متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد“M.A”

گرایش: مدیریت اجرایی

عنوان:

مطالعه ارتباط تفکر استراتژیک و سرمایه های فکری با عملکرد شرکت

) مطالعه موردی شرکت سایپا (

  استاد راهنما:

 جناب آقای دکتر فرشید نمامیان

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فصل اول کلیات پژوهش    2

1-1مقدمه  3

1-2بیان مساله  4

1-3- نهادها یا موسساتی که میتوانند از یافته­های این پژوهش بهره گیرند: 6

1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش      6

1-5- اهداف پژوهش      7

1-6- فرضیات پژوهش      8

1-6-1   فرضیه­های اصلی: 8

1-6-2  فرضیات فرعی    8

1-7- قلمروهای پژوهش      9

1-7-1   قلمرو موضوعی    9

1-7-2  قلمرو مکانی    9

1-7-3   قلمرو زمانی    9

1-8- روش پژوهش      9

1-9 جامعه آماری    10

1-10   نمونه آماری    10

1-11 روش نمونه گیری    10

1-12- روش گردآوری داده­ها  11

1-13- روش تجزیه و تحلیل داده­ها  11

1-14- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش      12

تفکر استراتژیک سیستمیک : 12

تفکر استراتژیک آینده نگر: 12

تفکر استراتژیک مفهومی: 13

سرمایه های فکری: 14

تعاریف عملیاتی: 15

1-15  مدل پژوهش    16

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش      18

2-1 مقدمه  19

2-2- بخش اول- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید   20

2-3 سرمایه فکری    21

2-3-1  سرمایه فکری از دیدگاه استوارت     22

2-3-2 سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس      22

2-3-3  سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون   22

2-3-4 سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند   22

2-3-5   سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران   23

2-4  معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری    25

2-4-1  مدل ادوینسون و مالون   25

2-4-2  مدل بروکینگ       29

2-4-3  مدل روس و همکاران   30

2-4-4  مدل استیوارت     32

2-4-5  مدل بونفرر  33

2-4-6   ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون   34

2-5  تفکر استراتژیک: 37

2-5-1 تفکر مفهومی    39

2-5-2 تفکر سیستمی    39

2-5-3  فرصت طلبی (تفکر هوشمندانه)  40

2-5-4 آینده نگری    40

بخش سوم: عملکرد کارکنان   41

2-6 مقدمه  41

2-6-1  مفهوم عملکرد: 41

2-6-2  تعاریف عملکرد  43

2-6-3  اهمیت عملکرد  46

2-6-4 ابعاد عملکرد کارکنان   47

عوامل رفتاری: 47

عوامل فرآیندی: 48

عوامل موثر بر عملکرد از دیدگاه دیگر محققان   48

2-6-5 نظریه‌هایی عملکرد  51

2-6-5-1  نظریه کارمند برجسته: 51

2-6-5-2  رضایت موجب کارائی می گردد: 51

2-6-5-3  عملکرد گذشته آینده را پیش‌بینی می کند: 51

2-6-6 اندیشه‌های جدید عملکرد  52

2-6-7 ارزیابی عملکرد  55

2-6-8- معیارهای ارزیابی عملکرد  55

2-6-9  مدل‌های عملکرد  55

2-6-9-1  الگوی ماهواره‌ای عملکرد سازمانی    55

2-6-9-2  دور افزاینده و دور کاهنده: 56

2-6-9-2-1  دور فزاینده  58

2-6-9-2-2  دور کاهنده  58

2-6-10 مدل اچیو   59

2-6-10-1 تدوین مدل اچیو   60

2-6-10-2 موردها بهره گیری از مدل ACHIVE توسط مدیران   61

2-6-10-3 بهره گیری از مدل ACHIVE   61

2-7 پیشینه پژوهش    63

2-7-1 تحقیقات داخلی    63

2-7-2 تحقیقات خارجی    66

فصل سوم روش شناسی پژوهش      69

3-مقدمه  70

3-1- روش شناسی پژوهش      71

3-2- جامعه­ی آماری    72

3-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه  73

3-3-1- نمونه آماری    73

3-4- روش گردآوری اطلاعات     73

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات     74

3-6- پایایی پرسشنامه  74

پرسشنامه تفکر استراتژیک: 75

پرسش نامه سرمایه های فکری: 75

3-7- روایی پرسشنامه  76

3-8- روشهای آماری مورد بهره گیری  77

3-9- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف     77

3 -10  مراحل انجام پژوهش      78

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها  79

4-1 مقدمه: 80

5-2 آمار توصیفی مربوط به نمونه پژوهش    81

4-3 آمار استنباطی    87

آزمون نرمالیتی    87

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری   97

5-1 مقدمه : 98

5-3 پیشنهادات تحقیقی    107

5-4 پیشنهادات کاربردی    108

5-5 محدودیتهای پژوهش    109

منابع: 110

ضمائم…………………………..113

1مقدمه

­درجهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته وبه قول تافلر[1] دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و دارایی های ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد (دهه، 80 ) و مدیریت کیفیت فراگیر(دهه،90) به عنوان پدیده­ای مهم، به صورت همه جانبه ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده می باشد. در این بین جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان ها تحت پوشش قرار می دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری می باشد. استوارت[2] اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، داراییهای فکری[3]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی می باشد که می­تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته گردد. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می­گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می­گردد (قلیچ لی­و مشبکی، 1385). پس سرمایه فکری در پی آن می باشد که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرارگیرد. پس برخلاف تصورات رایج، که صرف وجود فناوری را متضمن توسعه می­دانستند، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمان­ها و سرمایه­های انسانی تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه می­باشد.

از طرفی دیگر تغییرات اساسی وسریع روندها و رویدادهای سیاسی،اقتصادی و تکنولوژیکی در عصر فراصنعتی تاثیرات شدیدی برعملکرد و رفتار سازمان­ها دارد. تحقیقات نشان داده که تنها تعداد معدودی از مدیران به ویژه در کشورهای جهان سوم موفق به واکنش صحیح و به موقع در برابر این گونه تغییرات گردیده و توانسته­اند نوع ساختار و پوشش درونی سازمان را متناسب با توانمندی موردنیاز در برابر چالش­ها و دگرگونی­ها، سازمان بخشند(مشبکی و خزاعی، 1387).

برای هماهنگی با تغییرات روزافزون و گام برداشتن در جهت اهداف سازمانی نیاز به تغییر در روش تفکر و تحول ذهنی مدیران سازمان ها می باشد و وقتی سازمان با معضلات جدی مواجه می گردد، راه حل های قدیمی کارایی خود را از دست می­دهند.

تفکر استراتژیک دراستمرار بقا و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی تأثیر بسیار مهمی را بازی می­نماید. تفکر استراتژیک ابزاری می باشد که به مدیران کمک می کند تا فرصت های جدید را خلق نمایند(معمایی و همکاران، 1392).

1-2بیان مساله

تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده هریک به جنبه­هایی از این رویکرد توجه داشته­اند، هرچند هیچ یک تمامی ابعاد را در برندارند.در چنین شرایطی بهتر می باشد برای معرفی به جای تعاریف، به ماهیت و ویژگیهای تفکر استراتژیک پرداخته و بدین ترتیب کوشش گردد تا نمای صحیحی از این رویکرد تصویر گردد.

از دیدگاه ماهوی تفکر استراتژیک یک «بصیـرت وفهم» می باشد. این بصیرت کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب و کار

 • واقعیتهای بازار و قواعد آن به درستی شناخته گردد؛
 • ویژگیهای جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد؛
 • جهشهای (ناپیوستگیهای) کسب و کار درک گردد؛
 • و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق گردد(متوانی[4]، 2010).

 تفکر استراتژیک مدیر را قادر می­سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر می باشد و کدامیک موثر نیست و چرا، و چگونه عوامل موثر برای مشتری ارزش می­آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تاثیرگذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می­کند. بدون این تشخیص، صرف منابع(مادی و غیرمادی) سازمان برای دستیابی به موفقیت بی حاصل خواهدبود(دمیربگ و تاتوگلو[5]،2013). تفکر استراتژیک از طریق تشخیص و تقویت فعالیتهایی که ارزشهای منحصر به فردی برای مشتری ایجاد می­کند، مزیت رقابتی می­آفریند. این کار از طریق فهم قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن انجام می­گردد. و این امر در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار، یک رویکرد بی نظیر می باشد(ریدوساندرز[6]، 2007 به نقل از آروموگام و مجتهدزاده، 2011).

سایزاربیتوریا(2013) بیان نمود که عملکرد شرکت تحت تاثیر فاکتورهای بسیاری می باشد که یکی از آن فاکتورها تفکر استراتژیک می باشد. شرکتهایی که کیفیت بالایی دارند، در آینده به رضایت بیشتر مشتریان،  بهبود سودآوری و افزایش سهم بازار خواهند رسید. بهره گیری از اصطلاح عملکرد شرکت به وسیله محققان شامل ابعاد وسیعی زیرا: کارائی، رشد، سودو سهم بازار می باشد که هریک جزئی از عملکرد هستند(نولایی،1392). برای درک مفهوم عملکرد نیاز به درک محتوای آن می باشد. عملکرد شاخصه های مختلفی برای سنجش دارد که هر یک متناسب با ماهیت فعالیت سازمان می­تواند تأثیر بارزتری را در ارزیابی عملکرد اعمال کند. پس، عملکرد شرکت یک سازه­ی کلی می باشد که به چگونگی انجام عملیات شرکتی تصریح دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی(2002،به نقل از رهنورد،1387) ارائه شده می باشد:«فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته». طبق این تعریف، عملکرد به دوجزء تقسیم می­گردد:1)کارایی که توصیف کننده ی چگونگی بهره گیری سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات می باشد، یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده­ی درجه­ی نیل به اهداف شرکت و سازمان می باشد.

درجامعه رقابتی فعلی،شرکت سایپا برای موفقیت نمی­تواند فقط برسرمایه فیزیکی دلالت کند، بلکه بایستی بر سرمایه فکری نیز تمرکز کند. شرکت زمانی می­تواند به مزیت رقابتی دست یابد، که با سرمایه فکری خود نیز سود کسب کند.سرمایه فکری فراتراز«تفکر به معنای تفکر صرف» می باشد و درجه­ای از اقدام فکری را نیز شامل می­گردد.دراین معنا،سرمایه فکری نه تنها به خودی خودیک دارایی نامشهود ایستا می باشد،بلکه یک فرآیند ایدئولوژیکی می باشد و وسیله­ای برای رسیدن به هدف محسوب می­گردد (کوانیسک[7]، 2014).  

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیری مبتنی بر تحلیل پوششی داده­ها و وزن­های مشترک

از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سئوال می باشد که آیا بین تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با عملکرد شرکت سایپا ارتباط هست؟

1-3- نهادها یا موسساتی که می­توانند از یافته­های این پژوهش بهره گیرند:

نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند علاوه بر شرکت سایپا برای سایر شرکتها و سازمان­های مشابه جهت پیشی گرفتن بر رقبا مورد بهره گیری قرار گیرد. و نیز این پژوهش می­تواند بعنوان پیشینه­ای برای مطالعات و تحقیقات آتی در این حوزه برای دانشجویان و پژوهشگران بعدی به کار آید.

 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

به مقصود همگامی با تحولات سریع و روز افزون جهان امروز مدیران شرکت­ها  بایستی خود را به ابزارهایی مفید تجهیز کنند. یک شرکت برای اینکه بتواند عملکرد بالا و مناسبی داشته باشد ودر بازار رقابتی جایگاهی برای خود کسب کند نیاز به پیش زمینه­های بسیاری می باشد. شرکت فقط با دارا بودن سرمایه فیزیکی نمی­تواند در بازار رقابتی امروز حرفی برای گفتن داشته باشد. بلکه بایستی به سرمایه­های فکری نیز مجهز باشد. سرمایه­های فکری مانند نظریاتی می باشد که در دهه­های 80 و 90 میلادی توسط علمای مدیریت مطرح گردیده و موفق­ترین سازمان­های صنعتی جهان از آن بهره برده و به موفقیت­های عظیمی دست یافتند. از طرفی شرکتی مانند سایپا نیز در یک رقابت فشرده درمقایسه با همتایان خود قرارداردوبنابراین عجیب نیست که به عواملی که به موفقیت بیشتر شرکت منجر گردد، توجه نماییم. شرکت سایپا مثل هر شرکت و سازمان دیگری نیازمند سرمایه­های فکری موثر و تفکرو راهبردهای استراتژیک موفق می باشد.تفکر استراتژیک، جایگاهی برجسته در دنیای پیشرفته پیدا کرده وبا پذیرش چشمگیری روبه ‌رو شده می باشد وتعداد نسبتاً بالایی ازسازمان­هاو شرکت­های ایرانی اقدام به پیاده­سازی سیستم­های تفکر استراتژیک برای شرکت خود دارند،زیرا با استقرار این نظام در شرکت، امکان شناسایی دقیق نیاز و انتظارات شهروندان وعموم مردم مهیا شده و می‌توان با تعیین و تعریف شاخص‌هایی به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها پرداخت و با جاری‌سازی این رویکرد جدید، سازمان‌ها را از شکل­ سنتی­ خارج و به سوی پویایی وساختاری انعطاف‌پذیر رهنمون ساخت­و پایش‌هایی(کنترل‌هایی) در سازمان اعمال نمود.اعمال تفکر استراتژیک وتجهیزشرکت ساپیا به سرمایه­های فکری از مصارف غیرضروری، کاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در فرآیندها پیشگیری کرده و زمینه تولید فرآورده‌های قابل اطمینان را که خواسته مصرف‌کنندگان می باشد، فراهم می­آورد.

در حالی که به نظر می­رسد که در خصوص ارتباط تفکر استراتژیک و سرمایه­های فکری با عملکرد شرکت مطالعات اندکی انجام شده می باشد. از طرفی در مطالعاتی که قبلا در این خصوص صورت گرفته می باشد خلاء های زیادی حس می­گردد، مانند اینکه مطالعات قبلی بیشتر در قالب پژوهش­های مروری بوده می باشد و به نتایج جدید دست نیافته­اندو همچنین در هیچ کدام از این پژوهش­ها بر روی یک شرکت به صورت منسجم مانند  شرکت سایپا کاری پژوهشی صورت نگرفته می باشد، پس پژوهش حاضردر پی آن می باشد که  خلاءهای یاد شده را تا حدی بر طرف نماید و با پرکردن خلاءها و شکاف­هایی که در پژوهش­های قبلی هست، بتواند به صورت تجربی برای ارتباط بین سرمایه­های فکری و تفکر استراتژیک و عملکرد شرکت سایپا نشانه­های روشنی بیابد.و از آنجا که عملکرد کارکنان، اصل مهمی در سازمان و مدیریت اثربخش می باشد که می تواند با دادن قدرت و نیز کنترل بیشتر زیردستان سبب افزایش بهره­وری در سازمان گردد(موریسون[8]، 1997) نتایج این پژوهش مفید فایده واقع خواهد گردید.

1-5- اهداف پژوهش  

 هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط تفکر استراتژیک و سرمایه­های فکری بر عملکرد شرکت سایپا می باشد.  

اهداف فرعی

 • تعیین ارتباط تفکر سیستمی با عملکرد شرکت؛
 • تعیین ارتباط تفکر هوشمندانه با عملکرد شرکت؛
 • تعیین ارتباط تفکر آینده نگر با عملکرد شرکت؛
 • تعیین ارتباط تفکر مفهومی با عملکرد شرکت؛
 • تعیین ارتباط سرمایه ارتباطی(سرمایه مشتری) با عملکرد شرکت؛
 • تعیین ارتباط سرمایه ساختاری (سازمانی ) با عملکرد شرکت؛
 • تعیین ارتباط سرمایه انسانی با عملکرد شرکت؛

 

1-6- فرضیات پژوهش

1-6-1   فرضیه­های اصلی:

بین تفکر استراتژیک با عملکرد شرکت ارتباط معنادار هست.

بین سرمایه­های فکری با عملکرد شرکت ارتباط معنادار هست.

 

 1-6-2  فرضیات فرعی

بین تفکر سیستمی با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنادار هست.

بین تفکر هوشمندانه با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنادار هست.

بین تفکر آینده­نگر با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنادار هست.

بین تفکر مفهومی با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنادار هست.

بین سرمایه ارتباطی(سرمایه مشتری) با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنادار هست.

بین سرمایه ساختاری (سازمانی) با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنادار هست.

بین سرمایه انسانی با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنادار هست.

 

1-7 قلمروهای پژوهش

 1-7-1   قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حیطه رفتار سازمانی، اثربخشی و کارایی، مدیریت و علوم رفتاری می­باشد.

 

 1-7-2  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش مربوط به کارکنان و مدیران شرکت سایپا می­باشد.

 

1-7-3   قلمرو زمانی

از لحاظ زمانی این پژوهش در فروردین و اردیبهشت سال 1394 صورت خواهد گرفت.

1- روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی می­باشد.

در این پژوهش پس از شناخت دقیق مسئله، آغاز به روش کتابخانه­ای، منابع و مقالات، اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مطالعه شده و پس از مطالعه انواع مدلها، چارچوب کاری تعیین و حوزه کاری نیز مشخص گردیده و مدل مناسب انتخاب شده و مورد مطالعه قرار می­گیرد.

سپس به روش میدانی و به کمک پرسشنامه و مصاحبه و سایر ابزارهای مورد لزوم مراحل زیر انجام می­گردد:

1) جمع آوری داده­ها که آغاز جامعه آماری را مشخص و متغیرها و مقیاس­هاواندازه نمونه تعیین و سپس به کمک روش­های نمونه گیری اطلاعات مورد لزوم را گردآوری می­کنیم.

2) اختصار کردن داده­ها در جدول­های آماری

3) تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک نمودارها و شاخصهای آماری با بهره گیری از نرم افزارهای آماری

4) نتیجه گیری

5) ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب.

1-9 جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(بست،1384).در پژوهش­ها معمولاً،جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت(صفتها) متغیرواحد آن به مطالعه بپردازد. بر این اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ومدیران شرکت سایپا می­باشند. تعداد کارکنان در زمان انجام پژوهش 188 نفر بودند.پرسش‌نامه به صورت تصادفی بین کارکنان و مدیران توزیع خواهد گردید و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

1-10   نمونه آماری

نمونه آماری تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری هستند که اظهار کننده ویژگیهای اصلی جامعه می­باشند.

1-11 روش نمونه گیری

نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می­گردد که ویژگی­ها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درمورد جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری بایستی قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. روش نمونه­گیری که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد،نمونه­گیری تصادفی ساده می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه از جدول کرسجی و مورگان بهره گیری خواهد گردید.

با در نظر داشتن جدول کرسجی و مورگان و اینکه تعداد جامعه ما برابر با 188 نفر می باشد پس تعداد نمونه برابر می باشد با 134 نفر از افراد جامعه حاضر.

1-12- روش گردآوری داده­ها

برای جمع آوری اطلاعات آغاز منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد مطالعه قرار می­گیرد. مطالعه منابع یک بخش عمده از روش علمی می باشد که در کلیه پژوهش­ها به کار برده می­گردد و چنین مطالعه­ای مبنای بسیاری از تحقیقات درعلوم انسانی می باشد(دلاور،1383).در آغاز با بهره گیری از منابع موجود در کتابخانه­ها و بهره گیری از مقالات موجود در اینترنت و مجلات معتبر اطلاعات کتابخانه­ای لازم جمع­آوری می­گردد. کتابخانه مهمترین و بهترین مکان برای مطالعه پیشینه پژوهش می باشد زیرا در بسیاری از کتابخانه­ها ومراکز پژوهشی معمولا نشریه­های دوره­ای، گاهنامه­ها، نمایه­ها وحتی پژوهش­های رایانه­ای به صورت مستقیم از طریق ارتباطات دور بر مانند اینترنت و یا به کمک دیسک­های فشرده در دسترس می باشد(خوی نژاد، 1380) که این اطلاعات ما را درپیدا کردن معیارها و شاخصه­های لازم برای سنجش موضوع مورد پژوهش یاری می­دهد.

دراین پژوهش به­منظورجمع­آوری اطلاعات ازپرسشنامه استانداردسرمایه فکری بونتیس وپرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (عملکرد کارکنان) بهره گیری خواهد گردید.

1-13- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

روش های تجریه و تحلیل اطلاعات شامل دو قسمت می باشد: آمار توصیفی و استنباطی.

در قسمت آمار توصیفی به اختصار کردن اطلاعات پرسشنامه­ها در قالب جداول و نمودارها می­پردازیم که از این نتایج می­توان برای قضاوت صوری و برداشت اولیه در مورد وضعیت سوالات و فرضیه­ها بهره گیری نمود.

برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در مرحله توصیف اطلاعات با بهره گیری از نرم افزارSpss  نسخه 21 جدول­های فراوانی و نمودارها رسم و شاخص­های مرکزی و پراکندگی شامل میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرها محاسبه می­شوند و در مرحله تجزیه و تحلیل داده­ها، روش­های آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی مناسب خواهد بود.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت