متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه هرمزگان

پردیش دانشگاه قشم

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت دولتی

پایان نامه براى دریافت درجۀکارشناسى ارشددر رشتۀ مدیریت دولتی

عنوان:

مطالعه ارتباط میان خلاقیت مدیران و انگیزه کارکنان مورد مطالعه

(اداره آموزش و پرورش قشم)

استاد مشاور:

دکتر جمشید جعفری

شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود بایستی توانایی ایجاد خلاقیت و افزایش انگیزه منابع انسانی را داشته باشند. کاهش انگیزش کارکنان مانند عواملی می باشد که سازمان را در امر دستیابی به این اهداف دچار مشکل می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت روابط میان ابعاد متغیر خلاقیت مدیران ( سیالی، ابتکار، انعطاف و بسط) با انگیزه کارکنان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری، کارکنان آموزش و پرورش شهرستان قشم می باشد که تعداد آنها 250 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره گیری گردیده می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از نرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته گردید. یافته های حاصل از این پژوهش بر پایه فرضیات نشان می دهد که بین عنصر سیالی و انگیزه کارکنان، بین عنصر بسط جزئیات و انگیزه کارکنان، بین عنصر انعطاف و انگیزه کارکنان و بین ابتکار و انگیزه کارکنان ارتباط معنی داری هست. همچنین نتایج بدست آمده نشان داده گردید که  خلاقیت مدیران باعث انگیزش در کارکنان آموزش و پرورش می گردد. پس مدیران با خلاقیت خود بایستی انگیزه کارکنان را در این سازمان بالا ببرد.

کلمات کلیدی: خلاقیت، انگیزه، مدیران

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1-2 اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 4
1-4 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-5 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6 فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………….. 7
2-7-1 تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. 8
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2 خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-2-1 تغییرات محیطی، مدارس و خلاقیت …………………………………………………………………….. 11
2-2-2 مدیران و خلاقیت ………………………………………………………………………………………………….. 12
2-3-3خاستگاه خلاقیت…………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2-4 تأثیر انگیزش در خلاقیت ……………………………………………………………………………………… 15
2-2-5 مفهوم شناسی خلاقیت …………………………………………………………………………………………. 17
2-2-6 فراگرد خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-7 سطوح خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-8 انواع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-9 دیدگاه ها در مورد اخلاق ………………………………………………………………………………………. 25
2-2-10 دیدگاه های مختلف درمورد خلاقیت……………………………………………………………………. 26
2-2-10-1 خلاقیت از دیدگاه روانشناسی ………………………………………………………………………… 26
2-2-10-2 خلاقیت از دیدگاه سازمانی …………………………………………………………………………….. 28
2-2-11 نظریه های خلاقیت …………………………………………………………………………………………….. 28
2-3 نظریه های جدید فلسفی …………………………………………………………………………………………… 30
2-4 نظریه های علمی خلاقیت …………………………………………………………………………………………. 31
2-5 دیدگاه روانشناختی اجتماعی …………………………………………………………………………………….. 32
2-6 دیدگاه عصب شناختی ……………………………………………………………………………………………….. 32
2-7 دیدگاه روانسنجی ………………………………………………………………………………………………………. 32
2-8 انگیزه کارکنان در سازمان ها …………………………………………………………………………………….. 35
2-8-1 مفهوم انگیزش ……………………………………………………………………………………………………….. 36
2-8-1-1 انگیزه …………………………………………………………………………………………………………………. 4
2-8-2 نظریه های انگیزش…………………………………………………………………………………………………. 41
2-8-2-1 نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو …………………………………………………………………… 43
2-8-2-2 نظریه مبتنی بر نیازهای سه گانه دیوید مک کلند ………………………………………….. 43
2-8-2-3 نظریه آلدرفر ERG …………………………………………………………………………………………. 44
2-8-2-4 نظریه انتظار ………………………………………………………………………………………………………. 44
2-8-2-5نظریه دوگلاس مک گریگور ………………………………………………………………………………. 45
2-8-2-6 نظریه آمابیلی:…………………………………………………………………………………………………… 45
2-8-3- افزایش و کاهش انگیزه………………………………………………………………………………………. 46
2-8-4 رویکردهای عمده انگیزش:…………………………………………………………………… 48
2-8-5 مدیریت بر مبنای هدف……………………………………………………………………….. 49
2-9 پیشینه تجربی پژوهش در خارج از ایران ……………………………………………………………….. 50
2-10 پیشینه تجربی پژوهش در داخل ایران …………………………………………………………………… 55
2-11 مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 56
2-12جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………… 56
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-2 تعریف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-4متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 66
3-4-1تعیرف متغیر…………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-4-1-2 متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………… 67
3-4-2-2-متغییر وابسته……………………………………………………………………………………………………. 68
3-5 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-6 روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………… 69
3-7 مراحل اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 70
3-8 ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………… 72
3-8-1-مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………….. 72
3-8-2-پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………… 73
3-9روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………. 74
3-10 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………….. 75
3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………. 78
3-12 روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ………………… 78
3-13 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………. 79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………….. 81
4-2-1 توصیف ویژگی های فردی پاسخگویان …………………………………………………………………. 81
4-2-1-1 توزیع پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………………….. 81
4-2-1-2 توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ……………………………………………………………….. 83
4-2-1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………… 84
4-2-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب تأهل …………………………………………………………………….. 86
4-2-1-5 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی ………………………………………………. 87
4-2-1-6 توزیع پاسخگویان بر حسب پست سازمانی ………………………………………………………. 89
4-2-2 توزیع خلاقیت مدیران از نظر کارکنان پاسخگو ……………………………………………………. 90
4-2-3 توزیع کارکنان بر حسب انگیزه شغلی …………………………………………………………………… 91
4-3 یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. 91
4-3-1 مطالعه ارتباط­ی بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش و انگیزه شغلی کارکنان …. 91
4-3-2 مطالعه ارتباط­ی بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “سیالی بودن” و انگیزه شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………… 92
4-3-3 مطالعه ارتباط­ی بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “انعطاف” و انگیزه شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………. 93
4-3-4 مطالعه ارتباط­ی بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “ابتکار” و انگیزه شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………. 94
4-3-5 مطالعه ارتباط­ی بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “بسط جزئیات مدیران” و انگیزه شغلی کارکنان ………………………………………………………………………….. 94
4-4 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………… 94
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 98
5-2 نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 98
5-2-1 نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………… 98
5-2-2 نتایج مربوط به تحلیل های جمعیت شناختی ……………………………………………………… 100
5-3 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 100
5-4 پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………… 100
5-4-1پیشنهادها برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………………… 101
5-4-2 محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………….. 101
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 111
پیوست 1: پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. 111
پیوست 2: مشخصات آماری خلاقیت مدیران از نظر کارکنان …………………………………………… 115
پیوست3: مشخصات آماری انگیزه شغلی کارکنان …………………………………………………………….. 10

مقدمه

نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان می باشد و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد گردید. با در نظر داشتن اینکه این نیروی انسانی دارای توجه های شغلی متعددی هستند مطالعه توجه های کارمندان بدلیل نتایج قابل ملاحظه ای که می تواند بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد طی چند دهه مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران بوده می باشد ( رابینز، استیفنز پی، [1]1387 ). یکی از این توجه ها انگیزه شغلی کارکنان می باشد. موضوع انگیزش در سازمان­ها طی سال­های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده می باشد تا حدود دهه 1950 پژوهش ها در این قلمرو به کوشش های کلاسیک محدود می گردید که در نظر داشتند تصمیم­های نظری بر پایه های پژوهشی پراکنده ارایه نمایند. از اوایل دهه 1960، مسایل انگیزشی در سازمان ها به طوری که تصریح گردید، فکر اندیمشندان را هرچه بیشتر به خود جلب نمود و در دوره های دیگر این مفهوم گسترش پیدا نمود ( هرسی بلانچارد، 1993[2]).

انگیزش تأثیر مهمی در جذب افراد و سهیم کردن آنها درکارها دارد و کوشش می نماید تا کارکنان نه تنها باحق وحقوق خود بلکه با مسئولیت های محوله نیز آشنا شوند و محیط مناسبی فراهم گردد تا افراد از روی اعتقاد کار را دنبال کنند و پیوسته خلاقیت های خود را بروز دهند تا سازمان در دستیابی به اهداف خود سریع تر حرکت نماید؛ پس آشنایی با کاربرد آن می تواند به مدیران کمک نماید تا کارکنان را درجهت ارضای نیازهای خود یاری دهند و نیروی کاری آگاه، فعال و خلاقی پرورش دهند ( پیترسون و زیمرمن، 2004[3] ).

از مهمترین اهداف آموزش و پرورش خلاقیت می باشد و غیر از مهمترین رسالت های سازمان های آموزشی می باشد. در توسعه و تقویت خلاقیت در سازمان های آموزشی، بیش از همه عامل مدیریت خلاق، موثر و اثر گذار می باشد. زیرا توجه و اعتقاد مدیران به خلاقیت در خود می تواند باعث ایجاد انگیزه در کارکنان گردد و سازمان را به محیط آموزشی را به کانون تغییرات مبدل سازد ( سامخانیان، 2002). مدیر خلاق کسی می باشد که بتواند در کارکنان تاثیر بگذارد ( زارعی، 1380)

یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان می باشد که زمینه شکل گیری هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به بیانی دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار مهم می باشد. همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان پیش روی تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی گردد ( دک، 2014[4] )

1-2 اظهار مسئله

جوامع پیشرفته و متمدن گذشته و حال، پیوسته به ارزش و اهمیت توانایی های ذهنی و فکری بشر توجه نموده و درصدد تقویت آن برآمده اند و از این طریق به توسعه، رفاه، ترقی و خوشبختی نائل آمده اند. در دنیای پیچیده ی کنونی که شاهد رقابتهای بسیار فشرده ی جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژیها و منابع قدرت هستیم، افراد تیزهوش، خلاق و صاحبان اندیشه های نو و مبتکرانه، همانند گرانبهاترین سرمایه ها، از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی بر خوردار هستند (گیشانی، 1377). خلاقیت را معادل تفکر واگرا و شامل قابلیت های شناختی زیرا سیال بودن، مبتکر، انعطاف پذیر بودن و بسط و شمول پذیری می باشد ( گیلفورد،[5]959). خلاقیت به فرد کمک می ‌کند بتواند  راه حلهایی خلاقانه برای مسأله ای دشواری بیابد که میتوان از زاویه های مختلف به آنها نگریست ( جینو و اریلی، 2009[6] ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته مدیریت : شناسائی و اولویت بندی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و رو انشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، انگیزه از مهمترین زمینه های پژوهشی مؤثر در رفتار فرد در سازمان می باشد ( ناگی، 1996 ). بنابر این فرآیند انگیزه به نیروهای پیچیده؛ سائق ها، نیازها، شرایط تنش زا یا مکانیزم های دیگر اطلاق می گردد که فعالیت فرد را برای شکل گیری هدفهای وی آغاز و به آن تداوم میبخشد ( رابینز، 2004[7]). انگیزه  مدیران آموزشی و آموزشگاهی مانند مضامینی می باشد که خط فکری حاکم بر فرهنگ جامعه ما را در فرایند تعلیم و تربیت عیان می سازد (نائلی، 1373). تحقیقات نشان داده می باشد ثابت ماندن فرد در یک شغل باعث افزایش انگیزش شغلی می گردد. همچنین انگیزه زمانی به وجود می‌آید که در کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و تأثیر موثر در سازمان و همچنین شادابی و نشاط وجود داشته باشد ( خورشیدیان، 1377). درنظام آموزش و پرورش معاصر، تفکر خلاق و پرورش آن اهمیت به سزایی دارد و نظر بسیاری از محققان و نظریه پردازان در رشته ها و قلمروهای علمی مختلف را به خود جلب نموده می باشد. تحقیقات و پژوه شهایی که در ده ههای اخیر به ویژه از اوایل دهه 80 در ایران پیرامون خلاقیت صورت گرفته می باشد، حاکی از شناخت جایگاه آن در نظام آموزشی میباشد و ضرورت غیر قابل انکار آن از سوی معلمان متخصصان، برنامه ریزان و مسئولان تأیید شده می باشد. پس خلاقیت  عنصربا اهمیتی در این بین می باشد. بر این اساس و با در نظر داشتن اهمیت دو عامل اندازه خلاقیت مدیران تمایل آنها برای به به وجودآمدن انگیزه کارکنان در مشاغل مربوطه در سازمان، در این پژوهش به مطالعه ارتباط میان خلاقیت مدیران و انگیزه کارکنان در سازمان اداره آموزش پرورش پرداخته می گردد. در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از هفت سال فعالیت تجربی در سازمان آموزش و پرورش با افراد، کارشناس، مشخص گردید که خلاقیت عنصر مهم و یکی از عوامل مؤثر انگیزه کارکنان می باشد. در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام گردید، این پژوهش به دنبال مطالعه این مسئله می باشد که آیا ارتباط معناداری بین اندازه خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان شغلشان هست یا خیر؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

خلاقیت و نوآوری یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیتهای ذهن آدمی می باشد که در تعلیم و تربیت بایستی به آن توجه نماید. از آنجایی که آموزش و پرورش وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را بر عهده دارد بایستی از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و بهره گیری صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را عهده دار شود و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از خلاقیت و نوآوری در سطوح سازمانی می باشد. خلاقیت موضوع بسیار پیچیده‌ای می باشد و شناخت و شکوفا سازی آن به عنوان یک استعداد نیازمند فراهم آوردن روش های تربیتی جدید می باشد و اهمیت این موضوع در جامعه صنعتی امروز به ویژه در دنیای آموزشی و پرورشی، مملوس تر می گردد. تأثیر مدیران  خلاق در جهت پرورش افکار انگیزشی کارمندان و رشد توانایی های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

ضرورت و اهمیت هر تحقیقی از دو جنبه نظری و کاربردی می‌تواند مطرح باشد. این پژوهش در ‌درجه اول کوشش دارد، دانش نظری موضوع و جنبه‌های خلاقیت را در سازمان آموزش و پرورش راشناسایی کند. در ارتباط خلاقت با انگیزش متون و گزارش و در کل اسناد مکتوب بسیار کمی در داخل ایران درمورد برنامه خلاقیت در سازمان ها هست و انجام این پایان نامه می تواند خلاء موجود را پرکند و بر دانش نظری موضوع بیافزاید. و  در درجه دوم این پژوهش اصول و مولفه هایی را مشخص می کند که چنانچه در سازمان آموزش و پرورش  به کار برده گردد؛ می‌تواند باعث افزایش انگیزه کارکنان، تاثیرگذاری بیشتر، و دستیابی به اهداف و سیاست های سازمان آموزش و پرورش مورد نظر گردد. همچنین با در نظر داشتن مطالب فوق در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت چه ارتباطی با انگیزه کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان قشم دارد؟

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی

هدف از این پژوهش شناخت ارتباط میان خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان اداره آموزش و پرورش قشم می باشد.

 

اهداف فرعی 

1-شناخت ارتباط خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “سیالی” با انگیزه کارکنان 

2-شناخت ارتباط خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد ” انعطاف” با انگیزه کارکنان

3- شناخت ارتباط خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “ابتکار” با انگیزه کارکنان

4- شناخت ارتباط خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “بسط” با انگیزه کارکنان 

1- والات پژوهش

سوالات اصلی:

  • آیا بین خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان ارتباط معناداری هست؟

 

سوالات فرعی:

  • آیا بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد سیالی با انگیزه کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد انعطاف با انگیزه کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد ابتکار با انگیزه کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد بسط با انگیزه کارکنان ارتباط معناداری هست؟

فرضیه پژوهش:

1-6 فرضیه پژوهش

فرضیه اصلی

بین خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان ارتباط معناداری هست.

 

فرضیه فرعی

  • خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد “سیالی بودن”با انگیزه کارکنان ارتباط معناداری دارد
  • خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد “انعطاف” با انگیزه کارکنان ارتباط معنا داری دارد
  • خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد “ابتکار” با انگیزه کارکنان ارتباط معنا داری دارد.
  • خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد “بسط جزئیات مدیران” با انگیزه کارکنان ارتباط معنا داری دارد.

1-7- تعریف متغیرها:

1-7-1 تعریف نظری متغیرها

انگیزش:

مفهوم انگیزش به معنای عامل جهت دهنده و نیرو دهنده رفتار از سوی روا نشناسان و محققان مختلف به گونه های متفاوت مطالعه و توصیف شده می باشد. بعضی از محققان در سطح فرد و ویژگیهای فردی (مدلهای ارگانیسمی)، بعضی در سطح محیط و عاملهای محیطی (مد لهای مکانیکی) و گروهی دیگر در سطح تعامل فرد و محیط (مدلهای بافتی) به تحلیل انگیزش پرداخته اند (البرزی،1386 ).

خلاقیت:

خلاقیت : هارمون خلاقیت را فرایندی می‌داند که بوسیله آن چیزی مثل فکر، ایده یا یک شی جدید تولید گردد (کینگ واندرسون، 1386[8]). “خلاقیت شیوه‌ای‌ از تفکراست که ایده‌های جدید را به وجودمی‌آورد.

لوتانز استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه‌ها و رهیافتهای جدید افراد‌، می‌داند. پالیا خلاقیت را توانایی دیدن چیزها به صورت غیر‌معمولی و دیدن مشکلاتی که هیچ کس دیگر آنها را نمی‌بیند و سپس ارائه رهیافتهای جدید و اثر‌بخش می‌باشد (لوتانز، 2005[9]).

 1-7-2 تعریف عملیاتی:

خلاقیت:

در این پژوهش متغیر خلاقیت از دیدگاه آمابیل (2001) شامل 4 مؤلفه­ی (سیالی، بسط، انعطاف و ابتکار) می باشد که از طریق پرسشنامه سنجیده می­گردد. نمره­ای که آزمودنی­ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند وضعیت متغیر خلاقیت را مشخص می­کند.

انگیزش:

در این پژوهش متغیر انگیزش از دیدگاه آمابیل (2001) شامل 29سوال می باشد که از طریق پرسشنامه سنجیده می­گردد. نمره­ای که آزمودنی­ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند وضعیت متغیر انگیزش را مشخص می­کند.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت