متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی(M.A)

عنوان:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید الکترونیکی در فضای مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه)

شهریور94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل یکم. 2

کلیات پژوهش… 2

1-1مقدمه. 3

1-2تشریح و اظهار موضوع. 4

1-3اهمیت موضوع پژوهش… 5

1-4 روش پژوهش… 7

1-5 اهداف پژوهش.. 7

1-5-1هدف اصلی پژوهش.. 7

اهداف ویژه پژوهش.. 7

1-6فرضیات پژوهش.. 8

1-6-1فرضیه اصلی پژوهش.. 8

1-6-2فرضیه های فرعی.. 8

1-7 تعریف متغییرها (ممفهومی و عملیاتی) 8

1-8 قلمرو پژوهش… 10

1-8-1 قلمرو زمانی، مکانی، موضوعی.. 10

1-8 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم. 12

ادبیات پژوهش… 12

1-2مقدمه. 13

2-2- اظهار مسئله. 15

3-2- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 17

4-2- پیشینه پژوهش.. 19

5-2- مطالعه عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید الکترونیکی در فضای مجازی.. 27

6-2- عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی.. 31

1-6-2- حریم خصوصی.. 33

2-6-2- ادراکات از امنیت وب.. 35

3-6-2- درخور بودن محصول. 36

4-6-2- خودکفایتی اینترنتی.. 38

5-6-2- نوآوری شخصی کاربر در بکارگیری فناوری اطلاعات.. 41

7-2- مدل. 43

8-2- جمع بندی.. 44

فصل سوم. 47

روش‌شناسی پژوهش… 47

1-3- مقدمه. 48

2-3 روش پژوهش… 49

3-3 فرایند پژوهش… 50

4-3 جامعه آماری.. 50

5-3حجم نمونه و روش محاسبه. 50

6-3روش نمونه گیری.. 51

7-3 ابزار گردآوری.. 52

1-7-3 مطالعات کتابخانه ای.. 52

2-7-3مصاحبه. 52

3-7-3پژوهش های میدانی.. 53

8-3  روایی و پایایی.. 53

1-8-3  پایایی.. 53

2-8-3روایی ( اعتبار ) 54

فصل چهارم. 55

تجزیه‌وتحلیل دادهها 55

1-4 مقدمه. 56

4-2- آمار توصیفی.. 57

4-2-1- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 57

4-2-1-1- جنسیت.. 57

4-2-1-2- سن.. 58

4-2-1-3- تحصیلات.. 59

4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 61

4-3- آمار استنباطی.. 62

4-3-1- مطالعه نرمال بودن داده‌ها 62

تحلیل جدول 4-5 بر اساس آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 64

4-3-2- محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش… 64

4-3-3- مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه‌های پژوهش… 67

4-3-3-1- تحلیل عاملی تائیدی.. 67

فصل پنجم. 72

بحث و نتیجه‌گیری.. 72

1-5 مقدمه 73

2-5 تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش… 74

3-5 تفسیر یافته های پژوهش با سایر پژوهش ها 75

4-5 فرضیه فرعی اول. 75

5-5 فرضیه فرعی دوم. 76

6-5 فرضیه فرعی سوم. 76

7-5 فرضیه فرعی چهارم. 77

8-5 فرضیه  فرعی پنجم. 78

5-9- محدودیت های پژوهش… 78

10-5 پیشنهادات.. 78

1-8-5 پیشنهادات پژوهشی.. 78

2-8-5 پیشنهادات اجرایی.. 79

منابع و ماخذ. 81

 چکیده:

اینترنت پدیده ای می باشد که در عصر کنونی جایگاه ویژه ای را  به خود اختصاص داده می باشد و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشم گیری داشته می باشد . این رسانه جدید ، موجب تغییر رفتارهایی شده می باشد که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می دهد.  مطالعه فرایند خرید و رفتار مصرف کننده در اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالابردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد .خرید اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا صورت نمی گیرد، بلکه براساس ظواهر  مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار می باشد؛ به همین دلیل جلب اعتماد مشتری برای انجام مبادلات از طریق اینترنت، مورد توجه بسیاری از سازمانها و مشتریان قرار گرفته می باشد. و بنا بر ضرورت این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی (پیمایشی) می باشد با یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مورد سنجش قرارگرفته می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه می باشد. آلفای کرونباخ پرسشنامه پایایی آن و اساتید، خبرگان و مکتوبه­های معتبر روایی آن را تأیید می­کند. پس از جمع­آوری داده­ها از متن پرسشنامه توزیع‌شده و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم‌افزار spss و Amos انجام پذیرفته می باشد. به گونه عوامل موثر بر خرید الکترونیکی تاثیر مثبت بر توجه خرید دانشجویان دارد.

واژگان کلیدی: خرید الکترونیکی، توجه خرید.

1-1مقدمه:

اینترنت پدیده ای می باشد که در عصر کنونی جایگاه ویژه ای را  به خود اختصاص داده می باشد و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشم گیری داشته می باشد.  این رسانه جدید ، موجب تغییر رفتارهایی شده می باشد که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می دهد.  مطالعه فرایند خرید و رفتار مصرف کننده در اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالابردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد)عزیزی و نگهداری، 1391 ). مطالعات در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که 81 درصد کسانی که وب سایت ها را برای محصولات و خدمات جست وجو می کنند، به صورت اینترنتی خرید نمی کنند و با وجودی که بسیاری از کاربران وب برای آغاز خرید از وب تحریک شده اند، 75 درصد آنها تراکنش را لغو می کنند. این امر نشان می دهد که کاربران وب، فرصت های جذاب خرید از وب را می شناسند، اما موانع و عواملی موجب می گردد که از انجام خرید جلوگیری کنند )سوپرامانین و رابرتسون[1]، 2007 (. پذیرش خرید اینترنتی و انجام آن، تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با رایانه بستگی دارد. برای جذب مشتری بایستی فعالیت های اینترنتی شرکت برای او سودآور باشد، هم چنین بایستی خدمات متنوعی به او ارائه گردد. پس محتوای وب سایت و خدماتی که در وب سایت ارائه می شوند، بایستی خواسته ها و علایق شخصی مشتری را در نظر گرفته و حتی امکاناتی برای ایجاد بخش های شخصی او فراهم آورد. مطالعات پیشین زمینه تجارت الکترونیک نشان داده اند که خصوصیات مصرف کنندگان، یکی از مهمترین عوامل در پذیرش خرید اینترنتی از سوی آنان می باشد. البته اکثر مطالعات در این حوزه، روی یک محصول یا محصولات مشابه تمرکز داشته اند و تأثیر تنوع محصولات در پذیرش خرید اینترنتی نادیده گرفته شده می باشد. برای مقابله با چنین محدودیتی، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا به مطالعه تأثیر انواع مختلفی از محصولات بپردازد.

1-2تشریح و اظهار موضوع

با در نظر داشتن اینکه 31 درصد ایرانی ها کاربر اینترنت هستند، نرخ خریدهای اینترنتی در کشور نمی تواند در حد قابل قبولی باشد(عابدی، 1388 .( خرید اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا صورت نمی گیرد، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار می باشد؛ به همین دلیل جلب اعتماد مشتری برای انجام مبادلات از طریق اینترنت، مورد توجه بسیاری از سازمان ها و مشتریان قرار گرفته می باشد )ساجدیفر و دیگران، 1391  .(درواقع تا زمانی که کاربران یک فناوری ازآن بهره گیری نکنند، هدف از طراحی آن، یعنی تسهیل انجام امور مربوطه و دست یابی به صرفه جویی های زمانی و هزینه ای، محقق نخواهد گردید. چِئونگ و همکاران عقیده دارند که پذیرش فناوری از جانب مصرف کننده، به موفقیت کلی منجر خواهد گردید و شرکت های الکترونیکی که در پذیرش اولی موفق بوده اند، می توانند روابط بلندمدتی با مشتریان ایجاد کرده و آن را حفظ کنند(یون[2]،2007 .( فرایند پذیرفته شدن فناوری از سوی کاربران شامل آگاه شدن، ایجاد علاقه، ارزیابی، امتحان کردن و پذیرش می باشد. پذیرش اینترنت برای خرید نیز، در آغاز توسط پذیرش عمومی مصرف کننده از اینترنت، به منزله رسانه جدید ارتباطی و تعاملی متأثر می گردد. هم چنین در نظر داشتن محیط خرید برخط، به ادراکات مصرف کننده از فعالیت خرید اینترنتی در مقایسه با خرید در مغازه، بستگی دارد. چارچوب متعارفی که پذیرفته شده می باشد، فرض می کند که قبل از خرید محصولات، مصرف کنندگان منافع و ریسک های ادراک شده از راه های خرید را مقایسه می کنند(وانگ[3] وهمکاران، 2003). با در نظر داشتن مشکل عمده محیط مجازی که نمی توان از نزدیک آن ها را لمس نمود و دید تعامل چهره به چهره با کارکنان فروش امکان پذیر نیست و ارزیابی وضعیت و کیفیت محصول مقدور نیست، می توان انتظار داشت که در یک محیط اینترنتی، نسبت به یک محیط فیزیکی، اعتماد کمتر و  احساس خطر بیشتری حاکم باشد) سان مارتین وهمکاران[4]، 2009.( اگر چه رضایت حاصل از برخوردهای گذشته بر اعتماد، تاثیر قابل توجهی دارد، اما فروشندگان برخط، می توانند به واسطه ارائه خدمات با کیفیت، ضمانت محصولات، ایجاد امنیت، حفظ حریم شخصی، پشتیبانی از طراحی مناسب و یک وب سایت جذاب، اعتماد مصرف کنندگان را جلب کنند)همان منبع(. با در نظر داشتن توسعه خرید های الکترونیکی و موسسات و فروشگاه هایی که این خدمات را ارائه می دهند افزایش رقابت بین آنها امری اجتناب ناپذیر می باشد . افزایش رقابت بین فروشگاه های الکترونیکی اهمیت پذیرش این تکنولوژی از سوی مشتریان را بیش از پیش برای مدیران این موسسات نمایان ساخته می باشد و اهمیت عواملی را که موجب می شوند که مشتریان تمایل به خرید الکترونیکی داشته باشند را برای آن ها افزایش داده می باشد. در نتیجه بهتر می باشد مشخص گردد که به چه دلایلی مشتریان تمایل به خرید الکترونیکی دارند چراکه تمایل و پذیرش مشتریان عامل کلیدی در توسعه ساختار الکترونیکی خدمات می باشد)بیر و لدر[5]، 2001). و در صورت عدم استقبال مشتریان، این گونه خدمات الکترونیکی با شکست مواجه خواهند گردید (الادوانی[6] ، 2001).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان ایلام)

1-3اهمیت موضوع پژوهش:

در دنیای کسب وکار الکترونیکی، عوامل بسیاری در تصمیم و قصد خرید از اینترنت مؤثر هستند .  خرید از اینترنت، فرایند تصمیم گیری پیچیده ای می باشد که مشتریان با آن روبه رو می شوند. تأثیرات  اجتماعی، سبک زندگی، عادت ها، توجه ها و باورها، عوامل موقعیتی و ویژگی های فروشنده و  خریدار، از دسته مورد هایی شمرده می شو ند که در این تصمیم گیری دخیل هستند . از سوی دیگر، نوع محصولات ارائه شده در اینترنت نیز، عاملی اساسی در تعیین اندازه گرایش به خرید برخط به شمار می رود. مطالعات نشان می دهد که یکی از عوامل مؤثر در خریداینترنتی، نوع محصول و ویژگی هایی همچون، ارزش و قیمت محصول، اندازه تنوع و ملموس یا ناملموس بودن آن می باشد. با در نظر داشتن ماهیت کانال های الکترونیکی، تمام کالاها و خدمات برای بازاریابی الکترونیکی مناسب نیستند(لیانگ و هوانگ[7]، 1998). مدل پذیرش تکنولوزی(TAM) یکی ازموثرترین رویکردها جهت پذیرش تکنولوژی های اطلاعاتی جدید ، توسط کاربران می باشد (بیر و استابر[8]،  1998). بر اساس تعریف دیویس (1989 ) مدل پذیرش تکنولوژی درجستجوی تبیین و پیش بینی پذیرش از کاربران فناوری اطلاعات در محیط های کاری ( IT )می باشد. پذیرش خرید اینترنتی و انجام آن، تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با رایانه بستگی دارد . برای جذب مشتری بایستی فعالیت های اینترنتی شرکت برای او سودآو رباشد، هم چنین بایستی خدمات متنوعی به او ارائه گردد. پس محتوای وب سایت و خدماتی که در وب سایت ارائه می شوند، بایستی خواسته ها و علایق شخصی مشتری را در نظر گرفته و حتی امکاناتی برای ایجاد بخش های شخصی او فراهم آورد. بخشی از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه به مطالعه تأثیر خصویات مشتریان بر پذیرش خرید اینترنتی پرداخته اند. بر اساس یافته های لیان و هوآنگ[9]) 1988 (بایستی دقت نمود که کدام محصولات برای عرضه در بازارهای الکترونیکی مناسب تر می باشد؛ چراکه انواع گوناگون محصولات بر پذیرش خرید اینترنتی تأثیر می گذارد. خرید اینترنتی در کشورهای در حال توسعه،  به دلیل عقب بودن آنها در زمینه تجارت الکترونیک  نسبت به کشورهای توسعه یافته ، یک کاربرد خلاقانه و جدید از فناوری اطلاعات به شمار می رود و طبیعی می باشد که اندازه خرید از وب در حد قابل قبول نباشد. با در نظر گرفتن نسبت خرید اینترنتی به حجم بهره گیری از اینترنت ، استنباط می گردد که یکی از چالش های اساسیِ کسب وکار در ایران، تمایل اندک مصرف کنندگان به خرید اینترنتی می باشد. پژوهش حاضر کوشش دارد تا با مطالعه عوامل موثر بر ایجاد انگیزه جهت خرید الکترونیکی وبررسی مزایا و معضلات اهمیت بهره گیری از این پدیده مهم  ضرورت و پیاده سازی این امر را مطالعه نماید.

1-4 روش پژوهش:

پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری -داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ضمن اینکه برای آزمون فرضیات پژوهش، تاثیر متغیر های مستقل بر متغیرهای وابسته از طریق تحلیل رگرسیون مطالعه شده می باشد.

از نظر مکانی در طبقه ی پژوهشهای میدانی و کتابخانه ای قرار می گیرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری شده می باشد.روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول محاسبه ی تعداد نمونه از جامعه ی نامحدود بهره گیری می گردد. برای واکاوی آماری فرضیه ها، پس از تعیین حجم نمونه، با بهره گیری از شاخص های آمار استنباطی علاوه بر آزمون فرضیه ها، به توصیف و تحلیل آن ها می پردازیم.

1-5 اهداف پژوهش:

1-5-1هدف اصلی پژوهش:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید الکترونیکی درفضای مجازی توسط کاربران اینترنتی

اهداف ویژه پژوهش:

  1. تعیین نوآوری شخصی کاربر در به کارگیری فناوری اطلاعات ، بر توجه وی نسبت به خرید اینترنتی
  2. تعیین خودکفایتی کاربر در بهره گیری از اینترنت، بر توجه وی نسبت به خرید اینترنتی.
  3. تعیین ادراک شخصی کاربر از امنیت وب، بر توجه وی نسبت به خرید اینترنتی.
  4. تعیین نگرانی های کاربر در ارتباط با حریم خصوصی، بر توجه وی نسبت به خرید اینترنتی.
  5. تعیین تناسب محصول یا خدمت ارائه شده در وب با نیازها و ارزش های مشتری، بر توجه وی نسبت به خرید اینترنتی .

1-6فرضیات پژوهش:

1-6-1فرضیه اصلی پژوهش: 

 عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی تاثیر مثبت ومعناداری هست.

1-6-2فرضیه های فرعی:

فرضیه اول : پذیرش نوآوری شخصی در فناوری اطلاعات ، بر در نظر داشتن خرید الکترونیکی تاثیر مثبت معناداری دارد.

فرضیه دوم:  خودکفایتی اینترنتی، بر در نظر داشتن خرید الکترونیکی تاثیرمثبت و معناداری دارد.

فرضیه سوم: امنیت وب ادراک شده بر در نظر داشتن خرید الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه چهارم : نگرانی های حریم خصوصی، بر در نظر داشتن خرید الکترونیکی تاثیرمثبت و معناداری دارد.

فرضیه پنجم:  درخور بودن محصول، بر در نظر داشتن خرید الکترونیکی تاثیرمثبت ومعناداری دارد.

1-7 تعریف متغییرها (ممفهومی و عملیاتی):

خرید الکترونیکی : انجام الکترونیکی فرآیندهایی می باشد که با هدف مبادله پول، کالا، خدمات واطلاعات انجام می شود(جعفر نژاد و همکاران، 1388).

مشتری : اصلی ترین عنصر موثر در تصمیم گیری ها و طراحی برنامه های راهبردی بازاریابی می باشد. حساسیت در بازارهای الکترونیکی بر روی مشتری بالاست زیرا در این بازارها به علت شدت رقابت و تنوع انتخاب، جلب نظر و حفظ مشتری بسیار دشوار می باشد)فتحیان وهمکاران، 1387).

اینترنت: پدیده ای می باشد که در عصر کنونی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده می باشد و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشمگیری داشته می باشد. این رسانه جدید ، موجب تغییر رفتارهایی شده می باشد که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می دهد. مطالعه فرایند خرید و رفتار مصرف کننده در اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالابردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد(عزیزی و نگهداری، 1391).

پذیرش نوآوری شخصی در به کارگیری فناوری اطلاعات : اگراوال و پراساد[10] ( 1998 ) این مورد را تمایل فرد به امتحان کردنِ فناوری اطلاعات جدید تعریف کرده اند.

خودکفایتی اینترنتی: این مفهوم باور فرد نسبت به توانایی هایش برای سازماندهی و بهره گیری موفقیت آمیز از اینترنت را نشان می دهد.

ادراکات از امنیت وب: بیانگر آگاهی فرد از امنیت وب در زمان تدارک یا ارسال اطلاعات شخصی یا مالی می باشد )پترسون و همکاران[11]، (1997  امنیت به معنای رهایی از خطر یا ترس و طرفداری پیش روی تهدیدهایی می باشد که باعث ضررهای مالی و صدمه های منابع داده یا شبکه  در فرم خرابی، افشا، تغییر و از بین رفتن می گردد )کریمی و دیگران، 1391).

نگرانی های حریم خصوصی: می تواند به چهار زیرحوزه تقسیم گردد: جمع آوری داده، خطاها، بهره گیری غیر مجاز و دسترسی نامناسب.

درخور بودن محصول: این مفهوم نشان می دهد که محصول ارائه شده تا چه اندازه با نیازها و ارزش های مورد نظر مشتری همخوانی دارد.

1-8 قلمرو پژوهش

1-8-1 قلمرو زمانی، مکانی، موضوعی

قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی  برای جمع آوری داده های پژوهش از داده های مقطعی در سال 1393-1392 بهره گیری می گردد. قلمرو پژوهش از لحاظ مکانی  برای جمع آوری داده ها علاوه بر بهره گیری از نظرات اساتید در دانشکاه آزاد واحد تحصیلات تکمیلی  از میان دانشجویان  ارشد گروه مدیرت  نیز بهره گیری می گردد.قلمرو پژوهش از نظر موضوعی  با در نظر داشتن گستردگی و پیچیدگی بازارهای الکترونیکی، در این پژوهش فقط به مطالعه و مطالعه ی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید الکترونیکی در میان کاربران اینترنتی پرداخته می گردد. هم چنین جامعه آماری پژوهش را افرادی تشکیل می دهند که کتاب و بازی های کامپیوتری خرید می کنند.

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت