متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)

 تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید مشتریان ایرانی (مورد مطالعه: لوازم خانگی خارجی)

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پژوهش

 امروزه با برداشته شدن موانع تجارت بین کشورها و رواج ساز و کارهای شبکه ای، شاهد ظهور پدیده جهانی شدن در سطح تجارت بین الملل، که به تعبیری به معنای ایجاد شرکت های بزرگ چند ملیتی و رویارویی مصرف کنندگان با محصولات این شرکت هاست، می باشیم. در نتیجه مصرف کنندگان، با در نظر داشتن رویارویی با حجم وسیعی از محصولات ساخته شده در کشورهای مختلف دنیا، ناچارند تا با بهره گیری از بعضی منابع و نشانه های اطلاعاتی مهم، به ساده سازی و اطمینان یافتن از تصمیم گیری خرید خود بپردازند. مانند این نشانه های اطلاعاتی، نام کشور سازنده و تصویر برند محصول که در ذهن مصرف کنندگان شکل گرفته،  می باشد. به بیانی دیگر، نام کشور سانده و تصویر برند می توانند در مقبولیت و یا عدم مقبولیت یک محصول تاثیر بسزایی داشته باشند. همچنین تولید کنندگان عرصه بین المللی نیز خود به خوبی به این امر واقفند که این دو عامل از ویژگی های متمایز کننده محصولات، می باشند. از این رو، آنها در انتخاب کشور سازنده محصولاتشان دقت لازم را به اقدام می آورند و کوشش در ایجاد تصویری مطلوب از برند خود در ذهن مشتریان دارند.

در مطالعه حاضر، چارچوبی نظری به مقصود توصیف اثرات کشور سازنده و تصویر برند بر     تصمیم گیری خرید مشتریان ارائه می گردد. گرچه اندازه اثر گذاری کشور سازنده و تصویر برند بستگی به نوع محصول دارد، یافته ها به گونه کلی بیانگر تاثیر قوی تر تصویر برند نسبت به کشور سازنده بر ادراک مشتریان ایرانی از محصولات ترکیبی جهانی می باشند.

این مطالعه در پی آن می باشد که بتواند پیشنهادات سودمندی را در اختیار بازاریابان بین المللی کمپانی بوش در ارتباط با بازار ایران و مشتریان ایرانی قرار دهد. تا بتوانند با شناخت بهتر شرایط،    فعالیت های آتی خود را جهت سودآوری بیشتر  برنامه ریزی نمایند.

واژگان کلیدی: کشور سازنده، تصویر برند، ابعاد کیفیت، توجه خرید، قصد خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فهرست نمایشگرها ‌ه

فصل 1-  کلیات پژوهش…. 1

1-1-   مقدمه………………. 2

1-2-   اظهار مساله. 3

1-3-   اهمیت موضوع. 5

1-4-   هدف پژوهش.. 7

1-5-   فرضیه های پژوهش.. 7

1-6-   تعاریف مفهومی متغیرها 9

جمع بندی و اختصار فصل: 11

فصل 2-  ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 12

2-1-   مقدمه……. 13

2-2-   برند………. 16

2-2-1-  مدل محوری برند. 19

2-3-   رفتار مصرف کننده 20

2-3-1-  رویکرد های مطالعه رفتار مصرف کننده 23

2-3-2-  عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده 24

2-4-   تصویر برند و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده 25

2-5-   کشور سازنده 28

2-5-1-  اثرات نام کشور سازنده 35

2-5-2-  آشنایی با محصول و نام برند. 38

2-6-   ابعاد کیفیت… 40

2-6-1-  طبقه بندی ابعاد کیفیت… 41

2-7-   توجه……….. 44

2-7-1-  اجزای توجه….. 46

2-8-   قصد خرید  50

2-9-   ارتباط بین کشور سازنده، تصویر برند و ابعاد کیفیت……. 51

2-9-1-  کشور سازنده، تصویر برند و ابعاد جستجو (زیبایی شناسی) 51

2-9-2-  کشور سازنده، تصویر برند و ابعاد تجربه  ( عملکرد و خدمات) 52

2-9-3-  کشور سازنده، تصویر برند و ابعاد تصویری ( اعتبار برند و اعتبار فنی) 54

2-10- ارتباط بین کشور سازنده، تصویر برند، ابعاد کیفیت و توجه خرید. 55

2-10-1- ابعاد کیفیت و توجه خرید. 55

2-10-2- کشور سازنده، تصویر برند و توجه خرید. 56

2-11- ارتباط بین کشور سازنده، تصویر برند، توجه خرید و قصد خرید. 57

2-11-1- توجه خرید و قصد خرید. 57

2-11-2- کشور سازنده، تصویر برند و قصد خرید. 57

2-12- مدل های نظری موجود در موضوع پژوهش…. 58

2-13- مطالعه پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع. 64

2-14- مروری بر مطالعات کلیدی در این حوزه 69

جمع بندی و اختصار فصل.. 78

فصل 3-  روش شناسی پژوهش… 79

3-1-   مقدمه. 80

3-2-   نوع و روش پژوهش…. 81

3-3-   جامعه آماری.. 84

3-4-   حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 84

3-5-   روش و ابزار جمع آوری داده ها 86

3-6-   متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش…. 88

3-7-   تعریف عملیاتی متغیرها 89

3-8-   آزمون‌های سنجش اعتبار ابزار اندازه‌گیری.. 92

3-8-1-  آزمون روایی:……………….. 92

3-8-2-  قابلیت اعتماد(پایایی): 93

3-9-   آزمو‌ن‌های آماری مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل اطلاعات… 94

جمع بندی و اختصار فصل.. 97

فصل 4-  تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………..98

4-1-   مقدمه…… 99

4-2-   آمار توصیفی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور ترکیه) 100

4-2-1-  جنسیت…………. 100

4-2-2-  فراوانی سن……………… 101

4-2-3-  تحصیلات……………. 102

4-2-4-  وضعیت تأهل……. 103

4-2-5-  درآمد…………….. 103

4-3-   آمار توصیفی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور آلمان) 105

4-3-1-  جنسیت……….. 105

4-3-2-  سن…………………… 106

4-3-3-  تحصیلات…………….. 107

4-3-4-  وضعیت تأهل….. 108

4-3-5-  درآمد………………. 108

4-4-   آمار استنباطی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت ترکیه) 110

4-4-1-تحلیل عاملی اکتشافی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت ترکیه) 110

4-4-1-1- تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای برون زا 110

4-4-1-2- تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا 111

4-4-2-  تحلیل عاملی تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل در میان دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور ترکیه  112

4-4-2-1- نیکویی برازش مدل. 113

4-4-2-2- مدل اندازه‌گیری در حالت تخمین استاندارد.. 114

4-4-2-3- مدل اندازه گیری در حالت ضرایب معناداری… 117

4-5-   آمار استنباطی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور آلمان) 122

4-5-1-تحلیل عاملی اکتشافی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور آلمان) 122

4-5-1-1- تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای برون زا 122

4-5-1-2- تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا 123

4-5-2-  تحلیل عاملی تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل.. …..124

4-5-2-1- نیکویی برازش مدل. …124

4-5-2-2- مدل اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد.. 125

4-5-2-3- مدل اندازه گیری در حالت ضرایب معناداری.. ………………………128

4-5-3-     آزمون t دو نمونه مستقل بر اساس متغیرهای مورد مطالعه در دو کشور آلمان و ترکیه…………………… 133

4-5-4-  آزمون تحلیل واریانس یک عامله بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی (آزمون مقایسه میانگین چند جامعه) (ANOVA) 137

4-5-4-1- آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) متغیر های جمعیت شناختی ترکیه………………… 137

4-5-5-  آزمون تحلیل واریانس یک عامله بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی نمونه آلمان (آزمون مقایسه میانگین چند جامعه) (ANOVA) 154

4-5-5-1- آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) متغیر های جمعیت شناختی آلمان………………………. 154

جمع بندی و اختصار فصل.. 170

فصل 5-  نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها 171

5-1-   مقدمه……………………… 172

5-2-مطالعه نتایج به دست آمده از تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه.. 172

5-3-   تحلیل نتایج آمار استنباطی.. 174

5-3-1-  مطالعه فرضیات پژوهش…. 175

5-3-2-  رتبه بندی ابعاد اصلی پژوهش و اولویت بندی اثرگذاری این ابعاد بر یکدیگر. 176

5-3-2-1- تفسیر و مقایسه اولویت اثرگذاری ابعاد مورد مطالعه بر یکدیگر در نمونه ترکیه و آلمان…………………………………………………………………………………………………………179

5-4-   تحلیل نتایج آزمون مقایسه متغیر های اصلی پژوهش در دو نمونه ترکیه و آلمان.. 180

5-4-1-  تحلیل نتایج آزمون مقایسه متغیرهای اصلی پژوهش بوسیله آمار توصیفی.. 180

5-4-1-1- جنسیت…………………. 180

5-4-1-2- سن……………………….. 180

5-4-1-3- تحصیلات…………… 181

5-4-1-4- وضعیت تاهل………… 182

5-4-1-5- درآمد…………………… 182

5-5-   مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های ذکر گردیده در بخش پیشینه پژوهش…. 183

5-6-   پیشنهاد های پژوهش…. 186

5-7-   پیشنهادهایی به دیگر پژوهشگران.. 190

5-8-   موانع و محدودیت های پژوهش…. 191

فهرست مراجع  : 193

پیوست ها………. 207

پیوست شماره 1: 208

پیوست شماره 2 : 226

پیوست شماره 3: 230 

1-1-         مقدمه

جهانی شدن موجب شدت رقابت در بازارها و افزایش ریسک معرفی محصولات جدید شده می باشد. بدون تردید لازمه موفقیت در عرصه بین المللی، پذیرش محصولات شرکت توسط مشتریان در بازارهای مقصد می باشد. جهانی شدن سریع بازارها، رشد  بی سابقه تجارت جهانی را در دهه­های اخیر به بار آورده می باشد. همزمان با این رشد خارق العاده، صاحب نظران بازاریابی نیز تحقیقات خود را در این زمینه افزایش   داده اند. یکی از موضوعات مورد توجه این دانشمندان، تصویر ذهنی بازار از کشور سازنده می باشد (رنجبریان و دیگران،1387). کشور سازنده یک محرک بسیار اساسی در ارزیابی­های مصرف کننده نسبت به محصولات می باشد (کاتارینا[1]،2006).

به­ گونه کلی، کشور سازنده، به عنوان یک مرجع خارجی برای ارزیابی محصول می­باشد و زمانی که با محدودیت اطلاعات در مورد محصول مواجه باشیم، به­عنوان میانبر شناختی اقدام می­نماید (جانسک بورک[2]،2010). یافته­ها در زمینه مطالعات کشور سازنده و تصویر ذهنی کشور می­تواند اطلاعات استراتژیکی ارزشمندی را برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارج از کشور، رقابت در بازارهای داخلی کشورها و برای غلبه بر شرکت­های خارجی فراهم نماید. به علاوه، با گرایش کشورها به سمت تجارت آزاد و افزایش سرعت حرکت به سمت تجارت جهانی مبحث مربوط به کشور سازنده بیش از پیش مهم و برجسته می­گردد (برزگر ،1386).  همچنین  از آنجایی که تصویر برند پایه و اساس فرق محصول و دلیلی برای خرید و خلق احساسات مثبت درمورد برند می باشد، به فرآیند تصمیم خرید مصرف کننده کمک می نماید (کاتلر و آرمسترانگ[3]، 1383).

 با در نظر داشتن اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال مطالعه تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد.

1-2-         اظهار مساله

امروزه این تصور که جهان به صورت یک دهکده جهانی درآمده می باشد، تقریبا در ذهن تمامی مردم کره زمین جا افتاده می باشد. شرکت­ها وقتی در بازار محلی خود با محدودیت فرصت مواجه هستند، نیاز توسعه بازار خود به مناطق دیگر را احساس می­کنند. در چنین مورد هایی شرکت­ها بایستی به بازارهای خارجی وارد شوند. این موقعیت معمولا باعث ایجاد یک رقابت نزدیک بین شرکت­های بین­المللی می­گردد (عبدلوند و نجفی­زاده[4]، 2011).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمایه مالی

درک عواملی که تصمیم خرید مصرف­کنندگان را تحت تأثیر قرار می­دهد برای شرکت­ها مخصوصاً شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی رقابت می­کنند، بسیار مهم و حیاتی می باشد. یک عقیده متعارف این می باشد که مصرف­کنندگان، محصولات وارداتی را بر مبنای کیفیت آنها خریداری می­کنند، اما در بعضی موردها، مصرف­کنندگان محصولات بی­کیفیت داخلی را نسبت به محصولات باکیفیت خارجی ترجیح می­دهند و برعکس در موردها دیگر، محصولات بی­کیفیت خارجی را نسبت به محصولات باکیفیت داخلی ترجیح می دهند. پس، عوامل دیگری می­توانند دلیل این پدیده را روشن سازند (انگوین و دیگران[5]،2008).

مشتریان ارزش  یک کالا را به نام تجاری آن مربوط می­دانند. نام تجاری می­تواند پیام مثبت و یا منفی را به ذهن مشتری انتقال دهد و این بستگی به تبلیغات و برنامه­های پیشبرد فروش، شهرت کالا، ارزیابی و تجارب بهره گیری از کالا در گذشته دارد. به گونه اختصار عوامل متعددی هستند که باعث می­شوند تصور خاصی از کالا در ذهن مصرف کنندگان تأثیر بندد. تصویر برند همان درک مشتری از برند می باشد. تصویر برند از دو جهت اهمیت دارد. اول اینکه تصویر برند در فرآیند   تصمیم گیری مشتری جهت انتخاب یا عدم انتخاب یک برند اهمیت دارد و دیگر اینکه تصویر برند بر رفتار خرید بعدی مشتری اثرگذار می باشد. ویژگی های یک محصول، فواید و نتایج مصرف یک برند و شخصیت برند سه عنصر کلیدی تصویر برند می باشند (موتینو و اظهار[6]،2011).  

یکی دیگر از عوامل مورد توجه شرکت­های چند ملیتی که کالاهای خود را در سطح جهان تولید می­کنند، تاثیری می باشد که نام کشور سازنده کالا در اذهان به جای می­گذارد (کاتئورا[7]،1383).  تاثیر کشور سازنده، عبارت می باشد از هر گونه تاثیری که آن کشور بر مصرف کننده می­گذارد تا ادراک منفی و یا مثبت از کالا در ذهن خود پیدا کند. امروزه هر شرکتی که در بازارهای جهانی به رقابت مشغول می باشد، کالاهایی را در سطح جهان تولید می­کند. آشنایی مشتری با نام کشور سازنده کالا بر تصوری که او از کالا و یا آن نام تجاری پیدا می­کند، تاثیر خواهد داشت(همان ماخذ،1383 )، در واقع جهانی شدن اهمیت کشور سازنده را افزایش داده می باشد (اوربناویسیوس و گینای کین[8]،2009).

با اتکا به به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، این گونه استدلال می­گردد که کشور سازنده راهنمایی می باشد که مشتریان به وسیله آن در مورد محصولات و ویژگی­های آن­ها قضاوت می­کنند. به گونه اختصار، کشور خاستگاه تولید باعث ایجاد یک ارزیابی جهانی از کیفیت، کارایی و ویژگی­های محصولات و خدمات می­گردد. مشتریان بر اساس تصویر کشور و تجربیات مرتبط با محصولات آن کشور، ویژگی­هایی را به محصولات نسبت می­دهند(برونانگ[9]،1997).

اعم از این که نام کشور سازنده محصول واکنش مثبت و یا منفی را به دنبال داشته باشد، کشور، نوع کالا و تصوری که از شرکت و نام تجاری آن هست، بر تصور مشتری تاثیر خواهد گذاشت. در مورد کشورها نیز از این لحاظ که صنعتی هستند یا در فرآیند صنعتی شدن هستند و یا در حال توسعه  می­باشند، معمولا به صورت کلیشه­ای قضاوت می­گردد. این قضاوت به خاطر آن کشور و یا آن کالا نیست، بلکه اکثرا ناشی از ادراکی می باشد که از کیفیت خوب کالاهای ساخته شده در آن کشور، در ذهن تداعی می­گردد. مثلاً تصور بر این می باشد که کشورهای صنعتی بهترین کیفیت را دارند (کاتئورا[10]،1383).

1-3-         اهمیت موضوع

جهان در سال 1947 شاهد ظهور موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود که با هدف آزاد سازی تجارت میان کشورهای عضو ایجاد گردید. به علت بسیاری از مسائل و معضلات نظام‌های اقتصادی بین المللی و موانع تجارت غیرتعرفه‌ای تا دهه‌های 1970 و1980، کارکردگرایی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت جای خود را به سازمان تجارت جهانی در سال 1955 داد. سازمان تجارت جهانی با چهار اصل خود یعنی برابری، منافع متقابل، شفافیت و تجارت منصفانه از کشورهای جهان خواست تا بازار خود را تحت یک زیر بنای سودآور بر روی سایر کشورها بگشایند و اجازه دهند که     مصرف کنندگان داخلی نه تنها محصولات را از کشور خود، بلکه از تمام کشورهای جهان نیز انتخاب کنند (لین و چن[11]،2006). با وجود اینکه ایران عضو سازمان تجارت جهانی نمی باشد، اما حجم انبوهی از کالاهای خارجی از طریق کانال‌های مختلف وارد کشور شده و این امکان را برای مصرف‌کنندگان داخلی فراهم آورده می باشد که به هنگام خرید محصولات، به مقایسه محصولات تولید داخل با کالاهای خارجی موجود در بازار بپردازند و سپس دست به انتخاب بزنند (حیدرزاده و خسرو زاده، 1390).

از آنجایی که هدف محققین بازاریابی تعیین ویژگی‌های تاثیرگذار بر انتخاب مصرف کننده می باشد و با در نظر داشتن حجم زیاد واردات لوازم خانگی، در این پژوهش لوازم خانگی به عنوان محصول مورد مطالعه انتخاب شده می باشد.

معمولاً چندین عامل به گونه مشترک ارزیابی مصرف کننده از یک محصول خاص را تحت تاثیر قرار می دهند. نام و نشان تجاری و قیمت، دو فاکتوری هستند که به گونه معمول بر ارزیابی                 مصرف کننده از محصول و تمایل خرید وی اثر می گذارند. بااین حال جهانی شدن محصولات و بازارها فاکتورهای دیگری را جهت ارزیابی مصرف کنندگان از محصولات مد نظر قرار می دهند که از آن جمله می توان به تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولیداشاره نمود (احمدو دیگران[12]،2002).

از آنجا که اخذ تصمیمات درست و موفقیت آمیز بازاریابی در گرو شناخت صحیح مصرف کنندگان بوده و ویژگی های شناختی و رفتاری مصرف کننده نیز به عنوان یکی از ویژگی‌های  مصرف کننده بر رفتار وی موثر می باشد، عامل کیفیت محصول (کیفیت ادراک شده توسط مصرف کننده) که در پژوهش با مولفه های زیبایی شناسی، عملکرد، خدمات، اعتبار برند و اعتبار فنی محصول سنجیده می گردد، به همراه سه عامل کشور سازنده، تصویر برند و توجه مصرف کننده، توسط محقق از میان عوامل تاثیرگذار بر انتخاب مصرف کنندگان انتخاب شده اند تا چگونگی تاثیرشان بر تصمیم خرید مصرف کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.

1-4-         هدف پژوهش

پس از اظهار اهمیت موضوع و چارچوب مساله در ادامه هدف پژوهش اظهار می گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد.

جهت مطالعه ارتباط کشور سازنده و تصویر برند با قصد خرید مصرف کننده، محقق عامل کیفیت محصول را به عنوان واسطه انتخاب نموده می باشد. زیرا که کیفیت محصول تأثیر تعیین کننده ای را در انتخاب مصرف کننده اعمال می کند. “کیفیت محصول” متشکل از فاکتورهای گوناگونی می باشد که در پژوهش حاضر 5 بعد آن مطالعه می گردد. این ابعاد عبارتند از: زیبایی شناسی، عملکرد، خدمات، اعتبار برند و اعتبار فنی محصول.

جهت مطالعه ارتباط کشور سازنده و تصویر برند با قصد خرید مصرف کننده، در آغاز ارتباط این دو متغیر با ابعاد پنجگانه کیفیت سنجیده شده سپس تاثیر ابعاد کیفیت بر توجه مصرف کننده مورد مطالعه قرار  می گیرد. در انتها نیز ارتباط توجه مصرف کننده و قصد خرید وی مطالعه خواهد گردید.

1-5-         فرضیه های پژوهش

همانطور که در قسمت قبل نیز نظاره گردید، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد. در این راستا می توان فرضیه های مرتبط با موضوع پژوهش را بدین ترتیب بیان نمود:

1.1.کشور سازنده بر بعد زیبایی شناسی محصول تاثیر مثبت دارد.

2.1. تصویر برند بر بعد زیبایی شناسی محصول تاثیر مثبت دارد.

1.2. کشور سازنده بر بعد عملکردی محصول تاثیر مثبت دارد.

2.2. تصویر برند بر بعد عملکردی محصول تاثیر مثبت دارد.

3.2. تصویر برند نسبت به کشور سازنده تاثیر بیشتری بر بعد عملکردی محصول دارد.

1.3. کشور سازنده بر بعد خدمات محصول تاثیر مثبت دارد.

2.3. تصویر برند بر بعد خدمات محصول تاثیر مثبت دارد.

3.3. تصویر برند نسبت به کشور سازنده تاثیر بیشتری بر بعد خدمات محصول دارد.

1.4. کشور سازنده بر اعتبار برند محصول تاثیر مثبت دارد.

2.4. تصویر برند بر اعتبار برند محصول تاثیر مثبت دارد.

3.4. تصویر برند نسبت به کشور سازنده تاثیر بیشتری بر اعتبار برند محصول دارد.

1.5. کشور سازنده بر اعتبار فنی محصول تاثیر مثبت دارد.

2.5. تصویر برند بر اعتبار فنی محصول تاثیر مثبت دارد.

3.5. کشور سازنده نسبت به تصویر برند تاثیر بیشتری بر اعتبار فنی محصول دارد.

1.6. بعد زیبایی شناسی محصول بر توجه خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

2.6. بعد عملکردی محصول بر توجه خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

3.6. بعد خدمات محصول بر توجه خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

4.6. بعد اعتبار برند محصول بر توجه خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

5.6. بعد اعتبار فنی محصول بر توجه خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

1.7. کشور سازنده بر توجه خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

2.7. تصویر برند بر توجه خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

1.8. توجه خرید مصرف کننده بر قصد خرید تاثیر مثبت دارد.

2.8. کشور سازنده بر قصد خرید تاثیر مثبت دارد.

3.8. تصویر برند بر قصد خرید تاثیر مثبت دارد.

تعداد صفحه :245

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت