متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

موضوع :

مطالعه عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران

 

شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مطالعه حاضر به مطالعه عوامل موثر در انتخاب مقاصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران در سال 1394 پرداخته می باشد. هدف از این مطالعه مطالعه عوامل موثر در انتخاب یک مقصد گردشگری و اهمیت هر یک از این عوامل می باشد. عوامل مورد مطالعه در این مطالعه عبارتند از عامل اقتصادی، عامل فرهنگی- اجتماعی، عامل جغرافیایی- طبیعی، عامل فردی، عامل سیاسی، عامل برنامه­های آژانس­های مسافرتی و سایر عوامل، که هر کدام از این عوامل شاخص­های خاص خود را دارند و برای سنجش هر عامل با در نظر داشتن نظرات صاحب­نظران از 5 شاخص بهره گیری شده می باشد. متغیر وابسته پژوهش همان انتخاب مقاصد مسافرتی می­باشد. جهت سنجش عوامل فوق از لحاظ تاثیرگذاری در انتخاب مقاصد مسافرتی از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. نتایج مطالعه­ها نشان می­دهد که عامل جغرافیایی- طبیعی به عنوان مهم­ترین عامل تاثیرگذار در انتخاب مقاصد مسافرتی محسوب می­گردد و عوامل اجتماعی- فرهنگی، برنامه­های آژانس، سیاسی ، اقتصادی، سایر عوامل و عوامل فردی به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار دارند.

واژگان کلیدی: گردشگری، آژانس­های مسافرتی و گردشگری ، استان مازندران

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-  قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7- معضلات و محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8- تعریف واژگان تخصصی …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2- مفاهیم و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-3- مدل های رفتار مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-4- بازاریابی گردشگری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-5- انگیزه های گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-6- مطالعه مدل های گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………………… 44

2-7- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

2-8- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 105

3-5- چگونگی توزیع نمونه ها در استان مازندران ……………………………………………………………………………………………….. 107

3-6- ابزار گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-7- پرسشنامه مطالعه عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس های مسافرتی استان مازندران …. 108

3-8- ابعاد وشاخص های پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 109

3-9- ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده های آماری …………………………………………………………………………………………………….. 113

3-11- روایی (اعتبار) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

3-12- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی به روش مولفه های اصلی ……………………….. 119

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت­شناختی پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 124

4-3- تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128

4-4- آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 141

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151

5-2- تحلیل بر اساس مبنای نظری، سوال ها و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………….. 151

5-3- نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

5-4- نتایج فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 153

5-5- بحث و جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 161

5-6- تبیین مدل نهایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 163

5-7- پیشنهادات برای فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 164

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175

مقدمه

گردشگری را می توان صنعت سفید نام نهاد، زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت ها می باشد و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد(الوانی،1385) امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها می باشد و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه ای می باشد از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند(کاظمی، 1389).

 جهانگردی پدیده ای می باشد که از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته می باشد اما با ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت درآمده می باشد. اصطلاح گردشگری از قرن ۱۹ معمول گردید. برای اولین بار به صورت رسمی در سال ۱۹۳۷  کلمات توریست و توریسم توسط سازمان ملل مورد بهره گیری قرار گرفت. بازار صنعت گردشگری به سرعت در حال گسترش می باشد و این صنعت به یکی از بزرگترین زمینه های کسب و کار در جهان مبدل شده می باشد. افق های روشن، مقاصد جدید، گروه های تازه گردشگران و انواع رو به تکامل گردشگری همه و همه نوید دهنده گسترش این بازار هستند. حتی تکانه های منفی نظیر رویدادهای تروریستی، شیوع بیماری های فراگیر، جنگ ها و رخدادهای ناخوشایند طبیعی نیز نتوانسته اند گردشگری را از حرکت شتابان خویش باز دارند. اینجاست که مدیریت بنگاه های فعال دراین صنعت بایستی با درایتی که به خرج می دهند زمینه تدوام این آتیه خوشایند را فراهم سازند. بازاریابی یکی از مهمترین ابعاد مدیریتی می باشد که پرداختن به آن به مقصود موفقیت های آتی فعالین این صنعت بیش از پیش اهمیت یافته می باشد.

مدیریت و فرایند بازاریابی ابزاری برای ایجاد ارتباط مناسب با بازارهای هدف پیش روی بنگاه ها قرار می دهد. در عین حال بایستی توجه داشت که صنعت گردشگری آمیزه های گسترده از فعالیت های گوناگون می باشد که هدف آن تأمین رضایت خاطر گردشگران از یک سو و انتفاع مردم و جامعه محلی در مقصد از سوی دیگر می باشد. این صنعت واجد ویژگی هایی می باشد که از جهات بسیاری با سایر کسب و کارها متفاوت بوده و این تفاوت ها بر چگونگی مدیریت بنگاه ها به شدت تأثیر گذارند. بنگاه های فعال در عرضه محصولات گردشگری به خوبی واقفند که محصولاتی را تولید نموده و به بازار عرضه می دارند که عمدتأ از جنس خدمات می باشد. این محصولات اغلب غیر قابل لمس، غیر قابل انبار کردن و غیر همگن می باشد و به سختی امکان استاندارد کردن آنها هست. همچنین اساس کسب و کار در صنعت گردشگری بر وجود فرق و تفاوت و بهره مندی از آن استوار می باشد. عرضه کنندگان محصولات این صنعت هزینه حمل و نقل محصول را بر دوش خود احساس نمی کنند و این مشتری (بخوانیم گردشگر) می باشد که برای بهره مندی از محصول (مثلأ دیدار از تخت جمشید) بار سفر می بندد و جا به جا می گردد. صنعت گردشگری به شدت فصلی می باشد و به واسطه فاصله میان متقاضی و عرضه کننده که گاه به هزاران کیلومتر می رسد، اطلاعات نقشی کلیدی در این صنعت به مقصود پر کردن این فاصله اعمال می کند (رنجبریان و زاهدی،1389).

1-2 اظهار مساله

آنگاه که موضوع گردشگری مطرح می گردد یکی از نخستین سؤالاتی که در ذهن برنامه ریزان این صنعت، سیاستگزاران، محققان و علاقه مندان آن شکل می گیرد این می باشد که مردم چرا به سفر می طریقه. آنها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب می کنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست؟ با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده شهر نشینی، اشتیاق به سیاحت و سیر و سفر افزایش پیدا کرده می باشد. به طوری که مشتاقان این امر با عنوان گردشگری در اقصا نقاط کره زمین امر گذران اوقات فراغت را تکامل بخشیده اند. طی چند دهه اخیر شاهد رشد چشم گیر گردشگری بوده ایم و سفرهای بین المللی، کشوری و منطقه ای برای گذراندن تعطیلات بسیار مرسوم شده می باشد. گردشگری صنعتی تاثیرپذیر و حساس نسبت به حوادث و تغییرات محیطی می باشد. بسیاری از گردشگران خیلی سریع مقصدهای معروف سابق را به علت های مختلف ترک می کنند بدین لحاظ مشخص شده می باشد که عوامل خاصی در توسعه و فرق مقصدهای گردشگری تاثیر دارند. بعضی از گردشگران تاریخ و فرهنگ کشور یا منطقه را به عنوان مهمترین عامل برای انتخاب مقصد گردشگری می دانند (تقوایی وهمکاران،۱۳۸۸).

در حالی که بسیاری دیگر عامل های جغرافیایی- طبیعی مثل جاذبه های طبیعی مقصد را مهمتر از بقیه عامل ها برای انتخاب یک مقصد می دانند (سرائی،1389). برای افرادی که از لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند ممکن می باشد عامل اقتصادی مهمتر باشد زیرا که در آن صورت دیگر گردشگر نمی تواند هر جایی را برای مسافرت انتخاب کند (سانگ[1] و همکاران،۲۰۰۳). یا در بعضی از موردها امکان دارد تصور پیشین از مقصد به عنوان مهمترین عامل تلقی گردد (رنجبریان و قنبری،۱۳۸۴) کوزاک و رمینگتون [2](۲۰۰۰) تجارب و ادراک گردشگران را اساس انتخاب  آنها در مورد مقصد گردشگری می دانند. ثبات سیاسی ناامن کشوری باعث کاهش جذب گردشگر می گردد(موسایی،۱۳۸۳) به هر حال انگیزه های متفاوت و عوامل فراوانی برای انتخاب یک مقصد گردشگری توسط یک گردشگر هست که در این پژوهش هدف این می باشد مطالعه گردد مهمترین عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران چه عواملی هستند و هر کدام از این عوامل تا چه اندازه در انتخاب مقاصد مسافرتی تاثیر گذار هستند.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

جهانگردی دارای پیامدهای متفاوتی می باشد که می توان آن را به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب نمود. هیچ کشوری را نمی توان پیدا نمود که فاقد مواد اولیه برای جهانگردی باشد. آن چیز که به تنهایی کشورها را از هم متمایز می سازد جاذبه های جهانگردی می باشد، بنابر این هر کشوری با کوششی شایسته در زمینه جهانگردی می تواند وارد کننده جهانگرد باشد و از این راه به رشد و شکوفایی خود و بالا بردن درآمد ارزی خود کمک کند (هزارجریبی و نجفی،۱۳۸۹).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در نیم قرن اخیر صنعت گردشگری از یک فعالیت محلی و درون مرزی، به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده می باشد. در سال ۱۹۹۹ میلادی صنعت گردشگری ۶ درصد از اقتصاد جهانی، یعنی تقریبأ ۸ تریلیون دلار درآمد کسب کرده می باشد. به همین سبب، صنعت گردشگری اهمیتی هم ارز کشاورزی یا استخراج معدن پیدا کرده می باشد. بر اساس آمار شورای جهانی گردشگری، بزرگترین سازمان در صنعت گردشگری جهانی اکنون بخش صنعت گردشگری، به گونه مستقیم یا غیر مستقیم بیش از ۲۰۰ میلیون فرصت شغلی تمام وقت، پاره وقت و فصلی به وجود آورده می باشد. در سال ۱۹۹۸ میلادی، نزدیک به ۶۲۵ میلیون گردشگر در سراسر دنیا از کشوری به کشور دیگر سفر کرده اند و پیش بینی می گردد که در آینده مجموع سفرهای محلی(درون کشوری) به ۱۰ برابر یا نزدیک ۶ میلیارد سفر در سال برسد (الوانی و پیروزبخت،۱۳۸۵). طبق آمار سازمان جهانگردی سال ۲۰۰۶ سهم اروپا از بازار گردشگری جهان معادل 54.4 درصد، آسیا و اقیانوسیه 19.8 درصد، امریکا 16.1 درصد، آفریقا 4.8 درصد و نهایتأ خاورمیانه 4.9 درصد می باشد(WTO،۲۰۰۶).

ایران علارغم جاذبه های فراوانی که دارد، سهم ناچیزی را از جذب گردشگری در جهان دارا می باشد. رفتار گردشگران همواره یکی از موضوعات مورد علاقه محققان و متولیان امور گردشگری بوده می باشد. تاکنون مطالعات متعددی در مورد علل سفر و یا شناسایی تشابهات و تفاوت های موجود در الگوهای رفتاری مسافران یا طرز توجه آنان به گردشگری انجام شده می باشد. مطالعه انگیزش و رفتار، جستجویی برای یافتن پاسخ به سؤالات پیچیده درمورد ماهیت بشر می باشد (کاظمی، 1389). از منظر مقاصد گردشگری مطالعه انگیزه های مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامه ریزان و سیاست گذاران آنها اطلاع می دهد که مقصد گردشگری کجاست و چه ویژگی های بایستی داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشته ها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته ها و منابع خود را به گونه ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۹).

پس برای مقصدهای گردشگر پذیر لازم است که این مقصدها از انگیزه؛ و عواملی که در تصمیم گیری گردشگران برای انتخاب یک مقصد تأثیر دارند آگاهی داشته باشند. در این صورت برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعت گردشگری با برنامه اقدام خواهند نمود به تعبیری دیگر در هر زمانی و در هر مکانی اقدام به سرمایه گذاری نخواهند نمود بلکه هزینه ها را در مکان ها و زمان هایی صرف خواهند نمود که با نیاز گردشگران مطابقت داشته باشد.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی: شناسایی عوامل اثر گذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران

1-4-2 اهداف فرعی:

  1. مطالعه اهمیت عوامل اقتصادی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۲. مطالعه اهمیت عوامل اجتماعی- فرهنگی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

 ۳. مطالعه اهمیت عوامل سیاسی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۴. مطالعه اهمیت عوامل جغرافیایی- طبیعی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۵. مطالعه اهمیت عوامل فردی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

  1. مطالعه اهمیت برنامه های آژانس بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۷. مطالعه اهمیت سایر عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۸ . اولویت بندی عوامل اثر گذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

1-5 فرضیه ها

1-5-1 فرضیه های اصلی

عوامل سطح کلان بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

عوامل سطح خرد بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

۱. عوامل اقتصادی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

۲. عوامل اجتماعی و فرهنگی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

۳. عوامل سیاسی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

۴. عوامل جغرافیایی- طبیعی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

۵. عوامل فردی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

۶. عوامل برنامه های آژانس بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

۷. سایر عوامل هم بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران اثرگذار می باشد.

۸ . اندازه اثرگذاری عوامل فوق بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران با هم فرق می کنند

 

1-6 قلمرو پژوهش:

قلمرو زمانی: این پژوهش به مقصود مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران درسال 1394 را مورد مطالعه قرار می دهد و یا به عبارت بهتر قلمرو زمانی این پژوهش مقطعی می باشد.

قلمرو مکانی:  کلیه آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران می باشد.

قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش به موضوعات بازرگانی مربوط می گردد یکی از زیر بخش های بازرگانی بخش خدمات می باشد صنعت گردشگری هم جزء بخش خدمات به شمار می رود. پس موضوعات این پژوهش مربوط به شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران می باشد.

1-7 معضلات و محدودیت های پژوهش:

  • بسیاری از گردشگرانی که به آژانس ها مراجعه می کردند به دلیل کمبود وقت قادر به پاسخگویی به سئوالات نبودند
  • محقق جهت پاسخ گرفتن از گردشگران بایستی در آژانس ها حضور پیدا می نمود و گرنه مسافران رغبتی به جواب دادن نشان نمی دادند از این لحاظ محقق کمبود وقت داشت.
  • عدم همکاری بعضی از کارکنان آژانس ها
  • دسترسی به تمامی آژانس های جهانگردی استان مستلزم صرف هزینه زیاد و نیاز به زمان طولانی داشت.
  • یکی از محدودیت های پژوهش حاضر آن می باشد که در سطح کلان به مطالعه اهمیت عامل های اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی- طبیعی، و برنامه های آژانس پرداخته می باشد و به عامل هایی مانند تأثیر تکنولوژی و عامل حقوقی- قانونی توجه نکرده می باشد.
  • نتایج این پژوهش فقط مربوط جامعه مورد مطالعه شده می باشد و این نتایج نمی تواند برای کل گردشگران نواحی گوناگون تعمیم یابد.

 

1-8 تعریف واژگان تخصصی:

توریسم: یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری می باشد(کاظمی،1389).

جاذبه های طبیعی: مبتنی اند بر جذابیت های محیط های طبیعی، و تنوع بسیار زیادی دارند. که مهم ترین آنها عبارتند از آب و هوا، شرایط اقلیمی، جنگل ها، آبشارها، پارک ها، چشم اندازهای طبیعی و…( الوانی و پیروزبخت،1389).

اوقات فراغت: یعنی آن بخشی از زمان بیداری که بشر از تعهدات شغلی و کار مولد آزاد می باشد و به گونه دلخواه به استراحت، ترمیم قوا و رفع خستگی جسمی و روحی می پردازد (کاظمی،1389).

جهانگردی: مجموعه فعالیت افرادی که به مکان های خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح، استراحت، دید و بازدید و غیره سفر می کنند و حداقل یک شب و حداکثر یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند (یاوری و همکاران،1389).

مسافر، دیدارکننده یا گردشگر: برای شخصی که به جایی مسافرت می کند و در مکانی دور از محیط معمولی خود برای بیش از یک شب اما کمتر از یک سال به مقصود تفریح، تجارت و مقاصد دیگر اقامت دارد، بهره گیری می گردد (یاوری و همکاران،1389).

گردشگری: عبارت می باشد از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت همیشگی به قصد بهره برداری از لذت های گردشگری ( صیدایی و هدایتی مقدم،1389).

گردشگری فرهنگی: نوعی از گردشگری می باشد که مسافر در آن به جستجو، فراگیری و تجربه درمورد ی فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا دیگران می پردازد ( یاوری و همکاران،1389).

دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی : این دفاتر به عنوان یک واسطه بین گردشگران و مقصدهای گردشگری اقدام می کنند. آنها در واقع پیشانی مواجهه ی نخستین متقاضیان با صنعت گردشگری به شمار می طریقه ( یاوری و همکاران،1389).

اکوتوریسم یا بوم گردی: گونه ای از گردشگری می باشد که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکونی و دست نخورده جهان سفر می کنند و به تماشای گیاهان، پرندگان، ماهی و دیگر جانوران می پردازند (کریمی و همکاران،1388).

مقصد: مقصد را می توان تمرکز تسهیلات و خدمت که برای رفع نیازهای گردشگر برنامه ریزی در نظر گرفت. به هر حال مقصد گردشگری به صورت منطقه جغرافیایی تعریف می گردد که تمرکز حرکت گردشگران و تأثیرات آن در برمی گیرد (الوانی و پیروزبخت،1385).

وجهه ادراک شده[3]: مجموعه باورها و عقاید و نظراتی می باشد که یک فرد نسبت به یک مقصد دارد (رنجبریان و قنبری،۱۳۸۴).

[1] . Song

[2] . Kozak & Rimmington

[3] . Perceived image

تعداد صفحه :195

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت