. 63

2-2-4-2- مراحل طراحی کانال‌های توزیع.. 64

2-2-4-3-وظایف  کانال توزیع.. 65

2-2-4-4- انواع کانال های اصلی توزیع.. 66

2-2-4-5-ویژگی های سیستم توزیع مناسب… 68

2-2-4-6-ویژگی های کانال های توزیع لبنیات… 69

2-2-5-فعالیتهای ترفیعی وتشویقی.. 70

2-2-5-1-عوامل موثردرترکیب ترفیع: 71

2-2-5-2-تبلیغات… 72

2-2-5-3-پیشبردفروش: 74

2-2-5-4-روابط عمومی.. 75

2-2-5-5-فروش حضوری.. 76

2-2-6-سهم بازار محصولات لبنی پگاه 77

2-2-7-پیشینه پژوهش…. 81

2-3-بخش سوم:آشنایی با محصولات لبنی.. 85

2-3-1-تاریخچه. 85

2-3-2- شرکت صنایع شیر ایران پگاه 85  

فصل سوم:روش پژوهش.. 90

3-1- مقدمه. 91

3-2- نوع و هدف پژوهش.. 92

3-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش.. 93

3-4-محاسبه حجم نمونه. 93

3-5-قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.. 94

3-6- ابزار پ‍ژوهش و گردآوری داده ها 94

6-3-1-اجزای اصلی  پرسشنامه. 95

3-7-کیفیت ابزار اندازه گیری مدل پژوهش- روایی و پایایی.. 98

3-7-1- روایی.. 98

3-7-2- پایایی.. 98

3-7-3-روش ضریب آلفای کرونباخ.. 99

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها 101

3-9- مراحل پژوهش.. 102

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها 104

4-1- مقدمه. 105

4-2- آمار توصیفی : 106

4-1-1- توزیع سن فروشندگان.. 106

4-2-2- اندازه تحصیلات فروشندگان سوپر مارکت ها 107

4-2-3- سابقه کار 108

4-3- آمار استنباطی : 109

4-3-1- تحلیل عاملی.. 109

4-3-2- فرضیه اول: 113

4-3-3- فرضیه دوم : 114

4-3-4- فرضیه سوم: 115

4-2-5- فرضیه چهارم : 115

4-3-6- فرضیه پنجم : 116

4-3-7 – رده بندی تاثیر عناصر آمیخته بازار یابی بر افزایش سهم بازار شرکت پگاه 117

 4-3-8 -رتبه بندی شاخص های عامل محصول.. 118

4-3-11- رتبه بندی شاخص های عامل پرسنل.. 120

4-3-12- رتبه بندی شاخص های عامل ترفیع.. 121

فصل پنجم :نتیجه گیری.. 122

5-1- مقدمه. 123

5-2- اختصار پژوهش.. 123

5-3-نتیجه گیری.. 124

5-3-1-نتیجه مطالعه فرضیه اول پژوهش.. 124

5-3-2- نتیجه مطالعه فرضیه دوم پژوهش.. 125

5-3-3- نتیجه مطالعه فرضیه سوم پژوهش.. 126

5-3-4- نتیجه مطالعه فرضیه چهارم پژوهش.. 126

5-3-5- نتیجه مطالعه فرضیه پنجم پژوهش.. 127

5-3-6- اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش فروش و سهم بازار شرکت پگاه فارس…. 128

5-4- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. 128

5-5- تحلیل نتایج  و پیشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش…. 129

5-6-پیشنهادهایی جهت  پژوهش های آتی.. 133

5-7- محدودیت های پژوهش.. 134

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………147

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان ها ست. لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها  و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آنها در خرید محسولات می باشد. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت ها از آن بهره گیری نمود. پس محصولات شرکت ها بایستی مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد. در این راستا شناخت ابعاد مختلف گرایش خریدار و تعیین ارتباط بین آنها عناصر آمیخته بازاریابی ضروری می باشد(سالار، 1388، ص 2).

بازاریابی یک فعالیت مدیریتی می باشد، که برای رسیدن به اهداف مشتریان در کنار رسیدن به اهداف سازمان تاکید دارد. بازاریابی با درک نیازهای مشتریان، توسعه محصولات و خدمات برای رفع این نیازها، قیمت گذاری کارای محصولات و خدمات، اطلاع رسانی به مشتریان در در مورد قابلیت دسترسی به این محصولات و خدمات، تحویل کارا و اطمینان  از رضایت مندی در طول و بعد از فرایند مبادله به کار می رود. با این شیوه سازمان قادر خواهد بود محصولات یا خدمات خود را مطابق با نیازهای مشتریان عرضه کند و انتظار رسیدن مشتریان را داشته باشد (سالار، 1388، ص 2).

محصول(کالا و خدمت) بایستی مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد. قیمت بایستی متناسب با توانایی های خریدار باشد. این محصول بایستی در دسترس مشتری قرار گیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت ترفیعات لازم نیز انجام می گیرد تا مصرف کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی باخبر شوند.

پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی بایستی یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می گردد. اینها مهمترین نوع بخش هایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می دهند.

سهم بازار با در نظر داشتن درصد کل فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص به کل کالای فروش رفته در بازار اندازه گیری می گردد.

سهم بازار می تواند با تغییر متغیرهایی که به عنوان عوامل آمیخته بازاریابی معروف هستند و بر افزایش فروش تاثیر گذار هستند، تغییر پذیرد. مثلا با تغییر ویژگی های محصول نظیر بهبود کیفیت محصول، بهبود بسته بندی و یا طراحی می توان ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد نمود و یا اگر قیمت ها با در نظر داشتن اندازه تقاضا انعطاف پذیری داشته باشد، با کاهش قیمت فروش بالا خواهد رفت یا با افزایش توزیع کنندگان و کانال های توزیع و بهینه سازی وضعیت و سرعت توزیع، تعداد مشتریان افزایش خواهد پیدا نمود. آنگاه اندازه فروش و سهم بازار نیز افزوده خواهد گردید.

سهم بازار در برگیرنده قسمتی از کل بازار می باشد که یک بنگاه تولیدی یا خدماتی آن را به خود اختصاص می دهد و یا به تعبیری دیگر نیازهای آن قسمت را تامین می نماید و به آنها خدمت می نماید(بلوریان تهرانی، 1376، ص 51).

 

1-2-اظهار مساله

درک ساختار رقابتی بازار بیش از هر چیز مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و درخواست مشتری و ارزیابی چگونگی بهره گیری از عوامل موثر بر بازار به مقصود دستیابی به مقدار مشخص از فروش و سهم بازار مورد نظر می باشد

سهم بازار غالبا همراه با سودآوری می باشد و نسبت عملکرد شرکت نسبت به سایر رقبا را می توان با بهره گیری از اندازه فروش و سهمی که از شرکت از یک کالا یا محصول در بازار به خود اختصاص می دهد محاسبه نمود، به همین جهت شرکت ها به دنبال افزایش فروش خود در مقایسه با رقبا هستند. با در نظر داشتن تحقیقات به اقدام آمده آمیخته بازاریابی از اهمیت خاصی در مشخص کردن وضعیت شرکت در بازار هدف و همچنین جلب مشتریان جدید برخوردار می باشد. در واقع یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در حفظ و یا افزایش فروش و اندازه سهم بازار، همین آمیخته بازاریابی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت : عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

به تعبیری به کارگیری آمیخته بازاریابی باعث اجازه دادن به شرکت ها و سازمان ها برای ایجاد و بکارگیری مزیت رقابتی در محیط بازار می باشد.

امروزه محصولات لبنی به علت گستردگی و تنوع محصولات و همچنین نوآوری های زیاد در این رشته از صنعت، همچنین محصولات متفاوت برای ذائقه های متفاوت به عنوان کالایی که برای خرید آن برنامه ریزی انجام می شود و به مارک های متفاوت آن توجه می گردد، تبدیل شده می باشد. رفتار خرید مشتریان نیز با در نظر داشتن گستردگی محصولات و مارک های متفاوت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. شناسایی عواملی که در  رفتار خرید مشتریان تأثیر دارد و اولویت بندی عوامل به ترتیب اهمیت آنها از این جهت مهم می باشدکه با مطالعه این عوامل و اولویت بندی آنها، پی به خواسته ها و معیارهای مشتریان در هنگام خرید محصولات پی می بریم و مانند فواید آن این می باشد که با آگاهی از معیارهای مشتریان در هنگام خرید می توان با ارضای خواسته های آنها، فروش شرکت و در پی آن سهم بازار و سود شرکت را که مانند اهداف آن شرکت می باشد را بالا ببریم.

 

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

با در نظر داشتن پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی . تحولات چشمگیر در تمامی جنبه های زندگی بشری، بی تردید رفتار خرید مشتریان و چگونگی تصمیم گیری آنان نیز از دگرگونی ها بی بهره نخواهند بود. پس سازمان ها و شرکت هایی موفق خواهند بود که بتوانند به بهترین حالت در سریع ترین زمان ممکن، به نیازهای در حال تغییر مشتریان، پاسخگو باشند(هارت، 1382، ص 48).

موفقیت شرکت ها و موسسات در گرو شناخت هرچه بیشتر از مشتریان و عوامل تاثیر گذار بر بازار می باشد. در این بین مفهوم آمبخته بازاریابی مسیر عملکرد سازمان را با بهره گیری از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیر قابل کنترل زیادی دارد(بازار خارجی) مشخص می کندشد.

ارائه کالای مطلوب و در نهایت رضایت مشتری از عوامل مهمی می باشد که می تواند باعث تکرار خرید خرده فروشان گردد.

شناخت نیازهای مشتریان و ارضای این نیازها از طریق برآوردن معیارهای مورد نظر خریدار از مهمترین فعا لیت های بازاریابی در فروش کالا می باشد که نتیجه آن افزایش فروش شرکت می باشد که این نتایج همواره از اهداف اصلی شرکت ها می باشد.

وظیفه بازاریاب این می باشد که مشتری و رقیب را در نظر بگیرد و آمیخته و یا ترکیبی از فعالیت ها را ایجاد می کند که هم مزایای رقابتی را دارا باشد و هم بهره برداری کامل از قابلیت های سازمانی را امکان پذیر نمابد.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون پژوهش های علمی و جامعی در مورد شناسایی عوامل موثر بر فروش شرکت پگاه انجام نگرفته می باشد و مدیران این شرکت برای توسعه سهم بازار خود به اطلاعات دقیق تری نیاز دارند ضرورت انجام این پژوهش تجربی عیان می گردد.

 

1-4-اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی  بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی می باشد. همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش فروش شرکت پگاه در بازار محصولات لبنی مد نظر می باشد. در پایان انتظار می رود شرکت پگاه بتواند از نتایج این مطالعه برای برنامه استراتژیک بازاریابی بهره گیری کند.در این جهت می توان گفت اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشند:

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

 

 1-5- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی : 

عناصر آمیخته بازاریابی در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر معنی دار و مثبتی دارند.

 

فرضیه های فرعی:

  1. عنصر محصول در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.
  2. عنصر قیمت در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیردارد.
  3. عامل توزیع در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.
  4. تدابیر ترفیع در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.
  5. خصوصیات فروشنده در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.

محقق در این پژوهش علاوه بر، مطالعه تاثیر هر یک از عوامل فوق در افزایش فروش شرکت پگاه فارس در صدد رتبه بندی تاثیر هر یک از عوامل فوق نیز می باشد.

                                      

1-6-قلمرو پژوهش

قلمرومکانی این پژوهش شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس و بازار محصولات لبنی در شیراز می باشد. قلمرو زمانی آذر 90 تا شهریور 91 می باشد.

 

1-7-روش  پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف و انگیزه انجام آن، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و برحسب چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد. از آنجایی که جامعه آماری پژوهش را فروشندگان فروشگاه ها (سوپر مارکت ها و خرده فروشی ها) محصولات پگاه در شهر شیراز تشکیل می دهند، نظر سنجی از فروشندگان فروشگاه ها (سوپر مارکت ها و خرده فروشی ها) مستقر در شیراز انجام خواهد گرفت.

 

1-8- جامعه آماری

با در نظر داشتن تعریف اظهار شده جامعه آماری در این پژوهش، جامعه آماری عبارت می باشد از فروشندگان( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها) محصولات لبنی در شهر شیراز  می باشد. علت انتخاب این جامعه آماری این می باشد که فروشندگان ( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها ) به گونه مستمر با مشتریان محصولات لبنی در ارتباط بوده و از دیدگاه ها و نظریات و گرایش ها و خواسته های آنها آگاهی دارند و از سوی دیگر با محصولات سایر رقبا و توجه مصرف کنندگان جامعه نسبت به کالا های آنها (محصولات رقیب) آشنایی دارند پس می توان با اظهار نظرها و ارزیابی های آنها و داده هایی که ارائه می دهند اتکا نمود.

 

1-9-نمونه آماری

از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری زیاد می باشد و مطالعه تک تک آنها کاری بسیار دشوار، وقت گیر و پر هزینه می باشد در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات نمونه گیری صورت گرفته می باشد. برای انجام نمونه گیری از روش تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد.

آغاز تعداد نمونه مشخص می گردد و سپس از نمونه گیری( توزیع پرسشنامه ) طبقه بندی شده تصادفی بهره گیری خواهد گردید.

.

1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

1-10-1-  متغیر های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیر مستقل و وابسته

متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعد از انتخاب،  دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش روی متغیر دیگر( وابسته) نظاره می گردد. که در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل محصول ، قیمت ، توزیع ، تدابیر ترفیع و خصوصیات فروشنده می باشد.

متغیر وابسته: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد که در این پژوهش افزایش فروش شرکت پگاه فارس می باشد.

 

1-10-2- تعریف واژه ها

آمیخته بازاریابی: آمیخته بازاریابی به عنوان مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می باشد که یک شرکت در هم می آمیزد تا باعث جوابگویی نبازهایش در بازار هدف گردد.(Rafiq & Ahmed, 1995, P.4)

محصول: محصول یا کالا اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی می باشد. محصول ، حاصل کار عرضه محسوس موسسه به بازار می باشد. به بیانی دیگر، محصول شامل ترکیب کالا و خدماتی می باشد که شرکت به بازار هدف خود ارائه می دهد. محصول در بر گیرنده اجزاء و متغیرهای زیر می باشد: (کاتلر، ۱۳۸8، ص۱۳۱)

کیفیت: درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد( روستا و همکاران، 1381، ص 221).

بسته بندی : به معنی ظرف، محافظ یا سیستمی می باشد که سلامت کالای مورد نظر را در فاصله تولید تا مصرف حفظ نموده وآن را از ضربات، صدمات، لرزش و فشار و ارتعاش مصون نگه می دارد( بلوریان تهرانی، 1376، ص 97).

تنوع: تنوع محصول به موجود بودن محصول در مدلها، تیپ ها و طرحهای مختلف مطابق با خواسته ها و انتظارات مصرف کنندگان، دلالت دارد(Kim & Wong & Eng ,2005, P.1001).

برند: یک نام و نشان تجاری(Brand)، یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا، به کار می رود(کاتلر، ۱۳۸8، ص 159).

قیمت: مقدار پولی می باشد که مشتری بایستی برای بدست آوردن محصول بپردازد.

قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت می باشد از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول اظهار می گردد.

کانال های توزیع: کانال توزیع که گاهی کانال تجاری نامیده می گردد مسیری می باشد که از آن برای انتقال محصول از تولید کننده به مصرف کننده نهایی بهره گیری می گردد( رنجبران، 1378، ص 264).

ترفیع: تبلیغ و ترفیع از ارکان سیستم بازاریابی می باشد. مقصود از آمیخته های فعالیت های ترفیعی مجموعه ای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی می باشد که برای دستیابی به هدف های برنامه فروش مورد بهره گیری قرار می گیرد( کیگان، 1383، ص 391).

تبلیغات تجاری: شرکت از طریق تبلیغات با گشتریان و توده مردم ارتباط مستقر می کند.

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت