واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیای سیاسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: جغرافیای سیاسی

عنوان:

مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان

و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکترغلامحسن حیدری

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعزت ا… عزتی

پژوهشگر: 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                       صفحه

فصل اول :کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1 –  اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2-  اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………..6

1-3-  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-  سؤال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-  سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-  فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-  متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………………………………………….8

1-8-  ماهیت و متدولوژی پژوهش…………………………………………………………………………………………..8

1-9   مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………9

1-10   موانع و معضلات پژوهش……………………………………………………………………………………………9

1-11   ساماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری

2-1 –  مفهوم شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………..12

– موقعیت…………………………………………………………………………………………………………………………………12

ژئو  …………………………………………………………………………………………………………………………………….12

ژئوکالچر………………………………………………………………………………………………………………………………14

بحران…………………………………………………………………………………………………………………………………..15

امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..17

ژئوپولیتیک…………………………………………………………………………………………………………………………..27

      – مفهوم ژئوپولیتیک…………………………………………………………………………………………………………..30

سیر تحول مفهومی واژه ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………….31

عوامل مؤثر در ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………………………33

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….40

 

نظریه های جهانی ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………………………..40

      – نظریه آلفرد ماهان……………………………………………………………………………………………………………40

  – نظریه هلفورد مکیندر………………………………………………………………………………………………………..43

  – نظریه نیکلاس اسپایکمن……………………………………………………………………………………………………47

  – نظریه هانتینگتون…………………………………………………………………………………………………………….49

– مطالعه نظری مطالعات امنیتی………………………………………………………………………………………………….57

      رویکرد رئالیستی (واقع گرایانه) ………………………………………………………………………………………..57

      رویکرد ایدئالیستی (آرمان گرایانه) …………………………………………………………………………………….58

      – رویکرد نهادگرایانه…………………………………………………………………………………………………………….58

2-3 چهارچوب و مدل نظری پژوهش…………………………………………………………………………………59

2-4 پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………………………….61

 

فصل سوم : بالکان

3-1 بالکان………………………………………………………………………………………………………………………….66

– آشنایی کلی با کشورهای شبه جزیره بالکان………………………………………………………………………………69

جمهوری آلبانی………………………………………………………………………………………………………………..71

جمهوری اسلونی………………………………………………………………………………………………………………76

– جمهوری بلغارستان………………………………………………………………………………………………………….80

جمهوری بوسنی و هرزگوین……………………………………………………………………………………………..83

جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………………………………86

جمهوری کرواسی……………………………………………………………………………………………………………..91

جمهوری مقدونیه……………………………………………………………………………………………………………..97

جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق………………………………………………………………………………………101

صربستان و مونته نگرو…………………………………………………………………………………………………107

جمهوری یونان………………………………………………………………………………………………………………110

3-2- تاریخچه بالکان………………………………………………………………………………………………………….114

بالکان در دوره امپراطوری عثمانی……………………………………………………………………………………114

بالکان ونظام اروپای قدیم……………………………………………………………………………………………….116

جنگ جهانی اول: علل و پیامدها…………………………………………………………………………………………122

بالکان در دهه 90……………………………………………………………………………………………………………127

فصل چهارم : ویژگی های بالکان و اتحادیه اروپا

4-1- مشخصات و ویژگیهای بالکان…………………………………………………………………………………..133

– شکل گیری اقوام در بالکان……………………………………………………………………………………………….134

      –  یو گسلاوی…………………………………………………………………………………………………………………..134

    – ظهور کشور سلطنتی یوگسلاوی………………………………………………………………………………….134

    – یوگسلاوی در عصر مارشال تیتو………………………………………………………………………………….136

    – یوگسلاوی پس از مرگ تیتو ………………………………………………………………………………………..144

– بحران در بالکان……………………………………………………………………………………………………………………146

– نزاع میان دو تمدن یا مساعدت میان آنها…………………………………………………………………………….146

– علل درگیری در شبه جزیره بالکان……………………………………………………………………………………147

– صلح در کوزوو……………………………………………………………………………………………………………..149

عامل و فاکتور عثمانی…………………………………………………………………………………………………….149

4-2 اتحادیه اروپایی……………………………………………………………………………………………………….154

– نظری نظری بر اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………………………155

– سیستم های بین المللی…………………………………………………………………………………………………..155

رژیم های بین المللی………………………………………………………………………………………………………157

– نظام های دوقطبی جنگ سرد و امنیت اروپا……………………………………………………………………………..158

– رژیم امنیتی اتحادیه اروپا و رژیم اقتصادی…………………………………………………………………………….159

– اتحادیه اروپا و حرکت به سوی شرق………………………………………………………………………………………163

4-3 تاثیرات امنیتی بالکان بر اروپا………………………………………………………………………………..168

– شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی…………………………………………………………168

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 تحلیل نهایی……………………………………………………………………………………………………………..173

  5-2 پیشنهادات و راهکارهای حل مناقشات و تعارضات شبه جزیره بالکان………………….182

 

فهرست منابع و مآخذ: ………………………………………….………………………………………………………….186

چکیده انگلیسی: ……………………………………………………..………………………………………………………….189

 

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                       صفحه

2-1-  نقشه جهان از دیدگاه مکیندر در سال 1904……………………………………………………………….45

2-2-  نقشه جهان از دیدگاه مکیندر در سال 1943……………………………………………………………….46

2-3-  نقشه جهان در نظریه اسپایکمندر مورد کشورهای حاشیه……………………………………….47

2-4-  نقشه پراکندگی تمدنهای جهان…………………………………………………………………………………..55

3-1-  نقشه شبه جزیره بالکان……………………………………………………………………………………………65

3-2-  نقشه کشورهای شبه جزیره بالکان………………………………………………………………………….69

3-3-  نقشه کشور آلبانی……………………………………………………………………………………………………70

3-4-  نقشه کشور اسلوونی……………………………………………………………………………………………….75

3-5-  نقشه کشور بلغارستان…………………………………………………………………………………………….79

3-6-  نقشه کشور بوسنی و هرزگووین……………………………………………………………………………82

3-7-  نقشه کشورترکیه……………………………………………………………………………………………………..85

3-8-  نقشه کشورکرواسی…………………………………………………………………………………………………90

3-9-  نقشه کشور مقدونیه…………………………………………………………………………………………………96

3-10-  نقشه کشور یوگسلاوی سابق……………………………………………………………………………….100

3-11-  نقشه کشور صربستان و مونته نگرو…………………………………………………………………..106

3-12-  نقشه کشور یونان…………………………………………………………………………………………………109

4-1-  نقشه صربستان بزرگ…………………………………………………………………………………………….138

4-2-  نقشه صربستان بزرگ…………………………………………………………………………………………….139

4-3-  نقشه کشورهای اتحادیه اروپایی ………………………………………………………………………….153

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودلرها

 

عنوان                                                       صفحه

2-1-  نمودار منازعه تمدنها………………………………………………………………………………………………….55

4-1-  نمودار تهدیدات شرق و تمهیدات غرب اروپا…………………………………………………………….167

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                       صفحه

3-1-  جدول علل و پیامدهای جنگ جهانی اول……………………………………………………………………125

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

شبه جزیره بالکان شامل کشورهای ترکیه، بلغارستان، یونان، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، اسلوونی، آلبانی، فدراسیون یوگسلاوی (صربستان، مونته‌نگرو) به لحاظ ژئوپولیتیکی یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی جهان می‌باشد که تاریخ پنج سده گذشته آن همواره متأثر از درگیری‌های نظامی بین دول منطقه بوده می باشد.

بالکان مدت‌های زیادی تحت تأثیر اقدامات کسانی بوده می باشد که هیچ‌گاه این سئوال را مطرح نکردند که چه تدبیری بیاندیشند تا تاریخ درد آور و فاجعه آمیز منطقه تکرار نشود.

شبه جزیره بالکان به جهت اختلافات درونی و موقعیت ژئوپولیتیک آن، یکی از مناطق بحران خیز جهان بوده و همیشه مورد توجه قدرتهای بزرگ جهانی قرار داشته می باشد، زیرا علاوه بر دریای سیاه و دریای مرمره، دسترسی به دریاهای مدیترانه، اژه و آدریاتیک را فراهم و نفوذ یا تسلط بر مهم‌ترین شبکه ارتباطی میان شرق و غرب جهان را تدارک می‌بیند. به همین لحاظ در طی تاریخ، بحران‌هایی در اثر مداخله نیروهای خارجی البته با توسل به اختلافات درونی و قومی در این شبه جزیره ایجاد شده و حتی دنیا را به جنگ جهانی نیز کشانیده می باشد.

جنگ و بحران در بالکان ریشه در تاریخ کهن این منطقه دارد و بالکان همواره حلقه اتصال بحرانی در قاره اروپا بوده می باشد. این بحران به ویژه در جنگ دوم جهانی و با عملکردهای فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان هیتلری تشدید شده می باشد. فروپاشی حکومت‌های کمونیستی در اروپای شرقی علت اساسی واگرایی در بالکان به ویژه در کشور یوگسلاوی بود زیرا حرکت به سوی دمکراسی چند حزبی در این کشور در اواسط دهه هشتاد و به موازات آن حرکت‌های دمکراتیک در لهستان شروع شده بود و این رویدادها به آن سرعت بخشید.

با فروپاشی کمونیسم در یوگسلاوی سابق پروسه‌ای به وجود آمد که این کشور را متلاشی نمود تقاضا برای آزادی شهروندان و قومیت‌ها در شش جمهوری یوگسلاوی، باعث مخالفت و مقابله با طرح صربستان بزرگ تحت پوشش یوگسلاوی گردید و بحران یوگسلاوی شروع گردید. تجاوز صربستان به اسلوونی و سپس کرواسی منجر به جنگ در جمهوری کرواسی گردید.

بروز جنگ در کرواسی که منجر به رسمیت شناخته شدن کرواسی در مجامع بین‌المللی گردید تقاضای کشور بوسنی و هرزگوین برای شناسایی بین‌المللی توسط جامعه مشترک اروپا و آمریکا مشروط به همه پرسی گردید که در آن همه پرسی در کل 64% از شهروندان به استقلال کشور بوسنی و هرزگوین رای دادند که یک روز پس از به رسمیت شناخته شدن بوسنی توسط مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد جنگ صربستان بر علیه بوسنی و هرزگوین شروع گردید.

1-1 – اظهار مسئله :

یکی از مهم‌ترین مباحثی که در اتحادیه اروپا مطرح می باشد، بحث پیرامون تدوین سیاست امنیتی و دفاعی اروپا[1] می‌باشد. اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف اقتصادی، تجاری، سیاسی و نظامی خود در راستای همگرایی بیشتر، نیاز به امنیت در منطقه و حاشیه خود دارد. از سوی دیگر یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیزی که اتحادیه اروپا با آن مواجه می باشد، بحث گسترش اتحادیه اروپا می‌باشد. این موضوع که آیا هر کشوری که در قاره اروپا واقع شده می باشد، بایستی عضو اتحادیه اروپا باشد یا خیر ، از دیگر مسائل مهمی می‌باشد که همواره مطرح بوده می باشد. بالکان شبه جزیره‌ای می باشد که در جنوب شرقی اروپا که کشورهای یونان، آلبانی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، جمهوری مقدونیه، صربستان، مونته‌نگرو، رومانی و بخش اروپایی ترکیه در آن واقع شده می باشد.

بالکان همواره مکان درگیری‌ها و نزاعی بوده می باشد که همسایگان خود را تحت تأثیر ناآرامی‌های خود قرار داده می باشد. در این پژوهش محقق بر آن می باشد تا با تبیین موقعیت ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان (با مرور اجمالی تاریخ این منطقه) تأثیر بحران‌ها و ناآرامی‌های آن را بر امنیت همسایگان این منطقه و به گونه دقیق‌تر امنیت اتحادیه اروپا مطالعه نماید.

پدیده امنیت یا کشمکش سیاسی در یک حوزه جغرافیایی ، ایدئولوژیک و فکری در خلاء به وجود نمی‌آید . قطعاً” در ورای آن پیشینه تاریخ و مسیر تحولات و رخدادهای جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمینه ساز شکل گیری چنین راندی شده می باشد و در نتیجه نسبت به کوچکـی و بزرگی حوزه عملیاتی آن شاهد تأثیرات متفاوتی خواهیـم بـود. چالش‌های قومـی یکـی از پدیده‌های سیاسی با پیشینه‌ای غیر قابل انکار می باشد که آن را نمی‌توان در یک ظرف زمان مشخص محدود نمود.

یک مناقشه قومی قرن‌ها به طول منجر می گردد و تحت شرایط خاصی به مانند آتش زیر خاکستر خود را نمایان می‌سازد تا این که در قالب یک بحران ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی خودنمایی می کند . چالش‌های قومی در بالکان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست . مسیر حوادث و تحولات منطقه بالکان در آخرین دهه قرن گذشته (2000-1990) نشان دهنده عمق درگیری‌ها و اختلافات سر به مهر بود که می‌توان آن را میراث امپراتوری‌های پروس ، اطریش ، هنگری و عثمانی در سده‌های گذشته دانست.

منطقه حساس و ژئواستراتژیک بالکان به عنوان پلی ، سه قاره را به یکدیگر متصل و تلاقی دو دین بزرگ بشری ، مسیحیت و اسلام می باشد که خود به عنوان عامل و تسریع کننده چالش‌های منطقه‌ای ظهور و بروز برجسته‌ای داشته. اختلافات و مناقشات قومی که پس از جنگ جهانی اول و دوم به لحاظ تسلط نظام کمونیستی با تحت فشار قرار دادن و کنترل پلیسی سربسته باقی مانده بود، به دنبال تغییر و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و فروپاشی نظام دوقطبی و شکل گیری نظام جدید جهانی طریقه جدیدی را به خود گرفت.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، تقسیم فدراسیون یوگسلاوی به کشورهای کوچک‌تر همچون صربستان، بوسنی – هرزگوین ، کرواسی ، مقدونیه، اسلوونی و مونته‌نگرو خود شرایطی را به وجود آورد که هر یک مدعای تاریخی – هویتی قومی و نژادی خود را مطرح و در کسب آن و تظلمی که سال‌ها بر آن‌ها روا داشته شده بود ذی‌حق بدانند در نتیجه موجب بروز دو جنگ خونین با تبعات زشت و ناگوار منطقه‌ای و بین‌المللی گردید که هر یک از آن‌ها شرایط منحصر به فردی را پیش روی جنگ‌های هم‌ردیف خود به وجود آورد. نسل کشی‌های فزاینده بر اساس سیاست زمین سوخته یا آوارگی‌های گسترده چند هزار نفری ، مهاجرت‌های اجباری ، تجاوز به حقوق اولیه بشر‌ها ، تخریب و از بین بردن محیط زیست انسانی و بسیاری مسائل دیگر نمونه‌های قابل ذکر از تبعات این جنگ‌ها بود. در این بین تأثیرات روحی و روانی بر مردم ستم دیده را نمی‌توان با آمار و ارقام ذکر نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد :تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

یکی دیگر از تبعات جنگ‌های دهه 90 بالکان به چالش کشیدن حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بود که هیچ یک از سازمان‌های نظم و امنیت جهانی و حقوق بین‌المللی نتوانسته جوابگوی انتظارات و حلال مسائل و معضلات به وجود آمده باشند.

محدود مکانی پژوهش: دو محدوده جغرافیایی شبه جزیره بالکان و اتحادیه اروپایی در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

محدوده زمانی پژوهش: در این پژوهش از آنجا که قصد بر آن می باشد تا تاریخ این منطقه مورد مطالعه قرار گیرد محدوده زمانی پژوهش را بایستی در طول تاریخ این منطقه در نظر گرفت.

12 – اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش:

مطالعه موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه‌های مختلف و اثر آن بر روی پدیده‌های دیگر از مهم‌ترین دغدغه‌ها و موضوع اصلی رشته جغرافیای سیاسی به شمار می رود. این دغدغه مهم یادآور آن می باشد که برای مطالعه پدیده‌های جاری و مهم در جامعه جهانی امروز ، یکی از متغیرهای اساسی جهت مطالعه ، موقعیت ژئوپولیتیکی نواحی گوناگون می‌باشد. از سوی دیگر اتحادیه اروپایی جایگاه قابل توجهی در نظام بین‌الملل دارد که مطالعه امنیت آن به عنوان یکی از چالش‌های فرا روی این اتحادیه ، می‌تواند دیگر نهادهای منطقه‌ای را برای نیل به همگرایی یاری دهد.

شبه جزیره بالکان سرزمینی می باشد که زادگاه بحران‌های مختلفی بوده می باشد. فروپاشی یوگسلاوی و بحران‌های متعاقب آن، اتحادیه اروپا را با چالش‌های متعدد امنیتی و دفاعی روبرو ساخته می باشد. در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا با مطالعه ژئوپولیتیکی این شبه جزیره ، اثرات آن را بر امنیت اتحادیه اروپا بسنجیم.

شاید بتوان در اهمیت بحران بالکان به این امر بسنده نمود که بیش از یک دهه اختلاف ، مناقشه، بحران و در نهایت جنگ، خود محرک بزرگی بود برای این که نظر نگارنده را به خود جلب کند. از سوی دیگر این منازعات و بحران‌ها در اواخر قرن بیستم و در آستانه سده بیست و یکم شکل گرفت. قرنی که بسیاری از اندیشمندان آن را به عنوان نمادی از اوج رفتارهای انسانی ، رعایت حقوق طبیعی و بشریت نام می‌بردند، اما فجایع و مصیبت‌های پدید آمده در این برهه از تاریخ، زمان را به نیم قرن قبل‌تر و به هنگام جنگ جهانی دوم و فجایع غیرانسانی آن برد. یکی دیگر از علت های انتخاب این موضوع را می‌توان تشابه موضوعی و چالشی بین ایران و منطقه بالکان و به گونه خاص کشور یوگسلاوی دانست. از این منظر که اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی در این منطقه مانند ایران ، بسیار متنوع می‌باشند. رمزگشایی از بحران بالکان می‌تواند تجربیات ارزنده‌ای را برای کشورهای با تنوع قومیتی و مذهبی به همراه داشته باشد.

13 – اهداف پژوهش :  

هدف از این پژوهش مطالعه چگونگی ژئوپولیتیکی منطقه بالکان و تأثیرات آن بر نظام منطقه‌ای و اتحادیه اروپایی از یک سو و تشریح طریقه تاریخی آن در یک پروسه زمانی از سوی دیگر می باشد.

یکی دیگر از اهداف این پژوهش روشن کردن موضوع و ارائه راهکار برای دستگاه دیپلماسی کشور در روبرو شدن با چنین بحران‌هایی می باشد زیرا منطقه بالکان حوزه‌ای بوده می باشد که جنگ‌های جهانی اول و دوم هر دو از این منطقه شروع شده و به عقیده بسیاری از کارشناسان مطالعات منطقه‌ای بحران‌های این منطقه پتانسیل ایجاد و شکل گیری جنگ جهانی دیگری را خواهد داشت.

14 – سؤال اصلی:

آیا موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 

 

 

16– فرضیه:

از آنجا که ماهیت این پژوهش از نوع مطالعه می باشد و معمولاً­­ در این‌گونه تحقیقات به واسطه عدم امکان دخالت در متغیرها نمی‌توان نتایج حاصله را مورد آزمایش قرار داد از این رو در این پایان نامه نیز از فرضیه بهره گیری نشده و صرفاً کوشش محقق معطوف به پاسخ  دادن به پرسش‌های مطرح بوده می باشد.

17– متغیرهای مستقل و وابسته:

متغیر مستقل: موقعیت ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان

متغیر وابسته: امنیت اتحادیه اروپا

متغیر وابسته در این پژوهش امنیت اتحادیه اروپا می‌باشد که اثر موقعیت ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان بر آن مطالعه خواهد گردید.

18 ماهیت و متدولوژی پژوهش:

این پژوهش از نوع مطالعه یا مروری[2] می باشد. در این شیوه از پژوهش، کوشش محقق بر آن می باشد تا به مطالعه کلیه متون، کتاب‌ها، اسناد و تحلیل‌های در دسترس بپردازد تا بتوان به پرسش‌های پژوهش خود پاسخی مناسب ارائه دهد. به این نوع از پژوهش‌ها از آنجا که به شرحی از شرایط گذشته و موجود پدیده‌ای پرداخته می گردد، توصیفی نیز گفته می گردد. این بدین معناست که محقق با مشاهدات ممکن و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به ارائه توصیفی از پدیده مورد نظر مبادرت می‌نماید.

از آنجا که در این پژوهش محقق به مطالعه طیف گسترده‌ای از اطلاعات در مورد پدیده‌ای خاص پرداخته می باشد، نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند به عنوان مبنایی مهم و موثق برای تحقیقات دیگر در حوزه مورد بحث، در نظر گرفته گردد.

در این پژوهش متدولوژی پژوهش، توصیفی – تحلیلی می‌باشد که با رویکردی تاریخی به سیر رویدادهای سیاسی و بحران‌های موجود در این منطقه طی سده گذشته می‌پردازد.

در این پژوهش ، اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای (اعم از کتاب‌ها، مقالات، اسناد، پایان نامه‌ها و پژوهش‌های موجود) و اینترنتی جمع آوری می گردد.

19 مفاهیم و اصطلاحات:

در این قسمت تعاریف متناظر با مفاهیم و اصطلاحات کلیدی پژوهش آورده شده می باشد. از آنجا که در فصل بعدی به گونه مفصل به این مفاهیم پرداخته خواهد گردید، تنها به ذکر نام هر یک از اصطلاحات کلیدی پژوهش بسنده می‌کنیم. این واژه‌ها عبارتند از : شبه جزیره بالکان، اتحادیه اروپایی، ژئوپولیتیک و امنیت .

110 – موانع و معضلات پژوهش :

هر موضوعی که برای پژوهش و پژوهش به ذهن متبادر می گردد علاوه بر اینکه می‌تواند ناشی از دغدغه‌های فکری ذهن محقق و یا علاقه‌مندی‌های شخصی او باشد، بسیار ساده‌تر از آن چیز که که در حین مطالعه عملی با آن مواجه می‌شویم ، نمود پیدا می کند. بحث از امنیت و اثرات ژئوپولیتیکی که از مدخل‌های اساسی این پژوهش هستند از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

یکی از مورد هایی که محقق در حین پژوهش با آن مواجه  گردید دشواری سنجش پدیده‌هایی نظیر امنیت و تأثیرات موقعیت ژئوپولیتیکی بر آن بود. بحث از هزار تویه امنیت ، محقق را با انبوهی از متغیرها روبرو ساخت که همگی به نوعی اثرگذار بودند.

یکی از جدی‌ترین موانع پژوهش حاضر عدم امکان حضور و نظاره مستقیم محقق در منطقه بالکان می‌باشد. همچنین وجود منابع به زبان غیر انگلیسی و زبان‌های محلی این منطقه یکی دیگر از دشواری‌های این پژوهش بوده می باشد. اما محقق با در نظر داشتن مهارت‌های خود و امکانات موجود کوشش داشته می باشد تا از متون و منابع انگلیسی در حین پژوهش بهره گیری نماید.

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش‌ها به ویژه تحقیقات حوزه علوم انسانی، از محدودیت در منابع، امکانات و زمان نیز برخوردار می باشد. البته محقق با کوشش در جمع آوری داده‌های موجود در حوزه پژوهش کوشش داشته می باشد تا بتواند تحلیلی جامع در حوزه مطالعاتی و موضوع مورد مطالعه خود داشته باشد.

1-11 – ساماندهی پژوهش:

پژوهش حاضر در دو بخش کلان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. بخش اول مفاهیم ، مؤلفه‌های کارکردهای نظری و در بخش دوم کار ویژگی‌های عملیاتی و غیر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. اما در کل این پژوهش در یک مقدمه و کلیات طرح پژوهش و پنج فصل تنظیم شده می باشد.

فصل اول شامل کلیات می گردد که در قالب اظهار مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤال اصلی و سؤالات فرعی، روش پژوهش، مفاهیم و اصطلاحات ، موانع و معضلات پژوهش و ساماندهی پژوهش اظهار شده می باشد.

در فصل دوم به مبانی نظری و ارائه چهارچوب نظری و مدل مورد بهره گیری در ایــن پژوهش می‌پردازیم. همچنین در این فصل مفاهیم و واژه‌های اصلی این پژوهش به صورت تفصیلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در فصل سوم و چهارم که بدنه اصلی این پژوهش به شمار می رود به مرور تاریخی حوادث شبه جزیره بالکان پرداخت می گردد تا به علت های و اهمیت انتخاب ایـن منطقـه در پژوهش نگاهی دقیق‌تر گردد. همچنین طریقه شکل گیری اتحادیه اروپا و حوادث تاریخی مهم در این منطقه مورد بحث قرار می‌گیرد. در این فصل اطلاعات وسیعی در حوزه بالکان و کشورهای واقع در آن و نیز اتحادیه اروپایی مطرح خواهد گردید.

در فصل پنجم و پایانی این پژوهش پس از تحلیل داده‌های پژوهش به ارائه نتایج و راهکارهای مورد نظر خواهیم پرداخت.

 

 

 

[1] – ESDP

[2] – survey

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :224

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***