متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد”M.A

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مالی

عنوان

مطالعه ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط

استاد مشاور

دکتر مهدی ناظم زاده

فصل

پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا سطوح مختلف رقابت در بازار ، سودآوری و نقدینگی بر ارتباط بین اندازه و ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط موثر می باشد؟ بدین مقصود چهار فرضیه اصلی تدوین و از طریق اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1381 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) رقابت بازار متفاوت می باشد. اضافه براین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک در سطوح (بالا / پایین) رقابت بازار متفاوت می باشد و نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح  (بالا / پایین) سودآوری متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) سودآوری متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) نقدینگی متفاوت می باشد. و اضافه براین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک در سطوح (بالا / پایین) نقدینگی متفاوت می باشد.

کلیدواژه ها: ساختار سرمایه، رقابت در بازار ، سودآوری و نقدینگی، اندازه

فهرست مطالب

1- فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه:………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اظهار مساله:…………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- پرسش پژوهش:……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف و ضرورت پژوهش:…………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 5

1-6-روش شناسی پژوهش:………………………………………………………………………………………. 7

1-7- اختصار فصل:………………………………………………………………………………………………. 8

 2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………… 10

2-3- فرصت های رشد و ساختار سرمایه (اهرم مالی)……………………………………………………….. 13

2-4- عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………. 14

2-5- نقدینگی………………………………………………………………………………………………….. 14

2-6- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی……………………………………………………………….. 15

2-7- شاخص های جدید اندازه گیری نقدینگی……………………………………………………………….. 15

2-8- اهرم مالی………………………………………………………………………………………………… 16

2-9- مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری………………………………………………………. 17

2-10- سودآوری………………………………………………………………………………………………. 18

2-11- ارتباط ساختار سرمایه و سودآوری……………………………………………………………………. 21

2-12- رقابت بازار محصول…………………………………………………………………………………… 22

2-13- تأثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی…………………………………………… 24

2-14-ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوری و   نقدینگی

…………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-15- پیشینه پژوهش در جهان…………………………………………………………………………….. 26

2-15-1- پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………….. 26

2-15-2- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………… 28

2-16- اختصار تحقیقات…………………………………………………………………………………… 30

2-17- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………… 34

 3- فصل سوم: روش پژوهش

3-1- دیپاچه……………………………………………………………………………………………………. 36

3-2-جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 36

3-3- تعیین حجم نمونه پژوهش………………………………………………………………………………… 37

3-4-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 37

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. 39

3-5-1- روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی………………………………………………….. 39

3-5-2- روش پژوهش از نظر هدف………………………………………………………………… 39

3-5-3- انجام پژوهش……………………………………………………………………………….. 39

3-6- روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………. 40

3-7-مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 40

3-8- تعریف متغیرها و چگونگی محاسبه آن ها  …………………………………………………………………. 42

3-9- تابع آماره (روش واکاوی مدل ها)……………………………………………………………………… 46

3-9-1 روش داده های پانل………………………………………………………………………… 46

3-9-1-1- روش اثراث ثابت…………………………………………………………… 47

3-9-1-2 – آزمون هاسمن………………………………………………………………. 48

3-9-2 – آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………….. 49

3-9-3- آزمون معنی دار بودن ضرایب……………………………………………………………. 49

3-9-4-آزمون مربوط به مطالعه نرمال بودن توزیع متغییرها……………………………………… 50

3-9-5- آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………….. 50

3-9-5-1-فرض نرمال بودن باقیمانده ها………………………………………………. 51

3-9-5-2-فرض عدم وجود همخطی بین متغییرهای مستقل………………………….. 51

3-9-5-3-فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………… 51

  4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مفدمه……………………………………………………………………………………………………… 53

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 53

4-3- تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 57

4-4-آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………… 59

4-4-1- نتایج آزمون مدل (1-1)………………………………………………………………….. 59

4-4-2- نتایج آزمون مدل (1-2)………………………………………………………………….. 61

4-4-1- نتایج آزمون مدل (2-1)………………………………………………………………….. 62

4-4-2- نتایج آزمون مدل (2-2)………………………………………………………………….. 64

4-4-3- نتایج آزمون مدل (2-3)………………………………………………………………….. 65

4-4-4- نتایج آزمون مدل (2-4)………………………………………………………………….. 67

4-4-1- نتایج آزمون مدل (3-1)………………………………………………………………….. 68

4-4-2- نتایج آزمون مدل (3-2)………………………………………………………………….. 69

4-4-3- نتایج آزمون مدل (3-3)………………………………………………………………….. 71

4-4-4- نتایج آزمون مدل (3-4)………………………………………………………………….. 72

4-4-1- نتایج آزمون مدل (4-1)………………………………………………………………….. 74

4-4-2- نتایج آزمون مدل (4-2)………………………………………………………………….. 75

4-4-3- نتایج آزمون مدل (4-3)………………………………………………………………….. 76

4-4-4- نتایج آزمون مدل (4-4)………………………………………………………………….. 78

4-5- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………….. 79

 

5- فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مفدمه……………………………………………………………………………………………………… 81

5-2- اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………. 81

5-3- در این قسمت نتایج آزمون فرضیات بطور جداگانه ارائه می گردد………………………………………. 82

5-3-1- نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………….. 82

5-3-2- نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 82

5-3-3- نتیجه فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 83

5-3-4- نتیجه فرضیه چهارم………………………………………………………………………………. 84

5-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 85

5-5- مطالعه نتایج پژوهش با تحقیقات مشابه …………………………………………………………………. 86

5-6- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش………………………………………………………………………….. 88

5-7- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………. 89

5-8- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………….. 90

 منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 91

پیوست های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

فهرست جداول

اختصار تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………… 30

اختصار تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………. 32

انتخاب نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………….. 37

چگونگی اندازه گیری متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….. 42

خوشه بندی……………………………………………………………………………………………………… 45

آمارتوصیفی متغیرهای کمی……………………………………………………………………………………. 53

آمارتوصیفی متغیرهای کیفی……………………………………………………………………………………. 57

ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. 58

آزمون مدل (1-1)………………………………………………………………………………………………. 59

 آزمون مدل (1-2)……………………………………………………………………………………………… 61

 آزمون مدل (2-1)……………………………………………………………………………………………… 62

 آزمون مدل (2-2)……………………………………………………………………………………………… 64

 آزمون مدل (2-3)……………………………………………………………………………………………… 65

 آزمون مدل (2-4)……………………………………………………………………………………………… 67

 آزمون مدل (3-1)……………………………………………………………………………………………… 68

 آزمون مدل (3-2)……………………………………………………………………………………………… 69

 آزمون مدل (3-3)……………………………………………………………………………………………… 71

 آزمون مدل (3-4)……………………………………………………………………………………………… 72

 آزمون مدل (4-1)……………………………………………………………………………………………… 74

 آزمون مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 75

 آزمون مدل (4-3)……………………………………………………………………………………………… 76

 آزمون مدل (4-4)……………………………………………………………………………………………… 78

 1-1مقدمه

یکی از چالش های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می باشد که به مطالعه تاثیر ترکیب ساختار سرمایه شرکتها بر ارزش شرکت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می پردازد. اهرم مالی به کاربرد منابع و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت مالی ایجاد می کند، تصریح دارد. هر چه اهرم مورد بهره گیری اندازه بدهی ها و سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد؛ ریسک مالی بیشتر می گردد. ریسک ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در کنترل مدیریت می باشد. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شرکت، یک مدیر بایستی اطلاعات کافی از چگونگی محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد.

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری می باشد. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، بایستی یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. پس مدیران مالی بایستی در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشد. (اسلامی بیگدلی و جولا، 1389).

1-2 اظهار مساله

ادبیات مدیریتی و مالی مربوط به شرکت های کوچک و متوسط بسیار گسترده می باشد و در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این کسب و کار ارائه شده می باشد، گرچه درکشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند ، اما با وجود این نمی توان تعاریف یکسانی از آنها بدست آورد و هر کشور با در نظر داشتن شرایط ویژه خود تعریفی برای آنها ارائه داده می باشد. بیشتر تعاریف نیز براساس معیارهای کمی، مانند تعداد کارکنان و اندازه گردش مالی مطرح شده اند (ملکی نژاد، 1385).

ساختار سرمایه ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد . تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه می باشد :

 1. اندازه سرمایه مورد نیاز 2. ترکیب منابع سرمایه

نظریه سلسله مراتب که آغاز از سوی مایرز (1984) و مایرز و ماجلوف (1984) مطرح گردید، اظهار می دارد که به دلیل عدم تقارن اطلاعات، میان شرکت ها و سرمایه گذاران بالقوه آنها در خصوص عملیات کنونی شرکت ها و دیدگاه های آینده آنها، سرمایه- گذاران خواهان سود سرمایه هایی هستند که در اختیار شرکت ها قرار داده اند. در نتیجه برای شرکت ها تامین مالی خارجی از جذابیت کمتری نسبت به تامین مالی داخلی برخوردار می باشد و به دلیل بالا بودن عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های جدید و کوچک، سرمایه گذاران حتی خواهان سود بیشتری برای سرمایه های خود هستند و مدیران شرکت های کوچک و متوسط که سهامداران شرکت ها نیز هستند، تمایلی به از دست دادن دارایی ها و کنترل شرکت ندارند، پس قبول سهامداران جدید منتفی می باشد، در نتیجه منابع داخلی سرمایه را به خارجی ترجیح می دهند (هولمس و کت،1991 ; هامیلتون و فوکس، 1998).

این نظریه اظهار می داردکه شرکت ها ترجیح می دهند از درآمدهای کسب شده به عنوان اولین منبع تامین مالی سپس از بدهی و سرانجام از سهام بهره گیری کنند (باسکین، 1989).

اندازه شرکت از عوامل مهم و موثر بر اهرم مالی می باشد، زیرا شرکت های بزرگتر دارای نسبت های اهرم بسیار بیشتری نسبت به شرکت های کوچک تر هستند و این امر منطبق با این دیدگاه می باشد که، شرکت های بزرگتر تمایل به سمت گسترش فعالیت های خود و گرایش بیشتری به متنوع ساختن ساختار سرمایه خود دارند، پس دارای قدرت ریسک پذیری بیشتری هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار می گیرند پس انتظار می رود از اندازه بدهی بیشتری برخوردار باشند (فرانک و گویال، 2009).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی عارضه ها و مشکلاتی که سازمان به آنها مبتلا است با توجه به وزن و اهمیت آنها

همچنین شرکت های بزرگتر از بدهی بیشتری جدای از سطح رشد خود بهره گیری می کنند زیرا هم می توانند از سطح چانه زنی بالاتری در رویارویی با سرمایه گذاران برخوردار باشند و هم توان وثیقه گذاری بیشتری دارند (متیو و پاتزیوریس و ایوانو،2012) .

سیرمون و هیت (2003) عقیده دارند ، داشتن منابع مالی مناسب لازمه توسعه همه شرکت هاست، اما داشتن منابع مالی مناسب برای دستیابی به مزیت رقابتی شرط کافی نیست. اقتصاددانان به گونه فزایندهای به ارتباط بین رقابت بازار محصول و تصمیمات مالی شرکت ها پی بردند (گانی و همکاران، 2011) .

در این راستا دو رویکرد هست :

 1. در بازارهایی که انحصار وجود ندارد، مدیران برای افزایش قابلیت انعطاف پذیری خود، کوشش می نمایند منابع مالی را فراهم آورند که زمان های پاسخگویی به آنها طولانی تر باشد. زیرا در اثنی رقابت، امکان حصول بازده در کوتاه مدت کمتر می باشد و مدیران به زمان نیاز دارند تا کسب بازده معقول یا غیر- مالی نمایند. بدین سبب استقراض از منابع بانکی بدلیل پیچیدگی و نظارت مستمر بر دریافت کننده، انعطاف پذیری مدیران را کاهش می دهد. پس، مدیران ترغیب به عدم استقراض از منابع مالی بانک ها می شوند و کوشش می نمایند از محل افزایش سرمایه نسبت به تامین مالی اقدام نمایند (بوتاسان و پلامی، 2005). این امکان برای شرکت های متوسط همانند شرکتهای بزرگ هست، حال آنکه شرکت های کوچک به آینده امیدوارتر هستند و از انگیزه خطر کردن برای رشد بهره مند می شوند و از بدهی (بیشتری) تامین مالی می کنند.
 2. از سوی دیگر، در بازارهایی که انحصار چند گانه هست، بدلیل خطر عدم تداوم فعالیت، مدیران به دنبال تداوم فعالیت می باشند. پس کسب منابع مالی در آغاز، در راستای حفظ سهم بازار محصولات می باشد و در وهله دوم به هدف کسب بازده و سودآوری می باشند. بدین ترتیب گویا مدیران در شرکت هایی که محصولات آنها در بازار چند جانبه (انحصار) توزیع می گردد، علاقه مند به جذب منابع مالی بیشتر باشند تا توان سهم خواهی بیشتر در بازار داشته باشند. در این وضعیت آنها تمایل به استقراض را به همان اندازه که به افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات سهامداران دارند، نشان می دهند (ستایش و کارگر فرد جهرمی، 1390). در چنین شرایطی شرکت های متوسط نسبت به شرکت های کوچک از بدهی بیشتری استفاه می کنند.

در خصوص تاثیر سودآوری بر اهرم مالی، راجان و زینگلاس (1995) نتایج مایرز را مبنی بر کاهش سودآوری در اثر افزایش اهرم تایید کردند، جنسون (1986) بر خلاف نظریه مایرز، ارتباط مثبتی بین اهرم مالی و سودآوری به شرط وجود بازار کارا در شرکت ها پیش بینی نمود و در صورتی که بازار ناکارا باشد، معتقد به یک ارتباط منفی بین سودآوری و اهرم بود. کونستند (1991) بیان نمود، که میان سودآوری و بدهی ارتباط مثبتی هست. نظریه موازنه ایستا اظهار می دارد که با کاهش اندازه سودآوری، شرکت کمتر از بدهی برای تامین مالی بهره گیری می کند (فاما و فرنچ ،2002). با در نظر داشتن اندازه شرکت، شرکت های متوسط از جریان نقدی بیشتری نسبت به شرکت های کوچک برخوردارند و احتمالا سودآوری بالاتری دارند و از بدهی بیشتری برای سرمایه گذاری در فعالیت ها و برای رشد خود بهره گیری می کنند، در صورتی که در شرکت های کوچک سرمایه های داخلی کمتر بوده و از سودآوری کمتری برخوردارند و از توانایی کمتری در بهره گیری از تامین مالی به صورت بدهی برخوردارند.

بعضی از اقتصاددانان، نقدینگی را با اهمیت تر از سودآوری می دانند و عقیده دارند احتمال اینکه شرکتی سودآور نباشد و به حیات خود ادامه دهد هست اما بدون نقدینگی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. به بیانی دیگر نقدینگی شرکت ارتباط بین وجه نقدی می باشد که در کوتاه مدت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی می باشد که شرکت به آن نیاز خواهد داشت (اسدی و همکاران، 1387). شرکت های متوسط نسبت به شرکت های کوچک دارای نقدینگی بالاتری بوده و توانایی بیشتری در بهره گیری از تامین مالی به صورت بدهی را دارند.

 1-3 پرسش پژوهش

پس سوالی که برای انجام پژوهش حاضر طرح می گردد عبارت می باشد از : آیا سطوح مختلف رقابت در بازار، سودآوری و نقدینگی بر ارتباط بین اندازه و ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط موثر می باشد ؟

1-4 اهداف و ضرورت انجام پژوهش

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. همانگونه که این پژوهش به مطالعه ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط می پردازد با نگاهی جزیی تر می توان اهداف در نظر گرفته شده را به صورت زیر اختصار نمود :

 1. درک ارتباط بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه
 2. مطالعه تاثیر سطح مختلف رقابت بازار محصول بر ارتباط بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
 3. مطالعه تاثیر سطح مختلف سودآوری بر ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
 4. مطالعه تاثیر سطح مختلف نقدینگی بر ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
 5. توسعه ادبیات مالی مرتبط با ساختار سرمایه و شرکت های کوچک و متوسط

  1-5 فرضیه های پژوهش

 1. ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک می باشد .
  • ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک می باشد .
  • ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک می باشد .
 2. ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) رقابت بازار قرار می گیرد .

2-1 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت می باشد .

2-2 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت می باشد .

2-3 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح  ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت می باشد .

2-4 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح  ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت می باشد .

 

 1. ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط وکوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری قرار می گیرد .

3-1 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت می باشد .

3-2 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت می باشد .

3-3 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت می باشد .

3-4 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت می باشد .

         ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح    ( بالا / پایین ) نقدینگی قرار می گیرد .

4-1 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت می باشد .

4-2 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت می باشد .

4-3 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت می باشد .

4-4 ارتباط اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت می باشد .

1-6 روش شناسی پژوهش

گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام می شود .بدین ترتیب که دربخش اول، تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع پژوهش ازکتب، مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و سایتهای اینترنتی معتبرگردآوری و مورد مطالعه قرار می گیرد. دربخش دوم نیز برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام پژوهش، از پایگاه اطلاعاتی مربوط به صنایع، بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد جدید، سایتهای irbours، ایران تحلیل، rdis، اکسل و دیگر سایتهای معتبراستفاده می گردد .در این مطالعه برای اینکه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش غربالگری[1] (حذفی) بهره گیری شده می باشد. برای این مقصود معیارهای زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکتهای نمونه انتخاب شده می باشد.

 • شرکت بایستی قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1390 در بورس فعال باشد.
 • شرکت طی سال های 1381 تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی گردد. دلیل این امر قابلیت مقایسه داده ها در دوره های زمانی مختلف میباشد.
 • شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد زیرا ماهیت و طبقه بندی اقلام صورت های مالی این گرو از شرکت ها متفاوت از سایر شرکت ها میباشد.
 • ارزش دفتر حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه منفی نباشد. زیرا شرکت های ورشکسته در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار نخواهند گرفت.
 • اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

که در نهایت تعداد 92 شرکت از جامعه آماری گزینش گردید. پس حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری مورد مطالعه می باشد. 

  1-7 اختصار فصل

ساختار سرمایه یکی از مهمترین مشخصه های شرکت می باشد. نظریه های متعددی این چنین اظهار      نموده اند که تغییر در ساختار سرمایه، تغییر یا تجدیدنظر در ارزش شرکت را نشان می دهد که پس       بایستی بر ارزش سهام شرکت نیز موثر باشد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان بستگی دارد و در واقع، مبنای تولید و ارائه خدمات بر چگونگی تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته می باشد. از طرفی، ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای درمورد اندازه مضیقه مالی شرکت می باشد و لازم می باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی، تأمین مالی آنها مورد توجه جدی باشد.

در این فصل با در نظر داشتن اهمیت موضوع ذکر گردیده به تشریح آن و اظهار اهداف و روش شناسی پژوهش پرداخته شده می باشد.

[1]  Criteria-Filtering Technique   

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت