متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

رشته مدیریت 

عنوان 

مطالعه تاثیر قابلیت بازاریابی روی عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط صادرکننده فرش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول-کلیات پژوهش

1-1. مقدمه. 1

1-2. اظهار مسئله. 2

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4-1. اهداف اصلی پژوهش… 6

1-4-2. اهداف فرعی.. 6

1-5. سوالات پژوهش.. 7

1-6. مدل مفهومی پژوهش…. 8

1-7. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.. 9

1-7-1. قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2. قلمرو مکانی.. 9

1-7-3. قلمرو زمانی.. 9

1-8. تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش.. 9

1-8-1. تعریف مفهومی.. 9

1-8-2. تعریف عملیاتی.. 11

جدول 1-1. تعریف عملیاتی متغیرها 11

1-9. چهارچوب پژوهش…. 14

فصل دوم-ادبیات پژوهش

مقدمه. 17

2-1. مبانی نظری.. 18

2-1-1. قابلیت بازاریابی.. 18

2-1-2. قابلیت نوآوری: 20

2-1-3. بازارگرایی.. 24

2-1-3-1) دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو  25

2-1-3-2) دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاوورسکی   26

2-1-3-3) دیدگاه رفتارهای مبتنی بر فرهنگ نارور و اسلاتر نارور و اسلاتر  26

2-1-2-4) دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت    26

2-1-3-5) دیدگاه مشتری گرایی دیشپند و فارلی   27

2-1-4. قابلیت برند.. 29

2-1-5. قابلیت مدیریت… 31

2-1-5-1)روثول و کانزانانس سه راهبرد را برای تعیین قابلیت ها معرفی می کنند  31

2-1-5-2) در دستهبندی دیگری که از رویکردهای طراحی مدل شایستگی توسط بریسکو وهال شده می باشد    32

2-1-6. عملکرد بازاریابی.. 36

2-1-7. بنگاههای کوچک و متوسط… 38

2-1-8. صادرات فرش…. 42

2-1-8-1. آمار مرتبط به صادرات فرش…. 45

2-1-9. جمع بندی.. 50

2-2. پیشینه پژوهش.. 51

2-2-1. تحقیقات داخلی.. 51

2-2-2. تحقیقات خارجی.. 58

فصل سوم-روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 69

3-2. روش پژوهش مورد بهره گیری در پژوهش…. 69

3-2-1. روش پژوهش از منظر هدف پژوهش… 70

3-2-2. روش پژوهش از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات.. 70

3-3. متغیرهای پژوهش…. 70

3-3-3. تعریف متغیرها 71

3-3-3-1. تعریف مفهومی.. 71

3-3-4. تعریف عملیاتی.. 72

3-4. جامعه و نمونه آماری.. 76

3-4-1. جامعه آماری.. 76

3-4-2. برآورد حجم نمونه. 76

3-4-3. نمونه گیری.. 77

3-5. روش گردآوری اطلاعات… 77

3-5-1. مقیاسبندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 78

3-5-2. روش توزیع پرسش نامه. 79

3-5-3. روائی و پایائی ابزار پژوهش…. 79

3-5-3-1. روایی.. 79

3-5-3-2. پایایی.. 79

3-7. تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه. 80

آمار توصیفی.. 81

شاخصهای KMO و بارتلت.. 81

مدل معادلات ساختاری.. 81

رگرسیون چندگانه. 81

آزمون t دو نمونه مستقل. 81

تحلیل واریانس یک عامله. 81

آزمون فریدمن.. 82

3-7-1. آزمونهای برازندگی مدل.. 82

شاخص برازندگی تطبیقی CFI 82

شاخص RMR یا RMSR.. 82

آزمون کای اسکوئر. 83

فصل چهارم تحلیل آماری

تحلیل آماری.. 84

4-1. مقدمه. 85

4-2. آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی مصرف کنندگان.. 86

4-2-1. اندازه شرکت.. 86

4-2-2. سمت شغلی.. 87

4-2-3. سابقه فعالیت شرکت در صادرات.. 88

4-2-4. سابقه صادرات به سه منطقه جغرافیایی آسیای شرقی، خاورمیانه و کشور های حوزه خلیج فارس    89

4-3. آزمون بارتلت و ضریب KMO… 90

4-4. مطالعه الگو و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از تحلیل مسیر. 91

4-4-1. مدل اندازه گیری بازارگرایی (MA). 92

4-4-2. مدل اندازه گیری قابلیت مدیریت (MC). 95

4-4-3. مدل اندازه گیری قابلیت برند (BC). 97

4-4-4. مدل اندازه گیری قابلیت نوآوری (IC). 100

4-5. مطالعه الگو و فرضیه های پژوهش با تحلیل مسیر و معادلات ساختاری    106

4-6. آزمون متغیرهای پژوهش با بهره گیری از نرم افزار SPSS.. 115

4-6-1. مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش و شاخص های آنها با بهره گیری از آزمون میانگین یک جامعه آماری   115

4-6-2. مطالعه وضعیت شاخص های متغیرهای پژوهش با بهره گیری از آزمون میانگین یک جامعه آماری   117

4-6-3 . آزمون t دو نمونه مستقل بر اساس اندازه شرکت… 118

4-6-4. آزمون تحلیل واریانس یک عامله (آزمون مقایسه میانگین چندجامعه)(ANOVA)  121

4-6-4-1 . آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) برای سابقه کاری   121

4-6-4-2 . آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) برای سابقه صادرات به کشورهای مختلف    122

4-6-5 . آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) برای سمت شغلی   124

4-7. اختصار. 126

فصل پنجم-نتیجه گیری

5-1. مقدمه. 129

5-2. مطالعه فرضیات… 130

5-3. مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشهای پیشین.. 132

5-4. نتیجهگیری و پیشنهادات… 134

5-5. محدودیت های پژوهش…. 137

5-6. پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 138

فهرست منابع و مأخذ داخلی و خارجی مورد بهره گیری. 139

پیوست شماره1.. 149

پیوست شماره2   152

. مقدمه

  قابلیت­های بنگاه مانند قابلیت بازاریابی مجموعه­ای پیچیده­ای از دانش، مهارت­ها و توانایی­ها هستند که درون کلیه­ی سطوح فرآیندهای کسب و کار بنگاه قراردارند (کراسینوکو و جایاچاندران[1]،2008). بازاریابی به عنوان فلسفه مدیریت حاکم بر سازمان­هاست. این مفهوم مرتبط با مشتری گرایی، سودگرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخش­ها در شناسایی و برآوردن نیازهای بازار و مشتری می باشد. اگرچه مفهوم بازاریابی در زمان­های گذشته و حال مطرح بوده می باشد، اما ارزش عملیاتی آن بسیار محدود می باشد (دولت آبادی و خائف الهی،1384،ص23).

  آن چیز که که قابلیت­­های بازاریابی را ارزشمند می­سازد، صرفاً شکل­گیری و وجود آنها نیست، بلکه اندازه و چگونگی ی تأثیرگذاری آن­ها بر عملکرد می باشد. به نظر می­رسد عواملی مثل بازارگرایی، قابلیت مدیریت، قابلیت برند، قابلیت نوآوری که بخشی از قابلیت بازاریابی هستند بر عملکرد سازمان تاثیر می­گذارند (نارور و اسلاتر[2] 1990،ص24).

  بازارگرایی قلب بازاریابی امروزی به حساب می­آید. با افزایش روزافزون رقابت، تبدیل بازارهای محلی به بازارهای جهانی و تنوع نیازها و خواسته‌های مشتریان و تنوع فرهنگی، اجتماعی و … در بازارهای مختلف، نیاز روزافزون به بازارگرایی احساس می گردد. مدیران موفق کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز هم‌گام می‌سازند. این هم‌گامی زمانی امکان‌پذیر می باشد که کارکنان و مدیران، گرایش به بازار را به‌عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. توانایی معرفی سریع محصولات جدید و اتخاذ فرایند­های جدید نیز از جنبه­های رقابت می­باشند. قابلیت نوآوری دارایی وِیژه یک شرکت می باشد. ضمنی و تغییرناپذیر می باشد، و ارتباط نزدیکی با تجربیات درونی و تحصیل تجربی دارد (سن و اگلهل[3]، 2002).

  ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑﻨﮕـﺎﻩ­ﻫـﺎﻱ ﻛـﺴﺐ ﻭ ﻛـﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﻣﻠـﻲ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳـﺎﺑﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﺛـﺮﺑﺨﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﻨﮕـﺎﻩ ﺑـﻪ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺭﻫـﻴﻦ ﺩﺭﻙ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﺨﺘـﺼﺎﺕ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ یـﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ­ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺍﻳـﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ، ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺑﻨـﺎﻱ ﻓﻠـﺴﻔﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﻗﺒـﻮﻝ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻧﮕـﺮﺵ ﻓﻠـﺴﻔﻲ ﺧـﺎﺹ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ (دعایی و حسینی،1387،ص34).

  وجود مهارتهای برنامه­ریزی بازاریابی صادرات، تعیین اهداف روشن در زمینه­ی بازاریابی صادرات، طراحی استراتژی­های خلاقانه بازاریابی صادرات و جامعیت فرآیند برنامه ریزی صادرات به ارتقای عملکرد در بازارهای صادراتی منجر می­گردد (سیفندی و همکاران[4]،2008،ص995).

در این پژوهش کوشش می­گردد که تاثیر قابلیت های بازاریابی بر روی عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط صادرکننده فرش مطالعه گردد.

1-2. اظهار مسئله

  در آغاز قرن بیست­و یکم، جهان با تغییرات چشم­گیری در تمامی ابعاد، خصوصا رقابت در بازار، نوآوری­های تکنولوژیکی و نیازهای مشتریان مواجه گردید. این تغییرات موجب اصلاح عمده­ای از اولویت­های کسب و کار و چشم انداز استراتژیک شده می باشد (شهایی، ١٣٨٧).

 در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت­ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی­هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت­هایی قادر به بقا هستند که از گردونه­ی رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند. به بیانی دیگر مدیران شرکت­ها، حاصل تصمیم­گیری­های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آیینه­ی معیارهای عملکردی نظاره خواهند نمود. تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد نظاره شده با طریقه گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت، بازخور مناسبی را جهت تصمیم­گیری و انجام فعالیت­های آتی فراهم می­آورد. به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت­ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده می باشد(برومارچ[5]،1998).

  عملکرد[6] شرکت اندازه موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت­های مختلف بازار می باشد. در واقع عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می­گردد و موفقیت استراتژی­های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می­گردد (ملک اخلاق و رجب زاده،1388).

  قابلیت بازاریابی[7] مانند عواملی می باشد که بر عملکرد شرکت تاثیر می­گذارد. این قابلیت، فرایند یکپارچه‌ای می باشد که در آن شرکت‌ها منابع محسوس و نامحسوس را برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به یک فرق نسبی محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به یک کیفیت برند مناسب به‌کار می‌برند. از این‌رو به‌عنوان یک منبع مهم برای افزایش مزیت‌های رقابتی یک شرکت به‌حساب می‌آید (قاضی زاده و دیگران،1388،ص12) .

  بنگاه­های کوچک و متوسط[8]، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت­های اقتصادی- اجتماعی شناخته شده­اند. این بنگاه­ها خصوصاً در ایجاد فرصت­های شغلی با سرمایه گذاری­های پائین، توسعه­های منطقه­ای، توسعه­های سازمانی شرکت­های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روش­های جدید، اهمیت بسزایی دارند. این بنگاه­های اقتصادی علی­رغم آنکه به سرمایه­گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، تأثیر مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه­ها، تامین­کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری­های جدید بوده­اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود می تواند از جاذبه های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها قوانین و سیاست های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمند سازی علمی و صنعتی معرفی شده می باشد (تولایی و علیرضایی،1387). 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: بررسی میزان تأثیر اصلاح و بهبود شیوه ها و روش های ارائه خدمات بر رضایت مشتریان با محوریت کارت هوشمند سوخت

  فرش دستبافت ایران متأثر از ویژگی­های برجسته فرهنگی و هنری آن در سده­ها و دهه­های گذشته، همواره به عنوان یکی از کالاهای برجسته در سبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده و می­باشد. از طرفی با در نظر داشتن اینکه این صنعت افراد زیادی را به خود مشغول کرده می باشد می­تواند عاملی مهم در ایجاد اشتغال­های همیشگی و فصلی برای افراد جامعه باشد. به بیانی دیگر مهم­ترین جنبه های اقتصادی فرش را می توان در اشتغال زایی ، تحصیل ارز و کمک به بهبود اقتصاد دانست. امروزه تعداد رقبا در این صنعت افزایش یافته و توجه ﺷﺮﻛﺘ­­­­­ﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮوش وﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺬر از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺘﻲ و ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ دراﺑﻌﺎد ﻧﻮﻳﻦ، ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻛﻦ اﺻﻠﻲ و ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎلیت­های ﺳﺎزﻣﺎﻧ­ﻬﺎ درآﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ازدﻳﺪﮔﺎه رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﺑﻘﺎ وﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ درﮔﺮو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ (الهی و حیدری،1384،ص13).

 در این پژوهش تاثیر قابلیت­های بازاریابی روی عملکرد بنگاه­های کوچک و متوسط صادرکننده فرش در شهر کاشان پرداخته می­گردد .

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

 امروزه در اکثر کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاه­های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاست­گذاران اقتصادی قرار گرفته و کوشش می­گردد تا از پتانسیل­های این گروه از بنگاه­ها  برای شکل گیری اهداف کلان اقتصادی بهره گیری گردد. از طرفی می‌دانیم موفقیت بنگاه­ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هرچه بیش‌تر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار می باشد. نیازها و خواست‌های مشتریان همواره درحال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات می باشد که شرکت می‌تواند موفق گردد. رقبا نیز به‌دنبال جذب مشتریان بیش‌تر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم‌پوشی نخواهند نمود. همچنین تغییر شرایط بازار و قوانین حاکم بر آن نیز می‌تواند موفقیت بنگاه­ها را در یک بازار تحت تأثیر خود قرار دهد و شناخت و پیش‌بینی این عوامل و ارائه راه‌کار مناسب در برخورد با آن‌ها، در موفقیت مؤسسه در بازار هدف، تأثیر کلیدی را بازی خواهد نمود (رکنی نژاد،1391).

 قابلیت­ بازاریابی مانند عواملی می باشد که به شرکت برای ایجاد و حفظ ارتباط­اش با مشتریان و اعضای کانال­های توزیع کمک می­کند. قابلیت­های بازاریابی یک تصویر قوی از برند ایجاد می­کند که به شرکت اجازه داشتن یک عملکرد بازاریابی عالی را می­دهد. این قابلیت­، خاص و منحصر به فرد هر شرکت می باشد. چنین قابلیت­هایی قابل تقلید، قابل جایگزینی و قابل انتقال نیستند و همچنین پایه­ای برای مزیت­های رقابتی فراهم می­کنند (اورتگا و ویلاورد[9]،2008،ص332). 

 در مورد صنعت فرش دستبافت که مانند صنایعی می باشد که در بخش کالاهای غیرنفتی ظرفیت بالقوه و زیادی را برای کسب ارز دارد، در نظر داشتن تاثیر قابلیت بازاریابی روی عملکرد بازاریابی ضروری به نظر می­رسد. فرش ایران با داشتن سابقه­ای چند هزار ساله، از دیر باز تا کنون مورد توجه مردم دنیا بوده و امروز در تمام دنیا نام قالی با نام ایران پیوندی ناگسستنی خورده می باشد. فرش ایران محصولی چند بعدی می باشد ودارای جنبه­های فنی ، هنری ، اجتماعی واقتصادی بسیار گسترده می باشد. از نظر اقتصادی در نظر داشتن صنعت فرش واجد اهمیت می باشد، زیرا اولاً ارزش افزوده این صنعت حدود  65  درصد می باشد. درثانی، فرآورده­های این صنعت بزرگترین رقم صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد. همه ساله به کمک این کالا بخشی از کسری موازنه پرداخت های بازرگانی جبران می گردد. و از این راه مقدار قابل توجهی ارز عاید کشور می گردد.که هیچ کالایی غیر از نفت این چنین ارز آور نیست. همچنین حجم تولید را گسترش می دهد و به تولید ناخالص ملی می افزاید. قسمت اعظمی از فرش ایران با ابعاد و ارزشهای برجسته اقتصادی، فرهنگی و ملی آن برای صادرات در سطح بین-المللی، تولید و عرضه می گردد. لکن بخاطر نارسایی ها و تنگناهای موجود در داخل کشور و شرایط رقابتی برای صادرات آن در بازارهای هدف، صادرات این کالا با معضلات جدی مواجه می باشد، (حشمتی رضوی ،1380).

این پژوهش به مطالعه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط صادرکننده فرش می پردازد.

14. اهداف پژوهش

1-4-1. اهداف اصلی پژوهش:

 • مطالعه تاثیر قابلیت بازاریابی روی عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط صادرکننده فرش

1-4-2. اهداف فرعی:

 • مطالعه تاثیر بازارگرایی روی قابلیت برند
 • مطالعه تاثیر بازارگرایی روی قابلیت نوآوری
 • مطالعه تاثیر قابلیت مدیریت روی قابلیت برند
 • مطالعه تاثیر قابلیت مدیریت روی قابلیت نوآوری
 • مطالعه تاثیر قابلیت برند روی عملکرد بازاریابی
 • مطالعه تاثیر قابلیت نوآوری روی عملکرد بازاریابی

1-5. سوالات پژوهش

 1. 1. بین بازارگرایی شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و قابلیت برند آنها ارتباط مثبت و معنی داری هست.
 2. 2. بین بازارگرایی شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و قابلیت نوآوری آنها ارتباط مثبت و معنی داری هست.
 3. 3. بین قابلیت مدیریت شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و قابلیت برند آنها ارتباط مثبت و معنی داری هست.
 4. 4. بین قابلیت مدیریت شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و قابلیت نوآوری آنها ارتباط مثبت و معنی داری هست.
 5. بین قابلیت برند شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و عملکرد بازاریابی آنها ارتباط مثبت و معنی داری هست.
 6. 6. بین قابلیت نوآوری شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و عملکرد بازاریابی آنها ارتباط مثبت و معنی داری هست.
 7. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

  1-7-1. قلمرو موضوعی: این پژوهش از نظر موضوعی به مطالعه تاثیر قابلیت­های بازاریابی روی عملکرد بنگاه­های کوچک و متوسط صادرکننده فرش می­پردازد.

  1-7-2. قلمرو مکانی: بنگاه­های کوچک و متوسط صادرکننده فرش به کشورهای آسیایی در شهر کاشان می­باشند و از سایت www.coo.ir انتخاب شده­اند.

  1-7-3. قلمرو زمانی: فرایند اجرایی پژوهش در دوره زمانی فروردین 1392 تا دی­ماه 1392 انجام شده می باشد.

  1-8. تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

  1-8-1. تعریف مفهومی

  • قابلیت نوآوری: مقصود از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله اقدام رسیده می باشد، به بیانی دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق شکل گیری یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار می باشد؛ نوآوری به­کارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید می باشد. پیشتازی در ارائه ایده جدید برای کمک به مشتریان،توانایی پیگیری سریعتر پیشنهادات جدید به مشتریان،توانایی مدیریت فرایند برای پایین نگه داشتن هزینه،توانایی ایجاد راه حل کلی برای حل معضلات مشتریان از شاخص های وجود قابلیت نوآوری در سازمان می باشد(هولی و همکاران[1]،2005).
  • عملکرد بازاریابی: عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار وغیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص تصریح دارد. رشد بیشتر درآمد حاصل از فروش،توانایی بهتر برای بدست آوردن مشتریان جدید،داشتن سهم بزرگتری از بازار ،توانایی افزایش فروش برای مشتریان فعلی شاخص های سنجش عملکرد بازاریابی در این پژوهش می باشد(هولی و همکاران، 2005).
  • بازارگرایی: بازارگرایی عبارت می باشد از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درمورد‌ی نیازهای جاری و آینده‌ی مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان. (کهلی و جاورسکی۱۹۹۰).تمایل بیشتر به برنامه ریزی برای جلب رضایت مشتری در آینده،پاسخ سریعتر به تغییر در نیازهای مشتری،اولویت قائل شدن برای ایجاد تغییراتی که رضایت مشتری را افزایش می دهد،تمایل بیشتر برای بکارگیری کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری،داشتن هوش بهتر بازار،تمایل بیشتر برای جلب مشتریان جایی که امتیاز رقابتی داریم،جستجوی بازار برای اندازه گیری اندازه رضایت از شاخص های بازارگرایی می باشد (فارلی و کوئستر[2]،2003).
  • قابلیت برند: تعریف انجمن بازاریابی آمریکا[3] برای برند چنین می باشد: یک نام تجاری(اصطلاح حقوقی بکار رفته برای برند )یک نام ، اصطلاح ، علامت ، نشان یا طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود .” به گونه اختصار نام تجاری سبب شناسایی فروشنده یا سازنده می گردد. یک نام تجاری در حقیقت تعهد همیشگی یک فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگی ها ، مزایا و خدمات خاصی به خریداران می باشد. توانایی بهتر برای تشخیص ساده مفهوم برند،بهره گیری از برند به عنوان ابزار عملیاتی،توانایی برقراری ارتباط با مفهوم سازگار برند،تمایل برای تلقی برند به عنوان دارایی،توانایی استخدام کارمند برای طرفداری از برند نشان دهنده قابلیت برند در سازمان می باشد (وانگ و مریلیز[4]،2008).
  • قابلیت مدیریت: مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسب می باشد، که در آن همفکری و همکاری با دیگران به مقصود شکل دادن به فرایندی کارساز امکان­پذیر می گردد و همچنین طی آن، بهره گیری بهینه از منابع، برای عرضه خدمات یا کالاهایی قابل رقابت،‌ جهت جلب رضایت متقاضیان آن‌ها، با پرهیز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب شکل گیری می یابد (رحمان سرشت، 1384). داشتن مدیران خبره عملیاتی،توانایی بهتر مدیریت کل،توانایی بیشتر برای تسریع اجرای استراتژیهای بازاریابی،مدیریت بهتر زنجیره تامین شاخص های سنجش قابلیت مدیریت هستند (هولی و همکاران، 2005).

 

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت