متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

رشته مدیریت صنعتی- گرایش مالی

 

عنوان:

بهینه سازی هزینه های سازمان خدماتی با نگاه موردی به شرکت کشتیرانی

 

استادمشاور:

دکتر آرش حاجی کریمی

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

با در نظر داشتن اهمیت زیاد هزینه ها در سازمان، شرکت ها به مقصود بقا خود و ماندن در بازارهای رقابتی امروزه بیش از پیش به بحث کاهش هزینه ها اهمیت می دهند. پس بدین مقصود پژوهش حاضر با عنوان بهینه سازی هزینه در سازمان خدماتی در یکی از شرکت های کشتیرانی انجام گردیده.

در این پژوهش با توزیع دو مرحله ای 40 پرسشنامه بین 40 نفر از متخصصان و خبرگان سازمان و پس از مشخص شدن اهمیت شاخص ها و معیارهای هزینه به شناسایی گزینه های مؤثر در کاهش هزینه پرداخته شده می باشد.

با کمک روش AHP فازی ارجحیت معیارهای هزینه و گزینه های کاهش هزینه کشف شده و به مقصود تحلیل آماری داده ها با کمک روش رگرسیون به رتبه بندی هزینه ها پرداخته شده می باشد و سپس به کمک آزمون t-student گزینه های ارجح در کاهش هزینه ها شناسایی شده می باشد.

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………1
 • تشریح و اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………..2
 • اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………..2
 • اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………4
 • پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4
 • فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4
 • قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….5
 • روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………5
 • روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….5
 • ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………….6
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..6
 • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….6
 • تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی……………………………………………………………………………….7

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….10
  • تعریف خدمت……………………………………………………………………………………………………………….11
  • خدمت در بازار کالا و خدمات…………………………………………………………………………………………12
  • سازمان های خدماتی………………………………………………………………………………………………………12
  • استراتژی عملیاتی به کار رفته در سازمان های خدماتی……………………………………………………….13
  • هزینه کیفیت در سازمان های خدماتی……………………………………………………………………………….14
  • هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………….15
  • ساختار هزینه………………………………………………………………………………………………………………….15
  • انواع هزینه ها…………………………………………………………………………………………………………………16
  • فصول هزینه…………………………………………………………………………………………………………………..16
  • بهینه سازی…………………………………………………………………………………………………………………….21
  • کنترل هزینه……………………………………………………………………………………………………………………22
  • عدم کارایی قطع هزینه ها در سازمان…………………………………………………………………………………23
  • قابلیت های کلیدی در شرکت………………………………………………………………………………………….23
  • کاهش هزینه ها……………………………………………………………………………………………………………..23
  • ابعاد در نظر داشتن کاهش هزینه…………………………………………………………………………………………….24
  • روش های کاهش هزینه………………………………………………………………………………………………….25
  • دشواری کاهش هزینه ها بعد از طراحی…………………………………………………………………………….27
  • هزینه های قابل کاهش…………………………………………………………………………………………………….28
  • روش فازی……………………………………………………………………………………………………………………30
  • رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………34
  • تاریخچه کشتیرانی………………………………………………………………………………………………………….34
  • تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………….39

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….44
  • فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..45
  • روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………45

3.1-3   تحلیل رگرسیونی داده ها……………………………………………………………………………………………….46

3.2-3   روش فازی…………………………………………………………………………………………………………………..47

3.2.1-3  روش AHP در رتبه بندی……………………………………………………………………………………………..47

 • معرفی شاخص ها و گزینه ها…………………………………………………………………………………………..51
 • متدولوژی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….52
 • روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………53
 • روایی و اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….53
 • دوره زمانی و مکانی………………………………………………………………………………………………………..55
 • شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….55
 • الگوریتم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….56

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..57
  • هدف اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………58
  • آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………58
  • آمار استباطی…………………………………………………………………………………………………………………62
  • فازی……………………………………………………………………………………………………………………………73

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..79
  • نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..80
  • پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….82
  • پیشنهادات در پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………82
  • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………83

 

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………..84

 

 

 • مقدمه

امروزه واحدهای تجاری فعالیت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام می دهند که تغییرات در جوامع تجاری سریع بوده و رقابت در سطح بالایی انجام می شود.  پس مدیران شرکتها برای برنامه ریزی و کنترل واحد تجاری بایستی با جنبه ها و ابعاد مختلف فعالیت شرکت آشنایی کامل داشته باشند. برنامه ریزی که یکی از وظایف مدیران می باشد، یعنی بهترین راه حل از بین چندین راه حل موجود انتخاب گردد و قبل از عملیات انجام می گردد. (نظری، 1384) مدیریت از طریق برنامه ریزی صحیح می تواند به اهداف تعیین شده در یک واحد تجاری دست یابد. هدف عمده واحدهای تجاری اجرای تعهدات اجتماعی می باشد که در کنار اجرای این تعهدات عامل سود آوری جهت جلوگیری از ورشکستگی واحد تجاری نیز مورد توجه قرار گیرد.

سخن گفتن از رشد و توسعه اقتصادی بدون برنامه ریزی و بسترسازی مناسب برای گسترش شبکه حمل و نقل، عملاً فاقد ارزش اجرایی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هزینه ها که در واقع یکی از اقلام اساسی تعیین کننده سود واحد تجاری می باشند، جهت بودجه کردن هزینه های از پیش تعیین شده مربوط به مواد، حقوق و دستمزد، سایر هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری در مرحله برنامه ریزی مورد نیاز مدیران می باشد. این اطلاعات جهت مطالعه سودی که در نتیجه وجود چنین هزینه ها و مخارجی بدست می آید، مورد بهره گیری قرار می گیرد. مدیران هزینه های از پیش تعیین شده یا هزینه های آتی را بایستی مشخص و تعیین نمایند تا بتوانند در جهت تأمین، کمینه کردن و یا حذف آنها از سبد هزینه های سازمان اقدام نمایند.

مدیران اظهار می دارند بایستی از مجموعه امکانات کشتیرانی ارزیابی دقیقی صورت گیرد تا گلوگاه ها دقیق تر شناسایی و برای رفع آنها اقدام گردد. (سعادتی، 1382)

پژوهش حاضر در پی آن بوده که توجه کلیه مدیران عالی، میانی و سرپرستی و کارشناسان ارشد کلیه واحدهای شرکت کشتیرانی را نسبت به کاهش هزینه ها در شرکت مطالعه نماید. زیرا این توجه ها هستند که از مبانی اساسی شکل گیری نظام های تغییر رفتار سازمانی و عملکرد بهینه سازمان می باشند.

 

 

 • تشریح و اظهار مسئله

فشار رقابتی دنیای امروز موجب توسعه مدل هایی شده می باشد که این مدل ها به کاهش هزینه و افزایش سطح خدمت به مشتریان می پردازد. (نوری، 1390) به طوریکه کم کردن هزینه هدف مهم اکثر شرکت ها و سازمان ها شده می باشد، هزینه کل برای هر سازمان عبارت می باشد از هزینه مستقیم و غیر مستقیم.

 هزینه های مستقیم شامل هزینه های نیروی کار، مواد، تجهیزات و … می باشد.

هزینه های غیر مستقیم شامل هزینه های سربار مانند نظارت، مدیریت، مشاوران و منابع می باشد. (هیومین و پنگ، 2013)

بهینه سازی فرآیندی می باشد که برای بهترکردن چیزی دنبال می گردد. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله یک دانشمند یا یک مهندس مطرح می گردد، طی سیاق بهینه سازی بهتر می گردد. (سید اسفهلان، 1387) مقصود از بهینه سازی یک سامانه، کمینه یا بیشینه کردن تابعی می باشد که این تابع معیاری از عملکرد سامانه می باشد. (حسینی نژاد، 1383) بهینه سازی در سازمان ها و شرکت ها بسته به نوع فعالیت به روش های مختلفی انجام می شود.

لازمه بقای بنگاه ها و نهادهای خدماتی مجهز شدن به نظام ها و ساز و کارهای مدیریت استراتژیک هزینه می باشد. شرکت یا سازمان در برنامه ریزی های خود بایستی متحمل کمترین هزینه توزیع یا تحویل و یا ارائه خدمت باشد و این موضوع یکی از مهمترین مزایای رقابتی سازمان هاست. (وینستون، 2013)

 

 • اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه حیات بسیاری از سازمان ها وابسته به توانایی آنان در افزایش دقت کاهش هزینه ها می باشد، علی الخصوص تمرکز شدیدی بر کاهش هزینه های غیر ضروری در تمام بخش های سازمان شده می باشد. شرایط متحول جهان و ضرورت حضور ایران در بازارهای رقابتی داخل و خارج از کشور و مطرح بودن عضویت ایران در WTO (سازمان تجارت جهانی) و همچنین فراهم شدن مقدمات مورد نیاز برای شکل گیری سیاست های خصوصی سازی در سطح کشور از علت های عمده پرداخت به مقوله کمینه کردن هزینه ها می باشد.

با در نظر داشتن رقابت موجود در تجارت جهانی خصوصاً صنعت حمل و نقل، انطباق دادن سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم اطلاعات مالی در جهت هر چه بهتر نیازهای اطلاعاتی مدیریت در زمینه کنترل و راهبری هزینه ها امری حیاتی می باشد. از آنجاییکه مدیریت در عصر حاضر، آگاهی بر ناشناخته هاست. با آگاهی نسبت به موردها فوق می توان تصمیم های تأثیرگذاری برای برخورد منطقی در جهت بهینه سازی مصارف منابع مالی را انجام داد. هزینه هایی که مدیران در بهینه سازی بایستی به آنها توجه کنند، شامل هزینه های مواد، هزینه های خرید، هزینه های ارزیابی، هزینه های عملیاتی، هزینه های عمومی و اداری و هزینه نیروی کار می باشد، هزینه های فوق در دسته بندی کوچکتر شامل: هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه های انرژی، هزینه استهلاک، هزینه ضایعات، هزینه فعالیت های موازی و دوباره کاری ها، هزینه های مالی و مالیاتی، هزینه های اداری، هزینه های عمومی،  هزینه های آموزش و توسعه فرهنگ سازمانی، هزینه ازدیاد نیروی انسانی در بخش ستادی و هزینه R&D  می باشند. (امین زاده، 1391)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

سازمانها برای ادامه فعالیت های خود نیازمند سود آوری هستند و این سود آوری به کمک کمینه کردن هزینه های سازمان فوق حاصل می گردد و برای کمینه کردن هزینه های سازمان بایستی مدیر تدابیری را بیندیشد.

پر واضح می باشد که برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب، داشتن یک هدف منسجم و برنامه ریزی مدون در جهت رسیدن به هدف مطلوب، لازم و ضروری می باشد. تجربه ثابت کرده عاملی که می تواند شرکتها را از بازار پر رقابت امروز نجات دهد، بهره گیری از تکنیک ها و روش های علمی برای بهینه کردن امور می باشد. (موحدی، 1388) از جنبه کاربردی نیز می توان به نتایج حاصل از پژوهش در بهینه سازی هزینه به مقصود حذف و یا کاهش هزینه های اضافی بهره گیری نمود و در نهایت به مطابقت مدل با نظر مدیران ارشد سازمان پرداخت و این هماهنگی موجب به چالش کشیدن مدیران در اهمیت به مسئله هزینه و راه های کاهش آن می گردد. (دریانکو، 1993)

 

 • اهداف پژوهش

مهم ترین هدف آرمانی این پژوهش را می توان ارائه یک مدل بهینه برای کاهش هزینه های سازمان های خدماتی دانست. در این راستا اهداف فرعی نیز مورد نظر قرار می گیرند:

 • مطالعه جامع ادبیات پژوهش بر روی مفهوم بهینه سازی هزینه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر روی این سازه
 • مطالعه متغیرهای مؤثر در شکل گیری هزینه های سازمان
 • رتبه بندی هزینه ها و تعیین اثرگذارترین هزینه در سازمان خدماتی
 • انتخاب گزینه های ارجح تر به مقصود کاهش هزینه

 

 • پرسش های پژوهش
 • آیا در سازمان های خدماتی امکان بهینه کردن هزینه هست؟
 • متغیرهای مداخله گر در شکل گیری هزینه های سازمان کدامند؟

 

 • فرضیه های پژوهش

در جهت مطالعه روابط مورد نظر و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده می باشد:

 • بهینه سازی هزینه در سازمان خدماتی با در نظر داشتن عوامل مؤثر بر هزینه امکان پذیر می باشد.
 • مؤثرترین هزینه در سازمان خدماتی، هزینه حقوق و دستمزد پرسنل سازمان می باشد.
 • مشتری مداری در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.
 • عملیات بازرگانی کارا در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.
 • پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.
 • افزایش فعالیت های سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.
 • حذف ناکارآمدی های درون سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر می باشد.

 

 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی

در پژوهش حاضر به مطالعه عوامل مؤثر بر توجه کلیه مدیران شرکت کشتیرانی نسبت به کاهش هزینه ها در سازمان پرداخته شده می باشد.

 

 • قلمرو زمانی

در پژوهش حاضر به مطالعه اطلاعات بدست آمده از نقطه نظر مدیران که در سال 1393 مشغول فعالیت بوده اند، پرداخته شده می باشد. همچنین اطلاعات هزینه این سازمان طی 5 سال گذشته از طریق نرم افزار تدبیر از سازمان بورس بدست آمده می باشد.

 • قلمرو مکانی

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش به صورت مورد کاوی می باشد. یکی از شرکت های کشتیرانی که عضو بورس اوراق بهادار نیز بوده می باشد، انتخاب گردیده می باشد.

 

 • روش پژوهش

روش پژوهش به کار برده شده در این پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات روش فازی و رگرسیون می باشد. نوع پژوهش بکار رفته از نظر هدف کاربردی می باشد زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح می باشد، می باشیم.

 

 • روش نمونه گیری

روش جمع آوری نمونه در پژوهش فوق از طریق توزیع پرسشنامه در سازمان مورد نظر می باشد و برای جمع آوری داده های غیرمیدانی از اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اطلاعات مالی سازمان مورد نظر که این اطلاعات از واحد مالی سازمان فوق دریافت شده می باشد، بهره گیری گردیده.

 

 • ابزار گردآوری داده ها

ابزار گرد آوری داده ها از دو طریق توزیع پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

 

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو طریق و با هدف مقایسه می باشد. یکی از روش ها، روش فازی و بهره گیری از تحلیل AHP به کمک نرم افزار Expert Choice و روش دوم بهره گیری از تحلیل رگرسیونی به کمک نرم افزار spss می باشد.

 

 • محدودیت های پژوهش

در غالب تحقیقات علمی محدودیت های پژوهش در مرحله جمع آوری اطلاعات میدانی بروز می نماید که پژوهش فوق نیز مستثنی نبوده. جمع آوری اطلاعات میدانی نیازمند انرژی و زمان زیادی بود. زیرا که سازمان ها متأسفانه از همکاری با دانشجویان امتناع می کنند و در صورت همکاری نیز آخرین اولویت زمان دهی را در نظر می گیرند و همچنین به دلیل فیلتر بودن سایت های علمی معتبر امکان دستیابی به مقاله های روز امکانپذیر نبود. همچنین سازمان مورد پژوهش، به شرط عدم نام بردن از سازمان فوق حاضر به ارائه اطلاعات شده می باشد.

 

 • تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی
 • بهینه سازی[1]

تغییر دادن ورودی ها و خصوصیات یک دستگاه، فرآیند ریاضی و یا آزمایش تجربی می باشد به نحوی که بهترین خروجی یا نتیجه بدست آید. (مطیع قادر و لطفی، 1389) هدف بهینه سازی تعیین بهترین حل برای یک مسئله تحت یک مجموعه از محدودیت هاست. (دس و سنگوپتا، 2009)

 • هزینه[2]

یعنی از دست دادن منابع بمنظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده و برحسب واحد پول اندازه گیری می گردد. (پیروی، 1383)

حسابداران، اقتصاد دانان، مهندسین و سایر افرادی که به نحوی با معضلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازشان برای هزینه به وجود آورده اند. (صالحی، 1381)

 • سازمان خدماتی[3]

یک سازمان خدماتی با اطلاعات و محصولات نامشهود سر و کار دارد؛ پس، نباید چندان بزرگ باشد. اعضای سازمان و کسانی که هسته مرکزی سازمان را تشکیل می‌دهند، بایستی از مهارت‌های بالاتر برخوردار باشند. این افراد بایستی دانش و آگاهی‌های کافی داشته باشند؛ تا بتوانند مسائل مشتریان و ارباب رجوع را حل کنند. پس کسانی که در سازمان‌های خدماتی کار می‌کنند بایستی برای ایجاد ارتباط شخصی با افراد و نیز در زمینه فنی مهارت‌های بالایی داشته باشند. (پارسیان، 1387)

[1] Optimization

[2] cost

[3] Service organization

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت