متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

 

عنوان:

مطالعه اندازه اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد و ارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن‌ها

استاد مشاور:

دکتر حبیب زارع احمدآبادی

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

یکی از واحدهای مهم در هر سازمانی که می‌تواند سازمان را در دست یافتن به استراتژی‌های خود یاری کند، واحد پژوهش و توسعه می باشد. مسئله ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی به یکی از پر چالش- ترین مسائل تصمیم‌گیری در سازمان‌ها تبدیل شده می باشد. پروژه‌ها بایستی قابل ارزیابی و اولویت‌بندی باشند تا بتوان منابع را به نحو موثرتری به آنها تخصیص داد. تا کنون سیستم‌های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده می باشد، که در این پژوهش با بهره گیری از روش دلفی فازی به مطالعه و شناسایی معیاره‌های موثر بر اثربخشی پروژه‌ها پرداخته شده می باشد و در ادامه با در نظر داشتن معیارهای بدست آمده به سنجش اثربخشی پروژها از روش تصمیم گیری چند معیاره پرداخته شده می باشد. در این پژوهش 15 پروژه‌ی تحقیقاتی که طی 5 سال اخیر در شرکت برق منطقه‌ای یزد صورت گرفته می باشد، مورد ارزیابی قرار گرفت که با بهره گیری از روش پیشنهادی تاپسیس پروژه‌ی ششم با عنوان” مطالعه علل تاخیر در انجام پروژه‌های بهره‌برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد” و با روش ویکور فازی پروژه‌ی ” پژوهش در بازه زمانی تست سیستم حفاظتی پست‌های فوق توزیع و انتقال” به عنوان پروژه‌‌های اثربخش شناخته گردید.

کلیدواژه :ارزیابی عملکرد، پروژه‌های تحقیقاتی، تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس و ویکور)، دلفی فازی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول.. 1

کلیات پژوهش… 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- اظهار مسئله یا موضوع پژوهش(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج پژوهش): 3

1-3- اهمیت مسأله پژوهش.. 5

1-4- سوالات پژوهش… 6

1-5- قلمرو پژوهش.. 6

1-5-1- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش.. 6

1-6- جامعه و نمونه ی آماری پژوهش.. 6

1-7- روش انجام پژوهش.. 7

1-8- کلید واژه ها 7

1-9- ساختار کلی پژوهش.. 7

فصل دوم. 9

ادبیات پژوهش… 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- پژوهش و توسعه. 11

2-2-1- انواع تحقیقات.. 14

2-2-2- نتیجه حاصل از فعالیت های پژوهش و توسعه. 15

2-3- ارزیابی عملکرد. 16

2-4- ارزیابی عملکرد پروژه 18

2-5- اثربخشی.. 19

2-6- روش‌های اندازه‌گیری.. 21

2-6-1- رویکرد دلفی فازی.. 21

2-6-2- مجموعه فازی.. 22

2-6-3- روش آنتروپی شانون. 26

2-6-4- تصمیم گیری چندمعیاره 26

2-7- پیشینه پژوهش… 29

2-8- جمع بندی.. 34

فصل سوم. 35

روش پژوهش… 35

3-1- مقدمه. 36

3-2- روش پژوهش.. 36

3-3- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش.. 38

3-3-1- معرفی شرکت برق منطقه‌ای یزد. 38

3-4- گام‌های انجام پژوهش.. 40

3-4-1- تعیین شاخص‌های موثر با بهره گیری از روش دلفی فازی.. 42

3-4-2- مشخص کردن توالی معیارها بر اساس نظر خبرگان. 43

3-4-3- جمع آوری داده‌ها 43

3-4-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها 43

3-5- تکنیک‌های مورد بهره گیری در ارزیابی پروژه‌ها 44

3-5-1- رویکرد دلفی فازی.. 44

3-5-2- روش آنتروپی شانون. 48

3-5-3- روش های تصمیم‌گیری چند معیاره 49

فصل چهارم. 57

تجزیه و تحلیل داده‌ها 57

4-1- مقدمه. 58

4-2- تعیین معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی با بهره گیری از روش دلفی فازی.. 58

4-3- تعیین وزن شاخص های موثر بر سنجش اثربخشی با بهره گیری از روش آنتروپی.. 65

4-4- تعیین رتبه بندی پروژه‌ها با در نظر داشتن شاخص های موثر با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 68

4-4-1- تکنیک تاپسیس… 68

4-4-2- تکنیک ویکور فازی.. 73

فصل پنجم. 76

نتیجه گیری و پیشنهادها 76

5-1- مقدمه. 77

5-2- نتیجه گیری.. 77

5-3- پیشنهادات پژوهشی.. 81

منابع.. 82

1-1-مقدمه

با گسترش فن‌آوری و لزوم روزآمدی دانش در جوامع کنونی، سازمان‌ها و نهادهای موجود در هرجامعه‌ای بایستی به دنبال نوآوری و به روزرسانی خود باشند که در این راستا بعضی سازمان‌ها به دلائلی مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و غیره با مسائل و مشکلاتی مواجه خواهند گردید، که بایستی این مسائل شناسایی شده و اقداماتی در جهت حل آنها صورت پذیرد. در واقع سازمان‌ها همین مسائل و معضلات به وجود آمده را در قالب پروژه‌های تحقیقاتی شناسایی کرده و برای انجام در اختیار واحدهای مربوط قرار میدهند. یکی واحد مهم در هر سازمان که می‌تواند سازمان را در دستیابی به اهداف استراتژیک خود یاری رساند و در جهت حل معضلات ذکر گردیده اقدام نماید، واحد تحقیقاتی در سازمان می باشد. به گونه معمول پروژه‌های مختلفی در واحدهای تحقیقاتی بر اساس نیاز سازمان به گونه همزمان در حال اجرا هستند که ارزیابی عملکرد این پروژه‌ها برای مدیران سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد )توکلی و همکاران، 1389).

اصولا اندازه‌گیری عملکرد تأثیر مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت یک پروژه اعمال می ‌کند. ارزیابی عملکرد، فرایندی می باشد که به سنجش، اندازه‌گیری، ارزش گذاری و قضاوت درمورد ی عملکرد طی دوره های معین می پردازد. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به صورت مستمر ایجاد گردد، موجب ارتقای عمکرد و بهبود در هر واحد سازمانی میشود )صالح زاده وهمکاران,1390).

تا کنون سیستم های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده اند اما مسئله قابل تامل این می باشد که این سیستم از جامعیت لازم برخوردار باشد و توانایی سنجش عملکرد واقعی پروژه‌ها را داشته باشد. در این پژوهش کوشش بر این می باشد تا با تلفیق تکنیک‌های متفاوت و گوناگونی تصمیم گیری چند معیاره[1] ، روش دلفی و مجموعه فازی به ارائه ی رویکردی جدید، کارا و جامع جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های تحقیقاتی پرداخته گردد. در این فصل نیز به تبیین اختصار ای از کلیات پژوهش صورت گرفته پرداخته می گردد.

 

1-2- اظهار مسئله یا موضوع پژوهش(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج پژوهش):

پشرفت‌های فن‌آوری و توسعه اقتصادی هر کشور ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با فعالیت های پژوهشی آن کشور دارد بطوریکه بین تولید ناخالص ملی، صادرات و و هزینه‌های پژوهش در کشورهای توسعه یافته همبستگی خوبی هست که بیانگر تأثیر مهم فعالیت‌های پژوهشی در ارائه فن‌آوری، رشد اقتصادی و توانایی آن کشور ها دارد. شاخص های عمومی فعالیت های پژوهشی در دنیا نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش پژوهش، متوسطی حدود 28/2 درصد تولید ناخالص جهان را داراست(شاخص‌های توسعه جهانی[2]، 2007). همچنین مطالعه نسبت سرمایه گذاری پژوهشی به تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف، بخوبی ارتباط مستقیم و معنی‌داری را بین وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش نشان می‌دهد (بر اساس گزارش سال 2008-2007 بانک جهانی).

در کشور ما برای بهبود و ارتقا وضعیت پژوهش، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به متوسط شاخص‌های جهانی هست. شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش اکنون در حدود 67/0 درصد تولید ناخلص داخلی می باشد که بطور طبیعی بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی ما تاثیر خود را برجای گذاشته  و این در حالی می باشد که ما برای شکل گیری اهداف کلی برنامه‌های بلند مدت توسعه و دستیابی به میانگین نرخ کشورهای در حال توسعه، به سهمی حداقل یک درصد نیاز داریم (بر اساس گزارش سال 2008-2007 بانک جهانی).

امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی، سهم عمده‌ای از هزینه‌های تحقیقاتی به فعالیت‌های پژوهشی که به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصول و روش‌های ساخت و در نهایت کاهش هزینه، کاهش ضایعات و بهبود رضایت مشتری منجر می گردد، اختصاص می‌یابد.

در کشور ما در سال‌های گذشته علیرغم وجود اشکال‌های پژوهشی ناشی از کمبود محقق و کمی بودجه‌های پژوهشی، زنجیره ای از واحدهای پزوهش در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی شکل گرفته بطوری‌که در حال حاضر بیش از 1000 مجموعه فقط در وزارت صنایع و معادن دارای واحدهای پژوهشی رسمی هستند، اما متاسفانه در بسیاری از شرکت‌ها بخش پژوهش در متن فعالیت های جاری قرار نداشته و تأثیر آن‌ها در اثربخشی فعالیت‌های پزوهشی کم‌رنگ و حاشیه‌ای می باشد. بعبارت دیگر بسیاری از واحدهای پؤوهشی موجود در کشور جزئی از زنجیره تولید نمی‌باشند و متاسفانه تا زمانی که این غیر از در زنجیره تولید قرار نگیرد امکان نهادینه کردن فرآیند پژوهش و در نتیجه زایش آن در کشور وجود نخواهد داشت (انجمن پژوهش و توسعه صنایع و معادن).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد از نظر کارشناسان بودجه ریزی

برای گسترش اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی، واحدهای مرتبط از یک طرف نیازمند تجدید در ساختار اجرایی و از طرف دیگر نیازمند بهینه کردن سرمایه گذاری‌های هزینه‌های پژوهشی هستند. مطالعات و مطالعه های انجام شده، نشان می دهد که عدم اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی موجود در کشور ناشی از تنگناها و معضلاتی می باشد که بعضی از آنها به تبیین زیر می‌باشد:

 • عدم وجود ساختار اجرایی و سازماندهی مناسب
 • سنگین بودن هزینه‌های پژوهشی
 • عدم در نظر داشتن بازار و نیاز‌های مشتری
 • عدم وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش در بعضی واحدهای پژوهشی
 • عدم وجود ارتباط و هماهنگی بین واحد های پژوهشی جهت بهره گیری از تجربیات محققان و امکانات ئ تجهیزات پژوهشی موجود.

نظر به اهمیت و تأثیر پژوهش در توسعه اقتصادی هر کشور، ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی و تعیین اندازه موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، ابزاری ارزشمند جهت توسعه و شکوفایی به شمار می‌آید که نتایج آن می‌تواند اطلاعات مناسبی را جهت بهبود عملکرد طرح‌ها و واحد‌های پژوهشی فراهم سازد.

ارزیابی اثربخشی بر این دلالت دارد که آیا نتایج حاصل از اهداف تصریح شده در طرح محقق شده می باشد یا خیر. بطور اختصار ارزیابی‌های اثربخشی جهت تعیین اندازه شکل گیری اهداف مورد نظر، هزینه نیل به نتایج مطلوب، اندازه نتایج مطلوب مرتبط با برنامه‌ها و اندازه نتایج ناخواسته مخالف دستیابی به اهداف، بهره گیری می گردد.

با در نظر داشتن ضرورت و نیاز ارزیابی طرح‌های پژوهشی و سنجش اثربخشی فعالیت‌های انجام شده در این خصوص، همچنین برنامه ریزی جهت تخصیص اعتبار و سرمایه‌گذاری‌های آتی جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی اقدام به طراحی مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پزوهشی کاربردی شده می باشد.

در این طرح آغاز با مطالعه ادبیات پژوهش ، شاخص ها و مولفه های موثر بر اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس مطالعه مدل‌ها و چارچوب‌های معتبر موجود در این مقوله می پردازیم، همچنین براساس نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و اساتید و ناظران و مسئولین اداره برق منطقه ایی یزد در این حوزه، مدل کاربردی اثربخشی طرح‌های پژوهشی با در نظر داشتن شرایط ویژه کشور توسعه می‌یابد.

1-3- اهمیت مسأله پژوهش

تحولات شگرف دانش مدیریت در عصر کنونی وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده می باشد. به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف، اعم از منابع، امکانات، کارکنان، اهداف، استراتژی‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ها به عنوان یکی از علائم بیمیاری مدیریتی قلمداد می گردد. هر سیستمی به مقصود آگاهی از اندازه مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود به‌ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرمی در بهره گیری از نطام ارزیابی دارد.از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی و پایش در یک سیستم، به معنای عدم برقراری ارتباط میان محیز درونی و بیرونی آن می باشد که کهولت و نهایتا مرگ آن سیستم را در پی دارد. پدیده مرگ سیستمی ممکن می باشد به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدبران ارشد احساس نشود. همچنین فقدان نطام کسب بازخورد، امکان پردازش اطلاعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌ها را غیر ممکن می‌سازد که سرانجام آن از بین رفتن و نابودی سیستم می باشد.

از منظر دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می‌توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملا حساب شده‌ای در آن دارد که نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح می باشد. هر چند ممکن می باشد بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد اما اساسا قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل آن می‌باشد.

پس می‌توان گفت بهره گیری از نظام ارزیابی سه امتیاز مهم را به ارمغان می‌اورد:

 1. تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت مشتری مدار
 2. تهیه اطلاعات برای پاسخ‌گویی به ذینفعان
 3. تاکید بر مشارکت عمومی

ارزیابی اثربخشی بر این دلالت دارد که آیا نتایج حاصل از اهداف تصریح شده در طرح محقق شده می باشد یا خیر، بطور اختصار ارزیابی‌های اثربخشی جهت تعیین اندازه شکل گیری اهداف مورد نظر، هزینه نیل به نتایج مطلوب، اندازه نتایج مطلوب مرتبط با برنامه ها و اندازه نتایج ناخواسته مخالف دستیابی به اهداف، بهره گیری می گردد.

1-4- سوالات پژوهش

 • معیار­های کلیدی جهت سنجش اثربخشی پروژه­های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه­ای یزد کدامند؟
 • با در نظر داشتن معیار¬های تعیین شده وزن و اهمیت نسبی هر کدام از این معیارها چه عددی می‌باشد؟
 • با در نظر داشتن معیارهای تعیین شده کدام پروژه‌ها اثربخش ترند هستند؟

1-5- قلمرو پژوهش

1-5-1- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

این پژوهش در زمستان سال 1392 و در شرکت برق منطقه ای یزد صورت گرفته می باشد. از آنجا که هدف پژوهش سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی می باشد، پروژه‌های تحت مطالعه، پروژه‌های انجام شده در واحد تحقیقات سازمان می‌باشد.

1-6- جامعه و نمونه ی آماری پژوهش

در این پژوهش جامعه ی آماری را پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه ای یزد تشکیل می‌دهند، که به انتخاب سرپرست واحد تحقیقات سازمان، نمونه ی پژوهش، 15 پروژه از پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در 1 سال اخیر می‌باشد.

1-7- روش انجام پژوهش

روش پژوهش به کار برده شده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد زیرا هدف پژوهش شناسایی شاخص ها و مطالعه هر یک از آنها برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها می‌باشد. این پژوهش از حیث روش جمع آوری داده‌های مورد نیاز یا به تعبیری طرح پژوهش، غیر از تحقیقات توصیفی -پیمایشی می باشد و به مقصود کسب داده‌های مورد نیاز از روش میدانی بهره گیری شده می باشد.

روش گردآوری اطلاعات به این شکل خواهد بود که پس از مطالعه ادبیات موضوع و دستیابی به اطلاعات به درک بهتر چارچوب ارزیابی و، به جمع‌آوری معیارها، غیر از معیارها و شاخص‌های مطرح در این زمینه پرداخته و سپس با برگزاری جلسات متعدد با خبرگان به موردها زیر دست خواهیم پیدا نمود:

 • مطالعه ادبیات پژوهش، شناسایی و تعیین معیارهای سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی
 • تعیین معیارهای موثر بر اثربخشی ( با بهره گیری از روش دلفی فازی)
 • وزن هریک از معیارها و شاخص‌ها (روش وزن دهی آنتروپی)
 • جمع اوری داده‌ها
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها (با بهره گیری از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

1-8- کلید واژه ها

ارزیابی، اثربخشی، پژوهش‌های کاربردی، پژوهش و توسعه، شرکت برق منطقه‌ایی یزد

1-9- ساختار کلی پژوهش

مدل ارزیابی و سنجش طرح‌های پژوهش کاربردی در سه گام طراحی می گردد. در نمودار زیر فرایند طراحی و اجرای مدل نشان داده شده می باشد.

با در نظر داشتن عنوان پروژه تعریف واژه‌های کلیدی مانند ارزیابی، اثربخشی و پژوهش ضروری می باشد. نمودار زیر فرآیند طراحی و اجرای مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی کاربردی را نشان می‌دهد.

این پایان‌نامه از پنج فصل تشکیل شده می باشد. در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع، سوالات پژوهشی، قلمرو پژوهش، روش پژوهش و واژه های به کار رفته در پژوهش اظهار می گردد.  در فصل دوم به مطالعه مفاهیم و پیشینه ی پژوهش پرداخته شده و در ادامه در فصل سوم روش پژوهش و رویکردهای مورد بهره گیری به مقصود ارزیابی اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی به صورت کامل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارزیابی نتایج پرداخته می گردد و در نهایت، فصل پنجم به مطالعه نتایج پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی اختصاص یافته می باشد.

[1]  Multiple Criteria Decision Making(MCDM)

[2]  world development indicators

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت