متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نام دانشکده :دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین­الملل)

موضوع :

تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی  در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی اکبر عالم تبریز

آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده : در طی دهه­ی اخیر،  شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته­های مشتریان سوق داده می باشد. در این ارتباط در نظر داشتن دگرگونی فعالیت­های اصلی بانکها توسط فناوری­های جدید و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین فناوری­های ارتباطی در دو دهه­ی اخیر ضروری می باشد. علیرغم سرمایه­گذاری­های فراوان انجام شده در زمینه­ی کاربری فناوری­های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری اندازه بهره گیری از این فناوری­­ها چندان بالا نمی­باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین­کننده پذیرش سیستم­های جدید بانکداری توسط کاربران را عیان می­سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری­های جدید می­گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته گردد از پژوهش­های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف­کننده می باشد. زیرا که تبیین رفتار مصرف­کنندگان خدمات بانکی امکان ارائه­ی برنامه­های مطلوب­تر بازاریابی و افزایش رضایت مصرف­کنندگان در جهت سودآوری بنگاه­ها را فراهم می­آورد. در میان مصرف­کنندگان، مصرف­کنندگان حقوقی اهمیت بالایی دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار مصرف­کنندگان حقوقی در حوزه­ی خدمات جدید بانکی انجام  شده می باشد.  با در نظر داشتن این مطلب این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تاثیر­گذار بر بهره گیری از خدمات بانکی توسط مشتریان حقوقی، تبیین رفتار مشتریان حقوقی در حوزه­ی خدمات بانکی با تمرکز بر بانکداری اینترنتی براساس نظریه پذیرش و بهره گیری از فناوری، شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار مصرف­کنندگان حقوقی ایرانی به نحوی که با کنترل آنها امکان تغییر توجه و افزایش بهره­گیری مشتریان حقوقی از خدمات جدید بانکی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره­وری و ایجاد ارزش افزوده برای  بانک­ها  انجام شده می باشد.

مدل مفهومی پژوهش یکی از جدیدترین مدل­ها درمورد پذیرش فناوری، نظریه یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری می باشد که آن را می توان حاصل تلفیق سازه­های اصلی چندین مدل معروف در زمینه پذیرش فناوری دانست. سازه­های اصلی پژوهش عملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط می باشد که بر قصد رفتاری و به تبع آن رفتار بهره گیری از خدمات جدید تاثیر مثبتی دارد. به علاوه ی سازه­های مدل، اعتماد به سیستم­های بانکداری اینترنتی نیز به مدل اضافه شده که نتایج پژوهش بیانگر برازنده بودن مدل می باشد. روش پژوهش در این پژوهش مطالعات کتابخانه­ای و پرسشنامه می باشد.  با ترجمه­ی پرسشنامه­ها­ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش آزمون و بهره­گیری از روش­های میدانی نظرات مدیران مالی در حوزه­ی بهره گیری­ی مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه در مرحله­ی نخست 870/ 0 بوده که پس از حذف گزاره­هایی که اعتبار پرسشنامه را کاهش داده این اندازه به مقدار 918/0  افزایش یافته می باشد.

با بهره گیری از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای حدود 220 پرسشنامه در میان مدیران اعتباری شعب ممتاز و درجه­ی الف مستقل بانک ملت توزیع گردید که  201 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شده که نتایج آن توسط نرم افزار spss تحلیل و روش تحلیل عاملی تاییدی نیز توسط نرم افزار لیزرل  انجام گردید.  فرضیات پژوهش که مبتنی بر سازه­های اصلی مدل مفهومی می­باشد تایید شده می باشد. آزمون­های تکمیلی بیانگر تأثیر معنادار متغییرهایی زیرا سن­، سطح تحصیلات­، ،سطح دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت­، مدت زمان آشنایی و اندازه بهره گیری کارکنان شرکتها از  اینترنت بر توجه مشتریان حقوقی نسبت به سازه­های اصلی پژوهش می باشد. همچنین با مطالعه نتایج آزمون­های برازندگی در میان مدل­های تحلیل عاملی تاییدی مدل مبتنی بر ارتباط­ی بین اعتماد و قصد رفتاری بهره گیری از سیستم بانکداری اینترنتی برازنده­ترین مدل بوده می باشد. 

 

 

فهرست

1  طرح پژوهش 16

1.1. مقدمه 16

1.2. اظهار مساله 17

1.3. اهمیت –ضرورت و نتایج پژوهش 20

1.4. معضلات انجام پژوهش 22

1.5. اهداف پژوهش 22

1.6. سوالات پژوهش 23

1.7. فرضیه های پژوهش 23

1.8. روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش 24

1.9. متغییر های پژوهش و تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته 24

1.10. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 26

  1. مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه­ی پژوهش 27

2.1. مقدمه 27

2.2. رفتار مصرف کننده 29

2.2.1. تعریف رفتار مصرف کننده 29

2.2.2. ضرورت مطالعه و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده 33

2.2.3. شکل گیری و تغییر باور و توجه و رفتار 35

2.2.4. ارائه خدمات در حوزه­ی سازمانی 42

2.2.5 معرفی خدمات مالی و ویژگیهای آن 44

2.2.6 نیازهای مالی و انگیزه های رفتار مصرف کننده 48

2.2.7. خدمات بانکداری الکترونیک 52

2.2.8. خدمات بانکداری اینترنتی 61

2.2.9. بانکداری الکترونیک در ایران 63

2.3. پذیرش فناوری اطلاعات 66

2.3.1 تئوریها و مدلهای رفتار مصرفکننده در حوزهی فناوری اطلاعات 67

2.3.1.1. تئوری رفتار منطقی 68

2.3.1.2. تئوری رفتار برنامهریزی شده 69

2.3.1.3. مدل پذیرش فناوری 70

2.3.1.4. تکمیل مدل پذیرش فناوری 73

2.3.1.5. مدل پذیرش فناوری 2 76

2.3.1.6. توسعه ی مدل پذیرش فناوری 2 77

2.3.1.7 مدل تناسب بین وظیفه و فناوری 79

2.3.1.8. نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری 80

2.4. مروری بر تحقیقات در حوزه بانکداری الکترونیک 84

2.4.1. تحقیقات در حوزه ی بانکداری اینترنتی 87

2.4.1.1. تحقیقات بین المللی در حوزه ی بانکداری اینترنتی بابهره­گیری از مدل پذیرش فناوری 90

2.4.1.2. تحقیقات بین المللی در حوزه­ی بانکداری اینترنتی با بهره­گیری از نظریه یکپارچه پذیرش واستفاده از فناوری                                                                                 93

2.4.2. تحقیقات در حوزه ی همراه بانک 95

2.4.2.1. تحقیقات بین المللی درحوزه ی همراه بانک با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری 97

2.4.2.2. تحقیقات بین المللی در حوزه ی همراه بانک با بهره گیری از نظریه یکپارچه پذیرش واستفاده از فناوری 99

2.4.3. تحقیقات در حوزه ی پذیرش فناوری  در سازمانها با محوریت فناوری اطلاعات 101

2.4.3.1. تحقیقات بین المللی با بهره گیری از نظریه یکپارچه پذیرش و بهره گیری از  فناوری 102

2.4.4. تحقیقات در حوزه ی پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران 105

2.5. مدل مفهومی پژوهش 111

2.5.1. تعریف عملیاتی متغییرها ی مدل مفهومی 113

2.5.2. معرفی متغییرهای میانجی 118

2.5.3. پاسخ به سوالات پژوهش 121

2.5.4. مدل مفهومی 125

2.5.4.1. عملکرد مورد انتظار 125

2.5.4.2. کوشش مورد انتظار 126

2.5.4.3. تاثیرات اجتماعی 127

2.5.4.4. تسهیل شرایط 128

2.5.4.5. اعتماد 128

2.5.4.6. قصد رفتاری بهره گیری 130

3  روش پژوهش 131

3.1. مقدمه 131

3.1.1. طرح پژوهش 132

3.1.2. دسته­بندی تحقیقات بر حسب چگونگی گردآوری داده­ها (طرح پژوهش) 133

3.2. ابزار جمع­آوری اطلاعات 135

3.2.1. روش های کتابخانه­ای 135

3.2.2. پرسشنامه 136

3.2.3. متغییرهای پژوهش 148

3.2.4. مقیاس های اندازه گیری 150

3.2.5. جامعه و نمونه آماری 152

3.3. روش تحلیل داده ها 154

3.3.1. روش های توصیفی 154

3.3.2. روش های تحلیلی 155

3.3.2.1. آزمون مقایسه میانگین دو جامعهی آماری 155

3.3.2.2. آزمون فرض آماری بری مقایسه واریانس دو جامعه آماری 155

3.3.2.3. آزمون فرض آماری برای مقایسه ی میانگین چند جامعه 156

3.3.2.4. تحلیل همبستگی 156

3.3.2.5. آزمون فریدمن 157

3.3.3. روش معادلات ساختاری 157

3.3.3.1.ارزیابی تناسب  یا برازش مدل 159

3.3.3.2.اصلاح مدل 161

3.3.3.3. تفسیر مدل 161

4  تجزیه و تحلیل داده­ها 163

4.1. مقدمه 163

4.2. نتایج آمار توصیفی 164

4.2.1. اطلاعات جمعیت شناختی 164

4.2.1.1. بهره گیری از سیستم بانکداری اینترنتی 164

4.2.1.2. تقسیم بندی براساس جنسیت 166

4.2.1.3. تقسیم بندی براساس سن 167

4.2.2. تقسیم بندی براساس سطح تحصیلات 168

4.2.3. اطلاعات آماری درمورد ی دانش کامپیوتر و اینترنت پاسخ­دهندگان 169

4.2.3.1. دانش کامپیوتر پاسخ دهندگان 169

4.2.3.2. مدت زمان بهره گیری کارکنان از اینترنت 171

4.2.3.3. فراوانی بهره گیری از اینترنت 172

4.2.4. نتایج آمار توصیفی متغییرهای مدل مفهومی پژوهش 175

4.2.5. مطالعه فرضیه های پژوهش 182

4.2.6. مطالعه و ارزیابی فرضیه­های پژوهش 196

4.2.6.1. نتایج حاصل از آزمون­های رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی 201

4.2.7. آزمون­های تکمیلی 201

5  یافته­های پژوهش و پیشنهادات 229

5.1. مقدمه 229

5.2. تحلیل نتایج پژوهش 230

5.2.1. ارزیابی نتایج فرضیه­ها 230

5.2.2. پاسخ به سوالات پژوهش 233

5.2.3. مطالعه و ارزیابی آزمون­های تکمیلی 235

5.3. پیشنهادات و توصیه­های مدیریتی 239

5.3.1. محدودیت­های پژوهش 243

5.3.2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 244

منابع    246

ضمائم و ملحقات 261

  • مقدمه

در میان مفاهیم بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­کننده رشته تحصیلی جدیدی می باشد. در اوایل دهه­ی 1900 نویسندگان بحثی را درمورد  این موضوع آغاز کردند که چگونه تبلیغ کنندگان می توانند از اصول روان­شناسی بهره گیری نمایند. همزمان با توسعه­ی مفهوم بازاریابی در دهه­ی1950  نیاز  به مطالعه رفتار مصرف­کننده بیش از پیش ضرورت پیدا نمود. نخستین کتابهای درسی در این مورد در دهه ی 1960 به رشته تحریر درآمده می باشد. (موون و مینور, 1388, ص. 16) از آن وقت تاکنون مفهوم رفتار مصرف­کننده توسعه­ی  زیادی یافته می باشد. در عصر کنونی که رقابت بین بنگاه­های کسب و کار شدت یافته می باشد درک رفتار مصرف­کننده و شناخت مشتریان اهمیت ویژه­­ای دارد.  مشتریان ممکن می باشد نیازها و خواسته­های خود را به گونه­ای اظهار نمایند اما گونه دیگری اقدام کنند. آنها ممکن می باشد از انگیزش­های عمیق­تر درونی خود خبر نداشته باشند یا نسبت به عوامل مؤثری که در آخرین لحظه عقیده­شان را عوض می­کند عکس­العمل نشان دهند. از این رو بازاریابان بایستی خواسته­­ها، دریافت­های ذهنی و خرید و رفتار خرید مصرف­کنندگان را به گونه عمیق و مستمر مطالعه کنند.

در میان مصرف­کنندگان ارزیابی و مطالعه رفتار مصرف­کنندگان خدمات  بانکی و مالی اهمیت بالایی دارد تبیین رفتار مصرف کنندگان خدمات بانکی امکان ارائه­ی برنامه های مطلوب­تر بازاریابی و افزایش رضایت مصرف­کنندگان در جهت سودآوری بنگاه­ها را فراهم می­آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار مصرف­کنندگان حقوقی در حوزه­ی خدمات جدید بانکی انجام  شده می باشد. 

در این فصل که نخستین فصل پژوهش بوده و طرح و شالوده­ی اصلی آن تبیین می­گردد؛ نخست مساله پژوهش اظهار می­گردد. همچنین مهمترین مدل­های ارائه شده در مورد موضوع پژوهش معرفی می گردد؛ و از میان مدل­ها مدل مفهومی که اساس پژوهش بر پایه­ی ان انجام شده انتخاب شده و به طو مفصل تر تشریح می­گردد. برای توجیه علل انجام پژوهش اهمیت ضرورت و نتایج احتمالی پژوهش اظهار می­گردد. همچنین مهمترین معضلات احتمالی در انجام پژوهش ذکر گردیده و اهداف سوالات و فرضیات پژوهش اظهار می­گردد. در پایان روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش ذکر گردیده و متغییر های مستقل و وابسته پژوهش و دامنه­ی زمانی و مکانی آن تعریف می­گردد.

  • اظهار مساله

امروزه رقابت برای ارائه­ی  خدمات متنوع­تر و مطلوب­تر  به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای بانکها مطرح می باشد. با در نظر داشتن خصوصی شدن بانک­ها در ایران و افزایش رقابت در بین آنها ارائه­ی خدمات مناسبتر به طیف وسیع­تری از مشتریان، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پی خواهد داشت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

در طی دهه­ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده می باشد. در این ارتباط در نظر داشتن دگرگونی فعالیت­های اصلی بانکها توسط فناوری­های جدید و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین فناوری­های ارتباطی در دو دهه­ی اخیر ضروری می باشد.

از آنجا که کاربران سیستمهای اطلاعاتی در حوزه­ی بانکداری به نوعی مصرف­کننده تلقی می­شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه­ی رفتار مصرف کننده مطرح می گردد؛ و با در نظر داشتن ماهیت الکترونیکی خدمات جدید بانکی می توان پذیرش آن را درحوزه­ی سیستم­های اطلاعاتی مطرح نمود.

علیرغم سرمایه­گذاری­های فراوان انجام شده در زمینه­ی کاربری فناوری­های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری اندازه بهره گیری از این فناوری­ها چندان بالا نمی باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین­کننده پذیرش سیستمهای جدید بانکداری توسط کاربران را عیان می سازد. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوری­های جدید می گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته گردد از پژوهش­های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده می باشد. زیرا که موفقیت در عرصه­ی بانکداری امروز مستلزم پذیرش خدمات جدید از سوی مصرف­کنندگان می باشد. مطالعه عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در بهره گیری از خدمات بانکی الکترونیکی برای نهادینه کردن و اجرای بانکداری الکترونیکی به نحو مطلوب امری ضروری می باشد.

در ایران نیز تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی عواملی که بر پذیرش بانکداری الکترونیک و شاخه­های مختلف  آن انجام شده می باشد؛ لیکن تحقیقاتی که تاکنون انجام شده می باشد بیشتر در زمینه ی مشتریان حقیقی بوده و تاکنون تحقیقی که به گونه ویژه رفتار مصرف­کنندگان حقوقی را مورد مطالعه قرار دهد انجام نشده می باشد. از آنجا که تاکنون امکان ارائه­ی خدمات الکترونیک برای مشتریان حقوقی چندان فراهم نبوده می باشد رفتار این بخش از مشتریان که سود­آوری بیشتری نیز برای بانک ها دارند، مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد؛ لیکن با برطرف شدن معضلات قانونی مانند حق امضا و …. بعضی از بانک­های کشور درصدد گسترش دامنه­ی خدمات برای مشتریان حقوقی خود هستند. با در نظر داشتن حجم بالای تراکنشهای مالی مشتریان حقوقی، بانک­ها بایستی خدمات شیوه­ی اقدام و عملکرد خود را باب طبع آنها بنمایند تا بتوانند نیازهای آنان را تامین کنند. از این رو در این پژوهش رفتارمشتریان حقوقی به گونه ویژه مورد مطالعه قرار می گیرد. زیرا که هر سازمان دارای هدف­های خاص خرید، سیاست­ها، رویه­ها، ساختارهای سازمانی و سیستم­ها می باشد. که طبعا نوع بهره گیری از خدمات بانکی را نیز متاثر می سازد. (کاتلر, 1383, ص. 215)

محققین حوزه­های سیستم­های اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات با مدل­های متعددی در حوزه­ی پذیرش فناوری مواجه هستند که یکپارچه کردن مدل­ها در قالب تئوری یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. از این رو مدل نهایی این پژوهش نظریه یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری می باشد که آن را می توان حاصل تلفیق چندین مدل معروف در زمینه پذیرش فناوری دانست. هدف این نظریه دست یافتن به دیدگاه واحد درمورد پذیرش کاربران می باشد.که سازه­های آن مهمترین عناصر شکل دهنده­ی مدل های پیشین  می باشد. شکل 1-1 نمونه­ای از این مدل را نشان می­دهد.

 

  • اهمیت –ضرورت و نتایج پژوهش

با در نظر داشتن بحث خصوصی سازی در ایران و شکل­گیری بانک­ها و موسسات مالی متعدد طی چند سال اخیر بانکداری امروز در بستر رقابت انجام می گیرد؛  شناخت صحیح از خواسته­ها و نیازهای مشتری در بانکداری  جدید اهمیت حیاتی پیدا کرده می باشد؛  به طوری که می­توان سرآغاز و سرانجام فعالیتهای بانکها و موسسات مالی را شناخت و تأمین نیازهای مشتری به نحوی مناسب دانست. امروزه کلیه تصمیمات و فرآیندهای بازاریابی (که یکی از مهمترین فعالیتهای موسسات مالی و بانکهامی باشد) برپایه­ی درک رفتار مصرف کننده بنا شده و تصور اتخاذ تصمیمات کلیدی بازاریابی بدون درک و در نظر داشتن رفتار مصرف کننده غیر ممکن می باشد. (هاوکینز, بست, و کانی, 1385, ص. 17) شناسایی عوامل موثر بررفتار گروه­های مختلف مصرف­کنندگان در بهره گیری از خدمات بانکی، بانک­ها را قادر می سازد تا دریابند کدام یک از عوامل مذکور رفتار مصرف­کنندگان و ادراک آنها را از کیفیت خدمات دستخوش تغییر می سازد و بر مبنای متغییر­های مشخص که از دید مشتریان مهم محسوب می شوند، راهبردهای خود را در حوزه-های مختلف طراحی و عملیاتی می­نمایند.

در این زمینه نمی توان از فناوری­های جدید به عنوان عاملی کلیدی در کسب مزیت رقابتی غافل گردید. چرخه­های پیدایش، رشد، بلوغ، انحطاط و مرگ شرکتهای تجاری را مجموعه­ای از تعاملهای پیچیده بین فناوری و اقتصاد ایجاد می کند. فناوری­های جدید برهم زننده­ی نظم گذشته جایگزین فناوری­های قدیمی شده اند. شرکتها با نقاط عطفی مواجه شده­اندکه در آنها رشد به گونه ناگهانی تغییر می یابد. از این رو موسساتی که می خواهند در عرصه­ی رقابت برنده شوند نباید در حاشیه بنشینند. آنان بایستی آینده­نگر باشند. اگر کاری نکنند رقبا دست به اقدام خواهند زد وآنان در محاصره­ی رویدادهای حاصل از این اقدام قرار می گیرند.(تارو, 1386, ص. 43) داشتن اطلاعات از نوع و چگونگی­ی درک مشتریان از ضرورت و سهولت بهره گیری از انواع فناوری­ها، فناوری­های کلیدی­تر را مشخص خواهد نمود و امکان اتخاذ راهبردهای متناسب را افزایش خواهد داد.

در حوزه ی موسسات مختلف خواه تولیدی یا خدماتی، بایستی اذعان نمود که سازمانها تنها مجموعه ای از افراد نیستند. هر سازمان قوانین و فرهنگ خاص خود را به وجود می آورد که بر افراد شاغل در آن سازمان تاثیر می گذارد.(هاوکینز, بست, و کانی, 1385, ص. 578) از این رو ارزیابی رفتار موسسات مختلف در بهره­گیری از خدمات بانکی مهم و ارزش می باشد. این امر به بهبود تصمیم­گیری در جنبه­های اجرایی مدیریت بازاریابی در بخش­های مختلف منجر شده و به مخاطبان دانش بازاریابی مانند خط مشی گذاران عمومی و مدیران موسسات (متخصصان اجرایی)، در اتخاذ تصمیمات مناسب تر کمک شایانی می کند.

  • معضلات انجام پژوهش

با در نظر داشتن سیاستهای خاص بانکها عدم همکاری آنها در حوزه­ی ارائه­ی اطلاعات صحیح مالی و بانکی در حین مراحل جمع آوری اطلاعات یکی از معضلات مهم در مسیر اجرای پژوهش بوده می باشد. عدم تمایل بانک­ها به ارائه­ی اطلاعات دقیق در حوزه­ی مشتریان حقوقی و فقدان آمار صحیح در حوزه بانکداری اینترنتی و همراه نیز در جمع­آوری داده­های مطلوب مسائلی را ایجاد نموده می باشد.

  • اهداف پژوهش

هدف­های پژوهش شامل موردها ذیل می باشد:

شناسایی عوامل تاثیر­گذار بر عملکرد و کوشش مورد انتظار خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان حقوقی

تبیین رفتار مشتریان حقوقی در حوزه­ی خدمات بانکی با تمرکز بر بانکداری اینترنتی براساس نظریه پذیرش و بهره گیری از فناوری

شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار مصرف­کنندگان حقوقی ایرانی به نحوی که با کنترل آنها امکان تغییر توجه و افزایش بهره­گیری مشتریان حقوقی از خدمات جدید بانکی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره­وری و ایجاد ارزش افزوده برای  بانک­ها 

  • سوالات پژوهش

سوال1 : تغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی  چه تاثیری در قصد بهره­­گیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟

سوال 2 : تغییر کوشش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهره­گیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟

سوال 3 : تغییر عملکرد تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی  چه تاثیری در  قصد بهره­گیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟

سوال 4 : تغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در  بهره گیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟

سوال 5 : تغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی  چه تاثیری در  قصد بهره­گیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟

سوال 6 :تغییر در قصد بهره گیری از سیستم بانکداری اینترنتی  چه تاثیری در  بهره گیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد

  • فرضیه های پژوهش

فرضیه 1 : متغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه 2: متغییر کوشش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه 3 : متغییر تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه اصلی 4 : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه 5: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه 6 : متغییر قصد بهره گیری از سیستم بانکداری اینترنتی بر  بهره گیری از سیستم تاثیر مثبتی دارد.

  • روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش

این پژوهش از نوع پیمایشی می­باشد. روش پژوهش در این پژوهش ترکیبی از روش کمی می باشد. در مرحله­ی نخست برای شناسایی عوامل محیطی موثر بر رفتار شرکتها در حوزه­ی بانکی و تعیین ویژگی­ها و دسته­بندی آنها مطالعه­ای توصیفی[1] انجام شده  سپس با تکمیل مطالعات کتابخانه­ای پرسشنامه تدوین گردیده می باشد و در مرحله­ی پیش مطالعه توسط مطلعین کلیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید توسط جامعه­ی آماری تکمیل شده می باشد.  نوع پژوهش از نظر افق زمانی مطالعه­ای مقطعی می باشد و موسسات حقوقی به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده­اند.

  • متغییر های پژوهش و تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته

با در نظر داشتن مدل مفهومی پژوهش، تعریف متغییرها ارائه می گردد:

عملکرد مورد انتظار به عنوان درجه­ای که فرد اعتقاد دارد بهره­گیری از سیستم می­تواند به شکل گیری اهداف در عملکرد شغلی­اش کمک کند؛  تعریف می گردد.

کوشش مورد انتظار: درجه­ای از سهولت مرتبط با بهره­گیری از سیستم می باشد.

تأثیرات اجتماعی: درجه­ای از درک فردی می باشد که اعتقاد دارد اشخاصی که مهم میداند عقیده دارند او بایستی از سیستم جدید بهره گیری کند.(Ajzen, 2002)

تسهیل شرایط: درجه­ای که فرد اعتقاد دارد زیر ساخت­های فنی و سازمانی برای طرفداری از بهره­گیری از سیستم هست. سازه های تشکیل دهنده­ی این متغییر پدیده­هایی که در جهت رفع معضلات سیستمی می پردازد متمرکز شده می باشد.(Goodhue DL, Thompson RL, 1995)

اعتماد[2]:روان شناسان اعتماد را پدیده ای فردی می دانند .جامعه شناسان ساختار اجتماعی می دانند.(McKnight D, Choudhury V, Kamcmar C, 2002). در منابع روانشناسی اعتماد به عنوان درک درمورد ی علایق دیگران و خواسته ی مرتبط با آنها به گونه که برای افراد قابل درک باشد تعریف شده می باشد.(Rousseau D, Sitkin S, Burt R, Camerer C , 1998, ص. 394)

قصد رفتاری [3] : بیانگر شدت نیت یا اراده ی فردی برای انجام رفتار هدف (در این پژوهش بهره­گیری از خدمات جدید بانکی می باشد )می باشد. (Morris,M.G.,& Dillon,A., 1997, p. 61) ارتباط قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند بنابرین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن می باشد (Conner,M.,&Armitage,C.J. , 1998, p. 1431)

[1]Descriptive Study

[2]Trust

[3]intention to use

تعداد صفحه :277

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت