متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی فارابی

تحصیلات تکمیلی مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی

) گرایش مدیریت استراتژیک (

 

تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

در نهادهای دانش محور

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا ربیع

 

شهریورماه سال 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- اظهار مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 3

1-4- اهداف پژوهش.. 4

1-4-1- اهداف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی.. 4

1-5- فرضیات پژوهش.. 5

1-5-1- فرضیات اصلی.. 5

1-5-2- فرضیات فرعی.. 5

1-6- نوع و روش پژوهش.. 5

1-7- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-8- جامعه آماری.. 6

1-9- روش نمونه گیری.. 7

1-10- قلمرو پژوهش.. 7

1-10-1- قلمرو موضوعی.. 7

1-10-2- قلمرو مکانی.. 7

1-10-3- قلمرو زمانی.. 7

1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 8

1-11-1- نظام مدیریت دانش…. 8

1-11-1-1- انواع نظام‌های مدیریت دانش…. 9

1-11-2- خلاقیت… 10

1-11-3- نهاد دانش محور. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری.. 12

2-1-1- مقدمه. 12

2-1-2- مدیریت دانش…. 14

2-1-3- سازمان (نهاد) دانش محور. 55

2-1-4- خلاقیت… 59

2-2- پیشینه پژوهش.. 79

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 79

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 82

2-2-3- مقایسه پیشینه تحقیقات با موضوع این پژوهش.. 84

2-3- چارچوب مفهومی پژوهش.. 84

2-4- جمع بندی.. 85

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 87

3-2- روش پژوهش.. 88

3-3- متغیرهای پژوهش.. 89

3-4- جامعه آماری.. 89

3-5- نمونه آماری.. 91

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 92

3-7- روایی و پایایی مصاحبه. 93

3-8- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1- مقدمه. 99

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه. 99

4-2-1- مصاحبه با مدیرعامل شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا 99

4-2-2- مصاحبه با مدیر فناوری شرکت اینوتکس ایران.. 101

4-2-3- مصاحبه با مدیرعامل شرکت سپهر اندیش دارمان.. 102

4-2-4- مصاحبه با مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی نداک… 104

4-2-5- مصاحبه با مدیردپارتمان طرح‌ریزی پروژه‌های شرکت گسترش‌اندیشه پویا 106

4-2-6- مصاحبه با مدیرتوسعه و بهبود محصول شرکت مشاوران توسعه آینده. 107

4-2-7- مصاحبه با مدیرعامل شرکت فرا روش صبا 109

4-3- خصوصیات شرکتهای مورد مطالعه. 111

4-3-1- خصوصیات شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا 111

4-3-2- خصوصیات شرکت اینوتکس ایران.. 112

4-3-3- خصوصیات شرکت سپهر اندیش دارمان.. 113

4-3-4- خصوصیات شرکت مشاوره مهندسی نداک… 113

4-3-5- خصوصیات شرکت گسترش اندیشه پویا 115

4-3-6- خصوصیات شرکت مشاوران توسعه آینده. 116

4-3-7- خصوصیات شرکت فرا روش صبا 117

4-4- نتایج تجزیه و تحلیل.. 119

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 120

5-2- تحلیلی بر سوالات پژوهش…. 120

5-2-1- نتایچ بدست آمده از سوالات.. 120

5-3- نتیجه گیری.. 121

5-4- پیشنهادات بر مبنای یافته‌های پژوهش.. 122

5-5- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 123

5-6- محدودیتهای پژوهش.. 124

منابع و مأخذ

6-1- منابع فارسی.. 125

6-2- منابع انگلیسی.. 129

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می گردد، سازمانها شاهد محیط‌هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی می باشد، به بیانی دیگر تنها جزء ثابت تغییر می باشد. امروزه به سرمایه‌های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می‌نگرند. به اظهار دیگر، سازمانهایی در برابر تغییرها و تحولها پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند (ملکی نیا، بجانی، 1388).

مدیریت دانش فرآیند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان می باشد. دارایی‌های نامحسوس همچنین بعنوان سرمایه‌ی معنوی، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا سرمایه مشتری می‌باشد. سرمایه‌ی انسانی، قدرت مغز و معلومات کارکنان در سازمان می‌باشد. سرمایه‌ی ساختاری نیز به دارایی‌های معنوی اطلاق می گردد که نمی‌تواند به آسانی توسط کارکنان به خانه برده گردد (لیبوویتز[1] ، 1957).

نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش عبارتند از: نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک، نظام‌های پشتیبان تصمیم، نظام‌های پشتیبان گروه، نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی، نظام‌های مدیریت جریان کار، و نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری (جاشاپارا، 2004).

بدون تردید “خلاقیت و نوآوری” یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های بشر می باشد که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی‌دهد. در واقع تمام علوم و فنون و هنرها و به‌گونه کلی همه تمدن بشر محصول خلاقیت می باشد و در این خصوص تأثیر تکوینی و تکاملی دارد (زمین پرداز، 1389).

پل رومر[2] که از منتقدان «اقتصاد دانش» به شمار می‌آید، گفته می باشد فقط منابع دانش و تفکرات، دارای استعداد نامحدودی برای رشد هستند. انتقال نظام‌مند دانش، به گونه عام بر کل فعالیت سازمان و به گونه خاص بر کار تک‌تک اعضا و کارکنان آن تأثیر می‌گذارد، به همه آنان سود ‌رسانده و اثربخشی، کارآیی و بهره وری را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، خلاقیت‌ها از کاربرد دانش موجود و خلق نظرات جدید در انتقال نظام‌مند دانش، ریشه می‌گیرند و انتقال‌دهندگان، دریافت‌کنندگان و واسطه‌های دانش مورد نیاز، به دلیل تسهیم دانش، قیمتی مناسب را به شکل پیشرفت در کار و یا کسب موقعیت بهتر، دریافت می‌نمایند (عبدالکریمی، 1382).

 

1-2- اظهار مسئله

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت دانش را اجرا و پیاده سازی آن در سازمان برد، زیرا که دیگر موردها مرتبط با آن، همگی به عنوان مقدمه‌ای برای زمینه سازی و بهره گیری از آنها برای شکل گیری عملی مدیریت دانش به‌کار می‌طریقه. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان گردد، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری می باشد. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می گردد (عدلی، 1383). بسیاری از نظام‌های مدیریت دانش با طراحی و ادغام فناوریهای مختلفی توسعه یافته اند. تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی می باشد. در سازمانهایی که چالش آنها تولید کالا و ارائه خدمات با در نظر داشتن نیازهای درحال تغییر مشتریان می باشد، بهبود فرآیندهای مدیریت با توانایی سازمان در کسب، توزیع و بهره گیری از دانش جدید همراه می باشد (جاشاپارا، 2004).

از سوی دیگر خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های بشر می باشد که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی‌دهد. تمام علوم و فنون و هنرها و به‌گونه کلی همه تمدن بشر محصول خلاقیت می باشد. بشر با خلاقیت می‌تواند خود را توانا‌تر کند، بر طبیعت با عظمت غالب گردد، جهان اسرار آمیز را بشناسد و مسائل و معضلات عدیده حیات خودرا حل نماید. از این رو خلاقیت را محور حرکت جهانی قرن حاضر می‌دانند (زمین پرداز، 1389).

از این جهت که نهادهای دانش محور برای گسترش و کاربرد نوآوری و اختراع تشکیل می شوند، این پژوهش کوشش دارد تا ضمن روشن ساختن ابعاد خلاقیت و نظام مدیریت دانش در نهادهای دانش‌محور، تاثیر نظام مدیریت دانش را بر خلاقیت سازمانی را مشخص نموده و پیشنهاداتی در خصوص بالا بردن این اندازه تاثیر ارائه نماید.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

دانش همواره مهم بوده و هست، اما در حال حاضر مهم تر و جالب تر شده می باشد. و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد (عدلی، 1383). مدیریت دانش از مبانی خاصی برخوردار می باشد که ریشه در اصول متفاوتی دارد. از نظر اصول بنیادین ریشه در جامعه‌شناسی، مدیریت، مدیریت منابع انسانی، علوم اطلاع‌رسانی، استراتژی، فلسفه و مردم شناسی دارد. از نظر محتوا ارتباط‌ی تنگاتنگ با موضوعات یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر، فرهنگ، و مالکیت معنوی دارد. از نظر فعالیت نیز با تبدیل دانشهای ضمنی و صریح، بحث و مذاکره، و مکالمه و گفتگو مرتبط می باشد. همانگونه که نظاره می گردد، مبحث مدیریت دانش از مباحثی می باشد که بصورت میان رشته‌ای قابل مطالعه می باشد و قدرتها و چالشهای مدیریت دانش منشعب از خاصیت میان رشته‌ای آن می‌باشد (جاشاپارا، 2004). با در نظر داشتن توضیحات ارائه شده، واضح می باشد که هر پیشرفتی در این زمینه نیازمند یک مطالعه منسجم، میان رشته‌ای و راهبردی می‌باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : آسیب شناسی نظام قیمت گذاری خطوط هوایی ایران با توجه به تجربیات جهانی

به این ترتیب با پژوهش روی تاثیر نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور بعنوان موسسات شاخص از لحاظ دانشی، با روشن کردن ابعاد این تاثیرات به قدرت بخشیدن مبحث مدیریت دانش کمک خواهیم نمود.

 

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه اندازه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت بهره گیری از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش‌محور می باشد. به این مقصود روی مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی مدیریت دانش، و خلاقیت مطالعه و مطالعه گردید، و سپس با انجام مصاحبه‌هایی با مدیران سازمانهای دانش محور، تاثیر اجزاء و زیرنظامهای مدیریت دانش بر خلاقیت سنجیده گردید.

1-4-2- اهداف فرعی

از اهداف ثانوی پژوهش، پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت با تعیین اندازه تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن می باشد.

 

1-5- فرضیات پژوهش

1-5-1- فرضیات اصلی

  • نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور تاثیر مثبت دارد.

 

1-5-2- فرضیات فرعی

  1. نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت فردی تاثیر مثبت دارد.
  2. نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت جمعی تاثیر مثبت دارد.
  3. بیشتر انواع نظام‌های مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور تاثیر مثبت دارند.

 

1-6- نوع و روش پژوهش

در این پژوهش روش پژوهش بصورت کیفی می باشد. پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه‌ها، مستندات، نظاره‌ی مشارکتی، پرسش نامه و… بهره گیری می کند.

نمونه‌های استراتژی‌های پژوهش کیفی عبارتند از پژوهش در اقدام (اقدام پژوهی)، پژوهش مطالعه موردی، قوم نگاری، رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی. منابع گردآوری داده‌های کیفی عبارت از نظاره‌ی مشارکتی (کار میدانی) مصاحبه‌ها و پرسش نامه، مستندات و متون و حالات و واکنش‌های آزمودنی‌ها می باشد.

                                                                         

1-7- روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع آوری داده‌ها بهره گیری شده می باشد. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به مطالعه موضوع مورد مطالعه پرداخته و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث نظام مدیریت دانش، خلاقیت و ارتباطاتی که در حوزه‌های نزدیک به این دو مبحث مطرح شده اقدام گردیده می باشد.

در روش پیمایشی نیز محقق با بهره گیری از ابزارها و فنونی که در دست دارد به پژوهش در خصوص موضوع مربوطه می‌پردازد و اطلاعات بدست آمده را ثبت و مورد بهره گیری قرار می‌دهد. از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات می‌توان به مصاحبه تصریح نمود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در روش پیمایشی از مصاحبه بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش از مصاحبه ساختاریافته بهره گیری گردید، که در آن با بکارگیری یک چارچوب معین، چندین پرسش بسته برای مقایسه و تعدادی پرسش باز جهت استحصال دیدگاه‌های خاص مصاحبه شوندگان در نظر گرفته گردید.

1-8- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران نهادهای دانش محور فعال در حوزه مدیریت دانش و رفتار سازمانی می باشد. به این مقصود تمامی شرکتهای مشاوره مدیریتی فعال در حوزه مدیریت دانش، به‌عنوان شاخص‌ترین نهادهای دانش محور انتخاب شدند.

این شرکتها شامل چهارده شرکت بودند که مشخصات آنها از منابع معتبر (شامل انجمن مشاوران مدیریت ایران) استخراج گردید.

 

1-9- روش نمونه گیری

اگرچه در پژوهش کمی بین گردآوری و تحلیل داده‌ها خط روشنی هست اما این فرق برای بسیاری از پژوهشگران کیفی مساله زا می باشد. در پژوهش کیفی، روش‌های تحلیل مختلفی هست اما در اینجا یک روش تحلیل مورد بهره گیری قرار گرفته: هرمونتیک.

هرمونتیک را هم می‌توان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روش خاصی از تحلیل مطمح نظر قرار داد. به عنوان یک رویکرد فلسفی نسبت به درک بشر، مبنایی فلسفی برای تفسیرگرایی فراهم می کند. به عنوان نوعی روش تحلیل، شیوه‌ای برای درک داده‌های متنی ارائه می‌دهد. به دلیل اینکه تمام جامعه آماری استخراج شده از منابع مورد مطالعه قرار گرفت، از روش نمونه گیری خاصی جهت انتخاب از میان جامعه آماری در این پژوهش بهره گیری نشد.

 

1-10- قلمرو پژوهش

1-10-1- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی می باشد.

1-10-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل نهادهای دانش محور می باشد که بعنوان شاخص‌ترین این نوع نهادها، شرکت‌های مشاوره مدیریت فعال در حوزه‌ی مدیریت دانش در ایران انتخاب شده‌اند.

1-10-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از اسفندماه سال 1389 لغایت مردادماه سال 1390 می‌باشد.

 

1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

1-11-1- نظام مدیریت دانش

در زمینه مدیریت دانش دو دیدگاه واگرا هست که هریک در درک مفاهیم و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش، نگاه‌های متفاوتی را بدنبال دارد. این دو دیدگاه عبارتند از:

1) دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات و 2) دیدگاه متمرکز بر کارکنان.

دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات بر ساخت نظام‌های اطلاعاتی متمرکز می باشد و به درگیر ساختن متخصصانی که با کامپیوتر و علوم اطلاعاتی آشنایی دارند، گرایش دارد. از سوی دیگر دیدگاه متمرکز بر کارکنان بر ارزیابی و توسعه مجموعه پیچیده‌ای از مهارت‌ها و فنون پویا، که متغیر هستند، تمرکز می کند (اخگر، جهانیان، 1389).

در این پژوهش مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری می باشد. درک سه نکته‌ی اساسی از این تعریف بسیار مهم می باشد. اول اینکه دانش (خرد جمعی) به هم مرتبط می باشد و در آن مجموعه‌ای از تجارب و دیدگاههای مختلف هست. دوم اینکه مدیریت دانش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) و تسهیل کننده  می باشد که مانند یک اهرم بین شرایط محیطی و محرکها اقدام می کند. و سوم اینکه دانش در محیط‌های بدون رویارویی (برخورد) قابل کاربرد می باشد. راه حل‌های مبتنی بر دانش با این حال بر روی کاربرد پاسخ‌های خلاقانه‌ی جدید در یک محیط کاری متنوع تمرکز دارد (سیف اللهی، داوری، 1388).

برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان گردد، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری می باشد. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می گردد (عدلی، 1383). تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی می باشد (جاشاپارا، 2004).

[1] Liebowitz.jay

[2] Paul Romer

تعداد صفحه :193

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت