متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نام دانشکده: دانشگاه ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین‌الملل)

 

موضوع :

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رحیم محترم

 

آذر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

 

در سال‌های اخیر نگرانی‌های فزاینده‌ای نسبت به محیط زیست در بین صاحب نظران همه حوزه‌های علمی پدیدار شده که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این دغدغه فارغ نبوده اند، به گونه‌ای که به پیدایش مفهوم جدیدی از بازاریابی با عنوان «بازاریابی سبز» منجر شده می باشد. پژوهش‌های زیادی به مقصود مطالعه مزایای این پدیده جدید بازاریابی و عناصر آمیخته آن بر کسب و کار انجام شده می باشد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه توجه مصرف کنندگان نسبت به آمیخته بازاریابی سبز و تأثیر آن بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح صورت گرفته می باشد. بر این اساس، نمونه‌ای مشتمل بر 390 نفر از مصرف کنندگان محصولات و کارشناسان شرکت لبنی مذکور به شیوه تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه، در مناطق 4 گانه شهر بابل انتخاب گردیده و مطالعه شدند. مدل مفهومی پژوهش بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه‌هایی طراحی گردیده و داده‌های مورد نظر جمع آوری گردید.

در نهایت با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری به مطالعه فرضیات پژوهش پرداخته گردید و مشخص گردید، که سه متغیر محصول سبز، ترفیع سبز و توزیع سبز بر روی متغیر قصد خرید دارای اثر معنادار می‌باشند در صورتی که متغیر قیمت سبز دارای اثر معنادار نمی‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی: مسئولیت اجتماعی، بازاریابی سبز، آمیخته بازاریابی سبز، قصد خرید مصرف کننده.

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش  …………………………………………………………………………………………….. 1
1-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- اظهار مسأله پژوهش  ……………………………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش  ………………………………………………………………………………….. 5
1-4- پرسش‌های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………. 6
1-4-1- پرسش اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………… 6
1-4-2- پرسش‌های فرعی پژوهش ………………………………………………………………………………… 6
1-5- فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 7
1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………. 7
1-5-2- فرضیه‌های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………….. 7
1-6- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 7
1-7- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7
1-7-1- قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………. 7
1-7-2- قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………… 8
1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش ………………………………………………………………………………….. 8
1-8- جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش……………………………………………………………………….. 8
1-9- روش کار…………………………………………………………………………………………………………… 8
1-9-1- نوع روش پژوهش……………………………………………………………………………………………. 8
1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش………………………………………………………….. 9
1-10-1- مسئولیت اجتماعی سازمان…………………………………………………………………………….. 9
1-10-2- بازاریابی سبز……………………………………………………………………………………………….. 10
1-10-3- محصول سبز………………………………………………………………………………………………… 11
1-10-4- قیمت سبز……………………………………………………………………………………………………. 11
1-10-5- ترفیع سبز……………………………………………………………………………………………………. 12
1-10-6- توزیع سبز……………………………………………………………………………………………………. 12
1-11- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………… 13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………. 14
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2- شرکت فرآورده‌های لبنی صالح…………………………………………………………………………….. 17
2-3- مسئولیت اجتماعی سازمان…………………………………………………………………………………… 18
2-4- بازاریابی سبز……………………………………………………………………………………………………… 22
2-4-1- سطوح بازاریابی سبز ……………………………………………………………………………………… 27
2-4-2- مراحل بازاریابی سبز ………………………………………………………………………………………. 28
2-4-3- بازاریابی سبز در ایران……………………………………………………………………………………… 31
2-5- آمیخته بازاریابی سبز……………………………………………………………………………………………. 35
2-5-1- محصول سبز………………………………………………………………………………………………….. 35
2-5-2- قیمت سبز……………………………………………………………………………………………………… 42
2-5-3- ترفیع سبز………………………………………………………………………………………………………. 45
2-5-4- توزیع سبز……………………………………………………………………………………………………… 48
2-6- قصد خرید مصرف کننده…………………………………………………………………………………….. 53
2-7- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 56
2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………. 56
2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 64
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 65
3-3- الگوی مفهومی و متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………… 66
3-4- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 67
3-4-1- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………… 67
3-4-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………… 67
3-5- مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 68
3-6- جامعه و نمونه آماری پژوهش………………………………………………………………………………… 70
3-7- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….. 70
3-8- ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………. 72
3-9- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………… 76
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………. 79
فصل چهارم: آزمون و ارزیابی فرضیه‌ها…………………………………………………………………………… 80
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………….. 81
4-3- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………. 86
4-4- تحلیل عاملی تأییدی متغیر‌های پژوهش…………………………………………………………………. 89
4-4-1-شاخص‌های نیکویی برازش مدل……………………………………………………………………….. 90
4-4-2- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل (ابعاد آمیخته بازاریابی)……………………………… 92
4-4-3–تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته (متغیر خرید سبز)………………………………………….. 95
4-5- مطالعه نرمال بودن توزیع داده‌ها: (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف)…………………………. 98
4-6- تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………. 101
4-6-1-پرسش اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………… 101
4-6-2- پرسش‌های فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………. 101
4-6-3- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 102
4-6-4- فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………… 102
4-6-5- فرضیه‌های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………….. 102
4-7- مطالعه فرضیه 1 (آمیخته محصول سبز X1 با قصد خرید Y)…………………………………… 102
4-7-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………………… 103
4-7-2-آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………. 104
4-8- مطالعه فرضیه 2 (آمیخته ترفیع سبز X2 با قصد خرید Y)………………………………………. 105
4-8-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………………… 106
4-8-2- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………… 107
4-9- مطالعه فرضیه 3 (آمیخته توزیع سبز X3 با قصد خرید Y)………………………………………. 108
4-9-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………………… 109
4-9-2-آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………. 110
4-10- مطالعه فرضیه 4 (آمیخته قیمت سبز X4 با قصد خرید Y)……………………………………. 112
4-10-1-آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………………………………………………………….. 112
4-10-2-آزمون معنادار بودن ضرایب…………………………………………………………………………….. 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………….. 115
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 116
5-2- تحلیل و پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج مطالعه‌های جمعیت شناختی…………………………… 117
5-3- پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………….. 118
5-3-1- محصول سبز ………………………………………………………………………………………………… 118
5-3-2- ترفیع سبز …………………………………………………………………………………………………….. 118
5-3-3- توزیع سبز ……………………………………………………………………………………………………. 119
5-3-4- قیمت سبز ……………………………………………………………………………………………………. 119
5-3-5- خرید سبز …………………………………………………………………………………………………….       120
5-4- نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل آن‌ها…………………………………………….. 120
5-4-1- مطالعه فرضیه 1……………………………………………………………………………………………… 121
5-4-2- مطالعه فرضیه 2……………………………………………………………………………………………… 122
5-4-3- مطالعه فرضیه 3……………………………………………………………………………………………… 123
5-4-4- مطالعه فرضیه 4 ……………………………………………………………………………………………. 124
5-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 125
5-5-1- پیشنهادهای اجرایی…………………………………………………………………………………………. 126
5-5-2- پیشنهاد به پژوهشگران آتی………………………………………………………………………………. 127
5-6- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 127
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 128
پیوست پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 134
چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………………. 139

– مقدمه:

در بازاریابی پیچیده و رقابتی فعلی، شرکت‌ها دریافته‌اند که کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان می باشد. شرکت‌های درون گرا، نسبت به تحولات سریع بازار، رقبا، نظام توزیع، رسانه‌های جمعی و فن آوری های جدید، علایق و سلیقه‌های مشتریان و انتظارات آن‌ها از محصولات شرکت بینش و آگاهی لازم را بدست نمی‌آورند و از تحولات موجود در جهت رسیدن به اهداف خود بهره گیری نمی‌کنند. این تحولات حتی منجر می گردد که بازارهای انبوه به بازارهای کوچک تبدیل شوند و کانال‌های توزیع و عناصر موجود در زنجیره توزیع دچار تحول گردند.

آلودگی‌های زیست محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، مانند مسائلی هستند که بارها توسط سازمان‌های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده‌اند. در این بین بعضی از صنایع با به کار گیری اقداماتی، گام‌های لازم را جهت کاهش اثرات نهایی که بر محیط زیست می‌توانند داشته باشند برداشته‌اند. مانند این اقدامات بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه می باشد، یعنی؛ توسعه زیست محیطی و طبیعی فعالیت‌های بازاریابی، با به‌کارگیری تأثیر مسئولیت پذیری زیست محیطی/ اجتماعی شرکت‌ها به مقصود توسعه پایدار (کیو[1]، 2011، ص 4).

در این اقدامات شرکت‌ها بایستی فعالیت‌های خود را در تولید، توزیع، ترفیع و قیمت گذاری محصولات به گونه‌ای انجام دهند که ضمن حداقل کردن زیان‌های زیست محیطی، مصرف کنندگان را نیز به سوی رفتاری محیط زیست دوستانه سوق دهند. این اقدامات و پیامدهای آن، در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

1-2- اظهار مسأله پژوهش:

در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف وزندگی کردن می باشد. در این بین دغدغه‌های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد روبه رشد شرکت‌ها را به مقصود طراحی و ایجاد برنامه‌های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده می باشد (مین وگیل،2001). در سال 1970، در روز زمین، جنبشی جدید برای حفظ محیط زیست به وجود آمد که برای آموزش دادن به افراد درمورد خطرهای ناشی از آلودگی، آموزش‌هایی در سطح وسیع بدهد. در آن وقت، بیشتر مردم علاقه‌ای به مسأله حفظ محیط زیست نداشتند. اما در سال 1990 در روز زمین در سراسر آمریکا مردم به این موضوع توجه کردند و مقاله‌هایی در مجله‌های معروف و روزنامه‌ها منتشر گردید. چنین به نظر می‌رسد که آن روز به عنوان یک نقطه آغاز برای دهه زمین به وجود آمد که طرفداران حفظ محیط زیست دارای نیروهای توده‌ای و جهانی شدند (کاتلر[2]، 1386). از آن جا که منابع محدود بوده و خواسته‌های بشر نامحدود می باشد، برای بازاریابان مهم می باشد که بدون نقصان در دست‌یابی به اهداف سازمانی، منابع را به گونه کارآمد به مصرف رسانند. بازاریابی سبز یک استراتژی بازاریابی می باشد که به بازاریابان در دست‌یابی به این هدف کمک می کند. این نوع بازاریابی، از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص زیست محیطی بر اساس آن چیز که که مشتری انتظار آن را دارد از محیط زیست طرفداری می کند (دعایی، 1385). از این رو شرکت‌ها بایستی تأثیرات منفی زیست محیطی خود را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل توجهی کاهش دهند. اگر این طور نباشد به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهند گردید (گرانت[3]، 2008 ). پس بهترین استراتژی برای بازاریابان ارائه اطلاعات مشروح در مورد اعتبار زیست محیطی محصولاتشان به مشتریان می باشد (هارتمن وآپولازا[4]، 2006). در این راستا شرکت بایستی با اطلاع رسانی اقداماتی که در زمینه سبز کردن فعالیت‌های خود نموده نظر مشتریان را جلب نماید. بازاریابی سبز فرآیندی اجتماعی می باشد که افراد گروه‌ها از طریق مبادله محصولات و ارزش آن‌ها، نیاز و خواسته خود را از طریق روش اخلاقی که آثار منفی بر محیط زیست را حداقل کند، برآورده می‌کنند. به بیانی دیگر، به گفته ‘پولونسکی’ بازاریابی سبز شامل تمام فعالیت‌هایی می باشد که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به مقصود ارضای نیازها و خواسته‌های بشری طراحی می گردد به طوری که این ارضای نیازها و خواسته‌ها، حداقل آثار مضر و مخرب روی محیط زیست را داشته باشند (کندی[5]، 2008). برای مثال شرکت مک‌دونالد با تبلیغ پیامد اقداماتی که در جهت کاهش اندازه اتلاف در حین فعالیت‌های بازاریابی انجام داده، سبز کردن فعالیت‌های خود را به اطلاع مصرف کنندگان رسانده می باشد (گراو و همکاران[6]، 1996). از سوی دیگر از آنجا که معضلات زیست محیطی که مردم با آن‌ها مواجه هستند، روزبه روز در حال افزایش می باشد، بایستی آگاهی زیست محیطی آن‌ها ارتقاء یابد (جهری و ساهاساکمونتری[7]،1998). زیرا مشتریان برای خرید آگاهانه نیازمند اطلاعات هستند و فقدان اطلاعات می‌تواند مانع از به‌کارگیری معیارها و ویژگی‌های سبز در هنگام تصمیم به خریدشان گردد. (پراکاش[8]،2002).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید مشتریان ایرانی

در دنیای امروز محیط زیست و دغدغه‌های حفظ آن روز به روز در حال رشد می باشد. در این راستا عواملی هست که از لحاظ قانونی بازدارنده‌ای برای از بین بردن محیط زیست می باشد، برای مثال در سال 1992 ISO 14000 که مربوط به مدیریت محیط زیست می‌باشد تصویب گردید که شامل ISO 14001, 14004, 14010, 14011, 140012, 140013, 14020, 14030, 14040 می باشد. (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،1386). از این رو شرکت‌های تولیدی برای حفظ بازار خود بایستی این استانداردها را رعایت کنند. از طرفی مصرف کنندگان هم دغدغه‌ی آینده محیط زیست را دارند پس به سمت خرید محصولاتی می‌طریقه که کم‌ترین اثرات منفی بر محیط را دارد. بر همین اساس این پژوهش چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را مطالعه می کند و همچنین دیدگاه مشتریان محصولات لبنی صالح را نسبت به محیط زیست تشخیص داده و از آن در جهت افزایش فروش محصولات بهره گیری کنیم.

1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش

در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف و زندگی کردن می باشد. در این بین دغدغه‌های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت‌ها را به مقصود طراحی و ایجاد برنامه‌های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده می باشد (مین وگیل[9]،2001). از این رو شرکت‌ها بایستی تأثیرات منفی زیست محیطی خود را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل توجهی کاهش دهند. اگر این طور نباشد به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهند گردید (گرانت، 2008). پس بهترین استراتژی برای بازاریابان ارائه اطلاعات مشروح در مورد اعتبار زیست محیطی محصولاتشان به مشتریان می باشد (هارتمن وآپولازا، 2006). در این راستا شرکت بایستی با اطلاع رسانی اقداماتی که در زمینه سبز کردن فعالیت‌های خود نموده نظر مشتریان را جلب نماید. برای مثال شرکت مک دونالد با ترفیع پیامد اقداماتی که در جهت کاهش اندازه اتلاف در حین فعالیت‌های بازاریابی انجام داده، سبز کردن فعالیت‌های خود را به اطلاع مصرف کنندگان رسانده می باشد (گراو و همکاران،1996). از سوی دیگر از آنجا که معضلات زیست محیطی که مردم با آن‌ها مواجه هستند، روزبه روز در حال افزایش می باشد، بایستی آگاهی زیست محیطی آن‌ها ارتقاء یابد (جهری و ساهاساکمونتری،1998). زیرا مشتریان برای خرید آگاهانه نیازمند اطلاعات هستند و فقدان اطلاعات می‌تواند مانع از به‌کارگیری معیارها و ویژگی‌های سبز در هنگام تصمیم به خریدشان گردد. (پراکاش،2002). در واقع این اطلاع رسانی جنبه‌ی کلیدی بازاریابی سبز می باشد و این امر نیز به وضوح مشخص می باشد که شرکت‌ها نباید مزایای زیست محیطی محصول را تا زمانی که اعتبار چنین ادعاهایی ثابت شده باشد، اظهار نمایند. زیرا ممکن می باشد نتایجی منفی به وجود آورد (پراکاش،2002) بر اساس علت های مطرح شده شرکت لبنی صالح با در نظر داشتن خط مشی و استراتژی که برای شرکت خود ترسیم کرده و سمت و سوی بازار ایران که با در نظر داشتن مسئله جهانی شدن  و توجه مردم به کالاهایی که محیط زیست را حفظ می کنند روز به روز در حال افزایش می باشد پس این شرکت تصمیم گرفته می باشد به مرور زمان نوع محصولات خود را به محصولات سبز ارتقاء دهد که این پایان نامه در راستای استراتژی شرکت لبنی صالح به چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را مطالعه می کند و دیدگاه مشتریان محصولات لبنی صالح را نسبت به محیط زیست تشخیص داده و از آن در جهت افزایش فروش محصولات بهره گیری می کند.

1-4- پرسش‌های پژوهش:

1-4-1- پرسش اصلی پژوهش:

آیا عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معناداری دارند؟

1-4-2- پرسش‌های فرعی پژوهش:

 پرسش اول: آیا آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد؟

پرسش دوم: آیا آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد؟

پرسش سوم: آیا آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد؟

پرسش چهارم: آیا آمیخته قیمت کالای سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد؟

1-5- فرضیه‌های پژوهش:

با در نظر داشتن اهداف و سوالات پژوهش، فرضیات اصلی و فرعی به تبیین زیر تدوین گردیده‌اند:

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش:

عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارند.

1-5-2- فرضیه‌های فرعی پژوهش:

 فرضیه اول: آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه دوم: آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه سوم: آمیخته توزیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

فرضیه چهارم: آمیخته قیمت کالای سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارد.

1-6- هدف پژوهش :

1- شناسایی اثر عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان.

1-7- قلمرو پژوهش:

1-7-1- قلمرو زمانی پژوهش:

پژوهش حاضر از خرداد تا مرداد 1392 انجام شده می باشد.

 

1-7-2- قلمرو مکانی پژوهش:

پژوهش حاضر در شهر بابل و شرکت لبنی صالح انجام شده می باشد.

1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش:

پژوهش حاضر در حیطه مطالعات تئوری مدیریت و مدیریت بازاریابی می‌باشد و همچنین عواملی که بر توسعه پایدار محیط زیست اثرگذار می باشد را بر شمرده و تأثیر آمیخته بازاریابی سبز برقصد خرید مصرف کنندگان را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

1-8- جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش:

نکته مهم در جدید بودن این پژوهش در آن می باشد که برای نخستین بار مفهوم آمیخته بازاریابی سبز در صنایع غذایی در سطح استان مازندران تحلیل می گردد.

1-9- روش کار:

1-9-1- نوع روش پژوهش:

این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر قطعیت داده ها با در نظر داشتن داشتن فرضیه و فرضیه آزمایی از نوع تحقیقات قطعی به شمار می رود و کوشش دارد تا به یک مسئله واقعی که در اقدام هست طی یک فرآیند پژوهش پاسخ دهد. برای سنجش توجه مصرف کنندگان محصولات شرکت لبنی صالح از پرسشنامه استاندارد بهره گیری شده که یکی از رایج‌ترین ابزارهای پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش می باشد، که می‌توان علاقه و توجه فکری افراد را مورد مطالعه قرار داد. همچنین زیرا داده‌های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای مطالعه توزیع ویژگی‌های جامعه آماری انجام می گردد این پژوهش از شاخه پیمایشی می باشد.

 

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش:

1-10-1- مسئولیت اجتماعی سازمان:

مسئولیت اجتماعی به تصمیم گیری سازمان بر مبنای ارزش‌های اجتماعی، اصول اخلاقی و الزامات قانونی با در نظر داشتن منافع بلندمدت افراد، جوامع و محیط زیست تصریح دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی فراتر از الزامات تکنیکی، قانونی و اقتصادی سازمان قدم برداشتن و در جهت ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی کوشش کردن می باشد. ایجاد روابطی پایدار با مشتریان، تأمین کنندگان، کارکنان و جوامع منجر به افزایش رقابت پذیری سازمان شده که خود منجر به تدوین استراتژی‌هایی می گردد که اهمیت بیش‌تری به رعایت مسئولیت‌های اجتماعی قائل می باشد. اتخاذ این رویکرد منجر به رشد و سودآوری سازمان در بلندمدت می گردد. در واقع بدون سودآوری، سازمان قادر به پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود نخواهد بود (کارنا[10] و همکاران،2003، ص894).

مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر بسزایی بر فعالیت‌های بازاریابی سازمان می‌گذارد، که از طریق آمیخته بازاریابی تأثیر خود را در محیط سازمان اعمال می کند. بازاریاب از طریق ابزارهایی زیرا بسته بندی، تبلیغات و فروش شخصی که به مقصود تولید و عرضه کالا و خدمات مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، می‌تواند در اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان قدم بردارد. همان گونه که گفته گردید، مسئولیت اجتماعی سازمان مفهوم گسترده‌ای می باشد و سازمان را نیز در برمی گیرد، از این رو بازاریاب می‌بایست در تعیین ترکیب آمیخته بازاریابی علاوه بر رفاه عمومی، مسایل زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه؛ به عامل بالقوه سود نیز توجه نماید تا بقای سازمان را نیز تضمین نماید. (کاتلروهمکاران،2008،ص581).

 

 

1-10-2- بازاریابی سبز:

سازمان‌ها به هنگام طراحی محصولات علاوه بر مدنظر قرار دادن معیارهای سبز مورد نظر مصرف کنندگان، می‌بایست به تأثیر‌ها و اثرات متفاوتی که این محصولات در بازارهای مختلف اعمال خواهند نمود نیز، توجه نمایند. در بعضی بازارها مانند محصولات پاک کننده و محصولات کاغذی اندازه تغییرات که در پاسخ به چالش‌های زیست محیطی صورت می‌گیرد بسیار گسترده می باشد، اما در بعضی بازارهای دیگر مانند خدمات مالی و کامپیوتر، تغییر تا حدی محدودتر می باشد. اندازه گیری و درک عملکرد نسبی محصولات از لحاظ زیست محیطی نیز اهمیت دارد، زیرا در بازاریابی ممکن می باشد عملکرد خوب یک محصول در بازاری خاص منجر به کسب مزیت رقابتی نشود، اما مسلماً عملکرد ضعیف می‌تواند یک خطر استراتژیک ایجاد کند و منجر به اشکال رقابتی گردد. در نتیجه تجزیه و تحلیل چند بعدی عملکرد زیست محیطی محصولات، به آن دلیل که از عوامل بسیاری تأثیر می‌پذیرد و در ارتباط مستقیمی با محصولات رقبا می‌باشد، الزامی می باشد (سعادت و همکاران، 1386، ص 125). از این رو مصرف سبز نه تنها به عنوان موضوعی حیاتی، بلکه به عنوان روندی بلند مدت که تغییرات ارزش‌های اجتماعی را منعکس می کند، در خور توجه می باشد (سوپلیکو[11]، 2009، ص 73).

دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد بر می گردد. اقتصاد مطالعه این می باشد که چگونه افراد با در نظر داشتن منابع محدود کوشش دارند خواسته‌های نامحدود را ارضا کنند. وقتی که ادبیات بازاریابی مطالعه می گردد چندین دلیل برای افزایش فعالیت‌های بازاریابی سبز توسط شرکت‌های بسیاری ذکر گردیده که در اینجا کوشش بر این می باشد که تعدادی از آن‌ها اظهار گردد. سبز بودن می‌تواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد (پلونسکی و رزنبرگر[12]،2001).

 

1-10-3- محصول سبز:

اصطلاح سبز هنگامی به یک محصول اطلاق می گردد که عملکرد زیست محیطی و اجتماعی آن در تولید، بهره گیری و دفع در مقایسه با سایر کالاهای رقیب به طرز قابل توجهی بهبود یافته باشد (پتی[13]، 1995، به نقل از دانگلایک و پاندرندالفو[14]،2009). به تعبیری دیگر محصول سبز محصولی می باشد که به محیط زیست زیان نرسانده و همچنین حاوی عناصری می باشد که به گونه بالقوه برای محیط زیست مضر نیستند (براین، کرف، ریشان،2011،ص2). هدف‌های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش مصرف منابع و آلودگی و افزایش بقای منابع کمیاب منجر می گردد (کلرمن[15]، 1978) محصول سبز به حفظ و بهبود محیط طبیعی با حفظ انرژی و یا منابع و کاهش یا حذف بهره گیری از مواد سمی، آلودگی و ضایعات کمک می کند. به تعبیری محصول سبز، محصولی می باشد که ضرر کمتری به محیط زیست وارد می‌آورد و از روش‌های تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، بهره گیری مجدد، بازیافت و کاهش به دست می‌آید. (سوپلیکو، 2009، ص 77).

 

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت