متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی نیما

دانشکده مدیریت

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی

گروه علوم انسانی

عنوان پایان نامه:

تحلیل و مطالعه تأثیر بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان  (مورد مطالعه : شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل)

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

  در عصر حاضر محیط زیست به مساله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده می باشد.اشتیاق فزاینده ای در میان مصرف کنندگان در سراسر جهان برای حفاظت از محیط زیست به وجود آمده می باشد.رفتار مصرف کننده در حال حرکت به سمت محصول دوستدار محیط زیست یا سبز می باشد. در یک چنین محیطی استراتژی های بازاریابی سبز رقابتی می باشد که به سازمان مزیت رقابتی می بخشد. استراتژی بازاریابی سبز سوالی می باشد که در این نوشته از دو دیدگاه بازاریابی منطبق با مسایل زیست محیطی و رقابت تحلیل شده می باشد. نتیجه به دست آمده حاکی از این می باشد که استراتژی بازاریابی سبز یک استراتژی رقابتی می باشد که جنبه بازریابی دارد و هدف آن خلق و کسب مزیت رقابتی در طول زنجیره سبز در زمینه  صنعت می باشد. هدف اصلی پژوهش تجزیه و تحلیل تأثیر آمیخته بازاریابی سبز در مزیت رقابتی شرکت ها شهرک صنعتی رجه بابل می باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد مطالعه و پاسخ به فرضیه پژوهش از نرم افزار spss 18 بهره گیری شده می باشد و با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ اندازه اعتبار پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفت.با در نظر داشتن براورد های پژوهش به این نتیجه میگیریم که شهرک صنعتی رجه در پی ارائه محصولاتی سازگار با محیط زیست می باشد و از آنجایی که مکانی که شرکت در آن احداث شده می باشد دچار بیشترین اسیب پذیری در این زمینه می باشد بنابراین نیاز به در نظر داشتن این امر می باشد که شهرک صنعتی رجه اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

کلید واژه: بازاریابی اینترنتی ، محصول سبز ، قیمت سبز ، توزیع سبز ، ترویج سبز

 

فهرست مطالب

فصل اول.کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..1

1-1-اظهار مساله: 2

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

1-3-اهداف پژوهش: 5

1-4-سوالات پژوهش: 7

1-5-فرضیه های پژوهش: 7

1-6- جامعه آماری: 8

1-7-تعریف واژگان کلیدی: 8

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.. 10

مقدمه. 11

2-1- بازاریابی: 11

2-2-مسئولیت اجتماعی.. 15

2-3-خدمات… 17

2-4-کیفیت خدمات… 18

2-5-ویژگی‌های خدمات… 19

2-15-مؤلفه‌های مؤثر در بازاریابی سبز خدمات شرکت ها 43

2-16-رضایتمندی مشتری.. 46

2-17-بعد مبادله‌ای و بعد کلی.. 48

2-18-عملکرد بازاریابی.. 48

2-19-رقابت‌پذیری.. 51

2-20-تعریف مزیت رقابتی.. 52

2-21-بهره‌وری و رقابت‌پذیری.. 54

2-22- تغییر در فناوری و رقابت‌پذیری.. 55

2-23-انواع مزیت رقابتی.. 56

2-24-مزیت موقعیتی پیش روی جنبشی (پویا) 56

2-25-مزیت متجانس پیش روی نامتجانس… 58

2-26-مزیت مشهود پیش روی نامشهود. 60

2-27-مزیت ساده پیش روی مرکب… 61

2-28-مزیت موقتی پیش روی پایدار. 62

2-29-قلمرو علی مزیت رقابتی.. 64

ب) مزیت‌های رقابتی قلمرو مجازی.. 66

ج) مزیت‌های رقابتی قلمرو محیطی.. 67

2-30 – مدل الماس پورتر. 69

2-31-نیروهای رقابتی پورتر. 71

2-32-پیشینه پژوهش: 74

2-33-تحقیقات انجام شده در سایر کشورها: 77

2-34-معرفی شهرک صنعتی رجه. 80

2-34-1-امکانات زیربنایی.. 80

2-34-2-فضای سبز. 80

2-35-نتیجه‌‌گیری.. 82

فصل سوم: روش پژوهش.. 83

مقدمه. 84

3-1-روش پژوهش.. 84

3-2-تکنیک های پژوهش: 84

3-3- تبیین تکنیک ها: 85

3-3-1-آزمون آماری کای اسکویر(  ) 85

3-4- شرایط بهره گیری از آزمون کای اسکویر: 85

3-5-ازمون کولموگروف –اسمیرنوف: 86

3-6-روش نمونه گیری: 87

3-7-جامعه آماری.. 87

3-8-سنجش روایی و پایایی: 88

3-9-روش جمع آوری اطلاعات: 90

3-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 96

مقدمه: 97

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 132

مقدمه: 133

5-1-تحلیل آماری فرضیات پژوهش: 134

5-3-نتیجه مزیت رقابتی بازاریابی سبز برای شرکت صنعتی رجه. 139

5-2-پیشنهاد های پژوهش: 140

5-3- پیشنهادات برای دیگر شرکت… 146

5-4-نتیجه گیری: 147

5-5-پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 148

5-6-محدودیت های پژوهش: 148

مقدمه:

امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یک مفهوم عمومی مطرح می گردد. بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع محصولات اطلاق می گردد که به محیط آسیب نمی رسانند. سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کنند: یک استراتژی بازاریابی می باشد که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آن چیز که که مشتری انتظار آن را دارد از محیط طرفداری می کند. انجمن بازاریابی آمریکا در سال 1976 بازاریابی سبز را چنین تعریف می کند: مطالعه جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع اما بایستی اظهار نمود که این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامع تری را بیان نمود. طریقه بلندمدت گذشته، سلطه روزافزون مردم بر طبیعت بوده می باشد؛ اما به تازگی مردم به محدودیت منابع طبیعی پی برده اند حفاظت از محیط زیست مسئله ای اخلاقی پنداشته میشود و آسیب به آن، عواقب بسیار نامطلوبی برای انسانها دارد. البته تا زمانی که مصرف هست، آلودگی نیز وجود خواهد داشت، اما میتوان آن را در حد قابل قبول و مجازی نگه داشت. در طول دهه‌های گذشته آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان افزایش قابل ملاحظه‌ای در جهان یافته و این گروه خواستار کالاهایی هستند که به اصطلاح دوستدار طبیعت نامیده می شوند. دلیل این افزایش آگاهی ر ا عواملی زیرا افزایش فعالیت گروههای سبز، قانونگذاری در ابعاد ملّی و بین المللی و تأثیر فاجعه‌های صنعتی بر نظرهای عموم مردم دانسته‌اند. (اسداللهی ،1384)بازاریابان محیط زیست را در بسیاری از فعالیتهای بازاریابی مد نظر قرار داده اند. در این بین به طراحی محصول، بسته بندی آن و قیمت گذاری بر اساس سازگاری با محیط زیست می‌توان تصریح نمود.. به طورکلی در تحقیقات پیشین در کشور ایران به مقوله تولید محصولات سبز در شرکت های تولیدی و خدماتی پرداخته شده می باشد، پس لزوم مطالعه این مطالعه با در نظر داشتن خلا تحقیقاتی موجود در کشور ایران، دیده می گردد و معرفی مدلی توسعه یافته با رویکرد تولیدی و خدماتی سبز با در نظر داشتن مدلهای تحقیقاتی گذشته میتواند کارایی بسیاری در توسعه محصولات سبز داشته باشد.(علیپور،1390) در این فصل آغاز به ضرورت و همیت موضوع پرداخته می ضود و سپس با طرح فرضیات و اهداف پژوهش روش انجام کار و تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد.

1-1-اظهار مساله:

شاید کسی تصور نمی‌نمود که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند.

به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای اقدام به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی گردید.   در عصر حاضر محیط زیست به مساله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده می باشد.اشتیاق فزاینده ای در میان مصرف کنندگان در سراسر جهان برای حفاظت از محیط زیست به وجود آمده می باشد.رفتار مصرف کننده در حال حرکت به سمت محصول دوستدار محیط زیست یا سبز می باشد.پژوهش هایی که قبلا انجام شده نشان داده می باشد که اکثر مصرف کنندگان ابراز علاقه زیادی بر حفاظت از محیط زیست دارند و به شدت در مورد تخریب محیط زیست حساس شده اند.در سال 1989 در مطاله ای که در آمریکا انجام شده می باشد نتایج حاکی از آن می باشد که 49% پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محیطی خریدشان را تغییر داده اند.چنین مسائلی باعث ظهور مفاهیم جدیدی در بازاریابی شده می باشد که عبارتند از: بازاریابی سبز و بازاریابی محیطی. بازاریابی سبز به یک جزء حیاتی از مفهوم امع بازاریابی تبدیل شده می باشد.در همین راستا تولید کنندگان بایستی تمام مراحل طراحی، تولید، فروش وخدمات پس از فروش را سبز کنند.(سعادت ،1386)

جنبش بازاریابی سبز از دهه 1980 به شکلی گسترده مورد توجه سازمان ها و مصرف کنندگان قرار گرفته می باشد. سازمان ها با تولید محصولات دوستدار محیط زیست به دنبال کسب مشروعیت اجتماعی، درحالی که مصرف کنندگان به دنبال تأثیرگذاری در بینش جامعه به مسایل زیست محیطی هستند. در حال حاضر بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت های شرکتها شده و یکی از حیطه های بازاریابی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده، بازاریابی سبز  می باشد (هلسن[1] ،2004 ).[2] بازاریابی سبز را بازاریابی محیط زیست یا بازاریابی اجتماعی نیز نامیده اند و آن نوعی توجه و رویکرد بازاریابی اجتماعی می باشد که ارزش های اخلاقی، اجتماعی، انسانی و محیطی را در کلیه فرایندها، ابزارها، رفتارهای بازاریابی و فروش برای ماندگاری و پایداری در کسب و کار و بازار رعایت، تقویت و حفظ می ‌کند. امروزه افزایش و حفظ مشتریان وفادار به صورت کلید موفقیت بلند مدت بسیاری از شرکتها درآمده و شاهد تغییر توجه مدیران از جهت جذب مشتریان جدید به سمت حفظ و نگهداری مشتریان موجود می باشد، به همین دلیل بسیاری از شرکت ها کوشش می کنند مشتریان راضی، پای بند و وفادار به دست آورند. نتیجه تحقیقات نشان داده می باشد که فعالیتهای محیطی بندرت با معیارهای ارزیابی سازمانی همخوانی دارند. به علاوه بسیاری از شرکتها از مقیاسهای سنتی از قبیل: سود، نرخ بازده سرمایه گذاری، سهم بازار و غیره برای ارزیابی خودشان نسبت به مسائل محیطی بهره گیری می‌کنند. تعداد کمی از شرکتها دریافته‌اند که سبز بودن مزیتهای استراتژیک به آنها می‌دهد.( رمضانیان،1389)

پس با در نظر داشتن اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیتهای بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد گردید و از این طریق شرکت می‌تواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد. دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد بر می گردد. اقتصاد مطالعه این می باشد که چگونه افراد با در نظر داشتن منابع محدود کوشش دارند خواسته‌های نامحدود را ارضا کنند.سبز بودن می‌تواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد.هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز به عنوان یک عامل مهم بازاریابی و مزیت رقابتی شرکت ها ی شهرکت صنعتی در جذب  مشتریان( به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای بازاریابی) می باشد.(شفیعی ،1389)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش

شاید کسی تصور نمی‌نمود که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای اقدام به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی گردید. با وجود آنکه از مطرح شدن موضوعات مربوط به بازاریابی سبز سالیان زیادی می گذرد اما به علت های گوناگونی این مسئله آنگونه که بایستی مورد توجه قرار نگرفته می باشد. هرچند گویا با عیان شدن مسائل و معضلات زیست محیطی که امروزه نسل بشر را به خود گرفتار کرده می باشد لزوم در نظر داشتن این مقوله بیش از پیش ضرورت یابد. حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از گرم شدن زمین، بهره گیری پایدار از منابع، کاهش آلودگی های صوتی و زیستی، همه و همه از نگرانی هایی می باشد که امروزه بشر از آن رنج می برند و بازاریابی هم به عنوان علمی که همواره در کوشش برای شناسایی و ارضای نیازها و خواسته های بشر بوده، این نگرانی و نیاز عمومی را شناسایی کرده و با بهره گیری از ابزارهایی کوشش در ارضای این نیاز عمومی نماید(اسداللهی، 1384).

مطالعه فعالیت‌ سازمان‌های تولیدی و خدماتی نشان‌دهنده این موضوع می باشد که از دیرباز، سازمان‌ها آگاه بوده‌اند که برای عرضه بهتر محصولات خود به مشتریان و کسب درآمد بیشتر، بایستی به انجام اقدامات بازاریابی اقدام کنند. تنها آن چیز که در طول زمان متغیر بوده، رویکرد فرآیند بازاریابی می باشد که از گذشته تا به امروز یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته و امروزه برای بسیاری از سازمان‌ها در مرحله بازاریابی با رویکرد مسوولیت اجتماعی (بازاریابی سبز) قرار دارد. درواقع زمانی تصور می‌گردید که سازمان‌ها و تولیدکنندگان صرفا بایستی از طریق تولید و فروش محصولاتی که به بهترین شکل نیاز فعلی مصرف‌کنندگان را رفع می کند، به افزایش حقوق سهامداران بپردازند، بی‌آنکه توجهی به عواقب چنین تولیداتی داشته باشند. افزایش آلودگی‌ها و آسیب‌های زیست محیطی، ضرورت تامین نیازهای نامحدود با بهره گیری از منابع محدود، افزایش هزینه انواع انرژی مصرفی و علت های دیگری از این قبیل، نگرانی‌های افراد درمورد محیط طبیعی را افزایش داد و نتیجه چنین دیدگاهی، وقوع تحول گسترده‌ای به نام بازاریابی با رویکرد مسوولیت اجتماعی بود(گنگ لی[3] ،2011) براساس بازاریابی با این رویکرد، مشتریان محصولات یک سازمان، تنها آن دسته از مصرف‌کنندگانی که مستقیما به خرید و بهره گیری از محصول اقدام می‌کنند، نیستند، بلکه تمامی بشر‌ها و به نوعی تمامی موجودات حداقل به‌گونه غیرمستقیم مشتری محصولات تولیدی سازمان‌ها هستند و در تولید و بازاریابی محصولات بایستی نیاز این گروه را هم در نظر گرفت. امروزه تمامی مصرف‌کنندگان چه فردی و چه صنعتی به محیط‌زیست علاقه‌مندتر شده‌اند. مدیران به اهمیت مسائل زیست‌محیطی پی‌برده‌اند و بایستی در اقدام برنامه‌های استراتژیک سازمان را براساس مبانی سبز پایه‌گذاری کنند. از آنجا که همه مصرف‌کنندگان در نوع نیاز مشابه نیستند، در بازاریابی هدفمند اولین قدم بخش‌بندی بازار می باشد و بازاریابی سبز نیز از این امر مستثنا نیست. مصرف‌کنندگان را می‌توان براساس متغیرهای جمعیت‌شناختی، روان‌شناختی و رفتاری و همچنین اندازه دانش آنها از محیط‌زیست تقسیم‌بندی نمود. سازمان‌ها بایستی آغاز گروه‌های مصرف‌کنندگان خود را از برتری‌های محصول سبز آگاه کنند و سپس به عرضه محصول سبز مورد نیاز هر بخش اقدام کنند. (الهی، یعقوبی، 1390)

1-3-اهداف پژوهش:

1-4-1-هدف آرمانی:

1) ارزیابی تأثیر بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان در شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل

1-3-2-اهداف ویژه:

 • مطالعه عناصر آمیخته بازاریابی سبز در مزیت رقابتی برای جذب مشتریان در شرکت شهرک صنعتی رجه
 • مطالعه منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی)و استراتژی بازاریابی سبز در شرکت شهرک صنعتی رجه
 • مطالعه منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز
 • مطالعه منابع تجربی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز
 • مطالعه قابلیت ارتباط سازی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز در شرکت شهرک صنعتی رجه
 • مطالعه مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز و عملکرد مالی بالاتر در شرکت شهرک صنعتی رجه
 • مطالعه پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت و بازاریابی سبز و مزیت رقابتی در شرکت شهرک صنعتی رجه
 • مطالعه محصول سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه
 • مطالعه قیمت سبز درجذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه
 • مطالعه ترویج سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه
 • مطالعه توزیع سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه

1-4-3-اهداف کاربردی:

 • مطالعه اندازه حساسیت مدیران شرکت شهرک صنعتی نسبت به مسایل زیست محیطی در شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل
 • مطالعه چکونگی جذب مشتریان توسط این شرکت ها از طریق بازاریابی سبز در شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل

1-4-سوالات پژوهش:

 • آیا عناصر آمیخته بازاریابی سبز در مزیت رقابتی برای جذب مشتریان در شرکت شهرک صنعتی رجه تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی)بر استراتژی بازاریابی سبز تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه بر استراتژی بازاریابی سبز ارتباط تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا منابع تجربی شرکت شهرک صنعتی رجه بر استراتژی بازاریابی سبز تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا قابلیت ارتباط سازی شرکت شهرک صنعتی رجه بر استراتژی بازاریابی سبز تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز درعملکرد مالی بالاتر شهرک صنعتی رجه تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت بر بازاریابی سبز و مزیت رقابتی تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا محصول سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا قیمت سبز درجذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا ترویج سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه تأثیرگذار می باشد؟
 • آیا توزیع سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه تأثیرگذار می باشد؟

1-5-فرضیه های پژوهش:

 • بین عناصر آمیخته بازاریابی سبز در مزیت رقابتی برای جذب مشتریان در شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری هست.
 • بین منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی)و استراتژی بازاریابی سبز ارتباط معنا داری هست.
 • بین منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز ارتباط معنا داری هست.
 • بین منابع تجربی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز ارتباط معنا داری هست.
 • بین قابلیت ارتباط سازی شرکت شهرک صنعتی رجه و استراتژی بازاریابی سبز ارتباط معنا داری هست.
 • بین مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز و عملکرد مالی بالاتر ارتباط معنا داری هست.
 • بین پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت و بازاریابی سبز و مزیت رقابتی ارتباط معنا داری هست.
 • بین محصول سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری هست.
 • بین قیمت سبز درجذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری هست.
 • بین ترویج سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری هست.
 • بین توزیع سبز در جذب مشتریان برای شرکت شهرک صنعتی رجه ارتباط معنا داری هست.

1-6- جامعه آماری:

جامعه آماری این پژهش شامل کارکنان و مدیران شهرک صنعتی رجه می باشد

1-7-تعریف واژگان کلیدی:

بازاریابی اینترنتی:

برند: برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی می باشد که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌می باشد. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه‌ها با برند یا مزایا و فواید یک برند می باشد. این مزایا یا فواید برند می باشد که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد گردید.

بازاریابی سبز: مطالعه ی جنبه های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع(لی و کای،1،2008).

محصول سبز: دی سوزا[4] (2006) محصول سبز را محصولی می دانند که ضرر کمتری به محیط زیست وارد می آورد و تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، بهره گیری مجدد، بازیافت و سازگار با لایه اوزن، میوه ها و سبزیجات طبیعی( نه شیمیایی) از ویژگیهای آن می باشد.

قیمت سبز: قیمت سبز نیز یک عامل کلیدی در آمیخته بازاریابی سبز می باشد. این ارزش ممکن می باشد در بهبود عملکرد، کارایی، طراحی، جاذبه بصری یا مزه آن و یا حتی به دلیل ویژگی های دیگر محصول سبز مانند عمر طولانی تر و بی ضرر بودن باشد (پلونسکی و همکاران، 2001).

ترویج سبز: ترویج سبز نیز شامل تبلیغات ارائه شده می باشد که به مشتریان امکان مقایسه می دهد ، درصد و ماهیت محصول بازیافت شده را مشخص می کند و اطلاعات زیست محیطی واقعی را به مصرف کنندگان انتقال میدهد (فائو و همکاران، 2007).

توزیع سبز: توزیع سبز نیز بایستی با کاهش آلودگی و نگهداری منابع در انتقال محصولات به بازار همراه باشد، به بیانی دیگر تدوین سیاستهایی در زمینه کاهش آلایندگی خودروهای توزیع کننده، ارتقاء آگاهیهای زیست محیطی درون شرکت و میان طرف های قرارداد حمل ونقل می باشد (گرو و همکاران،1996).

در پژوهش حاضر، پس از جمع آوری پرسشنامه ها، سؤالات کد گذاری گردید و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS  (که مختص آزمون های آماری در علوم اجتماعی می باشد)  انجام گرفت. در سطح تجزیه و تحلیل داده های توصیفی، از جداول توزیع فراوانی، درصدی، استخراج نمودارهای صوری داده ها) و مقایسه های توصیفی بهره گیری شده می باشد؛ و در سطح تجزیه و تحلیل داده های استنباطی، به مقصود مطالعه ارتباط ی بین متغیرها، مطالعه فرضیه ها، یافتن روابط معنادار و اثبات یا رد آنها و پاسخ به سؤالات پژوهش، از آزمون خی دو (x2)  یا کای اسکوئر، درجه ی آزادی و ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گیری گردید.

[1]Helson , 2004

[2]

[3] Geng, LI

[4] Deesuzha,2006

تعداد صفحه :179

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت