متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مؤسسه آموزش عالی کار

واحد خرم دره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

  

عنوان

مطالعه موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

(مورد پژوهشی بیمه کارآفرین استان تهران )

 

استاد مشاور

دکتر امیر سیدی

 

تابستان  93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان، مولد، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان، مصرف کنندگان با بخشهای تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند پس این پژوهش در صدد مطالعه موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد که برای این مقصود 4 فرضیه طراحی گردید که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 28 سوال بهره گیری گردید که این پرسشنامه ها در بین کارکنان شعبات و نمایندگی های شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران توزیع گردید که از 308 پرسشنامه جمع آوری شده برای آزمون فرضیات پژوهش بهره گیری گردید که با در نظر داشتن نرمال بودن متغیر های پژوهش از آزمون تی برای آزمون فرضیات پژوهش و از آزمون واکاوی واریانس به همراه آزمون تعقیبی توکی برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک بهره گیری گردید که نهایتاً نتایج حاصل نشان داد که عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد و نتایج حاصل از رتبه بندی نیز نشان داد موانع ساختاری در رتبه اول، موانع رفتاری در رتبه دوم، موانع زمینه ای در رتبه سوم، موانع ماهیتی در رتبه چهارم قرار می گیرد.

 

کلید واژگان: بیمه الکترونیک،عوامل ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

فصـــل اول: کلیـات پژوهش    1

1-1.مقدمه  2

1-2. تشریح و اظهار مسئله  2

1-3.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام پژوهش    4

1-4.سوالات پژوهش    5

1-5. اهداف پژوهش    5

1-6.فرضیات پژوهش    5

1-7.تعاریف مفهومی   6

1-7-1. بیمه الکترونیک     6

1-7-2. موانع ساختاری   6

1-7-3. موانع رفتاری   6

1-7-4. موانع محیطی (زمینه ای)  6

1-7-5. موانع ماهیتی   7

1-8.تعاریف عملیاتی   7

1-8-2. موانع ساختاری   7

1-8-3. موانع رفتاری   8

1-8-4. موانع زمینه ای   8

1-8-5. موانع ماهیتی   9

1-9. نوع روش پژوهش   9

1-10.قلمرو پژوهش    9

1-10-1.قلمرو موضوعی   9

1-10-2.قلمرو زمانی   10

1-10-3.قلمرو مکانی   10

1-11.جامعه و نمونه آماری   10

فصـــل دوم: ادبیات پژوهش     11

2-1. مقدمه  12

2-2.تاریخچه مرتبط با پژوهش    13

2-2-1.تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک     13

2-2-2.جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد  16

2-3.تجارت الکترونیکی   17

2-4.مزایای تجارت الکترونیک     20

2-5.مدل های تجارت الکترونیک     21

2-5-1.مدل مصرف کننده – مصرف کننده 22

2-5-2.مدل تجارت – مصرف کننده 22

2-5-3.مدل تجارت – تجارت    22

2-5-4.مدل مصرف کننده – تجارت    23

2-6.تجارت الکترونیک و تأثیر آن در صنعت بیمه  23

2-7. تعریف واژه بیمه  24

2-8.بیمه الکترونیکی   25

2-9.پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی   25

2-9-1.فرهنگ سازی   26

2-9-2.آسیب شناسی   26

2-9-3.درگیری کلیه افراد صنعت بیمه  26

2-9-4.کوچک سازی ساختار سازمانی   26

2-10.شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی   27

2-10-1.رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک)  27

2-10-2.ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی   27

2-10-3.آمادگی زیر ساخت سازمانی   28

2-10-4.وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص     28

2-10-5.وجود زیر ساخت حقوقی   28

2-11.مخاطرات بیمه الکترونیک   29

2-11-1.ریسک های معاملاتی   29

2-11-2.ریسک های ارتباطی   30

2-11-3.ریسک های استراتژیک   30

2-11-4.ریسک های اعتباری و مالی   31

2-11-5.ریسک های مسئولیت    31

2-11-6.ریسک های عملیاتی   32

2-12.چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الکترونیکی   32

2-12-1. هدایت تجارت الکترونیکی   33

2-12-2.محدویت های کارکنان ماهر در زمینه بیمه الکترونیکی   33

2-12-3.زیر ساخت فنی   33

2-12-4.نرخ گذاری محصولات بیمه الکترونیکی   33

2-13.پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در ایران   34

2-13-1. الزامات    34

2-13-2.چالش ها 36

2-12-3. راهبردها 37

2-14.پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه  38

2-14-1. کاهش هزینه های مدیریتی و اداری   38

2-14-2.ایجاد مجاری فروش جدید  38

2-14-3.کاهش تقلبات    39

2-14-4.افزایش رقابت    39

2-14-5. ارائه خدمات بهتر به مشتریان   39

2-14-6. تعیین و محاسبه حق بیمه بر اساس واقعیت و نه تعرفه های قدیمی   40

2-14-7. بهبود تصمیم گیری مدیریت    40

2-15.بیمه کارآفرین   40

2-15-1.فلسفه تاسیس    40

2-15-2.اهداف شرکت    41

2-15-3.توان مالی شرکت    41

2-15-4.موضوع فعالیت شرکت    41

2-15-5.توان فنی و تخصصی   42

2-15-6.پرسنل و شعب    42

2-16.پیشینه پژوهش    43

2-16-1.پیشینه پژوهش در ایران   43

2-16-2.پیشینه پژوهش در جهان   49

2-17.مدل مفهومی پژوهش    53

فصــل سوم: روش شناسی پژوهش     54

3-1.مقدمه  55

3-2.روش پژوهش   56

3-3.جامعه آماری   56

3-4.نمونه آماری   57

3-5.ابزار گردآوری داده ها 57

3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه)  58

3-6-1.روایی پرسشنامه  58

3-6-2.پایایی پرسشنامه  59

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری)  59

3-8.قلمرو پژوهش   60

3-8-1.قلمرو موضوعی   60

3-8-2.قلمرو زمانی   60

3-8-3. قلمرو مکانی   60

فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 61

4-1.مقدمه  62

4-2.اطلاعات جمعیت شناختی   63

4-2-1.جنسیت پاسخگویان   63

4-2-2. وضعیت تاهل پاسخگویان   64

4-2-3.سن   65

4-2-4.سطح تحصیلات    66

4-2-5.سابقه کار  68

4-3.آزمون کولموگروف اسمیرنوف    69

4-4.آزمون فرضیات پژوهش    70

4-4-1.فرضیه اول   70

4-4-2.فرضیه دوم  71

4-4-3.فرضیه سوم  73

4-4-4.فرضیه چهارم  74

4-5.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک     75

فصـل پنجم: نتیجــه گیری   78

5-1.مقدمه  79

5-2. بحث در نتایج تحلیلی   79

5-2-1. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش    80

5-2-2.نتایج حاصل از رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک     81

5-3.جمع بندی و نتیجه گیری   82

5-4.پیشنهادات پژوهش    83

5-4-1.پیشنهادات کاربردی   83

5-4-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی   85

5-5. محدودیت های پژوهش    85

منــابع  86

منابع فارسی   87

منابع انگلیسی   90

منابع اینترنتی   92

پرسشنامه  94

خروجی نرم افزار spss  96

Abstract  104

مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش‏ ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق‏ دنیای مجازی،بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری‏ و اقتصادی فراهم کرده می باشد. تجارت الکترونیک عمده‏ترین‏ دستاورد به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه‏های‏ اقتصادی می باشد. بر اثر گسترش این فناوری،حجم تجارت الکترونیک‏ در جهان روز به روز در حال رشد می باشد. یکی از ابزارهای ضروری برای‏ شکل گیری و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بیمه‏ الکترونیک می باشد که فعالیت‏های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل‏ می‏نماید. آن چیز که در شرکت‏های تولیدی یا خدماتی به گونه فزاینده‏ای‏ فرق رقابتی ایجاد می‏کند،پشتیبانی و خدمات مشتری می باشد که در محصول و پیرامون آن می باشد، نه فقط کیفیت خود محصول(بیک زاد و مولوی ،1388).

در این فصل  آغاز اظهار مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش یاد شده می باشد و در انتها نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر گردیده می باشد .

1-2. تشریح و اظهار مسئله

امروزه یکی از عوامل مهم رضایت مشتریان در خدمات بیمه ای کیفیت ارائه خدمات ـ یعنی دسترسی سریع و ارزان به آن خدمات ـ  می باشد، پس رسیدن به این مهم ـ صرف نظر از مزایای بی شماری که برای مشتریان داخلی و خارجی بیمه ها دارد ـ یک مزیت رقابتی در دنیای پر رقابت کنونی می باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کوشش های روزافزونی برای بهبود ارائه خدمات بیمه ای از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات صورت گرفته می باشد به طوری که در کشور ما نیز ورود بیمه های خصوصی به صحنه رقابت، بالا رفتن سطح توقع مشتریان و بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و نوآوری های جدید در زمینه خدمات بیمه ای، اهمیت ارائه خدمات الکترونیکی را بیش از پیش نمایان می سازد(حقیقی و سیحون،1387).

از طرفی تجارت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی بسیار مهم برای فروش و ارائه خدمات به مشتریان به کار گرفته می گردد. وب سایت یک شرکت، تنها معرفی کننده آن شرکت نیست، بلکه اطلاعاتی راجع به محصولات و خدمات جدید، قابلیت پردازش برخط، طرفداری از مشتریان و دسترسی به حیطه گسترده تری از محصولات و خدمات را فراهم می کند. وقتی محصولات و خدماتی که ارائه می شوند، حالت نامشهود داشته باشند ـ مانند خدمات مالی و بیمه ای ـ وجود وب سایت منافع بیشتری را تضمین می کند. روندهای دیجیتالی در اقتصاد، تأثیر بسزایی بر صنایع مالی گذاشته اند. تکنولوژی جدید، سازمان ها را به سمت مدل های شبکه ای دیجیتالی جدید سوق می دهد. اینترنت این امکان را به شرکت ها می دهد که به مشتریان بیشتری دسترسی داشته باشند و محدودیت های جغرافیایی را از بین ببرند(حقیقی و سیحون،1387).

امروزه بهره گیری از منافع تجارت الکترونیک به گونه گسترده ای در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته می باشد. طی سال های اخیر پذیرش و بهره گیری از این فناوری در صنعت بیمه نسبت به صنعت بانکداری، به دلیل بعضی ملاحظات و پیچیدگی ها بسیار محدود بوده می باشد. از مهم ترین مزیت های بهره گیری از این فناوری می توان به صرفه جوئی در هزینه ها و زمان تصریح نمود، که این امر می تواند موجب ارتقای نفوذ بیمه در کشور گردد. مخاطرات بکارگیری این فناوری در صنعت بیمه اکثراً به ریسک ها  و خلأهای قانونی مربوط می گردد که بیمه گران در فرایند فروش محصولات و ارائه خدمات به بیمه گذاران، با آن رو به رو هستند. عدم اتخاذ تدابیر مؤثر جهت کاهش این ریسک ها و نیز رفع خلأهای قانونی، حضور بیمه گران را در این فضای جدید با پیامدهای زیان بار فراوانی رو به رو خواهد نمود (صدرائی،1386).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM)

همچنین گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن بهره گیری از آن، تأثیر تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از تجارت الکترونیکی در کشور و با در نظر داشتن تأثیر عمده و اساسی صنعت بیمه در فراهم کردن زمینه های مناسب برای رشد و فعالیت های اقتصادی گویا در کشور ما نیز بایستی امکان حرکت به سوی اینترنتی شدن خدمات بیمه ای فراهم گردد(حقیقی و سیحون،1387). حال این پژوهش برآن می باشد تا به این سوال پاسخ دهد که چه عواملی مانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه ای شده می باشد؟

1-3.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام پژوهش

گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیربودن بهره گیری از آن، تأثیر تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از تجارت الکترونیکی در کشور و با در نظر داشتن تأثیر عمده و اساسی صنعت بیمه در فراهم کردن زمینه های مناسب برای رشد و فعالیت های اقتصادی گویا در کشور ما نیز بایستی امکان حرکت به سوی اینترنتی شدن خدمات بیمه ای فراهم گردد (حقیقی و سیحون،1388).

از آنجایی که مانند سایر صنایع رقابتی یکی از عوامل مهم رضایت مشتریان در خدمات بیمه ای کیفیت ارائه خدمات – یعنی دسترسی سریع و ارزان به آن خدمات – می باشد، پس رسیدن به این مهم – صرفنظر از مزایای بی شماری که برای مشتریان داخلی و خارجی بیمه ها دارد – یک مزیت رقابتی در دنیای پررقابت کنونی می باشد (حقیقی و سیحون ،1388). بیمه گری نیز به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی بسیار مهم و تأثیرگذار، روز به روز تأثیر مهمتری را در فعالیت های اقتصادی اعمال می کند؛ از این رو، پیشرفت مستمر در ارائه خدمات بیمه چه از نظر  بهبود کیفی و کمی خدمات فعلی و چه از نظر ظهور خدمات جدید امری ضروری می باشد(حقیقی و سیحون ،1388).

با در نظر داشتن اهمیت و تأثیر بیمه در کشور و لزوم فراهم آوردن امکاناتی برای دسترسی آسان به آن  و همچنین با در نظر داشتن کوشش روز افزون شرکت بیمه کارآفرین به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنعت بیمه که هزینه های زیادی نیز در زمینه الکترونیکی کردن خدمات خود انجام داده می باشد این پژوهش در صدد مطالعه موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت بیمه کارآفرین استان تهران برآمده می باشد .

1-4.سوالات پژوهش

این پژوهش درصدد می باشد  تا به سوالات زیر پاسخ دهد :

1.آیا عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟

 1. آیا عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟
 2. آیا عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟
 3. آیا عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟

5.کدامیک از عوامل اهمیت بیشتری در عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک دارد ؟

1-5. اهداف پژوهش

 1. مطالعه موانع(ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی) توسعه بیمه الکترونیک

2.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک

3.ارائه راهکارهایی برای توسعه بیمه های الکترونیکی در شرکت های بیمه ای

1-6.فرضیات پژوهش

در این پژوهش با در نظر داشتن موضوع و جامعه هدف فرضیه های زیر مفروض می باشد:

 1. عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
 2. عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
 3. عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
 4. عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .

1-7.تعاریف مفهومی

1-7-1. بیمه الکترونیک

بیمه الکترونیک به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدما ت بیمه ای اطلاق گردیده و در معنای خاص بیمه الکترونیک را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که به گونه برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می گردد. به این نوع بیمه نامه ها زیرا از طریق اینترنت عرضه و فروخته می شوند بیمه اینترنتی نیز می گویند. به علاوه پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و پردازش پرداخت خسارت می توانند برخط انجام گیرند (مظلومی و همکاران ،1389).

1-7-2. موانع ساختاری

مقصود از موانع سازمانی عوامل مانند ساختار، تکنولوژی، قوانین و مقررات و نظایر آنهاست(علیخانی و بهرامی،1386).

1-7-3. موانع رفتاری

مقصود از موانع رفتاری عبارت می باشد از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از سه بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشد و مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد مطالعه قرار می گیرد (علیخانی و بهرامی،1386).

1-7-4. موانع محیطی (زمینه ای)

مقصود از موانع محیطی عواملی می باشد که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری می باشد. این عوامل از سه بعد قانونی، فرهنگی و تکنولوژی مورد مطالعه قرار می گیرند(علیخانی و بهرامی، 1386).

1-7-5. موانع ماهیتی

 مجموعه عواملی می باشد که منشاء آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم مسائل مالی- اقتصادی هستند نظیر بودجه ناکافی، مقررات مالی، سهل بودن تدریس در مقایسه با تحقیقات علمی و مقرون به صرفه نبودن اقتصادی تحقیقات علمی و غیره بود(دادخواه و همکاران ،1389).

1-8.تعاریف عملیاتی

1-8-2. موانع ساختاری

برای عملیاتی کردن این متغیر از سوالات 1 تا 9 پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد بهره گیری شده می باشد :

 • اشکال نیروی انسانی متخصص
 • ناکاف بودن بودجه تخصیصی برای اجرای پروژه
 • فقدان سازمان متناسب کننده جهت برنامه ریزی و اجرای بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه
 • عدم انسجام لازم بین مدیرانIT در صنعت ببمه
 • عدم وجود استراتژی شفاف طرح جامع فناوری اطلاعات
 • عدم وجود نرم افزار جامع بیمه ای
 • عدم وجود شبکه ارتباطی یکپارچه با شعب و سرپرستی ها
 • عدم امکان تبادل الکترونیکی با همه بانک های کشور
 • عدم کفایت پهنای باند ارتباطی بین مراکز و شعب

1-8-3. موانع رفتاری

برای عملیاتی کردن این متغیر از سوالات 10 تا 13 پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد بهره گیری شده می باشد :

 

·        عادت داشتن به روش های سنتی در انجام کار

·        عدم انگیزش کافی در کارکنان به ویژه پرسنل IT

·        فقدان امنیت شغلی و ترس از بیکاری در میان کارکنان

·        عدم احساس نیاز مدیران به ارائه امور بیمه ای از طریق الکترونیکی

1-8-4. موانع زمینه ای

برای عملیاتی کردن این متغیر از سوالات 14 تا 21 پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد بهره گیری شده می باشد :

 • پایین بودن سرعت اینترنت در ایران
 • عدم وجود زیرساخت های مخابراتی مناسب،مطمئن و کافی در همه نقاط کشور
 • کمبود قوانین در کشور جهت رسیدگی به جرایم اینترنتی
 • عدم رسمیت امضا دیجیتال و مکاتبات الکترونیکی و اسناد الکترونیکی
 • بی اعتمادی بیمه گزاران به گذاشتن اطلاعات شخصی روی اینترنت
 • عدم تمایل بیمه گزاران به بهره گیری از خدمات اینترنتی در زمینه بیمه الکترونیک
 • عدم بهره گیری از حساب های بانکی اینترنتی توسط بخش عمده ای از بیمه گزاران
 • عنایت داشتن به بر قراری ارتباط چهره به چهره

1-8-5. موانع ماهیتی

برای عملیاتی کردن این متغیر از سوالات 22 و 23 پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد بهره گیری شده می باشد :

 

 • ضرورت بازدید حضوری مورد بیمه و یا ارزیابی حضوری مورد خسارتی که در قالب الکترونیکی امکان پذیر نیست.
 • پیچیده بودن بعضی از رشته های بیمه ای نظیر درمان و مسئولیت که به سادگی قابل تبدیل به فرمت الکترونیکی نیست.

1-9. نوع روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ویژگی های موضوعی توصیفی و از نظر ویژگی های زمانی  پیمایشی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی محسوب نمود.

1-10.قلمرو پژوهش

1-10-1.قلمرو موضوعی

 قلمرو موضوعی این پژوهش محدود مطالعه موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد.

1-10-2.قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش محدود به نیمه اول سال 1393 می باشد.

1-10-3.قلمرو مکانی

 قلمرو مکانی پژوهش محدود به شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشد.

 

1-11.جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش رادو گروه تشکیل می دهدگروه اول شامل کلیه کارکنان شعبات شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشدکه با به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه توسعه استان تهران تعداد کارکنان 176 نفر می باشد و گروه دوم کلیه کارکنان نمایندگی های بیمه کارآفرین استان تهران می باشد که از هر نمایندگی یک نفر جهت مطالعه و تکمیل پرسشنامه انتخاب گردید که تعداد این نمایندگی ها در استان تهران184 نفر می باشد  که در مجموع تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه (N=n=360)نفر می باشد .

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت