متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی  (گرایش مالی)

 

موضوع : تأثیر اندازه نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی

(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

 

تابستان 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمان ها مشخص شده می باشد و در بسیاری از سازمان ها نیز هم اکنون تأثیر مهمی اعمال می کند. در عصر اطلاعات، سازمان ها نیازمند اندازه گیری کلیه ابعاد مالی و غیر مالی سازمان خویش هستند. یکی از رویکرد های ارزیابی عملکرد که توسط کاپلان و نورتن مطرح شده ، کارت امتیازی متوازن می باشد. از طرفی یکی از مهمترین اهداف شرکت های بورس اوراق بهادار رسیدن به عملکرد مالی مطلوب می باشد. به همین جهت در این پژوهش به مطالعه تأثیر نمرات کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته ایم. شاخص های مالی مورد مطالعه شامل بازده سهام، تغییرات قیمت سهام، ارزش شرکت، ریسک سیستماتیک و سود هر سهم می باشد. برای انجام این مطالعه پس از کسب نمرات کارت امتیازی متوازن شرکت ها توسط پرسشنامه در چهار محور مالی ، مشتری ، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری ، به استخراج اطلاعات مالی این شرکت ها پرداخته شده می باشد. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان دهنده بیشترین تأثیر نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت با ارتباط مثبت و پس از آن ریسک سیستماتیک با اثر منفی می باشد. همچنین به ترتیب اثر نمرات کارت امتیازی متوازن بر شاخص های بازده سهام ، سود هر سهم و تغییرات قیمت سهام کاهش نشان می دهد. بطور کلی نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر کمرنگ ارزیابی بین شرکت های بورس و همچنین تأثیر ریسک سیستماتیک در عملکرد شرکت هاست.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات… 2

1-1 مقدمه : 3

1-2 اظهار مسئله : 4

1-3 ابعاد و محدوده مسئله. 5

1-4  اهمیت-ضرورت و نتایج احتمالی پژوهش.. 6

1-5 پیشینه پژوهش.. 7

1-6 اهداف پژوهش: 8

1-7 فرضیات پژوهش.. 8

1-8 روش پژوهش.. 9

1-9   قلمرو زمانی مکانی موضوعی پژوهش.. 9

1-10  جامعه آماری.. 10

1-11روش نمونه گیری.. 10

1-12 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات… 10

1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح.. 11

1-13-1 کارت امتیازی متوازن : 11

1-13-2 بازده سهام. 11

1-13-3  سود هر سهم ( EPS) 12

1-13-4  ارزش شرکت : 12

1-13-5 ریسک سیستماتیک : 12

فصل دوم ادبیات… 13

بخش اول : کارت امتیازی متوازن.. 14

2-1 مقدمه. 14

2-2  ارزیابی عملکرد و روشهای سنتی.. 14

2-3  ارزیابی عملکرد و روشهای جدید.. 17

2-3-1  مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM) 17

2-3-2 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR&PI) 18

2-3-3 مدل برتری سازمانی ( CED) 19

2-3-4  مدیریت ارزش کسب شده 20

2-3-5 ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن (BSC) 21

2-3-5-1  ارزیابی متوازن نسل اول.. 25

الف – منظر مشتری : مشتریان ما را چگونه می بینند ؟. 27

ب- منظر فرآیند های داخلی کسب و کار: ما بایستی در چه چیزی مهارت کسب کنیم ؟. 31

ج – منظر رشد و یادگیری: آیا می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم ؟. 35

د- منظر مالی : در نظر سهامداران چگونه به نظر می رسیم ؟. 37

2-3-5-2  ارزیابی متوازن نسل دوم. 39

2-3-5-3  ارزیابی متوازن نسل سوم. 40

2-3-5-4 گذر از نسل سوم روش کارت امتیازی متوازن به نسل چهارم. 45

بخش دوم : عملکرد مالی.. 48

2-4 مقدمه : 48

2-5 بازار سرمایه ایران : 48

2-6 شاخص های مالی کارت امتیازی متوازن.. 49

2-7 نسبت های مالی.. 53

2-7-1 نسبتهای کارایی ( فعالیت ) 53

2-7-2 نسبت های اهرمی.. 54

2-7-3 نسبت های نقدینگی.. 54

2-8  بازده سهام : 54

2-9   تفاوت نرخ : 55

2-10   سود نقدی ناخالص هر سهم : 55

2-11 مزایای حق تقدم : 56

2-12   مزایای سهام جایزه : 56

2-13 ریسک…. 58

2-13-1 منابع ریسک… 58

2-13-2 انواع ریسک : 60

2-13-3 بتا: 62

2-14 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: 63

2-14  مروری بر تحقیقات پیشین.. 64

فصل سوم روش پژوهش.. 70

3-2 روش پژوهش.. 71

3-2-1 جهت گیری پژوهش.. 71

3-2-4 استراتژی پژوهش.. 72

3-2-5 اهداف پژوهش.. 73

3-2-5-1 مطالعه اکتشافی.. 73

3-2-5-2 مطالعه توصیفی.. 74

3-2-6 جامعه و نمونه آماری.. 74

3-2-7  افق زمانی.. 76

3-2-8 شیوه های گردآوری داده ها 76

3-2-8-1 مصاحبه. 76

3-2-8-2 مطالعه و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت… 77

3-2-8-3 پرسشنامه. 78

3-2-9 سنجش روایی و پایایی پرسشنامه. 80

3-2-9-1 تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 80

3-2-9-2 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 82

3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 82

3-5 روش اجرایی پژوهش.. 87

فصل چهارم. 89

4-1 مقدمه. 90

4-2 بخش اول : بورس اوراق بهادار 90

4-2-2  بورس اوراق بهادار 91

4-3 بخش دوم : آمار توصیفی.. 94

4-3-1-  خصوصیات جمعیت شناختی.. 95

4-3-2- توصیف سوال تخصصی پرسشنامه. 97

4-3-3 نمرات کارت امتیازی متوازن شرکت ها 97

4-4 بخش سوم : آمار استنباطی.. 98

4-4-1 فرضیه فرعی اول.. 98

4-4-2 فرضیه فرعی دوم. 100

4-4-3 فرضیه فرعی سوم. 101

4-4-4 فرضیه فرعی چهارم. 103

4-4-5 فرضیه فرعی پنجم. 104

4-4-6- تأثیر کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها 106

4-4-7 یافته های فرعی پژوهش.. 107

فصل  پنجم.. 115

5-1 مقدمه. 116

5-2 مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش.. 116

5-2-1 نتیجه گیری فرضیه فرعی اول.. 116

5-2-2 نتیجه گیری فرضیه فرعی دوم. 117

5-2-3 نتیجه گیری فرضیه فرعی سوم. 117

5-2-4 نتیجه گیری فرضیه فرعی چهارم. 118

5-2-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی پنجم. 118

5-2-6 نتایج اصلی و بحث… 118

5-3 نتایج فرعی حاصل از پژوهش.. 121

5-4 پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 123

5-5 محدودیت های پژوهش.. 123

5-6 پیشنهادات… 124

منابع.. 126

پیوست… 131

مقدمه :

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی، مقاصد و اهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می کند. اطلاع از اثربخشی و کارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت، می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف گردد. بدین مقصود تمام سازمان ها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. مطالعه های صورت گرفته بر روی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهد که ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت[1] به شمار می رود . با این حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیند های رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند.(Cravens, karen, Piercy, Nigel, & Cravens, David,2000)

اندازه گیری عملکرد مانند بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمانهاست. مدیران همواره بالتبع بوده اند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه مقیاس  مختلف ارزیابی نمایند. ابعاد مالی به گونه سنتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رفته می باشد (1999Neely, A.D,)، اما به دلیل محدودیت هایی که این اندازه های مالی داشته اند- مانند تمرکز بر پیامد های کوتاه مدت، عدم در نظر داشتن بهبود مستمر و عملکرد رقبا و…- نیاز به تعیین شاخص ها غیر مالی نیز توسط سایر محققین تشخیص داده شده می باشد. به بیانی دیگر صرف دانستن اندازه سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی می باشد که می تواند موجب موفقیت کسب و کار در آینده گردد.( 2001Kanji, G.K,)

مدیران ارشد می دانند که در سازمان، روش اندازه گیری به شدت بررفتار مدیران و کارکنان تأثیر می گذارد. مدیران همچنین آگاهند که معیار های حسابداری سنتی مانند بازده سرمایه گذاری و درآمد هر سهم، در محیطی که دنیای رقابتی امروز طلب می کند می تواند علائم گمراه کننده ای برای بهبود مداوم و نوآوری فعالیت ها، ارائه نمایند. باوجود اینکه معیارهای سنتی عملکرد مالی در دوران صنعتی به خوبی کار می کردند، اما باتوانایی ها و توانمندی های امروزه شرکت ها مناسبت کمتری دارند.

از هنگامی که مدیران و متخصصین کوشش در جبران کمبود های روش های اندازه گیری عملکرد شرکت ها نمودند، بعضی کوشش خود را برروی مناسب تر کردن معیار های مالی متمرکز نمودند و دیگران اعلام داشتند که معیارهای مالی را بایستی فراموش نمود زیرا که بهینه سازی معیار های عملیاتی مانند زمان گردش کار و کاهش درصد کالاهای معیوب خود به خود باعث می گردد که نتایج مالی مناسب تری به دنبال بیایند. اما بایستی گفت که مدیران نباید بین معیارهای مالی و عملیاتی یکی را انتخاب نمایند زیرا هیچ یک از این معیارهابه تنهایی نمی تواند از جامعیت کافی برخوردار باشند (حسینی, سیدمحمود, 1384)

یکی از روش ارزیابی موسسه، رویکرد کارت امتیازی متوازن می باشد. در نظر داشتن جنبه های مختلف سازمان همچون مشتری ، یادگیری سازمان، فرآیندهای داخلی و بخصوص مالی این رویکرد را نسبت به دیگر رویکرد ها دارای مزیت نموده می باشد. از طرفی شرکت ها نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامداران و روشهایی برای دستیابی به اهداف خود هستند. حال اینکه اجرای این رویکرد می تواند سازمان را به این هدف برساند یا نه مسئله ای می باشد که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

1-2 اظهار مسئله :

            یکی از دغدغه های حوزه صنعت و محیط کسب و کار افزایش بازده و حداکثر کردن منافع ذی نفعان می باشد. امروزه در دنیا سیستم های تولیدی همچون کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری ، تولید به هنگام[2]و … به کمک صنعت آمده تا بتوانند بالاترین بهره وری را داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابتی کنونی با وجود بازار های رقابتی و تغییر پارادایم ها در شرایط رقابتی محصولات خود را با بالاترین کیفیت و سطح رضایت مندی ارائه کنند. یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته می باشد کارت امتیازی متوازن می باشد.کارت امتیازی متوازن چهارچوبی می باشد برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص انجام می شود . (سلیمانی،علیرضا ،1384) درسال 1992 در نشریه Harvard Business Review مقاله ای تحت عنوان «سنجه هایی که محرک عملکردند» از کاپلان و نورتون منتشر گردید . در این مقاله تصریح شده بود که شرکتهای موفق برای ارزیابی عملکرد خود، فقط به سنجه های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری ، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری نیز مورد ارزیابی قرار می دهند .(بختیاری، پرویز، 1383) مدل کارت امتیازی متوازن مجموعه ای از معیار هاست که به مدیران ارشد نمایی جامع و سریع از عملکرد شرکت ارائه می دهد. این معیارها (مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری)هستند که عملکرد مالی آینده شرکت را به وجودمی آورند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان

         

1-3 ابعاد و محدوده مسئله

این پژوهش از چند بُعد مهم می باشد. یکی از این ابعاد، مطالعه اهمیت بحث ارزیابی عملکرد، به عنوان یکی از ابزار های مهم مدیریتی می باشد. برای ارزیابی عملکرد از رویکرد های مختلفی بهره گیری می گردد که کارت امتیازی متوازن مانند این رویکرد ها می باشد . محدوده مورد مطالعه در این بخش شامل سنجه های کارت امتیازی متوازن شامل، سنجه مالی، سنجه مشتری، و سنجه فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شرکت ها می باشد. جنبه مالی این پژوهش نیز با در نظر داشتن شاخص های ارزیابی مالی شرکت ها شامل سود هر سهم، ارزش شرکت، تغییرات قیمت سهام، ریسک سیستماتیک و بازده شرکت ها می باشد. بطور کلی در این پژوهش با در نظر گرفتن تمامی شرکت های بورس اواق بهادار تهران، ابعاد مختلف رویکرد کارت امتیازی متوازن و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

1-4  اهمیت-ضرورت و نتایج احتمالی پژوهش

            شرکت ها برای اینکه بتوانند در عرصه داخلی و خارجی در بازار پر تغییر کنونی به حیات خود ادامه دهند، بایستی بطور مداوم خود را مورد ارزیابی قرار دهند. ورود محصولات و خدمات شرکت ها به عرصه بین المللی و تجارت جهانی منوط به رسیدن به سطح کیفیت و استاندارهای آنان و تولید محصولات و خدمات در کلاس جهانی می باشد. پس شرکت ها ناگزیر از ارزیابی های دقیق و حرفه ای از عملیات و برنامه های خود هستند. وضعیت کنونی صادرات و واردات کشور و تراز بازرگانی در مقایسه با سایر کشور ها نشان از عدم وجود این ارزیابی های دقیق می باشد. پس لزوم بهره گیری از یک روش مناسب و همه جانبه برای ارزیابی شرکت ها مشهوداست. یکی از روش های ارزیابی عملکرد که در نسل های جدید خود ابزاری برای تدوین استراتژی و عملیات شرکت می باشد، کارت امتیازی متوازن می باشد که قصد داریم دراین پژوهش با بهره گیری از ابعاد این رویکرد، ارزیابی عملکردرا در سازمان انجام داده و تأثیرات آن را برعوامل مالی شرکت مطالعه کنیم زیرا شاخص های مالی شرکت برآیند کلیه فرآیند های کیفی و کمی شرکت ها می باشد. مطالعه ارتباط موثر بین اجرای کارت امتیازی متوازن و عملکرد مالی شرکتها در بازار اوراق بهارار می تواند باعث گسترش بهره گیری صنعتگران در صورت کشف تأثیر از این روش گردد که در نهایت مصرف کنندگان از منافع و اثرات آن برروی محصولات منتفع خواهند گردید و راه برای توسعه صنعت و ورود به عرصه های بین المللی و همچنین علاقه سرمایه گذاری بیشتر سهامداران داخلی و خارجی با تکیه بر این روشهای روز دنیا خواهد بود .

 

1-5 پیشینه پژوهش

            تحقیقات زیادی در کشورمان در زمینه ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن انجام شده می باشد همچنین تحقیقات فراوانی هم مربوط به تاثیر عوامل مالی برروی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس صورت گرفته می باشد . اما از آنجایی که تا کنون تحقیقات انجام گرفته در هر کدام از این بخشها (صنعتی – مالی ) بطور جداگانه انجام گرفته و با در نظر داشتن تاثیر بسیار مهم اجرای این رویکرد ها برروی ثروت سهامداران، این پژوهش انجام خواهد گرفت. مدل های متفاوتی تاکنون در تحقیقات مختلف در مورد ارزیابی عملکرد در جهان مطرح شده می باشد. این مدل ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود، که شامل مدل های مبتنی بر زمان و هزینه ، مدل های برتری سازمانی و خودارزیابی و مدل های ترازیابی(یکپارچه) می باشد که در زیر به آن تصریح شده می باشد:

  • مدل های مبتنی بر زمان و هزینه: مدل هایی هستند که با تکیه بر ارزیابی حوزه مالی و فرآیند تولید مبتنی بر کنترل و هزینه صرف شده. این مدل ها شامل نمودار نیمه عمر، مدل اسکور (SCORE)
  • مدل های برتری سازمانی و خود ارزیابی : این مدل ها با تاکید بر ارزیابی حوزه مدیریت و فرآیند تولید مبتنی بر نتیجه و ارتقاء کیفیت فرآیند ها مطرح شده اند که شامل مدل دمینگ (Deming) ، مدل ممیزی کیفیت (ISO)، مدل کیفیت مالکوم بالدریج (BALDRIGE) و مدل تعالی سازمانی (EFQM) هستند.
  • مدل های ترازیابی (یکپارچه): تاکید این مدل ها بر کلیه ابعاد ارزیابی متوازن در حوزه های مدیریت ، فرآیند تولید و عملیات مالی و م نیروی انسانی مبتنی بر اجرا و ارتقاء استراتژی می باشد. این مدل ها شامل: سیستم اسمارت (SMART)، مدل منشور عملکرد، مدل الگوگیری(Benchmarking) ، مدل مدیریت بر مبنای هدف(MBO)، مدل نظام مدیریت هوشین (HOSHIN) ، مدل کارت امتیازی متوازن (BSC).(شرکت پینکو، 1389)

کلیه مدل ها در هر سه بخش در جهت تکمیل یکدیگر توسعه یافته اند. نتایج حاصل از هر کدام این مدل ها برای شرایط و موقعیت ها و زمان های مختلف متفاوت می باشد.

1-6 اهداف پژوهش:

          هدف اصلی از انجام این پژوهش یافتن تأثیر ارزیابی با رویکرد کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکتها می باشد.

اهداف کاربردی این پژوهش به یافتن ارتباط پیاده سازی این رویکرد با بازده سهام ، سود هر سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت می باشد. این اهداف می تواند به شرکت ها درمورد پیاده سازی این رویکرد، راهنمایی هایی را ارائه کند . 

هدف علمی در این پژوهش شناساندن رویکرد کارت امتیازی متوازن همچنین مطالعه تأثیر نهادینه سازی این رویکرد بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

مانند اهداف فرعی در این پژوهش می توان به مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد. همچنین در این پژوهش به مطالعه شرکت هایی که خود کارت امتیازی متوازن را اجرا نموده و سایر شرکتهایی که اجرا ننمودند خواهیم پرداخت. همچنین از سایر اهداف فرعی این پژوهش می توان به تأثیر اندازه شرکت در اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی آنها ، تصریح نمود.

 

1-7 فرضیات پژوهش

فرضیات این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد.که به تبیین زیر اظهار می گردد.

فرضیه اصلی :نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر داشته می باشد.

 

فرضیه فرعی 1 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر داشته می باشد.

فرضیه فرعی 2  : نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت  تأثیر داشته می باشد.

فرضیه فرعی 3 : نمرات کارت امتیازی متوازن برریسک سیستماتیک  تأثیر داشته می باشد.

فرضیه فرعی 4 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر بازده سهام شرکت ها تأثیر داشته می باشد.

فرضیه فرعی 5 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات سود هر سهم تأثیر داشته می باشد.

 

1-8 روش پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش آغاز در مرحله اول با بهره گیری از اطلاعات کتابخانه ای به جمع آوری ادبیات موضوعات مورد بحث پرداخته خواهد گردید. همچنین درادامه شاخص های عملکردی مربوط به کارت امتیازی متوازن و همچنین شاخص هایی که در این رویکرد وجود دارند ، استخراج می گردد. از طرفی عملکرد مالی شرکت ها توسط شاخص های آن تعریف شده و اطلاعات آن از طریق بورس استخراج می گردد؛ در مرحله دوم با بهره گیری از شاخص های استخراج شده، شرکت ها را با رویکرد کارت امتیازی متوازن ارزیابی و نمرات آنان ارزیابی  خواهیم نمود. ازطرفی اطلاعات مالی مربوط به همین شرکت ها با بهره گیری از مستندات بورس اوراق بهادار جمع آوری و محاسبه می گردد. در مرحله سوم با بهره گیری از اطلاعات جمع آوری شده مراحل قبل و رگرسیون خطی به تحلیل اثرات نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها  پرداخته و نتیجه را استخراج می گردد.

1-9   قلمرو زمانی مکانی موضوعی پژوهش

دوره زمانی پژوهش : بین سال های 78 تا 88 می باشد .

مکان پژوهش  : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قلمرو موضوعی : با در نظر داشتن نظر شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر ذکر نهادینه شدن بجای نمرات ارزیابی در این پژوهش در مورد هایی که نهادینه شدن مطرح شده می باشد ، مقصود اندازه یا جایگاه ارزیابی عملکرد می باشد. 

1-10  جامعه آماری

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-11روش نمونه گیری

در این پژوهش نمونه گیری از جامعه صورت نگرفته می باشد و کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد نظر قرار گرفته اند. امّا نمونه ای که انتخاب شده می باشد، نمونه زمانی می باشد که اطلاعات شرکت ها مابین سال های 78 تا 88 مورد نمونه قرار گرفته می باشد . در اکثر تحقیقات مالی نمونه خاصی از جامعه گرفته نمی گردد تا بتوان به نتایجی قابل اتکا و تعمیم دست پیدا نمود. در این پژوهش برای جلوگیری از وجود سهام یک شرکت در شرکت دیگر و بدلیل تدقیق محاسبات و جلوگیری از اشتباهات احتمالی از روش غربالگری در جامعه بهره گیری شده می باشد.

1-12 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

          به مقصود جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روشهای زیر بهره گیری خواهد گردید:

الف – روشهای گردآوری اطلاعات :

          1- نظاره

          2- مطالعات کتابخانه ای

          3- مطالعات موردی

ب- ابزار های گردآوری اطلاعات :

          1- مصاحبه با خبرگان و مدیران

          2- پرسشنامه

          3- اینترنت و شبکه های اطلاعاتی

          4- کتب ، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار سرمایه مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.

1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

1-13-1 کارت امتیازی متوازن :

کارت ­امتیازی­ متوازن­ توسط ‌رابرت­‌ کاپلان و­ دیوید ­‌نورتون ­ توسعه ­داده­ گردید. ­کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را از این طریق نظاره کنند. مبنای ­آن، تمرکز ­بر استراتژی­ سازمانی ­و اهداف ­و ­نسبت ­عملکرد ­با چهار عنصر کلیدی­ مالی­، ­مشتری­،­ فرایندهای ­کلیدی و یادگیری ­و رشد می باشد­.­ در حقیقت روشی­ برای تکمیل­ اندازه‌­گیری­های ­سنتی­ مالی­،­ با ­سه­ فاکتور پیروزی ­ضمنی ­و ناملموس­ که شامل: سرمایه انسانی (دانش و مهارت‌ها)­ سرمایه ساختاری (دانش ­به ­هم ­تنیده فرایندهای سازمان ­و سیستم­) ­و ­سرمایه مشتری­(ارتباطات مشتریان) می باشد.(سلیمانی، علیرضا، 1384)

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت